Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 144/2021 (27.12.2021.), Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2022. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2483

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te primjenom odredbe članka 191. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU

O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Depozitar za poslove depozitara iz članka 172. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) u 2022. godini ima pravo na naknadu od najviše 0,018 % od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/06 Urbroj: 326-01-40-41-21-1 Zagreb, 22. prosinca 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić