Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 147/2021 (31.12.2021.), Odluka o usvajanju Izmjene Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2541

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENE PROGRAMA »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA«

I.

Usvaja se Izmjena Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« (»Narodne novine«, br. 41/20., 70/20. i 133/20.).

Izmjena Programa iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/466

Urbroj: 50301-05/16-21-3

Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENA PROGRAMA »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA«

U Programu »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« (»Narodne novine«, br. 41/20., 70/20. i 133/20.), točka 3. »ROK VAŽENJA PROGRAMA« mijenja se i glasi:

»Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2022.«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić