NN 46/2022 (15.4.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Ministarstvo financija

581

Na temelju članka 4. stavka 9., članka 5. stavka 15., članka 6. stavka 5., članka 9. stavka 14., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 6., članka 14. stavka 4., članka 18. stavka 10., članka 19. stavka 13., članka 20. stavka 13. i članka 21. stavka 5. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18., 2/20., 46/20., 47/20. i 83/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 71/18.) u članku 2. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »na službenoj internetskoj stranici Agencije« briše se točka i dodaje riječ: »ili«.

Iza podstavka 2. dodaju se podstavci 3. i 4. koji glase:

» – elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku prema odredbama posebnog propisa ili

– elektroničkim putem u obliku elektroničkog dokumenta kada Agencija utvrdi da su za to ispunjeni uvjeti.«.

U stavku 4. iza riječi: »sustava za prijem elektroničke isprave« dodaju se riječi: »ili elektroničkog dokumenta«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Agencija odlukom utvrđuje ispunjenje tehničkih uvjeta za dostavu osnove za plaćanje iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka te za dostavu pismena na temelju kojih se zahtijeva postupanje po osnovi za plaćanje u obliku elektroničkog dokumenta te istu javno objavljuje na svojoj internetskoj stranici.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. točke 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»5. ime i prezime/naziv, osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB) i broj računa ovršenika

6. ime i prezime/naziv, OIB i broj računa ovrhovoditelja/primatelja sredstava«.

Članak 2.

U članku 3. ispred riječi: »Ako« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu i zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu mogu se dostaviti u Agenciju na propisanom obrascu elektroničkim putem u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog kvalificiranim elektroničkim potpisom.«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu, popunjen jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja ili elektronički u strojno čitljivom obliku popunjavanjem propisanog obrasca putem sustava Elektroničke ovrhe.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. i stavak 5. koji glase:

»(3) Kada se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka popunjava u pisanom obliku na zahtjevu se ne smije ništa brisati ili precrtavati, niti se obrazac zahtjeva smije ispravljati.

(4) Kada se zahtjev iz stavka 1. ovoga članka popunjava elektronički u strojno čitljivom obliku u sustavu Elektroničke ovrhe formirat će se zahtjev za naplatu za svaki pojedini slučaj prema podacima iz obrasca zahtjeva za naplatu koje je ovrhovoditelj popunio.

(5) Obrazac zahtjeva za naplatu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.) predstavlja grafički oblik elektroničkog obrasca zahtjeva za naplatu koji se popunjava u sustavu Elektroničke ovrhe te se prikazuje korisniku za daljnje popunjavanje u sadržaju prilagođenom prethodno unesenim podacima.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

1. naziv »zahtjev za naplatu«

2. podatke o ovrhovoditelju: ime i prezime/naziv, naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja, OIB, adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj, naselje i država), adresa elektroničke pošte

3. podatke o punomoćniku ovrhovoditelja: ime i prezime/naziv, OIB, adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj, naselje i država), adresa elektroničke pošte, pravna osnova

4. podatke o ovršeniku: ime i prezime/naziv, naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja, OIB, adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj, naselje i država)

5. podatak o računu specifične namjene na kojem se nalaze novčana sredstva ovrhovoditelja/ovršenika

6. podatke o poslovnom broju i donositelju

7. podatke o datumu donošenja, pravomoćnosti i ovršnosti

8. naznaku zahtijeva li se naplata tražbine na teret više solidarnih ovršenika

9. naznaku zahtijeva li se naplata tražbine u cijelosti prema rješenju o ovrsi ili prema priloženoj specifikaciji

10. podatke o uplaćenom predujmu naknade za provedbu osnove za plaćanje (model i poziv na broj primatelja, datum i iznos uplaćenog predujma)

11. podatke o broju računa ovrhovoditelja, modelu i pozivu na broj na koji se traži isplata predujmljene naknade za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

12. naznaka da ovrhovoditelj traži naplatu tražbine za koju temeljem zakona nije dužan predujmiti naknadu za provedbu osnove za plaćanje

13. izjavu ovrhovoditelja pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjev istiniti

14. datum

15. ime i prezime/naziv i potpis podnositelja zahtjeva

16. prilozi i/ili dokumentacija pohranjena u Agenciji.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Adresa elektroničke pošte na koju Agencija može ovrhovoditelju dostaviti obavijesti vezane za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima nije obvezan podatak.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako ovrhovoditelj zahtijeva djelomičnu naplatu tražbine ili isplatu tražbine prema podacima koji se razlikuju od onih iz rješenja o ovrsi, dužan je to posebno naznačiti u specifikaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za naplatu.«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10. i 11. koji glase:

»(9) Specifikacija tražbine mora biti sastavljena na način da je iz iste razvidan iznos glavne tražbine i sporednih tražbina (kamata i troškova) za koji se zahtijeva naplata.

(10) Kod isplate tražbine na račun u domaćoj banci specifikacija tražbine mora sadržavati podatke o broju računa (IBAN), modelu i pozivu na broj, a kod isplate tražbine na račun u stranoj banci specifikacija tražbine mora sadržavati podatke o broju računa, državi, nazivu banke i SWIFT-u.

(11) Ovrhovoditelj može jednim zahtjevom za naplatu zatražiti naplatu samo na teret jednog od ovršenika iz osnove za plaćanje, osim kada zahtjev podnosi na temelju osnove za plaćanje prema kojoj ovršenici solidarno odgovaraju za dug, u kojem slučaju ovrhovoditelj podnosi jedan zahtjev za naplatu za sve ili neke od solidarnih ovršenika.«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obrazac zahtjeva za opoziv zahtjeva za naplatu sadrži:

1. naziv »zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu«

2. podatke o ovrhovoditelju: ime i prezime/naziv, naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja, OIB, adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj, naselje i država), adresa elektroničke pošte

3. podatke o punomoćniku ovrhovoditelja: ime i prezime/naziv, OIB, adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj, naselje i država), adresa elektroničke pošte, pravna osnova

4. podatke o ovršeniku: ime i prezime/naziv, naziv obrta/OPG-a/slobodnog zanimanja, OIB, adresa prebivališta/sjedišta (ulica i kućni broj, poštanski broj, naselje i država)

5. podatak o računu specifične namjene na kojem se nalaze novčana sredstva ovrhovoditelja/ovršenika

6. podatke o poslovnom broju i donositelju, datumu donošenja

7. naznaku traži li se opoziv u cijelosti ili djelomično odnosno traži li se vraćanje rješenja o ovrsi uz navođenje adrese za vraćanje

8. izjavu ovrhovoditelja pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjev istiniti

9. datum

10. ime i prezime/naziv i potpis podnositelja zahtjeva.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Adresa elektroničke pošte na koju Agencija može ovrhovoditelju dostaviti obavijesti vezane za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima nije obvezan podatak.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obrazac zahtjeva za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu sadrži:

1. naziv »zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu«

2. podatke o ovrhovoditelju: ime i prezime/naziv, OIB, adresa/sjedište

3. podatke o punomoćniku ovrhovoditelja: ime i prezime, adresa

4. podatke o ovršeniku: ime i prezime/naziv, OIB, adresa/sjedište

5. podatak o računu specifične namjene na kojem se nalaze novčana sredstva ovrhovoditelja/ovršenika

6. podatke o vrsti ovršne isprave, poslovnom broju, donositelju/izdavatelju ovršne isprave,

7. naznaku traži li se opoziv u cijelosti ili djelomično odnosno traži li se vraćanje ovršne isprave uz navođenje adrese za vraćanje

8. izjavu ovrhovoditelja pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjev istiniti

9. ime i prezime/naziv ovrhovoditelja, potpis/ime i prezime i potpis ovlaštene osobe, nadnevak i mjesto.«.

Članak 5.

U članku 9. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Ako je ovršenik zastupan po punomoćniku, potrebno je dostaviti punomoć kojom se punomoćnik opunomoćuje na podnošenje suglasnosti s naznakom poslovnog broja osnove za plaćanje i donositelja.«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječ: »će« zamjenjuje se riječju: »može«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija će uništiti one osnove za plaćanje za koje, s obzirom na tehničke mogućnosti, može nedvojbeno utvrditi da su zadovoljeni zakonom propisani uvjeti za uništenje.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. podstavci 3. i 4. brišu se.

Članak 7.

U članku 14. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Ako se osnova za plaćanje dostavlja Agenciji elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku prema odredbama posebnog propisa, Agencija će podnositelja osnove za plaćanje obavijestiti o nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje putem sustava Elektroničke ovrhe.

(3) Na zahtjev ovrhovoditelja, Agencija će izdati pisanu obavijest o nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. riječ: »vratiti« zamjenjuje se riječju: »vratit«.

Članak 8.

U članku 15. u uvodnoj rečenici iza riječi: »uz obrazloženje razloga vraćanja« dodaje se zarez i riječi: »osim u slučaju iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika,«.

U točki 3. riječi: »drugim zakonom propisanim obrascem u izvorniku« zamjenjuju se riječima: »uz drugi zakonom propisani obrazac u izvorniku«.

U točki 4. iza riječi: »ispravljani« dodaju se riječi: «ili ne odgovaraju podacima iz isprava, dokumenata ili dokaza na koje se odnose, a koji se prilažu zahtjevu«.

Članak 9.

Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Prilog 2. zamjenjuje se novim Prilogom 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Prilog 5. zamjenjuje se novim Prilogom 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-05/44

Urbroj: 513-06-03-22-15

Zagreb, 8. travnja 2022.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOZI

LIST A

LIST A1

LIST B

LIST C

PRILOG 2.

PRILOG 5.

 

 

 

Copyright © Ante Borić