Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 147/2021 (31.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2556

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 18/13, 115/18 i 37/20) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine«, br. 99/13 i 157/13) u članku 1. stavku 1. riječi: »Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (u daljnjem tekstu: HZTA)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ)«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za potrebe ovoga Pravilnika kemikalijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se kemikalije definirane u članku 3. točki 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 18/13, 115/18 i 37/20) te kemikalije za koje je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ Tekst značajan za EGP (SL L 396, 30. 12. 2006.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveza vođenja očevidnika o kemikalijama iz stavka 1. ovoga članka odnosi se također i na biocidne proizvode.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječ: »HZTA-u« zamjenjuje se riječju: »HZJZ-u«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnik o kemikalijama, odnosno biocidnim proizvodima, vodi se u elektroničkom obliku ili u knjizi očevidnika, prema trgovačkom nazivu kemikalije, odnosno biocidnog proizvoda, otisnutom na originalnom pakiranju, ili prema nazivu iz prateće dokumentacije kemikalije, odnosno biocidnog proizvoda.«.

Članak 5.

U članku 5. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Očevidnik o proizvodnji biocidnih proizvoda, koji se vodi u knjizi očevidnika, vodi se na Obrascu 4. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Očevidnik o proizvodnji biocidnog proizvoda, koji se vodi u elektroničkom obliku, mora sadržavati sve elemente koji se navode u Obrascu 4.«.

Članak 6.

U članku 6. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Očevidnik o uvozu, odnosno unosu biocidnog proizvoda na teritorij Republike Hrvatske, koji se vodi u knjizi očevidnika, vodi se na Obrascu 5. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Očevidnik o uvozu, odnosno unosu biocidnog proizvoda na teritorij Republike Hrvatske, koji se vodi u elektroničkom obliku, mora sadržavati sve elemente koji se navode u Obrascu 5.«.

Članak 7.

U članku 7. stavcima 1. i 2. riječ: »HZTA-u« zamjenjuje se riječju: »HZJZ-u«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Podaci iz Obrasca 4. i Obrasca 5. dostavljaju se HZJZ-u kao zbirni podaci na Obrascu 6. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Obrazac 6. dostavlja se HZJZ-u najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Članak 8.

Dosadašnji Prilog zamjenjuje se novim Prilogom koji se nalazi u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/06

Urbroj: 534-07-1-1/5-21-16

Zagreb, 27. prosinca 2021.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

DODATAK

PRILOG

 

OČEVIDNIK O KEMIKALIJAMA

PROIZVODNJA

Obrazac 1.

Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja popunjava očevidnik:

 

Naziv proizvoda:

 

Piktogrami:

 

Ime i adresa proizvođača:

 

H oznake:

 

Sastav:

CAS/EC:

Kemijsko ime:

%

CAS/EC:

Kemijsko ime:

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto proizvodnje:

 

Redni broj

Serija

Proizvedena količina iz te serije (kg/L)

Mjesto skladištenja proizvedene količine

Datum proizvodnje

Potpis ovlaštene osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe:

 

 

 

 

 

 

OČEVIDNIK O KEMIKALIJAMA

UVOZ/UNOS

Obrazac 2.

Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja popunjava očevidnik:

 

Naziv proizvoda:

 

Piktogrami:

 

Ime i adresa uvoznika/unosnika:

 

H oznake:

 

Sastav:

CAS/EC:

Kemijsko ime:

%

CAS/EC:

Kemijsko ime:

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Serija

Količina (kg/L)

Lokacija skladišta

Zemlja podrijetla

Dan upisa

Potpis ovlaštene osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe:

 

 

 

 

 

ZBIRNI OČEVIDNIK O KEMIKALIJAMA

Obrazac 3.

 

 

Djelatnost: proizvodnja, uvoz/unos na teritorij Republike Hrvatske

I. Opći podaci

 

1. Naziv pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:

2. Adresa pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:

3. Ime kemikalije:

4. Piktogrami:

 

5. H oznake:

 

6. Naziv tvari u sastavu i postotak:

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

 

%

 

CAS:

EC:

 

7. Datum ispunjavanja očevidnika:

 

8. Ime ovlaštene osobe koja je ispunila očevidnik:

 

 

 

 

II. Podaci o proizvodnji

 

9. Ime i adresa proizvođača:

 

10. Lokacija skladišta:

 

11. Količina proizvoda (kg/L):

 

 

 

III. Podaci o uvozu/unosu na teritorij RH

 

12. Naziv i adresa pošiljatelja:

 

13. Zemlja podrijetla:

 

14. Uvoz/unos:

 

15. Količina nabavljene kemikalije (kg/L):

 

 

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Služba za toksikologiju

Borongajska 83 g, 10000 Zagreb

tel. 46-86-910; fax. 46-41-368

www.hzt.hr; e-mail: [email protected]

 

OČEVIDNIK O BIOCIDNIM PROIZVODIMA I AKTIVNIM TVARIMA

PROIZVODNJA

Obrazac 4.

Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja popunjava očevidnik:

 

Naziv proizvoda:

 

Piktogrami:

 

Ime i adresa proizvođača:

 

H oznake:

 

Sastav:

Aktivne tvari

Ostale tvari u sastavu

CAS/EC:

Kemijsko ime:

Točan %

CAS/ EC:

Kemijsko ime:

% ili raspon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto proizvodnje:

 

Broj vrste biocidnog proizvoda:

 

Redni broj

Serija

Proizvedena količina iz te serije (kg/L)

Mjesto skladištenja proizvedene količine

Datum proizvodnje

Potpis ovlaštene osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe:

 

 

 

 

 

OČEVIDNIK O BIOCIDNIM PROIZVODIMA I AKTIVNIM TVARIMA

UVOZ/UNOS

Obrazac 5.

Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja popunjava očevidnik:

 

Naziv proizvoda:

 

Piktogrami:

 

Ime i adresa uvoznika/unosnika:

 

H oznake:

 

Sastav:

Aktivne tvari

Ostale tvari u sastavu

CAS/EC:

Kemijsko ime:

Točan %

CAS/EC:

Kemijsko ime:

% ili raspon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj vrste biocidnog proizvoda:

 

Redni broj

Serija

Količina (kg/L)

Lokacija skladišta

Zemlja podrijetla

Dan upisa

Potpis ovlaštene osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe:

 

 

 

 

 

 

ZBIRNI OČEVIDNIK O BIOCIDNIM PROIZVODIMA I AKTIVNIM TVARIMA

Obrazac 6.

 

 

Djelatnost: proizvodnja, uvoz/unos na teritorij Republike Hrvatske

I. Opći podaci

 

1. Naziv pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:

2. Adresa pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:

3. Ime biocidnog proizvoda:

4. Broj vrste biocidnog proizvoda:

 

5. Piktogrami:

 

6. H oznake:

 

7. Naziv aktivne tvari u biocidnom proizvodu i točan postotak:

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

8. Naziv ostalih tvari u sastavu i postotak:

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

 

%

 

EC:

CAS:

 

9. Datum ispunjavanja očevidnika:

 

10. Ime ovlaštene osobe koja je ispunila očevidnik:

 

 

 

II. Podaci o proizvodnji

 

11. Ime i adresa proizvođača:

 

12. Lokacija skladišta:

 

13. Količina proizvoda (kg/L):

 

 

 

III. Podaci o uvozu/unosu na teritorij RH

 

14. Naziv i adresa pošiljatelja:

 

15. Zemlja podrijetla:

 

16. Uvoz/unos:

 

17. Količina nabavljenog proizvoda (kg/L):

 

 

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Služba za toksikologiju

Borongajska 83 g, 10000 Zagreb

tel. 46-86-910; fax. 46-41-368

www.hzt.hr; e-mail: [email protected]

 

 

 

Copyright © Ante Borić