NN 145/2021 (29.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2505

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/20, 70/21 i 99/21) u članku 40. stavku 11. riječi: «, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada« brišu se.

Članak 2.

U članku 43. stavku 4. iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

»15. prigovor na obavezni prekršajni nalog u odnosu na prekršajnopravnu sankciju, troškove postupka, oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta.«.

Članak 3.

U članku 54.a stavku 5. riječi: «, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada« brišu se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. broj: »7« zamjenjuje se brojem: »8«.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 1., 2., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka ulažu se u za to posebno osnovani predmet sudske uprave.«.

Članak 4.

U članku 57. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 7. do 9. postaju stavci 8. do 10.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. riječi: «, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada« brišu se.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 12.

Dosadašnji stavci 12. i 13. koji postaju stavci 13. i 14. mijenjaju se i glase:

»(13) Ujednačavanje opterećenosti iz stavaka 11. i 12. ovoga članka provest će administrator središnjeg sustava eSpis na zahtjev administratora sustava eSpis u sudu.

(14) Izviješća sudskog administratora sustava eSpis u sudu iz stavka 10. ovoga članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 3., 5., 6., 7., 8., 11. i 12. ovoga članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti i u sustav eSpis u spis na koji se naredba odnosi.«.

Članak 5.

U članku 59.a stavku 10. riječi: «, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada« brišu se.

Članak 6.

U članku 59.e stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. opterećenje dodijeljenim predmetima i broj dodijeljenih predmeta svim rješavateljima na dan 1. siječnja svake godine određeni na način da predstavljaju razliku između broja dodijeljenih predmeta najniže opterećenog rješavatelja i stvarnog opterećenja pojedinog rješavatelja na dan 31. prosinca prethodne godine,«.

Članak 7.

U članku 59.g dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 4. do 6.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: «, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada« brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Dosadašnji stavci 8. i 9. koji postaju stavci 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»(9) Ujednačavanje opterećenosti iz stavaka 7. i 8. ovoga članka provest će administrator središnjeg sustava eSpis na zahtjev administratora sustava eSpis u sudu.

(10) Izvješća sudskog administratora sustava eSpis u sudu iz stavka 6. ovoga članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 1., 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti i u sustav eSpis u spis na koji se naredba odnosi.«.

Članak 8.

U članku 59.h dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 6. do 8. postaju stavci 7. do 9.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: «, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada« brišu se.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Dosadašnji stavci 11. i 12. koji postaju stavci 12. i 13. mijenjaju se i glase:

»(12) Ujednačavanje opterećenosti iz stavaka 10. i 11. ovoga članka provest će administrator središnjeg sustava eSpis na zahtjev administratora sustava eSpis u sudu.

(13) Izviješća sudskog administratora sustava eSpis u sudu iz stavka 9. ovoga članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 3., 4., 5., 7., 10. i 11. ovoga članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti i u sustav eSpis u spis na koji se naredba odnosi.«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-77

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić