Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 146/2021 (30.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

 

Ministarstvo zdravstva

2532

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar zdravstva u suradnji s ministrom nadležnim za gospodarstvo i održivi razvoj, ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te ministrom mora, prometa i infrastrukture uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU KARATA BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA TE O NAČINU IZRAČUNA DOPUŠTENIH INDIKATORA BUKE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (»Narodne novine«, br. 75/09, 60/16 i 117/18), članak 1. a mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL L 189, 18. 7. 2002.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2021/1226 оd 21. prosinca 2020. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga II. Direktivi 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkih metoda ocjene buke (SL L 269, 28. 7. 2021.).«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Za određivanje štetnog učinka na stanovništvo mora se upotrebljavati odnos doza-učinak buke, a kako je navedeno u Prilogu III. u Dodatku ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 21. stavak 5. mijenja se i glasi:

»U grafičkom dijelu strateških karata buke i akcijskih planova prikazuju se indikatori buke u obliku krivulja istih razina buke i/ili razreda buke u koracima s međusobnim razmakom 5 dB označeni bojom za prikaz ocjenskih razina buke sukladno normi DIN 45682 i važećim izdanjima.«

Članak 4.

U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

»U grafičkom dijelu strateških karata buke i akcijskih planova prikazuju se indikatori buke u obliku krivulja istih razina buke i/ili razreda buke u koracima s međusobnim razmakom 5 dB označeni bojom za prikaz ocjenskih razina buke sukladno normi DIN 45682 i važećim izdanjima.«

Članak 5.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Razlike vrijednosti razina buke prikazuju se u obliku krivulja istih razina buke i/ili razreda buke u koracima s međusobnim razmakom 3 dB označeni bojom za prikaz ocjenskih razina buke sukladno normi DIN 45682 i važećim izdanjima.«

Članak 6.

U članku 28. stavku 1. briše se točka i dodaje se zarez te nove riječi: »te u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/1967 оd 11. studenoga 2021. o uspostavi obveznog repozitorija podataka i obveznog mehanizma za digitalnu razmjenu informacija u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L400/160, 12. 11. 2021.).

U stavku 4. briše se točka i dodaje se zarez te nove riječi: »te u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2021/1967 оd 11. studenoga 2021. o uspostavi obveznog repozitorija podataka i obveznog mehanizma za digitalnu razmjenu informacija u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L400/160, 12. 11. 2021.).«

Članak 7.

U Prilogu II. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (»Narodne novine«, br. 75/09, 60/16 i 117/18) točka 2. »Zajedničke metode ocjene buke« te prilozi, dodaci i tablice Priloga II. mijenjaju se kako je navedeno u Dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

Prilog III. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (»Narodne novine«, br. 75/09, 60/16 i 117/18) zamjenjuje se novim Prilogom III. koji se nalazi u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2021. godine.

Klasa: 011-02/21-04/38

Urbroj: 534-07-1-1/6-21-6

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

DODATAK

 

 

 

Copyright © Ante Borić