Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 147/2021 (31.12.2021.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2533

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije i to:

1 Osnovno školstvo 1,9 %

2. Srednje školstvo 1,3 %

3. Socijalna skrb

– centri za socijalnu skrb 0,2 %

– domovi za starije i nemoćne osobe 0,6 %

4. Zdravstvo 1,0 %

5. Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe 1,0 %.

(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2022. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2022. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2022. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2022. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2022. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2022. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2022. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2022. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2022. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova za 2022. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2022. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini

Članak 5.

(1) U proračunu za 2022. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2022. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2022. godini ostvariti temeljem svakog pojedinog dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći izravnanja će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2022. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

– zdravstvenih ustanova

– javnih vatrogasnih postrojbi,

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2023. uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2022. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2022., Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2022., dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/21-03/67

Urbroj: 50301-04/04-21-2

Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2022. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

 

Županija

Školstvo

Socijalna skrb

Zdravstvo

Vatrogastvo

Sveukupne obveze za decentralizirane funkcije

Osnovno školstvo (obveza gradova i županija)

Srednje školstvo

Centri za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev

Domovi za starije i nemoćne osobe

Zdravstvene ustanove

Javne vatrogasne postrojbe (obveza općina i gradova)

1

2

3

4

5

6

7

8 (2+3+4+5+6+7)

ZAGREBAČKA

75.385.262

15.483.823

5.965.454

0

17.093.749

15.812.325

129.740.613

KRAPINSKO-ZAGORSKA

30.537.278

13.444.980

3.166.500

0

18.974.840

9.735.493

75.859.091

SISAČKO-MOSLAVAČKA

45.214.757

15.211.729

6.715.000

9.135.664

23.689.936

15.304.512

115.271.598

KARLOVAČKA

32.370.917

16.814.992

4.213.356

3.468.203

16.491.195

10.627.370

83.986.033

VARAŽDINSKA

47.065.288

25.193.418

3.692.824

4.410.766

20.855.328

6.550.580

107.768.204

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

28.695.123

11.987.024

2.806.230

6.227.245

14.738.348

11.559.509

76.013.479

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

29.494.014

15.317.499

3.842.800

4.613.851

14.565.490

15.062.851

82.896.505

PRIMORSKO-GORANSKA

50.904.407

32.904.259

5.058.433

12.355.367

24.196.751

30.592.163

156.011.380

LIČKO-SENJSKA

17.377.060

5.487.439

1.734.455

6.643.565

8.948.747

7.036.543

47.227.809

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

22.102.950

9.396.329

3.026.568

0

11.853.770

5.611.733

51.991.350

POŽEŠKO-SLAVONSKA

22.639.566

10.252.450

2.105.876

8.331.798

10.135.545

5.297.591

58.762.826

BRODSKO-POSAVSKA

38.965.844

15.660.249

3.836.366

6.860.716

16.753.595

9.384.309

91.461.079

ZADARSKA

38.586.987

21.081.998

3.619.732

7.311.034

19.805.435

25.382.964

115.788.150

OSJEČKO-BARANJSKA

66.536.329

33.874.205

8.281.315

17.510.888

23.381.363

18.417.244

168.001.344

ŠIBENSKO-KNINSKA

24.327.286

10.342.792

4.399.580

8.848.748

14.368.006

15.428.062

77.714.474

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

40.392.058

17.167.164

4.299.585

9.770.574

20.839.648

11.885.750

104.354.779

SPLITSKO-DALMATINSKA

89.022.138

48.898.461

8.768.305

23.194.075

33.193.460

30.865.295

233.941.734

ISTARSKA

49.383.498

22.720.350

3.906.840

18.174.544

22.263.394

30.535.615

146.984.241

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

28.473.329

15.718.613

2.300.739

10.775.790

16.440.615

19.074.631

92.783.717

MEĐIMURSKA

25.408.750

10.072.106

3.028.866

5.553.069

14.886.112

5.061.837

64.010.740

GRAD ZAGREB

126.856.940

93.195.185

9.989.439

15.923.095

44.073.803

42.258.613

332.297.075

UKUPNO KUNA

929.739.781

460.225.065

94.758.263

179.108.992

407.549.130

341.484.990

2.412.866.221

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2022. GODINI

Tablica 2. županije

 

Žup. broj

Nositelj financiranja – županije

Sveukupno kuna

1

2

3

1.

ZAGREBAČKA

44.973.043

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

28.305.356

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

30.873.439

4.

KARLOVAČKA

21.441.634

5.

VARAŽDINSKA

38.759.735

6.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

14.392.781

7.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

22.580.021

8.

PRIMORSKO-GORANSKA

29.398.911

9.

LIČKO-SENJSKA

13.428.947

10.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

16.833.454

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

17.273.277

12.

BRODSKO-POSAVSKA

25.659.389

13.

ZADARSKA

27.420.910

14.

OSJEČKO-BARANJSKA

49.767.144

15.

ŠIBENSKO-KNINSKA

15.947.081

16.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

25.271.966

17.

SPLITSKO-DALMATINSKA

64.095.036

18.

ISTARSKA

19.693.312

19.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

20.713.065

20.

MEĐIMURSKA

19.831.395

21.

GRAD ZAGREB

126.856.940

UKUPNO ŽUPANIJE

673.516.836

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2022. GODINI

Tablica 2. gradovi

 

Red. broj

Nositelj financiranja – gradovi

Sveukupno kuna

1

2

3

1.

VELIKA GORICA

13.746.711

2.

SAMOBOR

8.875.523

3.

VRBOVEC

4.344.709

4.

ZAPREŠIĆ

3.445.276

5.

KRAPINA

2.231.922

6.

SISAK

8.954.374

7.

KUTINA

5.386.944

8.

KARLOVAC

10.929.283

9.

VARAŽDIN

8.305.553

10.

KOPRIVNICA

7.112.583

11.

KRIŽEVCI

5.297.440

12.

ĐURĐEVAC

1.892.319

13.

BJELOVAR

6.913.993

14.

RIJEKA

18.497.329

15.

CRIKVENICA

1.687.766

16.

OPATIJA

1.320.401

17.

GOSPIĆ

3.948.113

18.

VIROVITICA

5.269.496

19.

POŽEGA

5.366.289

20.

SLAVONSKI BROD

13.306.455

21.

ZADAR

11.166.077

22.

OSIJEK

16.769.185

23.

ŠIBENIK

8.380.205

24.

VINKOVCI

6.757.131

25.

VUKOVAR

8.362.961

26.

MAKARSKA

2.517.147

27.

SPLIT

22.409.955

28.

PULA – POLA

10.446.036

29.

LABIN

2.918.774

30.

PAZIN

6.487.411

31.

POREČ – PARENZO

3.896.032

32.

ROVINJ – ROVIGNO

2.598.710

33.

UMAG – UMAGO

3.343.223

34.

DUBROVNIK

7.760.264

35.

ČAKOVEC

5.577.355

UKUPNO GRADOVI

256.222.945

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2022. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

 

Red. broj

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi gradovi/općine

Naziv javne vatrogasne postrojbe

Ukupno kuna

1

2

3

4

1.

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

42.258.613

2.

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

4.116.867

3.

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

3.176.267

4.

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

4.785.876

5.

Grad Ivanić-Grad

JVP IVANIĆ GRAD

3.733.315

6.

Suosnivači:

ZAGORSKA JVP

7.435.511

 

Grad Zabok (8,96%)

 

666.222

 

Grad Klanjec (3,09%)

 

229.757

 

Grad Oroslavje (5,98%)

 

444.644

 

Grad Pregrada (6,85%)

 

509.332

 

Grad Zlatar (6,22%)

 

462.489

 

Grad Donja Stubica (5,67%)

 

421.593

 

Općina Bedekovčina (8,11%)

 

603.020

 

Općina Budinščina (2,67%)

 

198.528

 

Općina Desinić (3,33%)

 

247.603

 

Općina Gornja Stubica (5,48%)

 

407.466

 

Općina Hrašćina (1,75%)

 

130.121

 

Općina Konjšćina (3,90%)

 

289.985

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

 

129.378

 

Općina Krapinske Toplice (5,49%)

 

408.210

 

Općina Kumrovec (1,77%)

 

131.609

 

Općina Marija Bistrica (6,32%)

 

469.924

 

Općina Stubičke Toplice (2,63%)

 

195.554

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

 

470.668

 

Općina Tuhelj (2,09%)

 

155.402

 

Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

 

371.032

 

Općina Zagorska Sela (1,14%)

 

84.765

 

Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

 

201.502

 

Općina Mače (2,78%)

 

206.707

7.

Grad Krapina

JVP KRAPINA

2.299.982

8.

Grad Sisak

JVP SISAK

6.174.731

9.

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

3.673.050

10.

Grad Kutina

JVP KUTINA

3.602.106

11.

Grad Novska

JVP NOVSKA

1.854.625

12.

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

7.433.309

13.

Grad Ogulin

JVP OGULIN

3.194.061

14.

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

6.550.580

15.

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

4.951.129

16.

Suosnivači:

JVP ĐURĐEVAC

3.671.913

 

Grad Đurđevac (69,40%)

 

2.548.308

 

Općina Virje (10,70%)

 

392.895

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

 

186.533

 

Općina Kalinovac (4,88%)

 

179.189

 

Općina Molve (4,05%)

 

148.712

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

 

109.056

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

 

67.563

 

Općina Novo Virje (1,08%)

 

39.657

17.

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

2.936.467

18.

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

5.459.575

19.

Suosnivači:

JVP DARUVAR

3.070.765

 

Grad Daruvar (78,00%)

 

2.395.197

 

Općina Sirač (7,00%)

 

214.954

 

Općina Končanica (5,00%)

 

153.538

 

Općina Đulovac (5,00%)

 

153.538

 

Općina Dežanovac (5,00%)

 

153.538

20.

Suosnivači:

JVP GAREŠNICA

2.307.925

 

Grad Garešnica (88,00%)

 

2.030.974

 

Općina Hercegovac (7,00%)

 

161.555

 

Općina Velika Trnovitica (5,00%)

 

115.396

21.

Grad Čazma

JVP ČAZMA

2.210.476

22.

Grad Grubišno Polje

JVP GRUBIŠNO POLJE

2.014.110

23.

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

16.327.533

24.

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

3.048.316

25.

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

2.133.265

26.

Grad Krk

JVP KRK

2.896.407

27.

Suosnivači:

JVP OPATIJA

4.212.501

 

Grad Opatija (57,00%)

 

2.401.126

 

Općina Matulji (23,00%)

 

968.875

 

Općina Lovran (14,00%)

 

589.750

 

Općina Mošćenička Draga (6,00%)

 

252.750

28.

Grad Delnice

JVP DELNICE

1.974.141

29.

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

2.997.064

30.

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

2.068.041

31.

Grad Senj

JVP SENJ

1.971.438

32.

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

2.968.046

33.

Grad Slatina

JVP SLATINA

2.643.687

34.

Grad Požega

JVP POŽEGA

2.701.319

35.

Suosnivači:

JVP POŽEŠKO- -SLAVONSKA ŽUPANIJA

2.596.272

 

Grad Pleternica (30,00%)

 

778.881

 

Grad Kutjevo (10,00%)

 

259.627

 

Grad Pakrac (15,00%)

 

389.441

 

Grad Lipik (10,00%)

 

259.627

 

Općina Velika (10,00%)

 

259.627

 

Općina Brestovac (10,00%)

 

259.627

 

Općina Kaptol (5,00%)

 

129.814

 

Općina Čaglin (5,00%)

 

129.814

 

Općina Jakšić (5,00%)

 

129.814

36.

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

7.347.431

37.

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA GRADIŠKA

2.036.878

38.

Suosnivači:

JVP ZADAR

14.082.985

 

Grad Zadar (87,70%)

 

12.350.778

 

Općina Poličnik (5,20%)

 

732.315

 

Općina Zemunik Donji (2,40%)

 

337.992

 

Općina Bibinje (4,70%)

 

661.900

39.

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

3.003.543

40.

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

2.926.441

41.

Općina Gračac

JVP GRAČAC

3.571.326

42.

Suosnivači:

JVP PAG

1.798.669

 

Grad Pag (60,00%)

 

1.079.201

 

Općina Kolan (20,00%)

 

359.734

 

Općina Povljana (20,00%)

 

359.734

43.

Grad Osijek

JVP OSIJEK

11.845.247

44.

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR

2.629.763

45.

Grad Našice

JVP NAŠICE

2.248.579

46.

Suosnivači:

JVP ČEPIN

1.693.655

 

Općina Čepin (70,00%)

 

1.185.559

 

Općina Vuka (13,00%)

 

220.175

 

Općina Vladislavci (17,00%)

 

287.921

47.

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

7.870.793

48.

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

2.451.707

49.

Grad Knin

JVP KNIN

3.179.256

50.

Grad Vodice

JVP VODICE

1.926.306

51.

Suosnivači:

JVP VINKOVCI

3.363.801

 

Grad Vinkovci (88,00%)

 

2.960.145

 

Općina Andrijaševci (12,00%)

 

403.656

52.

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

5.506.041

53.

Grad Ilok

JVP ILOK

1.902.348

54.

Grad Županja

JVP ŽUPANJA

1.113.560

55.

Grad Split

JVP SPLIT

15.648.566

56.

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

2.618.909

57.

Grad Kaštela

JVP KAŠTELA

3.597.840

58.

Grad Makarska

JVP MAKARSKA

2.227.226

59.

Općina Podstrana

JVP PODSTRANA

1.884.450

60.

Grad Sinj

JVP SINJ

2.701.292

61.

Grad Trogir

JVP TROGIR

2.187.012

62.

Suosnivači:

JVP PULA

9.409.416

 

Grad Pula – Pola (68,92%)

 

6.484.969

 

Općina Barban (3,27%)

 

307.688

 

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

 

355.676

 

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

 

324.625

 

Općina Marčana (4,59%)

 

431.892

 

Općina Medulin (6,88%)

 

647.368

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

 

245.586

 

Grad Vodnjan – Dignano (6,50%)

 

611.612

63.

Suosnivači:

JVP PAZIN

3.568.762

 

Grad Pazin (49,29%)

 

1.759.043

 

Općina Cerovlje (9,55%)

 

340.817

 

Općina Gračišće (7,66%)

 

273.367

 

Općina Lupoglav (5,15%)

 

183.791

 

Općina Karojba (7,73%)

 

275.865

 

Općina Motovun – Montona (5,78%)

 

206.275

 

Općina Tinjan (9,58%)

 

341.887

 

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

 

187.717

64.

Suosnivači:

JVP POREČ

3.777.192

 

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

 

2.537.517

 

Općina Sveti Lovreč (1,49%)

 

56.280

 

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

 

98.585

 

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

 

51.370

 

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

 

54.392

 

Općina Vrsar – Orsera (10,50%)

 

396.605

 

Općina Funtana – Fontane (6,70%)

 

253.072

 

Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (8,72%)

 

329.371

65.

Suosnivači:

JVP ROVINJ

3.483.503

 

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

 

3.071.404

 

Općina Bale – Valle (2,10%)

 

73.154

 

Općina Kanfanar (3,20%)

 

111.472

 

Općina Žminj (6,53%)

 

227.473

66.

Suosnivači:

JVP LABIN

3.267.548

 

Grad Labin (49,90%)

 

1.630.507

 

Općina Pićan (8,20%)

 

267.939

 

Općina Raša (15,90%)

 

519.540

 

Općina Kršan (13,20%)

 

431.316

 

Općina Sveta Nedelja (12,80%)

 

418.246

67.

Suosnivači:

JVP BUZET

2.615.742

 

Grad Buzet (80,00%)

 

2.092.594

 

Općina Lanišće (20,00%)

 

523.148

68.

Suosnivači:

JVP UMAG

4.413.452

 

Grad Umag – Umago (51,40%)

 

2.268.514

 

Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)

 

731.750

 

Grad Buje – Buie (19,77%)

 

872.540

 

Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)

 

124.018

 

Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)

 

273.634

 

Općina Oprtalj – Portole (3,24%)

 

142.996

69.

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

8.774.005

70.

Općina Konavle

JVP KONAVLE

2.094.012

71.

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

1.963.268

72.

Grad Ploče

JVP PLOČE

2.212.293

73.

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

2.108.972

74.

Općina Mljet

JVP MLJET

1.922.081

75.

Suosnivači:

JVP ČAKOVEC

5.061.837

 

Grad Čakovec (56,64%)

 

2.867.025

 

Općina Belica (2,28%)

 

115.410

 

Općina Dekanovec (0,97%)

 

49.100

 

Općina Domašinec (1,20%)

 

60.742

 

Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

 

49.606

 

Općina Mala Subotica (3,22%)

 

162.991

 

Općina Nedelišće (13,08%)

 

662.088

 

Općina Orehovica (0,91%)

 

46.063

 

Općina Podturen (3,96%)

 

200.449

 

Općina Pribislavec (2,36%)

 

119.459

 

Općina Selnica (1,43%)

 

72.384

 

Općina Strahoninec (3,10%)

 

156.917

 

Općina Sveti Juraj na Bregu (3,94%)

 

199.436

 

Općina Šenkovec (4,65%)

 

235.375

 

Općina Vratišinec (1,28%)

 

64.792

SVEUKUPNO

341.484.990

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić