Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 16/2022 (4.2.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Ministarstvo kulture i medija

163

Na temelju članka 101. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 104/19 i 103/20) u članku 4. stavku 1. iza riječi: »umjetničkog« dodaje se zarez i riječ: »humanističkog«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »umjetničkog« dodaje se zarez i riječ: »humanističkog«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 4. iza riječi: »povrat«, dodaje se riječ: »dijela«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Uplaćenu naknadu Hrvatski restauratorski zavod zadržava u iznosu potrebnom za pokrivanje troškova nastalih do trenutka odustajanja pristupnika sukladno stavku 1. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »povrat«, dodaje se riječ: »dijela«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. podstavku 1. točka k) mijenja se i glasi:

»k) predmeti iz arheološkog konteksta (kamen, mozaik, zidni oslik, metal, keramika, staklo, organski materijal«.

Iza točke o) dodaje se nova točka p) koja glasi:

»p) djela suvremene umjetnosti (anorganski i organski materijali)«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/21-01/2689 Urbroj: 532-02-03-01/1-22-1 Zagreb, 25. siječnja 2022.

Ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

Dosadašnji Prilog 2. zamjenjuje se novim Prilogom 2. koji glasi:

2.1. STRUČNI I ZNANSTVENI KRITERIJI IZRAŽENI U BODOVIMA ZA STJECANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA

1) KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

1.1.

Vođenje i/ili izvedba najzahtjevnijih konzervatorsko-restauratorskih radova koji se ocjenjuju temeljem opsežnog izvješća. Moraju biti zadovoljena dva od tri uvjeta:

– izvedena opsežna tehnička (laboratorijska, fotografska), humanistička (povijesno-umjetnička, povijesna, arhivska, arheološka, etnografska, i dr.) i konzervatorsko-restauratorska istraživanja

– koordinacija najmanje pet suradnika

– inovativna rješenja u primjeni metoda i postupaka

50

1.2.

Izvedba konzervatorsko-restauratorskih radova koji se prosuđuju prema elaboratu ili stručnom izvješću

20 – 40

1.3.

Sudjelovanje pri izvedbi konzervatorsko-restauratorskih radova s izvješćem o obavljenim poslovima kandidata

5 – 15

1.4.

Izrada programa preventivnog konzerviranja

Provođenje mjera preventivnog konzerviranja s izvješćem

10 – 20

3 – 20

1.5.

Vođenje ili sudjelovanje u izradi elaborata sa smjernicama i programom konzervatorsko-restauratorskih radova na konzervatorski zahtjevnom ili naročito značajnom objektu ili predmetu s izvješćem

5 – 25

1.6.

Vođenje i/ili izvedba konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i izrade elaborata s prijedlogom radova

Sudjelovanje u konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima sa zasebnim programom

10 – 20

 

10

1.7.

Stručni nadzor nad zahtjevnim ili opsežnim radovima s izvješćem

Sudjelovanje u nadzoru provedbe konzervatorsko-restauratorskih radova s izvješćem o obavljenim poslovima kandidata

Stručna pomoć drugim fizičkim i pravnim osobama s izvješćem

15

 

5 – 10

 

5 – 10

1.8.

Revizija muzejskih zbirki s izvješćem

10

1.9.

Utvrđivanje posebnih uvjeta za konzervatorsko-restauratorske radove, utvrđivanje programa, upravljanje postupkom, stručni nadzor nad konzervatorsko-restauratorskim radovima, verifikacija stručne dokumentacije i izvedenih radova.

10 – 30

 

 

 

2) KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKO ISTRAŽIVANJE, PROJEKTIRANJE, VOĐENJE KONZERVATORSKO-RE­STAURATORSKIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I STRUČNI NADZOR NA NEPOKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

2.1.

Vođenje najzahtjevnijih konzervatorsko-restauratorskih radova na nepokretnom kulturnom dobru koje se ocjenjuje temeljem opsežnog izvješća. Moraju biti zadovoljena dva od tri uvjeta:

– izvedeni opsežni građevinski, konzervatorsko-restauratorski i drugi radovi

– koordinacija najmanje tri sudionika

– inovativna rješenja u primjeni metoda i postupaka

50

2.2.

Voditelj konzervatorsko-restauratorskih radova na nepokretnom kulturnom dobru

10 – 30

2.3.

Koordinator projekta / glavni projektant

30

2.4.

Stručni nadzor nad konzervatorsko-restauratorskim građevinskim radovima na nepokretnom kulturnom dobru

10 – 25

2.5.

Projektant – izrada arhitektonskih i konstruktivnih projekata:

idejni projekt

glavni projekt

izvedbeni projekt

 

10 – 15

20 – 40

15 – 20

2.6.

Projektant suradnik – suradnja pri izradi arhitektonskih i konstruktivnih projekata:

idejni projekt

glavni projekt

izvedbeni projekt

 

5

5 – 20

5 – 10

2.7.

Izrada dokumentacije postojećeg stanja

15 – 30

2.8.

Utvrđivanje posebnih uvjeta za zaštitne radove na nepokretnom kulturnom dobru, utvrđivanje programa istražnih radova, upravljanje postupkom, stručni nadzor nad zaštitnim radovima, verifikacija stručne dokumentacije i izvedenih radova

10 – 30

 

 

3) POSEBNI POSLOVI KONZERVATORSKE DJELATNOSTI

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

3.1.

Evidentiranje, dokumentiranje i vrednovanje kulturne baštine. Izrada prijedloga rješenja za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra.

10 – 30

3.2.

Utvrđivanje mjera zaštite kulturnih dobara, vođenje postupka i nadzor nad provođenjem mjera zaštite kulturnih dobara

10 – 15

3.3.

Izrada i/ili priprema međunarodne dokumentacije/izvješća međunarodnim tijelima o provođenju usvojenih međunarodnih dokumenata

10 – 20

3.4.

Predlaganje mjera unapređivanja konzervatorske djelatnosti i izrada propisa

10 – 30

 

 

 

4) DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

4.1.

Sustavno prikupljanje i istraživanje dokumentacije te objedinjavanje podataka za kulturna dobra u koja su uključena istraživanja i sistematiziranja spoznaja iz različitih područja s izvješćem

15 – 25

4.2.

Prikupljanje, istraživanje i sistematiziranje arhivske građe sa zasebnim izvješćem

Evidentiranje i dokumentiranje kulturnih dobara s izvješćem

Prikupljanje, uređivanje i posredovanje dokumentacijske građe za objekte, predmete ili stručne teme s izvješćem

5 – 20

 

5 – 15

 

2 – 5

4.3.

Osmišljavanje i sudjelovanje na izradi muzejske/konzervatorske baze podataka s izvješćem

5 – 25

4.4.

Izrada konzervatorskih podloga, planova, elaborata za kulturno-povijesne cjeline

10 – 30

4.5.

Izrada metodoloških osnova, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu graditeljske baštine, izrada dokumentacije potrebne za zaštitu kulturno-povijesnih cjelina te utvrđivanje ciljeva, smjernica, kriterija, standarda i mjera zaštite integralnih vrijednosti prostora

10 – 30

4.6.

Izrada konzervatorskih elaborata, studija i planova za pojedinačna kulturna dobra

10 – 20

4.7.

Izradu metodoloških osnova, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu graditeljske baštine

10 – 30

 

 

5) STRUČNO-ORGANIZACIJSKA I SAVJETODAVNA DJELATNOST

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

5.1.

Sudjelovanje u stručno-savjetodavnom povjerenstvu imenovanom na državnoj ili na nižoj razini, ali za projekt od posebnog državnog interesa

10

5.2.

Upravljanje javnom ustanovom (po godini)

5

5.3.

Predsjedavanje profesionalnom stručnom udrugom i/ili međunarodnim i/ili državnim odborom, vijećem, povjerenstvom i dr. (po godini)

3

5.4.

Član upravljačkog tijela profesionalne stručne udruge i/ili međunarodnog i/ili državnog odbora, vijeća, povjerenstva i dr. (po godini)

2

5.5.

Sudjelovanje u radu stručnih komisija i povjerenstava iz djelokruga rada

5 – 10

5.6.

Organizacija stručnih usavršavanja, savjetovanja, manifestacija, događanja i dr.

5 – 10

5.7.

Mentorstvo za praćenje praktičnog rada studenata (praksa) s izvješćem

Mentorstvo pripravnika s izvješćem

5

10

5.8.

Izrada stručnih (konzervatorskih) mišljenja i ekspertiza

5 – 10

 

 

6) PUBLIKACIJE

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

6.1.

Stručna ili znanstvena knjiga iz područja djelatnosti

(do tri autora – svakom pripada predviđeni broj bodova; više od tri autora – stječe se polovica bodova)

20 – 40

6.2.

Poglavlje u knjizi, monografskoj publikaciji ili katalogu izložbe iz područja djelatnosti

5 – 10

6.3.

Izložbena publikacija (deplijan, brošura) iz područja djelatnosti

5

6.4.

Znanstveni članak

Stručni članak

20

15

6.5.

Uredništvo stručne publikacije iz područja djelatnosti (član, tajnik uredništva, glavni urednik/ci, odgovorni urednik/ci)

5 – 20

 

 

7) IZLAGANJA I PREDAVANJA

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

7.1.

Sudjelovanje na znanstvenom i/ili stručnom skupu

– poster

– izlaganje domaće

– izlaganje međunarodno

 

2

5 – 10

5 – 15

7.2.

Predavanje ili ciklus predavanja na sveučilištu

– pojedinačno predavanje

– ciklus predavanja

 

5

10 – 15

 

 

8) STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

8.1.

Specijalističko usavršavanje iz uže specijalnosti u konzervatorsko-restauratorskim odjelima muzejskih, galerijskih ili srodnih ustanova u trajanju dužem od jednog mjeseca (uz predočenje potvrde o uspješnom sudjelovanju i stručnog izvješća o izvedenim radovima)

10 – 15

8.2.

Sudjelovanje na programima specijalističkog usavršavanja u trajanju manjem od jednog mjeseca (tečajevi i seminari, kraći stručni skupovi i radionice) s izvješćem

2 – 5

8.3.

Završen doktorski studij iz užeg područja struke dr. sc.

Završen magistarski studij iz užeg područja struke mr. sc.

30

20

 

 

9) IZLOŽBENA DJELATNOST

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

9.1.

Stručna suradnja na realizaciji stalnog postava s izvješćem

5 – 30

9.2.

Stručni rad na dopunjavanju i izmjenama u stalnom postavu s izvješćem

5 – 10

9.3.

Konzervatorsko-restauratorska tematska izložba ili povremena izložba iz područja djelatnosti

Autor / suautor (do tri autora – svakom pripada predviđeni broj bodova; više od tri autora – stječe se polovica bodova)

Suradnici

20

5 – 10

9.4.

Kreiranje načina prezentiranja građe s izvješćem

5 – 15

9.5.

Rad na postavljanju stalnog postava s izvješćem

2 – 10

9.6.

Rad na izmjenama stalnog postava s izvješćem

2 – 10

9.7.

Rad na postavljanju izložbe s izvješćem

2 – 5

9.8.

Osmišljavanje i izrada izložbenih modela i scenografije

5 – 10

 

 

10) NAGRADE

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

10.1.

Državna nagrada

20

10.2.

Nagrada strukovnih društava i udruga

10

 

 

11) PROJEKTI

 

Br.

Vrsta rada

Broj bodova

11.1.

Projekti financirani sredstvima Europske unije, strukturnih fondova i zaklada

Glavni partner – voditelj

Glavni partner – članovi tima

40

10 – 20

11.2.

Projekti financirani sredstvima Europske unije, strukturnih fondova i zaklada

Partner – voditelj

Partner – članovi tima

30

5 – 15

Vrednuju se isključivo dovršeni projekti bez obzira na fazu evaluacije. Potrebno je navesti naslov i kratki opis projekta, izvor financiranja, te priložiti osnovni ugovor.

 

 

 

Bodovanje stručnih i znanstvenih kriterija za stjecanje viših stručnih zvanja obavlja se na temelju dokumentacije koja se prilaže tablici.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić