Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 147/2021 (31.12.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2554

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 18/13, 115/18 i 37/20) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SKLADIŠTENJU OPASNIH KEMIKALIJA KOJE DJELUJU U OBLIKU PLINA

Članak 1.

U Pravilniku o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (»Narodne novine«, broj 91/13) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kemikalije iz stavka 1. ovoga članka, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje razvrstavanje, označavanje, obilježavanje i pakiranje kemikalija, jesu kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije, nagrizajuće za kožu potkategorije 1.A, karcinogenost 1A i 1B kategorije, mutagenost 1A i 1B kategorije, reproduktivna toksičnost 1A i 1B kategorije, specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije i specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije, koje djeluju u obliku plina.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ) daje stručno mišljenje jesu li ispunjeni uvjeti za skladištenje točno određene opasne kemikalije iz članka 2. ovoga Pravilnika, uz utvrđenu maksimalnu količinu koja se smije skladištiti.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka treba imati pravna ili fizička osoba koja skladišti kemikalije iz članka 2. ovoga Pravilnika u količinama jednakima ili višim od 2% od graničnih količina navedenih u stupcu 2. Priloga I.A, dijela 1. i dijela 2. Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba koja skladišti kemikalije iz članka 2. ovoga Pravilnika mora obaviti izračunavanje minimalno dopuštene udaljenosti skladišta od najbliže zgrade za boravak ljudi, a koje se obavlja izračunavanjem i/ili simulacijom oslobađanja i kretanja određene kemikalije za maksimalno dopuštenu količinu u skladištu uz najnepovoljnije meteorološke uvjete, s obzirom na temperaturu i vlažnost zraka, brzinu i smjer vjetra, inverziju i druge meteorološke okolnosti.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

(1) Skladište iz članka 4. ovoga Pravilnika mora ispunjavati uvjete određene posebnim propisom kojim je uređeno obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, kao i:

1. u skladištu ili izvan njega treba osigurati odgovarajuće uvjete, sredstva i opremu za prihvat i neutralizaciju u slučaju ispuštanja plina ili aerosola;

2. na prikladnim mjestima u skladištu moraju se nalaziti senzori za kemikaliju koji automatski dojavljuju slučajeve koncentracije kemikalije u zraku iznad granične vrijednosti izloženosti (skraćeno: GVI);

3. u skladištu ne smije biti pohranjena niti jedna kemikalija ili uređaj koji bi mogli izazvati oslobađanje kemikalija;

4. u skladištu mora biti povezan sustav dojave povišenih koncentracija opasnih plinova u zraku te dojave neovlaštenog ulaska u objekt i, kad je to tehnički moguće i opravdano, sustav neutralizacije tako da se u slučaju ispuštanja kemikalije u zrak odmah uključi sustav neutralizacije;

5. mora imati propisanu zaštitnu opremu i sredstva u dovoljnoj količini i broju za intervenciju kod nesreće s opasnom kemikalijom;

6. mora imati Plan intervencije za slučaj nesreće s opasnom kemikalijom.

(2) Ukoliko je za skladište izrađen interventni plan prema posebnim propisima kojima se uređuje područje sustava civilne zaštite može ga se prihvatiti u zamjenu za Plan intervencija iz stavka 1. točke 6. ovoga članka, ako ga HZJZ ocijeni ispravnim i sukladnim odredbama ovoga Pravilnika.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja skladišti kemikalije iz članka 2. ovoga Pravilnika, HZJZ daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. naziv opasne kemikalije i njezine maksimalne količine koje će biti skladištene

2. podatke o drugim kemikalijama koje se namjeravaju skladištiti te o potencijalno opasnim kemikalijama u blizini skladišta

3. izračun i/ili simulacije iz članka 4. ovoga Pravilnika

4. nacrt i tlocrt skladišta

5. mapu okoliša objekta

6. Plan intervencija za slučaj nesreće s opasnom kemikalijom.

(3) HZJZ je obvezan izdati mišljenje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana dostave urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 8. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje novi stavak 2.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje novi stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Troškove ishođenja mišljenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika snosi pravna ili fizička osobe koja skladišti kemikalije iz članka 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/04 Urbroj: 534-07-1-1/5-21-14 Zagreb, 27. prosinca 2021.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić