Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Na temelju članka 14. stavka 10. i članka 216. stavak 5. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20..; dalje u tekstu: OZ) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O NAKNADI I NAGRADI JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

pročišćeni tekst NN 09/21, 18/22, 154/22

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos, rokovi te način plaćanja naknade u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na koju javni bilježnici kao povjerenici suda imaju pravo za obavljanje poslova u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (članak 14. stavak 9. OZ-a).

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuje se iznos nagrade i naknade troškova javnih bilježnika za obavljanje poslova potvrde: izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 202. OZ-a), izjave o suglasnosti dužnika radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljenom svih računa kod banaka (zadužnica – članak 214. OZ-a) i izjave o suglasnosti radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zapljene svih njegovih računa kod banaka (bjanko zadužnica – članak 215. OZ-a), te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3. (NN 154/22)

(1) Javnom bilježniku u provođenju pojedinog ovršnog postupka iz članka 1. stavak 1. ovog Pravilnika, za sve radnje u tom postupku pripada jedna naknada koja se određuje prema vrijednosti zahtjeva.

(2) Naknada javnih bilježnika iz stavka 1. ovog članka obuhvaća nagradu za radnje iz članka 5. ovog Pravilnika.

(3) Javnom bilježniku za obavljanje poslova iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika pripada jedna nagrada i određuje se prema vrijednosti zahtjeva.

(4) Kod određivanja vrijednosti zahtjeva troškovi postupka i sporedne tražbine uzimaju se u obzir samo ako su jedini predmet zahtjeva.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka javni bilježnik nema pravo na javnobilježničku naknadu za obavljanje radnji u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave za koji nije nadležan.

Članak 4. (NN 18/22)

(1) Javni bilježnik neposredno od ovrhovoditelja naplaćuje pripadajuću mu naknadu, nagradu i naknadu troškova.

(2) Javni bilježnik može vršiti naplatu naknade, nagrade i naknade troškova iz ovog Pravilnika korištenjem elektroničkih servisa i usluga.

II. UTVRĐIVANJE IZNOSA NAKNADE PREMA VISINI ZAHTJEVA

Članak 5. (NN 18/22154/22)

Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, slanja obavijesti ovršeniku, izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke, prosljeđivanja prijedloga za ovrhu nadležnom sudu kao prijedloga za izdavanje platnog naloga, donošenja rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno nakon rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dostavljanja rješenja strankama te izdavanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti ako visina postavljenog zahtjeva iznosi do 6.600,00 eura, pripada javnobilježnička naknada u iznosu od 20,00 eura. Ako visina postavljenog zahtjeva iznosi preko 6.600,00 eura plaća se javnobilježnička naknada u iznosu od 20,00 eura i još 1 % na razliku iznad 6.600,00 eura, ali ne više od 660,00 eura.

Članak 6. (NN 18/22154/22)

(1) Javni bilježnik osim naknade iz članka 5. ovog Pravilnika ima pravo na naknadu troškova dostave u iznosu od 3,30 eura za svakog drugog i sljedećeg ovršenika protiv kojih je podnesen jedan prijedlog za ovrhu, koji je ovrhovoditelj dužan platiti u roku od osam dana po pozivu javnog bilježnika.

(2) Naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka ovrhovoditelj je dužan platiti zajedno s iznosom predujma iz članka 7. ovog Pravilnika.

(3) Kad je ovrhovoditelj fizička osoba koja je predala prijedlog za ovrhu poslovnoj jedinici Financijske Agencije, odnosno, pravna ili fizička osoba koja je elektroničkim putem podnijela prijedlog za ovrhu, ali nema elektronički pretinac i nije u sustavu elektroničke komunikacije, javni bilježnik osim naknade iz članka 5. i članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika ima pravo na predujam naknade troškova dostave u iznosu od 3,30 eura za svaku dostavu pismena ovrhovoditelju.

(4) Stranka može preuzeti pisani otpravak rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno prije rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u uredu javnog bilježnika koji ga je donio bez naknade, a u slučaju traženja stranke da se rješenje o obustavi ovrhe dostavi, javni bilježnik će ga dostaviti stranci o njezinom trošku.

Članak 7. (NN 18/22154/22)

(1) Za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja prijedloga za ovrhu, slanja obavijesti ili prosljeđivanja prijedloga nadležnom sudu radi donošenja odluke, prosljeđivanja prijedloga za ovrhu nadležnom sudu kao prijedloga za izdavanje platnog naloga, kao i donošenja rješenja o obustavi ovrhe koje je doneseno prije rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, javnom bilježniku pripada predujam naknade iz članka 5. ovog Pravilnika u iznosu od 10,00 eura koji je ovrhovoditelj dužan platiti u roku od osam dana po pozivu javnog bilježnika.

(2) Za radnje javnog bilježnika u vezi izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, dostavljanja rješenja strankama te izdavanja potvrde pravomoćnosti i ovršnosti javnom bilježniku pripada ostatak iznosa naknade iz članka 5. ovog Pravilnika koji je ovrhovoditelj dužan platiti u roku od osam dana po pozivu javnog bilježnika.

III. UTVRĐIVANJE NAGRADE ZA POTVRDU PRIVATNIH ISPRAVA IZ ČLANKA 202., 214. i 215. OZ-a

Javnom bilježniku za potvrdu izjave o suglasnosti dužnika po pristanku dužnika radi naplate tražbine vjerovnika na plaći odnosno drugim novčanim primanjima (članak 202. OZ-a), izjave o suglasnosti dužnika radi naplate tražbine određenog vjerovnika zapljenom svih računa kod banaka (zadužnica – članak 214. OZ-a) i izjave o suglasnosti radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zapljene svih njegovih računa kod banaka (bjanko zadužnica – članak 215. OZ-a), pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu:

 

Iznos do kojeg se izdaje solemnizirana privatna isprava (zadužnica) iz članka 202., 214. i 215. OZ-a

Visina javnobilježničke nagrade

0 – 10.000,00 eura

13 eura

10.000,01 – 15.000,00 eura

17,00 eura

15.000,01 – 20.000,00 eura

20,00 eura

20.000,01 – 25.000,00 eura

23,00 eura

25.000,01 – 35.000,00 eura

27,00 eura

35.000,01 – 40.000,00 eura

30,00 eura

40.000,01 – 45.000,00 eura

33,00 eura

45.000,01 – 50.000.00 eura

40,00 eura

50.000,01 – 70.000,00 eura

46,00 eura

70.000,01 – 90.000,00 eura

53,00 eura

90.000,01 – 130.000,00 eura

60,00 eura

130.000,01 eura – pa nadalje

66,00 eura

 

Članak 9.

Javni bilježnik na naknadu iz članka 5. i nagradu iz članka 8. ovog Pravilnika ima pravo zaračunati porez na dodanu vrijednost.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na postupke pokrenute sukladno članku 21. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine« broj 131/20.) te postupke pokrenute sukladno članku 39. a OZ-a.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 8/11., 112/12. i 114/12.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 154/22

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

 

 

Copyright © Ante Borić