Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 34/2022 (16.3.2022.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim uputnicama i obrascu uputnice

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

403

Na temelju članka 76. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 18/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM UPUTNICAMA I OBRASCU UPUTNICE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o načinu vođenja evidencije o izdanim uputnicama i obrascu uputnice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se način vođenja evidencije o izdanim uputnicama i obrazac uputnice za socijalne usluge: stručne procjene, psihosocijalnog savjetovanja, socijalnog mentorstva, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja, psihosocijalne podrške, rane razvojne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoći u kući i boravka, koju vodi Hrvatski zavod za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

I. EVIDENCIJA O IZDANIM UPUTNICAMA

Članak 2.

(1) Zavod vodi Evidenciju o izdanim uputnicama (u daljnjem tekstu: Evidencija) u elektroničkom obliku.

(2) Evidenciju čine podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika.

II. OBRAZAC UPUTNICE

Članak 3.

(1) Uputnica sadrži sljedeće podatke:

– osobno ime korisnika usluge,

– osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB),

– prebivalište/boravište korisnika,

– državljanstvo korisnika,

– vrsta korisnika,

– naziv pružatelja usluge,

– OIB pružatelja usluge,

– adresa sjedišta pružatelja usluge,

– adresa pružanja usluge,

– vrsta usluge,

– vrsta aktivnosti u okviru usluge,

– datum početka pružanja usluge/aktivnosti,

– mjesto pružanja usluge/aktivnosti,

– način pružanja usluge/aktivnosti,

– učestalost pružanja usluge/aktivnosti,

– vremensko razdoblje trajanja usluge/aktivnosti,

– obveznik plaćanja usluge,

– iznos sudjelovanja korisnika u plaćanju troška usluge/aktivnosti,

– iznos sudjelovanja obveznika uzdržavanja u plaćanju troška usluge/aktivnosti,

– broj računa na koji se uplaćuje iznos sudjelovanja.

(2) Obrazac uputnice propisan je u Prilogu 1. Uputnica i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/13 Urbroj: 524-09-02-01/1-22-2 Zagreb, 8. ožujka 2022.

Ministar Josip Aladrović, v. r.

PRILOG 1.

UPUTNICA

 

Republika Hrvatska

Nadležno tijelo ________________________

U ________________, dana ________________

Na temelju članka __________ Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 18/22)

izdaje se:

 

 

UPUTNICA

Broj uputnice: __________

I. PODACI O KORISNIKU

 

Ime i prezime korisnika:

 

OIB:

 

Prebivalište korisnika:

 

Boravište korisnika:

 

Državljanstvo:

 

Vrsta korisnika usluge:

 

 

 

II. PODACI O PRUŽATELJU USLUGE1

 

Naziv pružatelja usluge:

 

OIB:

 

Adresa sjedišta pružatelja usluge:

 

Adresa mjesta pružanja usluge:

 

 

 

III. PODACI O USLUZI

Podaci o usluzi2

 

Vrsta usluge

Datum početka pružanja usluge

Mjesto pružanja usluge5

Način pružanja usluge6

Učestalost pružanja usluge

Vremensko razdoblje trajanja usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o usluzi3

 

Vrsta usluge

Vrsta aktivnosti u okviru usluge

Naziv pružatelja aktivnosti u okviru usluge4

Datum početka pružanja aktivnosti

Mjesto pružanja aktivnosti

Način pružanja aktivnosti

Učestalost pružanja aktivnosti

Vremensko razdoblje trajanja aktivnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PODACI O PLAĆANJU USLUGE

 

Uslugu plaća:

 

Iznos sudjelovanja korisnika u plaćanju troška usluge:

 

Iznos sudjelovanja obveznika uzdržavanja u plaćanju troška usluge:

 

Broj računa na koji se uplaćuje iznos sudjelovanja:

 

 

 

 

Potpis ovlaštene osobe i pečat:

M.P.

_______________________

 

 

1 ako korisnik ostvaruje uslugu kod više pružatelja usluge, podaci iz točke II. upisuju se za svakog pružatelja usluge

2 popunjava se za socijalne usluge: stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja te boravak.

3 popunjava se za socijalne usluge: psihosocijalna podrška i pomoć u kući

4 ako se aktivnosti pružaju kod različitih pružatelja usluge, za svaku je aktivnost potrebno navesti naziv pružatelja usluge

5 potrebno je navesti jednu od sljedećih opcija: u obitelji, kod pružatelja usluge, u obitelji i kod pružatelja usluge

6 potrebno je navesti jednu od sljedećih opcija: individualno, grupno, individualno i grupno

 

 

 

Copyright © Ante Borić