Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 9/2022 (21.1.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

84

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU u funkciji Koordinacijskog tijela za ESI fondove vrši koordinaciju, programiranje i strateško praćenje provedbe Kohezijske politike i programa europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESIF programa) u Republici Hrvatskoj, izrađuje prijedlog broja i opsega Operativnih programa za ESIF u razdoblju nakon 2020. godine i izrađuje iste nakon usvajanja prijedloga od strane Vlade Republike Hrvatske, priprema prijedloge akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir za korištenje ESI fondova za financijsko razdoblje nakon 2020. godine, vodi računa o komplementarnom korištenju i potiče sinergiju između ESIF programa i ostalih EU i međunarodnih instrumenata i programa koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju istih, osigurava partnerski dijalog u okviru pripreme akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, osigurava poštivanje horizontalnih načela i partnerskog načela ESI fondova, koordinira izradu teritorijalnih strategija, obavlja stručne i administrativne poslove financijskog praćenja i izvještavanja o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na nacionalnoj razini, te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koordinira pripreme za korištenje i nadzire provedbu međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima, uključujući Financijski mehanizam EGP i Norveški financijski mehanizam te Švicarski program suradnje, osigurava praćenje i vrednovanje programa Europske unije u pristupnom i post-pristupnom razdoblju te praćenje i vrednovanje međunarodnih financijskih mehanizama, koordinira sudjelovanje Republike Hrvatske u višekorisničkim programima u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (u daljnjem tekstu: IPA), obavlja poslove koordinacije pripreme i suradnje s tijelima državne uprave vezano uz programe i projekte financirane u sklopu IPA programa, prve komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta i funkciju podrške Nacionalnom IPA koordinatoru i EU koordinatoru u sklopu EU poslova, upravlja cjelovitim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem, obavlja funkcije koordinacijskog tijela sukladno zakonu koji uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira izradu, izmjenu i/ili dopunu i provedbu nacionalne razvojne strategije primjenjujući načelo partnerstva i ostala načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem, osigurava podršku u pripremi zalihe projekata i strateških dokumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini koji će imati mogućnost financiranja iz fondova Europske unije, sudjeluje u izradi akata procjene učinaka propisa, kontrolira vertikalnu i horizontalnu usklađenost dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja u odnosu na nacionalnu razvojnu strategiju, uspostavlja i upravlja radom mreže koordinatora za strateško planiranje te regionalnih i lokalnih koordinatora, radi na jačanju kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koordinira pokretanje, pripremu, praćenje i izvještavanje o dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim aktima strateškog planiranja iz nadležnosti ministarstva, priprema i provodi aktivnosti kojima je cilj poboljšanje postupaka strateškog planiranja i provedbe na razini ministarstva, surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama odgovornim za povezane procese koji podupiru i fiskalno planiranje te pripremu i izvršenje proračuna i programa konvergencije, sudjeluje u uspostavi investicijskih platformi za tematska područja nacionalne razvojne strategije, uspostavlja koordinacijski mehanizam za postojeće i nove programe tehničke pomoći, odnosno savjetničkih usluga u okviru strateškog planiranja i upravljanja razvojem, u funkciji koordinacijskog tijela za ESI fondove vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira izradu nacrta zakonskih i podzakonskih akata za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, uspostavlja i upravlja informacijskim sustavom za strateško planiranje i upravljanje razvojem te registrom projekata, koordinira provedbu nacionalne razvojne strategije, obavlja poslove praćenja, izvještavanja i vrednovanja akata strateškog planiranja, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Obavlja poslove koordinacije provedbe informativnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje EU fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje i korisnike EU fondova te pravne osobe s javnim ovlastima, provodi aktivnosti informiranja o mogućnostima ESI fondova te promovira ostvarenja, rezultate i primjere dobre prakse radi osiguranja kontinuirane transparentnosti upravljanja i provedbe programa i podizanja razine znanja javnosti o EU fondovima i projektima, promiče jedinstveni pristup i usklađivanje komunikacijskih aktivnosti te jačanje kapaciteta institucija u sustavu EU fondova, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz koordinaciju, razvoj, jačanje i unaprjeđenje obrazovnih aktivnosti koje se odnose na korištenje EU fondova, upravlja obrazovnim programima i po potrebi uvodi nove obrazovne programe, sudjeluje u izradi internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim EU sredstvima, priprema i ažurira pravila za vidljivost i komunikaciju EU fondova za korisnike na nacionalnoj razini, osigurava pokretanje i održavanje središnjeg internetskog portala za pružanje informacija o svim operativnim programima u državi članici te o pristupu tim programima, upravlja sadržajem službenih računa na društvenim mrežama kojima se promoviraju EU fondovi i programi, putem jedinstvene informatičke platforme vodi baze podataka o predavačima, polaznicima, obrazovnim aktivnostima, obavlja ulogu izravne kontakt točke s Europskom komisijom u pitanjima komunikacije, informiranja i vidljivosti te sudjeluje u redovitim sastancima INIO i INFORM mreže te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 2.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osiguravanje primjene načela partnerstva pri izradi akata strateškog planiranja čija izrada je u nadležnosti Koordinacijskog tijela kroz uspostavu i organizaciju rada radnih skupina i drugih oblika participativnih događanja, sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata strateškog planiranja i upravljanja razvojem u dijelu koji se odnosi na osiguravanje provedbe partnerskog dijaloga, osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, osigurava poštivanje horizontalnih načela i partnerskog načela pri izradi akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, sudjeluje u organizaciji konferencija, razvojnih foruma, okruglih stolova, seminara, radionica i drugih događanja u okviru izrade akata strateškog planiranja u nadležnosti Koordinacijskog tijela, obavlja stručne i administrativne poslove financijskog praćenja i izvještavanja o provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova na nacionalnoj razini, te na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prikupljanja, kontrole i obrade potrebnih podataka od nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje Izvješće o napretku u provedbi Sporazuma o partnerstvu, izvješća za Vladu i Hrvatski sabor, izrađuje redovne i ad hoc analitičke podloge iz svoje nadležnosti, osigurava konzistentnost i kontrolu nad podacima nadležnih upravljačkih tijela, izrađuje mjesečno izvješće o stanju apsorpcije ESIF u okviru V4+4 platforme, sudjeluje u pripremi višegodišnjih programskih dokumenata sufinanciranih iz ESI fondova, osigurava usklađenost različitih izvora financiranja ulaganja u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u radu međuresornih stručnih radnih skupina iz svoje nadležnosti te osigurava sudjelovanje u radnim skupinama Europske komisije i međunarodnih organizacija iz nadležnosti Sektora, osigurava prijedloge za unaprjeđenje apsorpcije ESIF, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, InvestEU, Programa Unije i dr., daje podršku u izradi teritorijalnih strategija za korištenje EU fondova kroz integrirana teritorijalna ulaganja i pripremi zalihe projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. U slučaju kada je primjenjivo, sve gore navedeno na jednak način odnosi se i na EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Članak 3.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova osigurava koordinaciju i daje podršku resornim tijelima državne uprave u ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, koordinira izradu akata strateškog planiranja koji predstavljaju uvjet za korištenje EU fondova, kontinuirano prati i izvještava o ispunjavanju uvjeta koji omogućavaju provedbu akata strateškog planiranja povezanih s korištenjem EU fondova, daje podršku u izradi teritorijalnih strategija za korištenje EU fondova kroz integrirana teritorijalna ulaganja te pripremi zalihe projekata, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., organizira rad Pododbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj i Radne skupine za Programe Unije, surađuje sa institucijama Europske unije koje su zadužene za provedbu centraliziranih EU instrumenata i programa, surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. U slučaju kada je primjenjivo, sve gore navedeno na jednak način odnosi se i na EU fondove u okviru dijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Članak 4.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata koordinira i prati korištenje centraliziranih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, poput Europskog fonda za strateška ulaganja, programa InvestEU, Programa Unije i dr., organizira rad Pod-odbora za koordinaciju investicija i praćenje provedbe centraliziranih instrumenata i programa u Republici Hrvatskoj i Radne skupine za Programe Unije, daje podršku u uspostavi investicijskih platformi za korištenje programa InvestEU, vodi računa o komplementarnom korištenju ESIF programa i ostalih EU instrumenata i programa, surađuje sa institucijama Europske unije koje su zadužene za provedbu centraliziranih EU instrumenata i programa, surađuje s međunarodnim financijskim institucijama po pitanjima jačanja kapaciteta javnog sektora za planiranje i pripremu javnih investicijskih projekata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Prati, prikuplja i analizira izvješća i s njima povezane dokumente o korištenju Fonda solidarnosti Europske unije na razini država članica Europske unije, surađuje s drugim državama članicama Europske unije u svrhu prikupljanja informacija, prema potrebi izvještava Vladu Republike Hrvatske, informira središnja tijela državne uprave i u slučaju velikih elementarnih nepogoda osigurava informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.«.

Članak 5.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Službi za uspostavu sustava, ustrojavaju se:

5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

5.1.1.2. Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

5.1.1.3. Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuvu za prilagodbu Brexitu

5.1.1.4. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 65. i članak 65. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.1. Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

Članak 65.

Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, izuzev Integriranog teritorijalnog mehanizma 2014. – 2020., obavlja poslove pripreme prijedloga akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir te uloge i odgovornosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole, poslovnih procesa za tijela u sustavu upravljanja i kontrole te uvjeta korištenja sredstava za korisnike, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, odluka, smjernica i sporazuma kojima tijela u sustavu detaljnije sporazumno utvrđuju načine provedbe, te akata kojima se, po potrebi, utvrđuju odnosi između Upravljačkog tijela i drugih tijela vezano uz regulatorni okvir za fondove EU, komunicira i osigurava pravovremenu razmjenu informacija s drugim tijelima vezano uz primjenu regulatornog okvira za fondove EU u svrhu razvijanja poslovnih procesa iz svog djelokruga te o tim radnjama osigurava revizijski trag uspostavom i redovitim ažuriranjem odgovarajućeg registra, priprema opis sustava i druge dokumente potrebne za akreditaciju sustava, redovito prati sve aktivnosti vezane uz definiranje i primjenu EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU te u skladu s obvezama i mogućnostima države članice, obavlja i poslove vezane uz pripremu prijedloga EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU, te osigurava koordinaciju i razmjenu informacija iz svoga djelokruga s drugim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i posredničkim tijelima, po potrebi pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremanju odgovarajućih obrazloženja vezano uz pravni i institucionalni okvir za fondove EU, priprema izvješća iz svoga djelokruga te doprinosi pripremanju izvješća iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja programa, kontinuirano surađuje s Odjelom za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te mu po potrebi pruža podršku, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 66. i članak 66. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.2. Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

Članak 66.

Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, izuzev Integriranog teritorijalnog mehanizma 2014. – 2020., obavlja poslove vezane uz standardizaciju internih poslovnih procesa te u tom smislu koordinira izradu, razmatra prijedloge drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela i usklađuje sadržaj priručnika o postupanju Upravljačkog tijela te priprema dijelove priručnika o postupanju iz djelokruga Službe za uspostavu sustava, koordinira izradu te obavlja prethodni pregled sadržaja priručnika o postupanju posredničkih tijela u svrhu davanja prethodne suglasnosti, pruža podršku tijelima sustava upravljanja i kontrole vezano uz poslovne procese za ta tijela te uvjete korištenja sredstava za korisnike te o navedenim radnjama osigurava revizijski trag putem odgovarajućeg registra koji uspostavlja i redovito ažurira, po potrebi pruža podršku ustrojstvenim jedinicama ministarstva u pripremanju odgovarajućih obrazloženja vezano uz interne poslovne procese za fondove EU, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija iz svog djelokruga s drugim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela i posredničkim tijelima, daje mišljenja iz djelokruga Sektora za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava na prijedloge propisa i drugih akata, doprinosi izradi Strategije organizacijskog razvoja, priprema izvješća iz svog djelokruga te doprinosi pripremanju izvješća iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Upravljačkog tijela, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja programa, kontinuirano surađuje s Odjelom za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« te mu po potrebi pruža podršku, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 8.

Iza članka 66. dodaje se naslov iznad članka i članak 66.a koji glase:

»5.1.1.3. Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuvu za prilagodbu Brexitu

Članak 66.a

Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuvu za prilagodbu Brexitu obavlja poslove vezane uz pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira, podršku sustavima za Integrirani teritorijalni mehanizam 2014. – 2020, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. i pričuvu za prilagodbu Brexitu, uključujući: pripremu prijedloga akata kojima se utvrđuje institucionalni okvir te uloge i odgovornosti odgovornih tijela, poslovnih procesa za odgovorna tijela te uvjeta korištenja sredstava za korisnike, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, odluka, smjernica i sporazuma kojima se detaljnije sporazumno utvrđuju načini provedbe, te akata kojima se, po potrebi, utvrđuju odnosi između Upravljačkog tijela/odgovornog tijela i drugih tijela vezano uz regulatorni okvir za fondove EU, koordinira izradu i usklađuje sadržaj internih procedura Upravljačkog tijela/odgovornog tijela, koordinira izradu te obavlja prethodni pregled sadržaja internih procedura nadležnih tijela, pruža podršku nadležnim tijelima vezano uz poslovne procese za ta tijela, osigurava revizijski trag uspostavom i redovitim ažuriranjem odgovarajućeg registra, priprema opis sustava i druge dokumente potrebne za uspostavu sustava i određivanje tijela, redovito prati sve aktivnosti vezane uz definiranje i primjenu EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU te u skladu s obvezama i mogućnostima države članice, obavlja i poslove vezane uz pripremu prijedloga EU regulatornog okvira za upravljanje fondovima EU, te osigurava koordinaciju nadležnih tijela, priprema izvješća iz svoga djelokruga, sudjeluje u aktivnostima zatvaranja programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 67. i članak 67. mijenjaju se i glase:

»5.1.1.4. Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta

Članak 67.

Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta obavlja poslove vezane za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta programa iz djelokruga Sektora, uključujući: praćenje stanja administrativnih kapaciteta te povezano izvještavanje prema nadležnim tijelima i Europskoj komisiji, kontinuirano praćenje potreba te pripremu prijedloga mjera jačanja administrativnih kapaciteta u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, pružanje podrške tijelima u provedbi poslovnih procesa vezanih uz praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta, pripremu i koordinaciju izrade strategije organizacijskog razvoja, analiza radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima tijela za provedbu dodijeljenih im funkcija, pripremu prijedloga akata kojima se utvrđuju mjere razvoja administrativnih kapaciteta tijela, doprinos postupku određivanja tijela u pogledu praćenja i osiguravanja administrativnih kapaciteta, te u slučajevima izmjena sustava, sudjelovanje u pripremi onih dijelova priručnika o postupanju Upravljačkog tijela koji se odnose na djelokrug Odjela, osigurava koordinaciju i razmjenu informacija s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Upravljačkog tijela/odgovornog tijela, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 10.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Služba za potporu poslovnim procesima obavlja poslove vezane uz uspostavu, unaprjeđenje i osiguranje redovitog rada informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima fondova EU (MIS sustavi – Management Information System te SFC sustavi Europske komisije), osigurava usklađenost informatičkih sustava s institucionalnim okvirom, poslovnim procesima te relevantnim regulatornim okvirom Europske unije, izvršava analize postojećih poslovnih procesa koji se odnose na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima fondova EU te daje prijedloge za njihovo poboljšanje, priprema podloge za specificiranje nadogradnje postojećih te, prema potrebi, razvoj novih informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima EU, komunicira s vanjskim pružateljima usluga u vezi nadogradnje, testiranja i potvrde novorazvijenih funkcionalnosti, osigurava pravovremeno otklanjanje eventualnih nedostataka informatičkih sustava iz nadležnosti utvrđenih temeljem nalaza nacionalnih i revizija Europske komisije, analizira poslovne potrebe za povezivanjem s dostupnim elektroničkim registrima te komunicira s ostalim javnim tijelima nadležnima za rad tih registara u svrhu osiguravanja poslovnih preduvjeta za povezivanje, sudjeluje u pripremi prijedloga akata iz nadležnosti Ministarstva kojima se utvrđuju poslovni procesi za tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa sufinanciranih sredstvima fondova EU u svrhu usklađivanja poslovnih procesa s razvijenim softverskim rješenjima, osigurava kontinuirani i stabilni radi informatičkih sustava za podršku poslovnim procesima u dijelu koji se odnosi na upravljanje i provedbu programa sufinanciranih sredstvima EU, uključujući podršku korisnicima za sustave Europske komisije: SFC2007 sustav, SFC2014 sustav) s poslovne strane, upravljanje korisničkim pravima, upravljanje javnim sadržajima sustava te pružanje podrške u radu korisnicima informatičkih sustava kroz stalnu podršku kako korisnicima institucija Sustava upravljanja i kontrole, tako i korisnicima iz opće javnosti koji koriste sustave u ulozi prijavitelja ili korisnika bespovratnih sredstava, prema potrebi uspostavljanje i kontrolu rada vanjskog servisa za podršku korisnicima, suradnju s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u čijem djelokrugu su informacijsko-telekomunikacijski sustavi vezano uz infrastrukturne potrebe informatičkih sustava iz nadležnosti kao i eventualne infrastrukturne probleme te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 11.

Naslovi iznad članaka 69. i 70. i članci 69. i 70. brišu se.

Članak 12.

U članku 138. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uprava za europsku teritorijalnu suradnju obavlja poslove pripreme i provedbe programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje (teritorijalna suradnja), Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. te makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, sudjeluje u radu programskih tijela programa europske teritorijalne suradnje i Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., obavlja funkciju kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., obuhvaća funkciju ugovornog i provedbenog tijela IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., obavlja poslove Nacionalnog tijela i Tijela za kontrolu za programe europske teritorijalne suradnje, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Također, obavlja poslove Upravljačkog tijela za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija te Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora te Upravitelja programa za Program »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. koji se odnose na koordinaciju postupaka vezanih uz upravljanje, provedbu, programiranje, i praćenje programa te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 13.

Članak 139. mijenja se i glasi:

»Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme i provedbe programa europske teritorijalne suradnje, EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, prati i kontrolira provedbu programa i projekata europske teritorijalne suradnje i EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena, sudjeluje u radu programskih tijela programa europske teritorijalne suradnje i EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena te upravljačkih struktura makroregionalnih strategija, izvještava i informira o programima europske teritorijalne suradnje, EGP financijskim instrumentima u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnim strategijama, koordinira sve aspekte upravljanja programima dodijeljene Nacionalnom tijelu, Upravitelju programa i Nacionalnom koordinatoru, sudjeluje u integraciji aktivnosti europske teritorijalne suradnje, EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnih strategija u regionalnu razvojnu politiku Republike Hrvatske, obavlja funkciju upravljanja i kontrole Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima i makroregionalnim strategijama, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području europske teritorijalne suradnje, EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena i makroregionalnih strategija, planira sredstva državnog proračuna potrebna za sufinanciranje programa te koordinira korištenje nacionalne tehničke pomoći iz programa europske teritorijalne suradnje i EGP financijskih instrumenata u području energetike i klimatskih promjena, obavlja poslove u vezi Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju u okviru svoga djelokruga temeljem postojećeg pravnog okvira Europske unije i nacionalnog zakonodavstva koji uređuju osnivanje i funkcioniranje Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju, koordinira rad službi i odjela i njihovih horizontalnih funkcija i administrativnih poslova, koordinira praćenje pravnih aspekata provedbe programa Europske unije i usuglašenosti s uredbama i pravilima Europske unije, koordinira postupanja po nepravilnostima, žalbama i procedurom povrata, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije, ustrojavaju se:

7.1.1. Služba za prekograničnu suradnju

7.1.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makroregionalne strategije

7.1.3. Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa.«.

Članak 14.

U članku 140. riječi: »financijske perspektive 2014. – 2020.: Interreg V-A Mađarska – Hrvatska, Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, Interreg V-A Italija – Hrvatska« zamjenjuju se riječima: »financijske perspektive 2014. – 2020. i 2021. – 2027.; Interreg Mađarska – Hrvatska, Interreg Slovenija – Hrvatska, Interreg Italija – Hrvatska«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 141. i članak 141. mijenjaju se i glase:

»7.1.2. Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makroregionalne strategije

Članak 141.

Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makroregionalne strategije obavlja poslove koji se odnose na izradu programa i projekata transnacionalne i međuregionalne suradnje financiranih iz fondova Europske unije i/ili drugih izvora financiranja u kontekstu transnacionalne i međuregionalne suradnje, prati i kontrolira provedbu programa i projekata transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnih strategija te s tim u vezi sudjeluje u radu zajedničkih programskih tijela i tijela makroregionalnih strategija i pruža podršku Upravljačkim tijelima, informira o programima transnacionalne i međuregionalne suradnje i makroregionalnim strategijama, organizira i nadzire aktivnosti tehničke pomoći u okviru programa transnacionalne i međuregionalne suradnje, odgovorna je za uspostavu i funkcioniranje kontrolnog sustava u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, koordinira hrvatske nacionalne, regionalne i lokalne dionike u području transnacionalne, međuregionalne suradnje i makroregionalnih strategija te rad Pododbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije, surađuje s Europskom komisijom i državama sudionicama u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje, obavlja funkciju nadzora Operativne strukture IIb komponente programa IPA za razdoblje 2007. – 2013., sudjeluje u koordinaciji provedbe makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, obavlja funkcije u vezi s nepravilnostima, žalbama i povratima te u vezi s praćenjem pravnih aspekata provedbe programa europske teritorijalne suradnje, priprema i provodi strateške projekte koji se ugovaraju na razini država sudionica programa europske teritorijalne suradnje te obavlja sve vezane funkcije punopravnog partnera u navedenim projektima, obavlja poslove koji se odnose na programe transnacionalne suradnje iz financijske perspektive 2014. – 2020. i 2021. – 2027.: Interreg Središnja Europa, Interreg ADRION (Jadransko-jonski program), Interreg Dunav i Interreg Euro-Mediteran, programe međuregionalne suradnje iz financijske perspektive 2014. – 2020. i 2021. – 2027.: Interreg Europe i INTERACT III te programe transnacionalne suradnje iz financijske perspektive 2007. – 2013.: Jugoistočna Europa i Mediteran, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 16.

Iza članka 141. dodaje se naslov iznad članka i članak 141.a koji glase:

»7.1.3. Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa

Članak 141.a

Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa obavlja koordinaciju, upravljanje i praćenje Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz planiranje, programiranje, koordinaciju i praćenje Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., priprema ugovore i druge akte kojima se uređuje međuodnos tijela zaduženih za provedbu Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., osigurava razmjenu programske i projektne dokumentacije s donatorima, Uredom za financijske mehanizme i Nacionalnom fokalnom točkom, odnosno agencijama koje su ovlastili donatori, surađuje s ostalim tijelima koja su zadužena za provedbu Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021, sudjeluje u pripremi kvartalnih i godišnjih izvješća te sudjeluje u okviru godišnjih sastanaka te odbora za suradnju, izrađuje i provodi komunikacijski plan, te surađuje s Nacionalnom fokalnom točkom u vezi provedbe Programa »Energija i klimatske promjene«. U okviru svog djelokruga rada priprema i provedbu strateških projekata u okviru programa europske teritorijalne suradnje i sudjelovanja u strateškim inicijativama na razini Europske unije, u strateškim projektima i inicijativama, obavlja ulogu Nacionalnog koordinatora te voditelja radnih paketa ili skupina, sudjeluje u drugim radnim paketima i ekspertnim skupinama, identificira relevantne zakonske, tehničke i operativne nedostatke na razini područja upravljanja identificiranih/relevantnih sektora, sudjeluje u kreiranju budućih politika i programa s ciljem definiranja zajedničkog pristupa identificiranim sektorima, izrađuje akcijske planove, provodi analize koje se koriste kao temelj za multilateralne ugovore, doprinosi jačanju institucionalnih kapaciteta javnih tijela nadležnih za upravljanje EU fondovima/programima na transnacionalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 17.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»Sektor za prvostupanjsku kontrolu obavlja poslove koji se odnose na upravljanje radom Tijela za kontrolu za programe Europske teritorijalne suradnje u Republici Hrvatskoj te sudjeluje u ulozi upravitelja programa u okviru nadležnosti sustava kontrole i financijskog upravljanja za Program »Energija i klimatske promjene«, financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije, izrađuje planove, izvješća i akte na engleskom i hrvatskom jeziku, odgovara za primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, kao i za ažuriranje i nadogradnju relevantnih priručnika programa, priprema upute za projektne partnere i plan terenskih kontrola projekata s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova prvostupanjske kontrole na programima Europske teritorijalne suradnje i financijskog upravljanja u okviru Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., surađuje s ostalim tijelima programa i radnim skupinama, surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije, surađuje s Nacionalnom fokalnom točkom i ostalim tijelima u okviru Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za prvostupanjsku kontrolu ustrojavaju se:

7.2.1. Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje

7.2.2. Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene«

7.2.3. Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 146. i članak 146. mijenjaju se i glase:

»7.2.2. Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene«

Članak 146.

Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene« obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima transnacionalne i međuregionalne suradnje financiranim iz sredstava Europske unije te sudjeluje u ulozi upravitelja programa u okviru nadležnosti sustava kontrole i financijskog upravljanja za Program »Energija i klimatske promjene«, financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku, provodi propisane procedure za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera, pripremu uputa za partnere, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za hrvatske projektne partnere i pripremu plana terenskih kontrola projekata, provodi provjere na licu mjesta, prijavljuje uočene nepravilnosti/prijevare u skladu s važećim pravilima, u sklopu Programa »Energija i klimatske promjene« sudjeluje u pripremi zahtjeva za plaćanje prema Ministarstvu financija radi isplate sredstava projektnim partnerima, surađuje s ostalim tijelima programa i radnim skupinama te pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, izvještava o stanju izvršavanja poslova u Službi i izradu mjera i radnji za unapređenje poslova, surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene« ustrojavaju se:

7.2.2.1. Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III

7.2.2.2. Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe

7.2.2.3. Odjel za kontrolu Programa 'Energija i klimatske promjene.'«.

Članak 19.

Iza članka 148. dodaje se naslov iznad članka i članak 148.a koji glase:

»7.2.2.3. Odjel za kontrolu Programa »Energija i klimatske promjene«

Članak 148.a

Odjel za kontrolu Programa »Energija i klimatske promjene«, financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. sudjeluje u ulozi upravitelja programa u okviru nadležnosti sustava kontrole i financijskog upravljanja za Program »Energija i klimatske promjene«, obavlja poslove koji se odnose na izradu internih procedura i metodologija za administriranje, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku, provodi propisane procedure za utvrđivanje prihvatljivosti troškova projektnih partnera, priprema upute za partnere, organizira edukacije o prihvatljivosti troškova i izvještavanju za projektne partnere i priprema plan terenskih kontrola projekata, provodi provjere na licu mjesta, prijavljuje uočene nepravilnosti/prijevare u skladu s važećim EGP i nacionalnim pravilima, sudjeluje u pripremi zahtjeva za plaćanje prema Ministarstvu financija radi isplate sredstava projektnim partnerima, surađuje i s ostalim tijelima programa te pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, izvještava o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i izradi mjera i radnji za unapređenje poslova, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 20.

Članak 149. mijenja se i glasi:

»Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć obavlja poslove koji se odnose na upravljanje nepravilnostima, kontrolu kvalitete (na temelju uzorka) u djelokrugu poslova koji se odnose na prvostupanjsku kontrolu programa Europske teritorijalne suradnje i financijsko upravljanje u okviru Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021. te na kontrolu i odobravanje izvještaja tehničke pomoći programa Europske teritorijalne suradnje i Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., priprema interne procedure i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom kontrole na projektima tehničke pomoći, izrađuje planove, izvješća i akte na engleskom i hrvatskom jeziku, organizira edukacije o sprječavanju nepravilnosti i prijevara na programima Europske teritorijalne suradnje i Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., nadzire pripremu uputa za partnere i plana terenskih kontrola projekata, koordinira rješavanje prigovora hrvatskih projektnih partnera na ovjerene troškove, sudjeluje u izradi odluka o prijavljenim sumnjama na nepravilnosti/prijevare, surađuje s ostalim tijelima programa Europske teritorijalne suradnje i tijelima Programa »Energija i klimatske promjene« financiranog iz EGP financijskog mehanizma 2014. – 2021., pruža podršku odgovarajućim tijelima u provedbi revizija i osigurava revizorski trag, osigurava primjenu propisanih procedura za utvrđivanje prihvatljivosti troškova hrvatskih projektnih partnera/tehničke pomoći te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova, koordinira pripremu izvješća na zahtjev ostalih tijela programa, te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 21.

U članku 156. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Službi za zajednička tajništva s državama članicama EU određuju se samostalni izvršitelji u Krapini za potrebe Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska i u Zadru za potrebe Programa suradnje Interreg Italija – Hrvatska, a radi bolje geografske pokrivenosti unutar odnosnih programskih područja.«.

Članak 22.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (»Narodne novine«, broj 97/20.), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 23.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 24.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/27

Urbroj: 50301-05/16-22-6

Zagreb, 20. siječnja 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

 

1.

KABINET MINISTRA

10

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

 

* neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

1

2.1.1.

Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

8

2.1.2.

Služba za opće poslove i uredsko poslovanje

1

2.1.2.1.

Odjel za opće poslove

6

2.1.2.1.1.

Pododsjek za vozni park

7

2.1.2.2.

Odjel za uredsko poslovanje

2

2.1.2.2.1.

Pododsjek za poslove pisarnice

7

2.2.

Sektor za pravne poslove

1

2.2.1.

Služba za normativno-pravne poslove

7

2.2.2.

Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima

6

2.3.

Sektor za nabavu

1

2.3.1.

Služba za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

7

2.3.2.

Služba za ugovaranje i kontrolu izvršenja ugovornih obveza

6

Glavno tajništvo – ukupno

62

3.

UPRAVA ZA FINANCIJE I INFORMACIJSKO-TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1

 

* neposredno u upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

3.1.

Sektor za financijsko planiranje, upravljanje troškovima i kontrolu

1

3.1.1.

Služba za proračun, ovjeravanje troškova i kontrolu

1

3.1.1.1.

Odjel za kontrolu i ovjeravanje troškova

1

3.1.1.1.1.

Pododsjek za kontrolu projektne dokumentacije

2

3.1.1.1.2.

Pododsjek za ovjeravanje projektnih troškova i izvješćivanje

2

3.1.1.2.

Odjel za planiranje i praćenje izvršenja proračuna

1

3.1.1.2.1.

Pododsjek za planiranje i izvršenje proračuna

2

3.1.1.2.2.

Pododsjek za praćenje operativnih troškova

2

3.1.2.

Služba za financiranje razvojnih programa

6

3.2.

Sektor za informacijsko-telekomunikacijske sustave

1

3.2.1.

Služba za informacijsko-telekomunikacijsku podršku

6

3.2.2.

Služba za unaprjeđenje sustava i provedbu informacijske sigurnosti

6

Uprava za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave – ukupno

33

4.

UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJU FONDOVA EU

1

 

* neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

4.1.

Sektor za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova

1

4.1.1.

Služba za poslove koordinacije i programiranja ESI fondova

1

4.1.1.1.

Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za cilj pametnija Europa te objedinjene poslove koordinacije ESI fondova

4

4.1.1.2.

Odjel za strateško praćenje u području konkurentnosti i kohezije za ciljeve zelenija Europa i povezanija Europa te programiranje ESI fondova

4

4.1.2.

Služba za vrednovanje, strateško praćenje i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu

1

4.1.2.1.

Odjel za provedbu vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu te za strateško praćenje za cilj Europa s istaknutijom socijalnom komponentom

4

4.1.2.2.

Odjel za praćenje provedbe Strategije vrednovanja provedbe ESIF u razdoblju 2014. – 2020. i regulatorni okvir na razini Sporazuma o partnerstvu te strateško praćenje u području ruralnog razvoja, pomorstva i ribarstva

4

4.1.3.

Služba za kohezijsku politiku i EU poslove

1

4.1.3.1.

Odjel za praćenje razvoja kohezijske politike

4

4.1.3.2.

Odjel za koordinaciju i analitiku kohezijske politike

4

4.2.

Sektor za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

1

4.2.1.

Služba za partnerski dijalog i strateško izvještavanje o EU fondovima

7

4.2.2.

Služba za koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

1

4.2.2.1.

Odjel za koordinaciju investicija iz EU instrumenata

7

4.2.2.2.

Odjel za koordinaciju ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova

4

4.3.

Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme

1

4.3.1.

Služba za koordinaciju EU programa i programiranje međunarodnih financijskih mehanizama

1

4.3.1.1.

Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe financijskih, društvenih i administrativnih prioriteta

4

4.3.1.2.

Odjel za koordinaciju pripreme i provedbe gospodarskih, znanstvenih, okolišnih i energetskih prioriteta

4

4.3.2.

Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama

1

4.3.2.1.

Odjel za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje programa i projekata

4

4.3.2.2.

Odjel za financijsko upravljanje, verifikaciju i vrednovanje programa i projekata

4

4.4.

Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem

1

4.4.1.

Služba za strateško planiranje

7

4.4.2.

Služba za upravljanje razvojem

1

4.4.2.1.

Odjel za uspostavu sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem

3

4.4.2.2.

Odjel za praćenje, izvještavanje i vrednovanje akata strateškog planiranja

4

4.5.

Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području fondova EU

1

4.5.1.

Služba za jačanje kapaciteta i vidljivost

7

4.5.2.

Služba za komunikaciju i promotivne aktivnosti

7

Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU – ukupno

100

5.

UPRAVA ZA PROVEDBU OPERATIVNIH PROGRAMA I FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

1

 

* neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

5.1.

Sektor za uspostavu i unaprjeđenje rada sustava

1

5.1.1.

Služba za uspostavu sustava

1

5.1.1.1.

Odjel za pripremu i praćenje institucionalnog i pravnog okvira Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

4

5.1.1.2.

Odjel za standardizaciju poslovnih procesa i podršku sustavu Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«

4

5.1.1.3.

Odjel za područje teritorijalnih ulaganja i pričuva za prilagodbu Brexitu

5

5.1.1.4.

Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta

4

5.1.2.

Služba za potporu poslovnim procesima

7

5.2.

Sektor za nadzor rada sustava

1

5.2.1.

Služba za provedbu provjera na razini sustava

1

5.2.1.1.

Odjel za provedbu planiranih provjera na razini sustava

6

5.2.1.2.

Odjel za osiguranje pravilnosti i zakonitosti izdataka i provedbu ostalih provjera na razini sustava

5

5.2.2.

Služba za revizije i provedbu ad hoc provjera na razini sustava

1

5.2.2.1.

Odjel za koordinaciju revizija i kontrola

4

5.2.2.2.

Odjel za provedbu ad hoc provjera na razini sustava

4

5.3.

Sektor za horizontalna pitanja i postupanje po prigovorima

1

5.3.1.

Služba za upravljanje rizicima i horizontalna pitanja

1

5.3.1.1.

Odjel za upravljanje rizicima

5

5.3.1.2.

Odjel za praćenje nepravilnosti i potporu sustavu u području javne nabave i državnih potpora

6

5.3.2.

Služba za postupanje po prigovorima u postupcima odabira operacija

1

5.3.2.1.

Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u postupcima odabira operacija

4

5.3.2.2.

Odjel za izvještavanje o prigovorima u postupcima odabira operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima

3

5.3.3.

Služba za postupanje po prigovorima u provedbi operacija

1

5.3.3.1.

Odjel za pripremu rješenja o prigovorima u provedbi operacija

8

5.3.3.2.

Odjel za izvještavanje o prigovorima u provedbi operacija, praćenje prakse i postupanje u upravnim sporovima

4

5.4.

Sektor za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata

1

5.4.1.

Služba za praćenje i upravljanje provedbom operativnih programa

1

5.4.1.1.

Odjel za financijsko praćenje provedbe operativnih programa

5

5.4.1.2.

Odjel za praćenje i izvještavanje o provedbi operativnih programa

4

5.4.1.3.

Odjel za vrednovanje učinaka provedbe operativnih programa

4

5.4.2.

Služba za financijsku kontrolu, prognoziranje i plaćanja

1

5.4.2.1.

Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture

4

5.4.2.2.

Odjel za plaćanja te financijsku kontrolu i prognoziranje u područjima energetike, zaštite okoliša, prometne infrastrukture i mobilnosti te informacijsko-telekomunikacijske tehnologije

4

5.4.3.

Služba za financijske instrumente

1

5.4.3.1.

Odjel za razvoj modela provedbe financijskih proizvoda

3

5.4.3.2.

Odjel za pravne poslove financijskih instrumenata

3

5.4.3.3.

Odjel za provedbu financijskih instrumenata

3

5.4.3.4.

Odjel za plaćanja i praćenje provedbe financijskih instrumenata

3

5.5.

Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te društvene infrastrukture

1

5.5.1.

Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti

1

5.5.1.1.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području istraživanja i razvoja

4

5.5.1.2.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području jačanja poslovne konkurentnosti

4

5.5.1.3.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području digitalnog razvoja i razvoja e-usluga

4

5.5.2.

Služba za pripremu i provedbu projekata u području društvene infrastrukture

1

5.5.2.1.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području socijalne i zdravstvene infrastrukture

4

5.5.2.2.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području obrazovne infrastrukture

4

5.6.

Sektor za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike, klimatskih promjena, zaštite okoliša te prometne infrastrukture i mobilnosti

1

5.6.1.

Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima energetike te prometne infrastrukture i mobilnosti

1

5.6.1.1.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u području energetike

4

5.6.1.2.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima prometne infrastrukture i mobilnosti

4

5.6.2.

Služba za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena i zaštite okoliša

1

5.6.2.1.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima klimatskih promjena, kulturne i prirodne baštine te bioraznolikosti

4

5.6.2.2.

Odjel za pripremu i provedbu projekata u područjima upravljanja vodama, gospodarenja otpadom te upravljanja rizicima

4

5.7.

Sektor za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata i za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći

1

5.7.1.

Služba za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata

1

5.7.1.1.

Odjel za koordinaciju vanjske stručne pomoći tijelima u sustavu

4

5.7.1.2.

Odjel za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama i primjenu horizontalnih načela

3

5.7.2.

Služba za koordinaciju korištenja sredstava tehničke pomoći

1

5.7.2.1.

Odjel za pripremu i praćenje provedbe projekata tehničke pomoći

3

5.7.2.2.

Odjel za provedbu projekata tehničke pomoći

4

Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata – ukupno

180

6.

UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ

1

 

*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

6.1.

Sektor za politiku regionalnoga razvoja

1

6.1.1.

Služba za politiku regionalnoga razvoja i koordinaciju

8

6.1.2.

Služba za programe regionalnoga razvoja

7

6.2.

Sektor za podršku regionalnoj i lokalnoj razini

1

6.2.1.

Služba za koordinaciju regionalnih koordinatora

7

6.2.2.

Služba za strateške projekte regionalnoga razvoja

6

6.3.

Sektor za programe urbanoga razvoja

1

6.3.1.

Služba za pripremu i koordinaciju programa urbanoga razvoja

1

6.3.1.1.

Odjel za pripremu i praćenje programa urbanoga razvoja

5

6.3.1.2.

Odjel za horizontalne poslove programa urbanoga razvoja

4

6.3.2.

Služba za provedbu programa urbanoga razvoja

1

6.3.2.1.

Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja poduzetništva i kulture

6

6.3.2.2.

Odjel za pripremu poziva i provedbu projekata iz područja prometa, toplinarstva i brownfield ulaganja

5

6.3.2.3.

Odjel za financijsko praćenje projekata urbanoga razvoja

4

Uprava za regionalni razvoj – ukupno

59

7.

UPRAVA ZA EUROPSKU TERITORIJALNU SURADNJU

1

 

*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

7.1.

Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije

1

7.1.1.

Služba za prekograničnu suradnju

8

7.1.2.

Služba za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju te makro-regionalne strategije

8

7.1.3.

Služba za provedbu financijskih mehanizama u području energetike i klimatskih promjena te strateških projekata i inicijativa

8

7.2.

Sektor za prvostupanjsku kontrolu

1

7.2.1.

Služba za prvostupanjsku kontrolu programa prekogranične suradnje

1

7.2.1.1.

Odjel za programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama

6

7.2.1.2.

Odjel za Interreg IPA programe prekogranične suradnje

6

7.2.2.

Služba za prvostupanjsku kontrolu transnacionalnih i međuregionalnih programa suradnje te Programa »Energija i klimatske promjene«

1

7.2.2.1.

Odjel za programe suradnje Dunav, Mediteran i URBACT III

5

7.2.2.2.

Odjel za programe suradnje Središnja Europa, ADRION i Interreg Europe

5

7.2.2.3.

Odjel za kontrolu Programa »Energija i klimatske promjene«

5

7.2.3.

Služba za nepravilnosti, kontrolu kvalitete i tehničku pomoć

6

7.3.

Sektor za upravljanje Interreg programima suradnje

1

7.3.1.

Služba za provedbu, praćenje i procjenu programa suradnje

1

7.3.1.1.

Odjel za koordinaciju provedbe programa suradnje

4

7.3.1.2.

Odjel za horizontalne poslove

5

7.3.2.

Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

5

7.3.3.

Služba Zajedničkog tajništva Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

5

7.3.4.

Služba za zajednička tajništva s državama članicama EU

2

Samostalni izvršitelj u Krapini

1

Samostalni izvršitelj u Zadru

4

Uprava za europsku teritorijalnu suradnju – ukupno

91

8.

UPRAVA ZA OTOKE

1

 

*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

8.1.

Sektor za programiranje, planiranje i vrednovanje politike razvoja otoka

1

8.1.1.

Služba za programiranje i pripremu politike razvoja otoka

1

8.1.1.1.

Odjel za programiranje razvoja otoka

5

8.1.1.2.

Odjel za pripremu politike razvoja otoka

5

8.1.2.

Služba za pripremu projekata i natječaja sufinanciranih iz EU fondova

6

8.2.

Sektor za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini

1

8.2.1.

Služba za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka

7

8.2.2.

Služba za podršku regionalnoj i lokalnoj razini

6

Samostalni izvršitelj u Splitu

1

Uprava za otoke – ukupno

35

9.

UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA

1

 

*neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Uprave

1

9.1.

Sektor za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima

1

9.1.1.

Služba za potpomognuta područja

1

9.1.1.1.

Odjel za poticajne mjere, pripremu projekata i poziva

5

9.1.1.2.

Odjel za provedbu projekata za potpomognuta područja

5

9.1.2.

Služba za područja s razvojnim posebnostima

1

9.1.2.1.

Odjel za razvojne inicijative, pripremu projekata i poziva

4

9.1.2.2.

Odjel za brdsko-planinska područja

3

9.1.3.

Služba za pripremu teritorijalnih programa

6

9.2.

Sektor za integrirane programe depriviranih područja

1

9.2.1.

Služba za pripremu programa i koordinaciju

1

9.2.1.1.

Odjel za pripremu programa i intervencijske planove

5

9.2.1.2.

Odjel za horizontalna pitanja i koordinaciju

5

9.2.2.

Služba za provedbu integriranih programa

1

9.2.2.1.

Odjel za pripremu poziva

5

9.2.2.2.

Odjel za provedbu projekata

5

Uprava za potpomognuta područja – ukupno

51

10.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

6

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE – UKUPNO

627

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić