Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                               

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU

       Zagreb, Avenija Dubrovnik br. 8

 

Poslovni broj: 12. Pp-17682/2021

 

U   I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

              Općinski prekršajni sud u Zagrebu, po sutkinji Marini Brbot, uz sudjelovanje Zvjezdane Mateša u svojstvu zapisničarke, u prekršajnom predmetu protiv okrivljenika R. M., drž. RH, zbog prekršaja iz čl. 236.st.1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),  kažnjivo po čl. 236. st.8. istog Zakona, povodom prigovora okrivljenika na obavezni  prekršajni nalog PU zagrebačke, II postaje prometne policije, broj:511-19-45/05-4-3589-1/2021 od 5. rujna 2021., izvan žurnog postupka,  na osnovu čl. 244. st. 2. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), 25. listopada 2021.,

 

p r e s u d i o   j e

 

I Prihvaća se prigovor okr. R. M., OIB:… i preinačuje se obavezi prekršajni  nalog PU zagrebačke, II postaje prometne policije, broj:511-19-45/05-4-3589-1/2021 od 5. rujna 2021., u pogledu odluke o kazni, tako da se okrivljeniku  temeljem čl. 43. Prekršajnog zakona, primjenjuje, opomena te se prihvaća prigovor okrivljenika i u pogledu odluke o trošku, tako da se temeljem čl. 139.st.6. u svezi  čl. 138.st.3. Prekršajnog zakona, okrivljenika  oslobađa  dužnosti naknade  troška prekršajnog postupka u paušalnom iznosu za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga.

 

II Temeljem odredbe čl. 139. st. 6. u svezi čl. 138. st. 2. toč. 3b Prekršajnog zakona okrivljenik se oslobađa plaćanja paušalnog iznosa troškova prekršajnog postupka ovog suda nastalih povodom odlučivanja o prigovoru.

 

Obrazloženje

 

              PU zagrebačka, II postaja prometne policije, broj:511-19-45/05-4-3589-1/2021 od 5. rujna 2021., izdala je obavezni prekršajni nalog protiv okr., zbog prekršaja iz čl. 236. st. 1.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama,  kažnjivo po čl. 238.st.8. istog Zakona, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, te je obavezan nadoknaditi troškove prekršajnog postupka u iznosu od 100,00 (sto) kuna.

              Okrivljenik je pravovremeno podnio prigovor zbog izrečene novčane kazne i troška postupka u kojem priznaje počinjenje prekršaja, te navodi da se radi o vozilu njegove majke koje je oštećeno u prometnoj nesreći krivnjom drugog vozača. Vozilo je bilo parkirano i nakon obavljenog očevida sa njega nisu skinute tablice. Dana 20. svibnja 2021. krenuo je na dodatni izvid štete u H. o. na njihov poziv jer mu nisu naveli sva oštećenja na vozilu. Kako mu prilikom očevida nisu skinute tablice te mu nije rečeno da vozilom ne smije upravljati, krenuo je na dodatni izvid štete. Nije mu bila namjera počiniti prekršaj koji mu se stavlja na teret. Vozilo je imalo oštećenja blatobrana uz sve funkcije žmigavaca, svjetala itd. Novčanu kaznu izrečenu u obaveznom prekršajnom nalogu smatra izuzetno visokom. Otac je dvoje maloljetne djece, nezaposlen te bi mu plaćanje kazne i troškova postupka predstavljalo preveliki financijski teret. Učinjenim prekršajem nije ugrozio ostale sudionike u prometu. Moli da ga se novčano ne kažnjava već da mu se primijeni opomena.

Kako je okrivljenik svoje navode u prigovoru obrazložio, sudac je našao da se njegovom prigovoru može udovoljiti i istom umjesto izrečene novčane kazne primijeniti opomenu na osnovu čl. 43. Prekršajnog zakona jer učinjenim prekršajem nisu nastupile štetne posljedice, okrivljenik je djelo prekršaja iskreno priznao, do sada nije prekršajno kažnjavan za ovakav prekršaj pa su se s obzirom na okolnosti koje se tiču okrivljenika stekli uvjeti za postignuće svrhe mjere upozorenja bez kažnjavanja.

Temeljem cit. propisa okrivljenik se oslobađa obveze naknade troškova prekršajnog postupka u paušalnom iznosu za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga, jer je lošijeg materijalnog stanja pa iste ne bi mogao podmiriti bez štete za svoje nužno uzdržavanje.

Zbog svega navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci presude.

Sudac je ovu presudu donio bez vođenja žurnog postupka, jer se prigovor odnosio samo na novčanu kaznu izrečenu u obaveznom prekršajnom nalogu, te troškove postupka.

Temeljem odredbe čl. 139. st. 6. Prekršajnog zakona okr. je oslobođen od obveze plaćanja ovosudnih troškova prekršajnog postupka povodom odlučivanja o prigovoru, jer se takva odluka u konkretnom slučaju ukazuje opravdanom i primjerenom s obzirom da je lošijeg materijalnog stanja.

Ova presuda je pravomoćna.

 

U Zagrebu 25. listopada 2021.

 

 

Zapisničarka                                                                                                                 Sutkinja

Zvjezdana Mateša                                                                                                     Marina Brbot

              Temeljem odredbe čl. 244. st. 3. Prekršajnog zakona protiv ove presude žalba nije dopuštena.

              Presuda se dostavlja PUZ-u II postaji prometne policije, u 4 (četiri) otpravka, za spis i okrivljenika.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić