Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

NN 52/2022 (4.5.2022.), Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR REPUBLIKE HRVATSKE

678

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007. i 118/12.) donose

IZMJENE I DOPUNE POPISA

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

 

Izvođač

Naziv studijskog programa

Vrsta studijskog programa

ECTS

Trajanje

Stečeni naziv

Kratica

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.09. Računarstvo

Sveučilište u Splitu; Sveučilišni odjel za stručne studije

Računarstvo

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

bacc. ing. comp.

Sveučilište u Splitu; Sveučilišni odjel za stručne studije

Primijenjeno računarstvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka računarstva

struč. spec. comp.

Visoko učilište Algebra i Ecole pour l’informatique et les nouvelles technologies

Computer Science – Internet of Things and Artificial Intelligence

združeni specijalistički diplomski stručni studij na engleskom jeziku

120

2

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka računarstva

struč. spec. comp.

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

3.02. Kliničke medicinske znanosti

Visoka škola Ivanić-Grad

Protetika, ortotika i robotika u fizioterapiji

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

diplomirani/a fizioterapeut/

fizioterapeutkinja

dipl. physioth.

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

4.03. Drvna tehnologija

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

Drvna tehnologija

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ inženjerka

drvne tehnologije

bacc. ing. techn. lign.

4.05. Prehrambena tehnologija

Veleučilište u Požegi

Enogastronomija

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

bacc. ing. techn. aliment.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.01. Ekonomija

Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik

Financijski menadžment

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) financijskog menadžmenta

bacc. oec.

Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA, Split

Međunarodni menadž­ment u hotelijerstvu i turizmu

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu

bacc. oec.

Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik

Hotelijerstvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/specijalistica hotelijerstva

struč. spec. oec.

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

Veleučilište u Požegi

Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/prvostupnica

(baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike

bacc. inf.

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

6.02. Teologija

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku

Teologija

preddiplomski stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/prvostupnica

(baccalaureus/baccalaurea) teologije

bacc. theol.

Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku

Teologija

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a

specijalist/specijalistica teologije

struč. spec. theol.

 

 

 

Klasa: 602-04/21-05/7 Urbroj: 380-230/071-21-2 Rijeka, 28. listopada 2021.

 

Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola

Dekan Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays

doc. dr. sc. Damir Jugo, v. r.

 

Predsjednica Rektorskoga zbora

Rektorica Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v. r.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić