Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 11/2022 (26.1.2022.), Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

109

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 80/11, 68/13) i članka 5. stavka 7. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 85/20), ministar vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZAHTJEVA DOZVOLA ZA ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev, uvjete za izdavanje globalne dozvole, obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde za korištenje opće izvozne dozvole Unije, te izvješće o obavljenom poslu i izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom temeljem opće izvozne dozvole Unije.

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom u skladu s člankom 9. točkama a., b. i d. i člankom 13. stavkom 2. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (u daljnjem tekstu: »Zakon«) podnosi se Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: »Ministarstvo«) na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga/tehničke pomoći za robu s dvojnom namjenom u skladu s člankom 9. točkom c. i e. Zakona podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za izdavanje potvrde o korištenju opće izvozne dozvole Unije u skladu s člankom 13. stavkom 7. Zakona, podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Zahtjev se ispunjava na način da sve rubrike budu pravilno i čitljivo ispunjene.

(2) Podnositelj zahtjeva mora navesti točnu oznaku robe s dvojnom namjenom, u skladu s Uredbom (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (SL L 206, 11. 6. 2021., str. 1.; u daljnjem tekstu: »Uredba (EU) 2021/821«), te je odgovoran za točnost i istinitost podataka.

(3) Podnositelj zahtjeva mora na zahtjev Ministarstva dostaviti dodatne podatke i isprave kojima dokazuje svoje navode u zahtjevu.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje individualne izvozne dozvole ili dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, dozvole za pružanje brokerskih usluga /tehničke pomoći, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– izvorni primjerak potvrde o krajnjem korištenju, ovjerenu od nadležnog državnog tijela, odnosnu izjavu krajnjeg korisnika ovjerenu od ovlaštene osobe koja sadrži namjenu krajnje uporabe robe s izjavom da istu neće ponovno izvesti bez suglasnosti Ministarstva

– broj suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti ako je zakonom propisana

– kopiju dokumenata koji navode tehničke karakteristike robe s dvojnom namjenom (kada se radi o kemikalijama sigurnosno-tehnički list)

– izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s tvrtkom koja uvozi robu, odnosno predračun ili narudžbu, te izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s mogućim posrednikom.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga, pored dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s tvrtkom koja izvozi robu, odnosno predračun i ovjerenu presliku izvozne dozvole zemlje izvoznice.

(3) Uz zahtjev za izdavanje globalne dozvole, podnositelj zahtjeva pored dokumenata iz stavka 1. ovoga članka dužan je priložiti dokaz o uspostavljenom programu unutarnje usklađenosti (u daljnjem tekstu: »program«).

(4) Verifikaciju programa obavlja Povjerenstvo za nadzor robe s dvojnom namjenom na temelju pisanog zahtjeva podnositelja.

(5) U slučaju pozitivnog mišljenja Povjerenstva, ministar vanjskih i europskih poslova donosi rješenje da određena tvrtka ima uspostavljen program.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka se izdaje za razdoblje od tri godine nakon čega isto može biti obnovljeno na isti rok.

(7) Prema potrebi Ministarstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju koja dokazuje navode iz zahtjeva.

Članak 5.

(1) Program iz članka 4. stavka 3. mora sadržavati sljedeće osnovne elemente:

– predanost visokog rukovodstva postizanju usklađenosti

– organizacijska struktura, odgovornosti i resursi

– osposobljavanje i podizanje razine osviještenosti

– proces i postupci pregleda transakcija

– pregled uspješnosti, revizije, izvješćivanje i korektivne radnje

– vođenje evidencije i dokumentacija

– fizička sigurnost i sigurnost informacija.

(2) Prilikom izrade programa, izvoznik može koristiti predloške i upute koje se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 6.

Na zahtjev Ministarstva, izvoznik, odnosno broker je dužan dostaviti potvrdu uvoznika o primitku robe s dvojnom namjenom, ovjerenu od nadležnog tijela države uvoznice.

Članak 7.

Podnositelj zahtjeva je dužan, na zahtjev Ministarstva, priložiti izvornik ili ovjerenu presliku uvozne dozvole ili izvornik uvozne potvrde države u koju se roba izvozi.

Članak 8.

(1) U slučaju neuredno podnesenog zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obavješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 9.

(1) Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona izvoznik, broker ili osoba koja pruža tehničku pomoć dužna je u roku od 15 dana od dana izvoza robe s dvojnom namjenom, odnosno pružanja usluga dostaviti Ministarstvu izvješće o obavljenom poslu, na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(2) Sukladno članku 13. stavku 7. korisnik opće izvozne dozvole Unije dužan je dva puta godišnje, do 15. srpnja i do 15. siječnja, dostaviti Ministarstvu izvješće o obavljenom poslu, na obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Neiskorištenu individualnu ili globalnu dozvolu, dozvolu za prijenos, dozvolu za pružanje brokerskih usluga / tehničke pomoći izvoznik, odnosno pružatelj usluga dužan je u roku od 8 dana od dana isteka dozvole vratiti Ministarstvu uz pisano obrazloženje razloga neiskorištenosti dozvole.

Članak 11.

U slučaju gubitka individualne ili globalne izvozne dozvole, dozvole za prijenos, dozvole za pružanje brokerskih usluga / tehničke pomoći izvoznik, odnosno pružatelj usluga, dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo, koje će donijeti rješenje o prestanku važenja dozvole s datumom podnesene obavijesti.

Članak 12.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje individualne dozvole ili globalne izvozne dozvole, dozvole za prijenos, dozvole za pružanje brokerskih usluga / tehničke pomoći, sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 13.

Izvoznik, odnosno broker ima obvezu da:

– navedena izvezena roba odgovara opisu navedenom u izvoznoj dozvoli

– količina i vrijednost izvezene robe odgovara količini i vrijednosti navedenoj u izvoznoj dozvoli

– izvoz bude izvršen tijekom roka važenja izvozne dozvole

– se transport izvezene robe obavi do odredišta koje odgovara navedenom u izvoznoj dozvoli

– budu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u izvoznoj dozvoli.

Članak 14.

Pružatelj usluge tehničke pomoći ima obvezu da:

– pružena usluga odgovara opisu usluge navedene u dozvoli

– poštuje rokove i uvjete pod kojima je dozvola za pružanje tehničke pomoći izdana.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 44/2014, 20/2017).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-01/21-01/71 Urbroj: 521-VIII-02-03-21-4 Zagreb, 10. siječnja 2022.

Ministar dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVOZNE DOZVOLE I DOZVOLE ZA PRIJENOS ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 11. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

PRILOG UZ ZAHTJEV

PRILOG II.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA / TEHNIČKE POMOĆI ZA ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Zahtjev se podnosi na temelju članka 11. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

PRILOG III.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O KORIŠTENJU OPĆE IZVOZNE DOZVOLE UNIJE

Zahtjev se podnosi na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

PRILOG IV.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM POSLU

PRILOG V.

IZVJEŠĆE O IZVOZU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM TEMELJEM OPĆE IZVOZNE DOZVOLE UNIJE (EU GEA)

 

 

 

Copyright © Ante Borić