NN 23/2022 (25.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

289

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21 i 145/21) u članku 17. iza riječi: »eSpis« dodaju se riječi: »odnosno putem modula za digitalnu arhivu eArhiv«.

Članak 2.

U članku 43. stavku 2. iza riječi: »uvjeti« dodaju se riječi: »i predmete prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi koji se dodjeljuju i rješavaju u sjedištu suda«.

Članak 3.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv odluka u obiteljskim predmetima međunarodne otmice djece algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad Županijskom sudu u Zagrebu.

(2) Predmete za kaznena djela iz nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad Županijskom sudu u Zagrebu.«.

Članak 4.

U članku 59.j stavku 1. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. predmeti sukoba interesa,«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 5.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon pravomoćnog dovršetka postupka, naredba o pohrani spisa u arhiv evidentira se putem modula za digitalnu arhivu eArhiv te se podatak o tome generira u sustavu eSpis.

(2) Nakon izdvajanja priloženih spisa, primjedba o tome evidentira se putem modula za digitalnu arhivu eArhiv te generira u sustavu eSpis.«.

Članak 6.

Članak 113. mijenja se i glasi:

»(1) Izdvajanje spisa radi posebnog čuvanja unosi se u sustav kao svako drugo izdvajanje iz arhiva.

(2) Arhiva predsjednika suda vodi se kao posebna arhiva putem modula za digitalnu arhivu eArhiv u sustavu eSpis.«.

Članak 7.

U članku 114. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kad se spis izda iz arhiva, putem modula za digitalnu arhivu eArhiv u sustavu eSpis administrator suda mu mijenja status iz »arhiviran« u »riješen«.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kad se spis izda iz priručnog arhiva, u sustavu eSpis administrator suda mu mijenja status iz »zatvoren« u »riješen«.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2022., osim članaka 1., 5., 6. i 7. koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu odluke o ispunjenosti tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/15-01/35 Urbroj: 514-03-02-01-01/02-22-80 Zagreb, 23. veljače 2022.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić