Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

NN 3/2022 (7.1.2022.), Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

31

Na temelju članka 151. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: ROO), obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, operateru, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 33, 4. 2. 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 25. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 166/2006).

Članak 3.

Podaci iz ROO koriste se za osiguravanje pravovremenosti, transparentnosti, točnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti podataka potrebnih za izvješćivanje o ispuštanjima onečišćujućih tvari u sastavnice okoliša kao i nastanku i prijenosu otpada izvan mjesta nastanka te gospodarenju otpadom sukladno propisima kojima se uređuju područja zaštite okoliša, zraka, otpada i voda te gospodarenja otpadom.

Pojmovi i definicije

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Djelatnost je proces ili aktivnost navedena u Prilogu 1. ovoga Pravilnika uslijed koje dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš.

2. Ispust je mjesto ispuštanja, istjecanja i/ili odlaganja onečišćujućih tvari u okoliš.

3. Iznenadni događaj je događaj, nastao prilikom odvijanja djelatnosti obuhvaćenih ovim Pravilnikom, a koji je posljedica nenamjernih aktivnosti i/ili nekontroliranog slijeda događaja.

4. Iznenadna ispuštanja su sva ona ispuštanja nastala uslijed iznenadnog događaja odnosno koja nisu redovita i očekivana ispuštanja nastala uslijed rada postrojenja.

5. Nadležno tijelo je nadležno upravno tijelo županije i Grada Zagreba, koje prema nadležnostima uređenim Zakonom, obavlja poslove u području zaštite okoliša.

6. Obveznik dostave podataka (u daljnjem tekstu: Obveznik) je operater i odgovorna osoba organizacijske jedinice koja obavlja djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika uslijed kojih dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i/ili nastanka odnosno gospodarenja otpadom.

7. Organizacijska jedinica je bilo koji dio u organizacijskoj strukturi operatera koja u svojem sastavu ima jedan ili više pogona koji se nalaze na istoj lokaciji, a uslijed čije djelatnosti dolazi do ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari u okoliš ili čijom djelatnošću nastaje otpad odnosno gospodari otpadom.

8. Pogon znači nepokretna tehnička jedinica u kojoj se obavlja jedna ili više djelatnosti navedenih u Prilogu 1. te bilo koja druga aktivnost neposredno tehnički povezana s aktivnostima koje se obavljaju na istoj lokaciji, a koje bi mogle utjecati na emisije i onečišćenje.

9. Prag ispuštanja je količina ispuštanja onečišćujuće tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika za koju se dostavljaju podaci samo ako su veći ili jednaki pragu ispuštanja.

10. Prijenos izvan mjesta nastanka označava prijenos otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju izvan granica organizacijske jedinice te prijenos onečišćujućih tvari u otpadnim vodama u sustav javne odvodnje ili sustav odvodnje lokacije druge pravne ili fizičke osobe (indirektno ispuštanje otpadnih voda).

11. Protokol je Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 4/2008).

12. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Uredbi (EZ) br. 166/2006, Zakonu, Zakonu o vodama, Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti zraka.

(3) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Informacijski sustav

Članak 5.

(1) ROO je informacijski sustav uspostavljen sukladno Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 68/08).

(2) Informacijskim sustavom ROO upravlja i održava ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje.

(3) Sastavni dio ROO su baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici i portali koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

Članak 6.

(1) Za pristup i vođenje ROO koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka pohranjenih u ROO.

(2) Elektronička programska oprema iz stavka 1. ovoga članka putem mrežne stranice Ministarstva omogućava pristup ROO uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Ministarstvo.

(3) Podaci dostavljeni u ROO čuvaju se deset godina.

Prilozi

Članak 7.

(1) Popis djelatnosti pri kojima dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari i njihove šifre određeni su u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Onečišćujuće tvari koje se ispuštaju u zrak, vode i/ili more i tlo i prenose izvan mjesta nastanka u otpadnim vodama, njihove šifre, CAS registarski brojevi (CAS – Chemical Abstract Service) i pragovi ispuštanja određeni su u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

(3) Uređaji za pročišćavanje otpadnih plinova i njihove šifre određene su u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(4) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i njihove šifre određene su u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

III. OBVEZE I NAČIN DOSTAVE PODATAKA

Obveznici dostave podataka

Članak 8.

(1) Obveznik je dužan nadležnom tijelu dostaviti podatke o:

1. ispuštanjima onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u zrak, vodu i/ili more i tlo.

2. prijenosu izvan mjesta nastanka onečišćujućih tvari iz Priloga 2. ovoga Pravilnika u otpadnim vodama namijenjenih postupku daljnje obrade.

3. nastanku i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka:

– opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona godišnje

– neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona godišnje.

4. obavljanju djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada.

5. obavljanju djelatnosti sakupljanja otpada, pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, te obavljanju djelatnosti trgovanja otpadom postupkom trgovanja otpadom na malo.

(2) Podaci iz stavka 1. točki 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se kada je ukupna količina ispuštanja i/ili prijenosa po pojedinim onečišćujućim tvarima iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, zbirno za sve ispuste na razini organizacijske jedinice veća ili jednaka pragu ispuštanja.

(3) U slučaju kada je na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari prekoračen prag i/ili granične vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka obveznik je dužan dostaviti opće obrasce PI-1 i PI-2, a pojedinačne količine tvari i podatke o otpadu prijaviti po tematskim obrascima PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO.

(4) U slučaju kada na razini organizacijske jedinice za jednu ili više onečišćujućih tvari nije prekoračen prag i/ili granična vrijednosti nastanka i/ili prijenosa otpada izvan mjesta nastanka iz stavka 1. točki 1., 2. i 3. ovog članka, ta organizacijska jedinica nije obveznik za izvještajnu godinu.

(5) Izuzetak od stavka 4. ovog članka su obveznici koji obavljaju djelatnosti gospodarenja otpadom.

(6) Svi pogoni koji se nalaze na lokaciji organizacijske jedinice trebaju biti prijavljeni unutar iste s ciljem sprječavanja dijeljenja i izbjegavanja prijave.

(7) Državni hidrometeorološki zavod Ministarstvu dostavlja podatke o godišnjoj količini oborina za glavne i klimatološke postaje do 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(8) Podaci o obavljanju djelatnosti gospodarenja otpadom pribavljaju se iz aplikacije e-ONTO.

(9) Podaci iz ovoga članka uključuju i podatke o ispuštanjima i prijenosu onečišćujućih tvari izvan mjesta nastanka ukupno nastalih kao posljedica svih namjernih, redovnih, neredovnih i iznenadnih aktivnosti uslijed obavljanja djelatnosti iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Iznimno podaci iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika ne dostavljaju se za ispuštanje i/ili prijenos onečišćujućih tvari u otpadnim vodama za koje nije potrebna vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda ili okolišna dozvola prema propisima.

Članak 10.

Obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, koji su i obveznici izvješćivanja u ROO, izvješćuju o emisijama sukladno zakonu kojim se uređuje područje klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja.

Članak 11.

Ispuštanja u tlo prijavljuje organizacijska jedinica u kojoj nastaje otpad koji se zbrinjava:

– postupkom obrade otpada na, ili u tlu odnosno

– postupkom dubokog utiskivanja

navedenih kao D2 odnosno D3 prema propisu koji uređuje gospodarenje otpadom.

Članak 12.

(1) Ako je za bilo koje podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika obveznik dostave podataka proveo postupak klasifikacije podataka sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje tajnost podataka, o istom će obavijestiti nadležno tijelo.

(2) Obavijest prema nadležnom tijelu iz stavka 1. ovog članka ne sadrži klasificirane podatke i označava se oznakom NEKLASIFICIRANO.

(3) Za bilo koje podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika obveznik dostave podataka može zahtijevati zaštitu poslovne tajne.

(4) Zahtjev za tajnošću podataka mora obrazložiti razlozima i dokazima prema Zakonu i propisima kojima se propisuje zaštita poslovne tajne.

Članak 13.

(1) Obveznik je dužan za podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika navesti način na koji su određeni.

(2) Podaci o ispuštanjima, nastanku otpada i prijenosu izvan mjesta nastanka i gospodarenju otpadom mogu se odrediti mjerenjem, izračunom ili procjenom.

(3) Za podatke određene mjerenjem ili izračunom, obveznik je dužan navesti i metode mjerenja i metodu izračuna.

(4) Za mjerenje onečišćujućih tvari u zrak primjenjuju se metode mjerenja sukladno posebnom propisu o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Članak 14.

(1) Obveznik prikuplja potrebne podatke učestalošću određenom propisima, da bi se za svaki ispust odredilo ispuštanje i prijenos izvan mjesta nastanka za koja se dostavljaju podaci sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(2) Za prikupljanje podataka iz članka 8. ovoga Pravilnika obveznik je dužan primijeniti najbolje raspoložive informacije što može uključivati praćenje ispuštanja i prijenosa izvan mjesta nastanka, emisijske faktore, bilance tvari, procjene i druge metode u skladu s međunarodno priznatim metodama, ako su iste dostupne.

(3) Obveznik je dužan najmanje pet godina čuvati podatke na temelju kojih su određena ispuštanja u zrak, vode i/ili more, tlo, nastanak otpada i prijenos izvan mjesta nastanka i gospodarenje otpadom te opis metode primijenjene prilikom prikupljanja podataka, kao i sve ostale potrebne informacije.

(4) Obveznik dostave podataka odgovoran je za točnost podataka dostavljenih nadležnom tijelu te isti moraju biti potpuni, dosljedni i vjerodostojni.

(5) Obveznici podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika elektroničkim putem unose u opće obrasce i obrasce za tematska područja zrak, vode i/ili more, tlo i otpad koji su sastavni dio baze podataka s aplikacijom Registra onečišćavanja okoliša (ROO) iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Podaci o obvezniku unose se u:

– Obrazac PI-1 – Podaci o operateru

– Obrazac PI-2 – Podaci o organizacijskoj jedinici.

Članak 16.

(1) Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u zrak unose se u Obrazac PI-Z – Ispuštanja u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora.

(2) Za svaki pojedinačni ispust unutar postrojenja potrebno je popuniti zasebni PI-Z obrazac.

Članak 17.

Podaci o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari otpadnim vodama iz ispusta obveznika u vode i/ili more odnosno sustav javne odvodnje unose se u Obrazac PI-V – Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda.

Članak 18.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u otpadnim vodama iz sustava javne odvodnje u vode i/ili more unose se u Obrazac KI-V – Ispuštanje komunalnih otpadnih voda.

Članak 19.

Podaci o ispuštanjima onečišćujućih tvari u tlo unose se u:

– Obrazac PI-T – Ispuštanja u tlo – obrada otpada na/u tlu (D2) i duboko utiskivanje otpada u tlo (D3).

Članak 20.

Podaci o otpadu unose se u:

– Obrazac NO – Nastanak otpada

– Obrazac SO – Sakupljanje otpada

– Obrazac OZO – Oporaba/zbrinjavanje otpada.

IV. OBVEZE NADLEŽNIH TIJELA I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE

Članak 21.

(1) Obrasci iz članaka 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika popunjavaju se do 1. ožujka tekuće godine s podacima prethodne kalendarske godine.

(2) Nadležno tijelo je tijelo nadležno za osiguranje, kontrolu kvalitete i verifikaciju prijavljenih podataka u Registar onečišćavanja okoliša,

(3) Nadležno tijelo provodi kontrolu potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka i elektroničkom verifikacijom u bazi podataka putem aplikacije ROO potvrđuje provedenu kontrolu kvalitete podataka, do 15. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Nadležno tijelo provodi odobrenje i verifikaciju dostavljenih podataka sukladno čl. 12. za koje se traži tajnost istih uslijed poslovne tajne sukladno Zakonu.

(5) Izmjena podataka obveznika nakon obavljene verifikacije moguća je u dogovoru s nadležnim tijelom.

Članak 22.

(1) U svrhu osiguranja kvalitete podataka nadležna tijela provode obrazovanje obveznika prijave podataka.

(2) Ministarstvo koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka i provodi obrazovanje nadležnih tijela.

(3) Ministarstvo izrađuje Upute za vođenje ROO.

V. ROK I NAČIN OBAVJEŠTAVANJA JAVNOSTI

Članak 23.

Pristup podacima prijavljenim u ROO sukladno odredbama ovoga Pravilnika, osim podataka koji su klasificirani sukladno propisu o tajnosti podataka, osigurava se na mrežnoj stranici Ministarstva putem preglednika, portala, godišnjeg izvješća iz članka 24. ovoga Pravilnika te na zahtjev sukladno propisima o pravu na pristup informacijama.

Članak 24.

(1) Ministarstvo izrađuje Izvješće o podacima iz ROO do 1. listopada tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji podatke iz ROO obvezne za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari sukladno Uredbi (EZ) br. 166/2006 iz članka 2. ovog Pravilnika i Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2019/1741 Komisije (EU) 2019/1741 оd 23. rujna 2019. o utvrđivanju oblika i učestalosti dostavljanja podataka koje države članice trebaju staviti na raspolaganje za potrebe izvješćivanja na temelju Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 6745) (Tekst značajan za EGP) (SL L 267, 21. 10. 2019.) te Tajništvu UNECE Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari sukladno Protokolu iz čl. 4. ovog Pravilnika.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZA POTREBE REGISTRA ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Članak 25.

(1) Obveznik, za potrebe prijave i dostave podataka u bazu ROO, može koristiti usluge ovlaštenika sukladno Zakonu, a koji imaju važeću suglasnost za obavljanje stručnih poslova za potrebe ROO sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

(2) Nadležno tijelo može povjeriti obavljanje stručnih poslova iz članka 21. ovog Pravilnika ovlašteniku koji ima važeću suglasnost za obavljanje stručnih poslova za potrebe ROO sukladno propisu iz stavka 1. ovog članka.

(3) Stručni poslovi za potrebe ROO iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka su:

– prikupljanje, obrada i unos podataka

– kontrola kvalitete s ciljem provjere potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti podataka.

(4) Ovlaštenik koji obavlja stručni posao iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka ne može sudjelovati u obavljanju stručnog posla iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka u slučaju kada se radi o istom obvezniku i istim podacima.

Članak 26.

Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. (obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO) sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (»Narodne novine«, broj 87/15), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO Priloga 5. toga Pravilnika te Priloga 1., Priloga 2., Priloga 3. i Priloga 4. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja 2023. godine.

Članak 28.

(1) Obrasci PI-1, PI-2, PI-Z, PI-V, KI-V, PI-T, NO, SO i OZO unutar Priloga 5. ovog Pravilnika te Prilog 1., Prilog 2., Prilog 3. i Prilog 4. ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine.

(2) Elektroničko povezivanje podataka iz elektroničkog očevidnika nastanka i tijeka otpada (e-ONTO) i baze podataka Registar onečišćavanja okoliša provest će se do 1. siječnja 2023.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/21-20/16 Urbroj: 517-12-1-3-2-21-36 Zagreb, 3. prosinca 2021.

Ministar dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS DJELATNOSTI

 

Šifra djelatnosti

Naziv djelatnosti

01, 02, 03

ENERGETIKA

01 00 00

Postrojenja za proizvodnju i pretvorbu energije

01 01 00

Termoelektrane

01 01 01

Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 01 02

Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 01 03

Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

01 01 04

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

01 01 05

Plinske turbine

01 01 06

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

01 01 07

Hidroelektrane

01 02 00

Javne toplane

01 02 01

Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 02 02

Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 02 03

Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

01 02 04

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

01 02 05

Plinske turbine

01 02 06

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

01 03 00

Rafinerije

01 03 01

Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 03 02

Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 03 03

Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

01 03 04

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

01 03 05

Plinske turbine

01 03 06

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

01 03 07

Procesne peći

01 04 00

Postrojenja za transformaciju krutog goriva

01 04 01

Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 04 02

Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 04 03

Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

01 04 04

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

01 04 05

Plinske turbine

01 04 06

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

01 04 07

Koksne peći

01 04 08

Ostala postrojenja za transformaciju krutog goriva

01 04 09

Mlinovi za ugljen

01 05 00

Izgaranje goriva u ugljenokopima, naftnim i plinskim poljima i kompresorima plinovoda

01 05 01

Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 05 02

Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)

01 05 03

Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

01 05 04

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

01 05 05

Plinske turbine

01 05 06

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

01 05 07

Kompresori plinovoda

02 00 00

Izgaranje u neindustrijskim djelatnostima

02 01 00

Trgovina na veliko i malo, hoteli, bolnice i ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

02 01 01

Uređaji za loženje ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

02 01 02

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

02 01 03

Plinske turbine

02 01 04

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

02 01 05

Ostala nepokretna oprema

02 02 00

Vatrogasna služba, policija, vojska, obrazovne ustanove i druge javne ustanove

02 02 01

Uređaji za loženje ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

02 02 02

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

02 02 03

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

02 02 04

Ostala nepokretna oprema

03 00 00

Izgaranje goriva u proizvodnim procesima

03 01 00

Industrijske toplane i kotlovnice

03 01 01

Postrojenja ≥ 300 MW (veliki uređaji za loženje)

03 01 02

Postrojenja ≥ 50 MW i < 300 MW (veliki uređaji za loženje)

03 01 03

Postrojenja ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

03 01 04

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

03 01 05

Plinske turbine

03 01 06

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

03 01 07

Ostala nepokretna oprema

03 01 08

Baklje u rafinerijama nafte

03 01 09

Baklje u kemijskoj industriji

03 01 10

Baklje kod vađenja plina i nafte

03 02 00

Poljoprivreda i šumarstvo

03 02 01

Uređaji za loženje ≥ 1 MW i < 50 MW (srednji uređaji za loženje)

03 02 02

Uređaji < 1 MW (mali uređaji za loženje)

03 02 03

Plinske turbine

03 02 04

Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

03 03 00

Procesi u industriji ugljena, nafte i plina

03 03 01

Procesi primarne i sekundarne prerade nafte

03 03 02

Proces katalitičke razgradnje ugljikovodika

03 03 03

Proces odsumporavanja

03 03 04

Skladištenje i manipulacija sirovinama i proizvodima u rafineriji

03 03 05

Proizvodnja koksa

03 03 06

Proizvodnja ulja i maziva

03 03 07

Vađenje, primarna obrada i utovar tekućih fosilnih goriva

03 03 08

Djelatnosti na mjestu vađenja

03 03 09

Odobalne djelatnosti (platforme)

03 03 10

Vađenje, primarna obrada i utovar plinovitih fosilnih goriva

03 03 11

Uklanjanje kiselih plinova na mjestu vađenja

03 03 12

Djelatnosti na mjestu vađenja (ostale)

03 03 13

Uklanjanje ugljikovog dioksida (CO2) iz prirodnog plina

03 04 00

Bioplinska postrojenja i postrojenja na biomasu

03 04 01

Kogeneracijsko postrojenje

03 04 02

Elektrana na bioplin

03 04 03

Elektrana na biomasu

03 04 04

Ostala bioplinska postrojenja i/ili postrojenja na biomasu

04

PROIZVODNJA I PRERADA METALA

04 00 00

Procesi sa kontaktom

04 01 00

Primarna proizvodnja metala

04 01 01

Primarna proizvodnja olova

04 01 02

Primarna proizvodnja aluminija

04 01 03

Primarna proizvodnja cinka

04 01 04

Primarna proizvodnja bakra

04 01 05

Sekundarna proizvodnja metala

04 01 06

Sekundarna proizvodnja olova

04 01 07

Sekundarna proizvodnja cinka

04 01 08

Sekundarna proizvodnja bakra

04 01 09

Sekundarna proizvodnja aluminija

04 01 10

Proces žarenja boksita u proizvodnji glinice

04 01 11

Proizvodnja magnezija obradom dolomita

04 01 12

Proizvodnja nikla termičkim procesom

04 01 13

Proizvodnja emajla

04 02 00

Procesi u industriji željeza i čelika

04 02 01

Peći za zagrijavanje željeza i čelika

04 02 02

Punjenje visoke peći

04 02 03

Lijevanje sirovog željeza

04 02 04

Čeličana sa Siemens-Martinovim pećima

04 02 05

Čeličana s bazičnim kisikovim konverterom

04 02 06

Čeličana s elektrolučnim pećima

04 02 07

Vruće valjaonice

04 02 08

Sinteriranje i peletiziranje rude

04 02 09

Ljevaonica sivog lijeva

04 03 00

Procesi u industriji metala

04 03 01

Proizvodnja aluminija elektrolizom

04 03 02

Proizvodnja ferolegura

04 03 03

Proizvodnja silicija

04 03 04

Proizvodnja magnezija

04 03 05

Proizvodnja nikla

04 03 06

Proizvodnja legura metala

04 03 07

Galvanizacija

04 03 08

Eloksiranje (anodizacija)

04 03 09

Vruće cinčanje

04 03 10

Fosfatiranje

04 03 11

Emajliranje

04 03 12

Plastificiranje metala

04 03 13

Kemijska obrada metala (jetkanje)

04 03 14

Mehanička obrada metala (pjeskarenje, sačmarenje…)

04 03 15

Proizvodnja obojenih metala

04 03 16

Proizvodnja elektroničkih i električnih žica i kablova

04 03 17

Proizvodnja lakih metala (lijevanje, taljenje…)

04 03 18

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

04 03 19

Pečenje elektroda

04 03 20

Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje

04 03 21

Kovačnice s čekićima za preradu željeza

04 03 22

Primjena zaštitnih taljenih metalnih premaza

04 03 23

Proizvodnja strojeva

04 03 24

Proizvodnja brodskih motora

05

INDUSTRIJA MINERALA

05 00 00

Proizvodnja, eksploatacija i prerada mineralnih sirovina

05 01 00

Proizvodnja cementa

05 01 01

Proizvodnja vapna

05 01 02

Proizvodnja asfalta

05 01 03

Proizvodnja ravnog stakla

05 01 04

Proizvodnja ambalažnog stakla

05 01 05

Proizvodnja staklene vune

05 01 06

Proizvodnja ostalih vrsta stakla, uključujući specijalno staklo i tehničku robu od stakla

05 01 07

Proizvodnja mineralne vune

05 01 08

Proizvodnja cigle i crijepa

05 01 09

Proizvodnja keramičkih materijala

05 01 10

Proizvodnja kamenih agregata (beton, gips, žbuka)

05 01 11

Proizvodnja žbuke

05 01 12

Proizvodnja oksidiranog bitumena

05 01 13

Proizvodnja bitumenskih izolacijskih proizvoda

05 01 14

Proizvodnja azbesta i proizvoda od azbesta

05 01 15

Uporaba vapnenca i dolomita

05 01 16

Visokopećni predgrijač

05 01 17

Peći za pečenje gipsa

05 01 18

Elektrosušare

05 02 00

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

05 02 01

Vađenje i primarna obrada krutih fosilnih goriva

05 02 02

Podzemno rudarstvo i srodne tehničke operacije (podzemni kop)

05 02 03

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka (površinski kop)

06

KEMIJSKA INDUSTRIJA

06 01 00

Proizvodnja anorganskih kemikalija

06 01 01

Amonijak

06 01 02

Klor ili klorovodik

06 01 03

Fluor ili fluorovodik

06 01 04

Ugljikovi oksidi

06 01 05

Sumporni spojevi

06 01 06

Dušikovi oksidi

06 01 07

Vodik

06 01 08

Sumporni oksidi

06 01 09

Karbonilklorid

06 01 10

Ostali anorganski plinovi

06 01 11

Kromna kiselina

06 01 12

Fluorovodična kiselina

06 01 13

Fosforna kiselina

06 01 14

Dušična kiseline

06 01 15

Klorovodična kiselina

06 01 16

Sumporna kiselina

06 01 17

Otopina sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini

06 01 18

Sulfitna kiselina

06 01 19

Ostale kiseline

06 01 20

Amonijev hidroksid

06 01 21

Kalijev hidroksid

06 01 22

Natrijev hidroksid

06 01 23

Ostale lužine

06 01 24

Amonijev klorid

06 01 25

Amonijev sulfat

06 01 26

Amonijev nitrat

06 01 27

Amonijev fosfat

06 01 28

Kalijev klorat

06 01 29

Kalijev karbonat

06 01 30

Natrijev karbonat

06 01 31

Perborat

06 01 32

Srebrov nitrat

06 01 33

Natrijev klorid

06 01 34

Titanijev oksid

06 01 35

Kalcijev karbid

06 01 36

Silicij

06 01 37

Silicijev karbid

06 01 38

Ostali nemetali

06 01 39

Ostali metalni oksidi

06 01 40

Drugi anorganski spojevi

06 01 41

Fosfatna gnojiva

06 01 42

Dušična gnojiva

06 01 43

Kalijeva gnojiva

06 01 44

NPK gnojiva

06 01 45

Urea

06 01 46

Proizvodi za zaštitu bilja

06 01 47

Biocidi

06 01 48

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda na osnovi kemijskih ili bioloških postupaka

06 01 49

Eksplozivi

06 01 50

Pirotehnički proizvodi

06 02 00

Proizvodnja organskih kemijskih proizvoda

06 02 01

Lančani jednostavni ugljikovodici – alifatski

06 02 02

Ciklički jednostavni ugljikovodici – aromatski

06 02 03

Alkoholi

06 02 04

Aldehidi

06 02 05

Ketoni

06 02 06

Karboksilne kiseline

06 02 07

Esteri

06 02 08

Eteri

06 02 09

Peroksidi

06 02 10

Epoksidne smole

06 02 11

Ostali ugljikovodici koji sadrže kisik

06 02 12

Sulfurirani ugljikovodici

06 02 13

Amini

06 02 14

Amidi

06 02 15

Nitrozo spojevi

06 02 16

Nitro spojevi ili nitratni spojevi

06 02 17

Nitrili

06 02 18

Cijanati

06 02 19

Izocijanati

06 02 20

Ugljikovodici koji sadrže dušik

06 02 21

Ugljikovodici koji sadrže fosfor

06 02 22

Halogenirani ugljikovodici

06 02 23

Organometalni spojevi

06 02 24

Polimeri

06 02 25

Sintetska vlakna i celulozna vlakna

06 02 26

Ostali plastični materijali

06 02 27

Sintetske gume (elastomeri)

06 02 28

Bojila i pigmenti

06 02 29

Površinski aktivna sredstva i tvari

06 02 30

Proizvodnja pesticida

06 02 31

Skladištenje i rukovanje organskim kemijskim proizvodima

06 03 00

Proizvodnja ili prerada kemijskih proizvoda

06 03 01

Proizvodnja i/ili prerada poliestera

06 03 02

Prerada polivinil klorida

06 03 03

Prerada poliuretana

06 03 04

Proizvodnja i/ili prerada polistirena

06 03 05

Prerada gume

06 03 06

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda

06 03 07

Proizvodnja boja i lakova

06 03 08

Proizvodnja tiskarskih boja

06 03 09

Proizvodnja ljepila

06 03 10

Proizvodnja sapuna i deterdženata

06 03 11

Uporaba natrijevog karbonata

06 03 12

Adhezivi, magnetske trake, filmovi i fotografije

06 03 13

Uporaba HFC, N2O, NH3, PFC i SF6

06 03 14

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

07

GOSPODARENJE OTPADOM I OTPADNOM VODOM

07 00 00

Gospodarenje otpadom

07 01 00

Termička obrada otpada

07 01 01

Termička obrada opasnog otpada

07 01 02

Termička obrada neopasnog otpada

07 01 03

Termička obrada komunalnog otpada

07 01 04

Termička obrada otpada radi prevencije infekcije (infektivni otpad)

07 01 05

Termička obrada mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje

07 01 06

Suspaljivanje otpadnih ulja

07 01 07

Suspaljivanje neopasnog otpada (auto guma i sličnog otpada)

07 01 08

Kremiranje dijelova ljudskog tijela i organa, vrećice i konzerve krvi

07 01 09

Termička obrada životinjskog tkiva

07 02 00

Postrojenja za oporabu otpada

07 02 01

Postrojenja za oporabu opasnog otpada

07 02 02

Postrojenja za oporabu neopasnog otpada

07 02 03

Postrojenja za oporabu komunalnog otpada

07 03 00

Odlagališta otpada

07 03 01

Odlaganje opasnog otpada na uređena odlagališta

07 03 02

Odlaganje neopasnog otpada na uređena odlagališta

07 03 03

Odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta

07 03 04

Odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta

07 04 00

Obrade otpadnih voda

07 04 01

Prethodno pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji

07 04 02

Pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje na centralnim uređajima

07 04 03

Održavanje i čišćenje sustava odvodnje otpadnih voda lokacije

07 04 04

Održavanje i čišćenje uređaja za prethodno čišćenje otpadnih voda lokacije

07 04 05

Održavanje i čišćenje sustava javne odvodnje

07 04 06

Održavanje i čišćenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda javne odvodnje

07 05 00

Mehanička obrada otpada

07 05 01

Rezanje, prešanje i drobljenje vozila i plovila

07 05 02

Kompostiranje

07 05 03

Proizvodnja bioplina

07 05 04

Proizvodnja goriva iz otpada

07 05 05

Sakupljanje/prijevoz otpada

07 05 06

Odlaganje dijelova ljudskih tijela i organa na groblja

08

PROIZVODNJA I PRERADA PAPIRA

08 01 00

Procesi u industriji drva, celuloze

08 01 01

Proizvodnja vlakana od drva i sličnih vlaknastih materijala

08 01 02

Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverice i drugih panela i ploča

08 01 03

Ostali proizvodi od drva

08 01 04

Proizvodnja proizvoda od drva

08 01 05

Proizvodnja sječke

08 01 06

Proizvodnja briketa

08 01 07

Proizvodnja parketa

08 01 08

Proizvodnja namještaja

08 01 09

Proizvodnja kemikalija za zaštitu drva i proizvoda od drva (Impregnacija)

08 01 10

Impregnacija drva

08 01 11

Celuloza (proces sa sulfatnom kiselinom – Kraft)

08 01 12

Celuloza (proces sa sulfitnom kiselinom)

08 01 13

Celuloza (neutralni sulfitni proces)

08 01 14

Procesi sušenja u proizvodnji papira

08 01 15

Proizvodnja papira i kartona

09

INTENZIVAN UZGOJ STOKE I RIBOGOJILIŠTA

09 01 00

Intenzivni uzgoj stoke i ribogojilišta

09 01 01

Intenzivni uzgoj peradi (sa 40.000 mjesta na više)

09 01 02

Intenzivni uzgoj peradi s manje od 40.000 mjesta za perad

09 01 03

Intenzivan uzgoj svinja s 2.000 mjesta za uzgoj svinja (preko 30 kg)

09 01 04

Intenzivan uzgoj svinja s 750 mjesta za krmače

09 01 05

Intenzivan uzgoj svinja u kombinaciji 250 krmača i 1.333 mjesta za tovljenike

09 01 06

Intenzivan uzgoj svinja s manje od 2.000 mjesta za uzgoj svinja (preko 30 kg)

09 01 07

Intenzivan uzgoj svinja s manje od 750 mjesta za krmače

09 01 08

Intenzivan uzgoj svinja u kombinaciji manje od 250 krmača i manje od 1.333 mjesta za tovljenike

09 01 09

Intenzivni uzgoj riba (od 1.000 t/god)

09 01 10

Intenzivan uzgoj riba do 1.000 t/god

09 01 11

Intenzivni uzgoj školjaka (od 1.000 t/god)

09 01 12

Intenzivan uzgoj školjaka do 1.000 t/god

10

ŽIVOTINJSKI I BILJNI PROIZVODI IZ SEKTORA PREHRANE I PIĆA

10 01 00

Proizvodnja životinjskih i biljnih proizvoda iz sektora prehrane i pića

10 01 01

Klaonice

10 01 02

Proizvodnja prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla (osim mlijeka)

10 01 03

Obrada i prerada mlijeka

10 01 04

Sušenje/dimljenje mesa

10 01 05

Proizvodnja prehrambenih proizvoda biljnog porijekla (prerada voća, povrća i žitarica uključujući čaj, duhan, kavu, kakao i šećer)

10 01 06

Proizvodnja ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla

10 01 07

Proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda

10 01 08

Priprema hrane

10 01 09

Proizvodnja vina

10 01 10

Proizvodnja piva

10 01 11

Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića

10 01 12

Proizvodnja vode za piće

10 01 13

Proizvodnja bezalkoholnih pića

10 01 14

Primarni uzgoj žitarica

10 01 15

Ratarstvo

10 01 16

Poljoprivredna proizvodnja

10 01 17

Proizvodnja soli (solane)

10 01 18

Ekstrakcija masti, jestivih i nejestivih ulja

11

OSTALE DJELATNOSTI

11 01 00

Uporaba otapala i ostalih proizvoda

11 01 01

Uporaba boja i lakova

11 01 02

Proizvodnja vozila (serijsko lakiranje i sušenje)

11 01 03

Popravak vozila (ne serijsko lakiranje i sušenje)

11 01 04

Deparafinacija vozila

11 01 05

Ostala primjena boja i lakova u industriji

11 01 06

Ostala neindustrijska primjena boja i lakova

11 01 07

Primjena ljepiva i adheziva

11 01 08

Dorada tekstila

11 01 09

Dorada kože

11 01 10

Štavljenje kože

11 02 00

Proizvodnja elektroničkih komponenata

11 02 01

Premazivanje metala u elektroničkoj industriji

11 02 02

Proizvodnja kućanskih aparata

11 02 03

Proizvodnja žica i kablova

11 02 04

Proizvodnja rasvjete

11 02 05

Proizvodnja akumulatora i/ili baterija

11 03 00

Tiskarska industrija

11 03 01

Tiskarska industrija

11 03 02

Suspaljivanje otpadnih para – plinova (npr. tiskarska industrija)

11 03 03

Tiskanje boja na Al foliju

11 04 00

Građevinarstvo i brodogradnja

11 04 01

Građevinarstvo

11 04 02

Brodogradnja

11 04 03

Obrada i zaštita donjih dijelova plovila na moru

11 05 00

Ostali izvori ispuštanja

11 05 01

Proizvodnja željezničkih pragova

11 05 02

Proizvodnja čađe

11 05 03

Proizvodnja grafita

11 06 00

Održavanje i čišćenje

11 06 01

Odmašćivanje, suho čišćenje i proizvodnja električne opreme

11 06 02

Odmašćivanje metala

11 06 03

Suho čišćenje

11 06 04

Ostalo čišćenje u industriji

11 06 05

Održavanje građevina

11 06 06

Održavanje građevina i postrojenja

11 06 07

Rušenje građevina

11 06 08

Čišćenje onečišćenih lokacija

11 06 09

Održavanje i popravak vozila, plovila, uređaja i opreme

11 06 10

Servis vozila i plovila

11 06 11

Održavanje i popravak vučnih vozila

11 06 12

Održavanje i popravak vagona

11 06 13

Održavanje signalno sigurnosnih uređaja

11 06 14

Održavanje telekomunikacijskih uređaja

11 06 15

Održavanje električne i elektroničke opreme

11 06 16

Održavanje energetske opreme i uređaja

11 06 17

Održavanje i popravak zrakoplova

11 07 00

Skladištenje, distribucija, transport, manipulacija

11 07 01

Skladištenje i rukovanje kemijskim proizvodima

11 07 02

Skladištenje i rukovanje anorganskim kemijskim proizvodima

11 07 03

Skladištenje krutog goriva

11 07 04

Distribucija tekućih goriva (osim benzina)

11 07 05

Terminali u marinama (tankeri, rukovanje i skladištenje)

11 07 06

Ostalo rukovanje i skladištenje (uključujući i naftovod)

11 07 07

Distribucija benzina

11 07 08

Rafinerijske dispečerske stanice

11 07 09

Benzinske pumpe (uključujući opskrbu vozila gorivom)

11 07 10

Plinske distribucijske mreže

11 07 11

Plinovodi

11 07 12

Distribucijske mreže

11 07 13

Skladištenje i rukovanje ostalih kemijskih proizvoda

11 07 14

Skladištenje i rukovanje robe trgovina na malo

11 07 15

Skladištenje i rukovanje robe trgovina na veliko

11 07 16

Skladištenje i rukovanje proizvoda od drva

11 07 17

Skladištenje i rukovanje proizvoda od metala

11 07 18

Skladištenje i rukovanje proizvoda od plastike

11 07 19

Skladištenje i rukovanje proizvoda od tekstila

11 07 20

Ostalo skladištenje i rukovanje robe (proizvoda)

11 08 00

Zaštita zdravlja ljudi i životinja

11 08 01

Liječenje ljudi

11 08 02

Liječenje životinja

11 08 03

Obavljanje poslova u laboratorijima (postupanje s kemikalijama)

11 08 04

Prerada krvi

11 08 05

Oporaba/zbrinjavanje lijekova kojima je prošao rok trajanja

 

 

 

 

PRILOG 2.

POPIS ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

 

Šifra

CAS broj

Onečišćujuća tvar(1)

Prag ispuštanja/prijenosa na razini organizacijske jedinice

u zrak (kg/god.)

u vode i/ili more (kg/god.)

u tlo (kg/god.)

100

Opći pokazatelji

101

 

Ukupna suspendirana tvar

-(2)

NO(3)

-

102

 

Kemijska potrošnja kisika-dikromatom (kao O2) (KPKCr)

-

NO

-

103

 

Biokemijska potrošnja kisika nakon pet dana (BPK5)

-

NO

-

104

 

Ukupni organski ugljik (TOC) (kao ukupni C ili COD/3)

-

NO

-

200

Anorganske tvari

201

 

Oksidi sumpora izraženi kao SO2

3.000

-

-

202

 

Oksidi dušika izraženi kao NO2

600

-

-

203

630-08-0

Ugljikov monoksid (CO)

200

-

-

204

124-38-9

Ugljikov dioksid (CO2)

450.000

-

-

205

 

Spojevi klora izraženi kao klorovodik (HCl)

100

-

-

206

 

Spojevi fluora izraženi kao fluorovodik (HF)

50

-

-

207

7783-06-4

Sumporovodik (H2S)

1

-

-

208

74-90-8

Cijanovodik (HCN)

20

-

-

209

7664-41-7

Amonijak (NH3)

1.000

-

-

210

10024-97-2

Didušikov oksid (N2O)

10.000

-

-

211

2551-62-4

Sumporov heksafluorid (SF6)

5

-

-

212

 

Cijanidi (kao ukupni CN)

-

NO

50

213

 

Fluoridi (F‾)

-

NO

1.000

214

 

Amonij ion (kao N) (NH4+)

-

NO

-

215

 

Nitriti (kao N) (NO2‾)

-

NO

-

216

 

Nitrati (kao N) (NO3‾)

-

NO

-

217

 

Ukupni dušik

-

NO

50.000

218

 

Sulfidi (S2-)

-

NO

-

219

 

Sulfiti (SO32-)

-

NO

-

220

 

Sulfati (SO42-)

-

NO

-

221

 

Kloridi (Cl‾) (Cl)

-

NO

1 milijun

222

7782-50-5

Slobodni klor (Cl2)

-

NO

-

223

 

Ortofosfati (kao P) (PO43-)

-

NO

-

224

 

Ukupni fosfor

-

NO

5.000

225

1332-21-4

Azbest

1

1

1

300

Organske tvari

301

74-82-8

Metan (CH4)

10.000

-

-

302

 

Fluorirani ugljikovodici(4) (HFC)

100

-

-

303

 

Perfluorougljik(5) (PFC)

10

-

-

304

 

Nemetanski hlapivi organski spojevi (NMHOS)

100.000

-

-

305

 

Klorofluorougljikovodici (HCFC)(6)

1

-

-

306

 

Klorofluorougljik (CFC)(7)

1

-

-

307

 

Haloni(8)

1

-

-

308

15972-60-8

Alaklor

-

1

1

309

309-00-2

Aldrin

1

1

1

310

1912-24-9

Atrazin

-

1

1

311

57-74-9

Klordan

1

1

1

312

143-50-0

Klordekon

1

1

1

313

470-90-6

Klorfenvinfos

-

1

1

314

85535-84-8

Klorirani alkani, C10 – C13

-

1

1

315

2921-88-2

Klorpirifos

-

1

1

316

50-29-3

DDT

1

1

1

317

107-06-2

1,2-dikloretan (EDC)

100

10

10

318

75-09-2

Diklormetan (DCM)

100

10

10

319

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

320

330-54-1

Diuron

-

1

1

321

115-29-7

Endosulfan

-

1

1

322

72-20-8

Endrin

1

1

1

323

 

Halogenirani organski spojevi (kao AOX)(9)

-

NO

1.000

324

76-44-8

Heptaklor

1

1

1

325

118-74-1

Heksaklorbenzen (HCB)

10

1

1

326

87-68-3

Heksaklorbutadien (HCBD)

-

1

1

327

608-73-1

1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan (HCH)

10

1

1

328

58-89-9

Lindan

1

1

1

329

2385-85-5

Mireks

1

1

1

330

 

Poliklorirani dibenzodioksini i poliklorirani dibenzofurani (PCDD+PCDF) (kao TEQ)(10)

0,0001

0,0001

0,0001

331

608-93-5

Pentaklorbenzen

1

1

1

332

87-86-5

Pentaklorfenol (PCP)

1

1

1

333

1336-36-3

Poliklorirani bifenili (PCB)

0,1

0,1

0,1

334

122-34-9

Simazin

-

1

1

335

127-18-4

Tetrakloretilen (PER)

200

10

-

336

56-23-5

Tetraklormetan (TCM)

20

1

-

337

12002-48-1

Triklorbenzen (TCB) (svi izomeri)

2

1

-

338

71-55-6

1,1,1-trikloretan (metilkloroform, TCE)

10

-

-

339

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloretan

5

-

-

340

79-01-6

Trikloretilen (TRE)

200

10

-

341

67-66-3

Triklormetan (kloroform)

50

NO

-

342

8001-35-2

Toksafen

1

1

1

343

75-01-4

Vinil klorid (VCM)

100

10

10

344

120-12-7

Antracen

5

1

1

345

71-43-2

Benzen (C6H6)

100

NO

200 (kao BTEX) (11)

346

 

Bromirani difenileteri (PBDE)(12)

-

1

1

347

 

Nonilfenol i nonilfenol etoksilati (NP/NPE)

-

1

1

348

1806-26-4

Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati

-

1

-

349

100-41-4

Etilbenzen

-

NO

200 (kao BTEX) (11)

350

75-21-8

Etilen-oksid

100

10

10

351

34123-59-6

Izoproturon

-

1

1

352

91-20-3

Naftalen

10

10

10

353

 

Organokositreni spojevi (kao ukupni Sn)

-

NO

50

354

117-81-7

Di-(2-etil-heksil)-ftalat (DEHP)

1

1

1

355

108-95-2

Fenoli (kao ukupni C)(13)

-

20

20

356

 

Policiklički aromatski ugljikovodici(14) (PAU), (PAHs)

5

5

5

357

108-88-3

Toluen

-

NO

200 (kao BTEX) (11)

358

 

Tributilkositar i spojevi(15)

-

1

1

359

 

Trifenilkositar i spojevi(16)

-

1

1

360

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

361

1330-20-7

Ksileni(17)

-

NO

200 (kao BTEX)(11)

363

206-44-0

Fluoroanten

-

1

-

364

465-73-6

Izodrin

-

1

-

365

36355-01-8

Heksabromobifenil

0,1

0,1

0,1

366

191-24-2

Benzo(g,h,i,)perilen

-

1

-

367

 

Aldehidi

-

NO

-

368

 

Ukupni aromatski ugljikovodici

-

NO

-

369

 

Ukupni nitrirani ugljikovodici

-

NO

-

370

 

Ukupni halogenirani ugljikovodici

-

NO

-

371

 

Ukupni organofosforni pesticidi

-

NO

-

372

 

Ukupni organoklorni pesticidi

-

NO

-

373

 

Ukupne površinske aktivne tvari

-

NO

-

374

 

Detergenti, anionski

-

NO

-

375

 

Detergenti, neionski

-

NO

-

376

 

Detergenti, kationski

-

NO

-

377

 

Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)

-

NO

-

378

 

Ukupni ugljikovodici

-

NO

-

379

 

Perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i njezine soli

NO

NO

NO

380

 

Perfluorooktansulfonil fluorid (PFOSF)

NO

NO

NO

381

 

Heksabromociklododekan (HBCD)

NO

NO

NO

382

 

Poliklorirani naftaleni (PCN)(18)

NO

NO

-

400

Metali

401

7429-90-5

Aluminij (Al)

-

NO

-

402

 

Arsen i njegovi spojevi (kao As)(19)

2

NO

5

403

 

Kadmij i njegovi spojevi (kao Cd)(19)

1

NO

5

404

 

Krom i njegovi spojevi (kao Cr)(19)

10

NO

50

405

 

Krom 6+ (Cr6+)

-

NO

-

406

 

Bakar i njegovi spojevi (kao Cu)(19)

10

NO

50

407

 

Živa i njezini spojevi (kao Hg)(19)

1

NO

1

408

 

Nikal i njegovi spojevi (kao Ni)(19)

10

NO

20

409

 

Olovo i njegovi spojevi (kao Pb)(19)

50

NO

20

410

 

Cink i njegovi spojevi (kao Zn)(19)

100

NO

100

411

 

Vanadij i njegovi spojevi (kao V)(19)

NO

NO

-

412

7440-62-2

Vanadij (V)

-

NO

-

413

7440-39-3

Barij (Ba)

-

NO

-

414

7440-42-8

Bor (B)

-

NO

-

415

7440-48-4

Kobalt (Co)

-

NO

-

416

7440-36-0

Kositar (Sn)

-

NO

-

417

7439-96-5

Mangan (Mn)

-

NO

-

418

7782-492

Selen (Se)

-

NO

-

419

7440-22-4

Srebro (Ag)

-

NO

-

420

7439-89-6

Željezo (Fe)

-

NO

-

421

 

Talij i njegovi spojevi (kao Tl)

NO

-

-

500

Čestice

501

 

Lebdeće čestice (PM10)

200

-

-

502

 

Krute čestice

NO

-

-

503

 

Praškaste tvari

NO

-

-

 

 

 

(1) Ako nije drukčije navedeno, podaci za svaku onečišćujuću tvar navedenu u Prilogu 2. iskazuju se kao ukupna masa te onečišćujuće tvari ili, ako onečišćujuća tvar predstavlja skupinu tvari, kao ukupna masa te skupine.

(2) Crtica ( – ) znači da nije relevantno, za navedeni parametar nema prijave u navedenu sastavnicu okoliša

(3) NO – prag nije određen. Prijava je obvezna za bilo koju količinu ispuštene tvari.

(4) Ukupna masa fluoriranih ugljikovodika: zbroj HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5) Ukupna masa perfluorougljika: zbroj CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6) Ukupna masa tvari uključujući njihove izomere navedene u skupini VIII. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 31. 10. 2009.), odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(7) Ukupna masa tvari uključujući njihove izomere navedene u skupini I. i II. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(8) Ukupna masa tvari uključujući njihove izomere navedene u skupni III. i VI. Priloga I. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(9) Halogenirani organski spojevi koji se mogu adsorbirati na aktivni ugljen, izraženi kao kloridi.

(10) Izražen kao I-TEQ.

(11) Dostava podataka po pojedinačnim onečišćujućim tvarima je obvezna ukoliko je prag za BTEX prekoračen (zbroj pojedinačnih vrijednosti benzena, toluena, etilbenzena i ksilena).

(12) Ukupna masa sljedećih bromiranih difeniletera: penta-BDE, okta-BDE i deka-BDE.

(13) Ukupna masa fenola i jednostavnih supstituiranih fenola, izraženih kao ukupni ugljik.

(14) Obuhvaća zbroj tzv. »Borneffovih« PAU: Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno(123-cd). Policikličke aromatske ugljikovodike (PAU) treba mjeriti za iskazivanje emisija u zrak kao benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)piren (193-39-5) (iz Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 229, 29.6.2004., str.5.), odnosno njenim izmjenama i dopunama.

(15) Ukupna masa tributilkositrovih spojeva izražena kao masa tributilkositra.

(16) Ukupna masa trifenilkositrovih spojeva izražena kao masa trifenilkositra.

(17) Ukupna masa ksilena (orto-ksilen, meta-ksilen, para-ksilen).

(18) Poliklorirani naftaleni, uključujući diklorirane naftalene, triklorirane naftalene, tetraklorirane naftalene, pentaklorirane naftalene, heksaklorirane naftalene, heptaklorirane naftalene, oktaklorirane naftalene.

(19) Svi metali moraju biti dostavljeni kao ukupna masa elementa u svim kemijskim oblicima prisutnim kod ispuštanja.

PRILOG 3.

POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH PLINOVA

 

Šifra

Proces

0

Nema instaliranih uređaja

101

Uređaj za mokro odsumporavanje otpadnih plinova

102

Uređaj za suho odsumporavanje otpadnih plinova

103

Uređaj za selektivnu nekatalitičku redukciju

104

Uređaj za selektivnu katalitičku redukciju

105

Uređaj za neselektivnu katalitičku redukciju

106

Elektrostatski taložnici

107

Vrećasti filtri

108

Mehanički kolektori (cikloni)

109

Praonik plinova

 

 

PRILOG 4.

POPIS UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

 

Šifra

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

0

Nema instaliranih uređaja

100

Uređaji za mehaničko pročišćavanje

101

Rešetka

102

Sito

103

Pjeskolov

104

Odvajač biljnih i životinjskih ulja i masti

105

Taložnik-uzdužni

106

Taložnik-lamelarni

107

Taložnik-radijalni (akcerator)

108

Odvajač mineralnih ulja

109

Flotator

110

Pješčani filtar

111

Odvajač stajnjaka

200

Uređaji za kemijsko pročišćavanje

201

Uređaj za neutralizaciju

202

Uređaj za kemijsko taloženje, oksidaciju/redukciju

203

Uređaj za pročišćavanje ionskom izmjenom

204

Dezinfekcija klorom

205

Dezinfekcija ozonom

206

Dezinfekcija UV zračenjem

300

Uređaji za biološko pročišćavanje

301

Laguna

302

Bio-filtar

303

Bio-disk

304

Uređaj za aerobnu obradu otpadnih voda

305

Uređaj za anaerobnu obradu otpadnih voda

306

Uređaj za obradu mulja

307

Uređaj za uklanjanje nitrata

308

Uređaj za uklanjanje fosfata

400

Uređaji za toplinsku izmjenu

401

Prirodna izmjena topline-bazeni, lagune

402

Rashladni toranj-prirodna cirkulacija zraka

403

Rashladni toranj-prisilna cirkulacija zraka

404

Zatvoreni rashladni toranj

 

 

PRILOG 5.

OPĆI I TEMATSKI OBRASCI

 

 

 

Copyright © Ante Borić