NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2439

Na temelju članka 5.a stavka 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20., 10/21. i 117/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 076 Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21. i 122/21.) radi osiguranja pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji za usluge pripreme i dostave obroka za stanovništvo na potresom pogođenom području.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 

 

 

Tekući plan 2021.

Smanjenje

Povećanje

Novi plan 2021.

076

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

1.520.271.861,00

4.363.440,00

4.363.440,00

1.520.271.861,00

07605

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

657.262.808,00

4.363.440,00

4.363.440,00

657.262.808,00

A538086

MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

4.370.000,00

4.363.440,00

 

6.560,00

11

Opći prihodi i primici

4.370.000,00

4.363.440,00

 

6.560,00

322

Rashodi za materijal i energiju

47.500,00

47.500,00

 

0

3225

Sitni inventar i auto gume

47.500,00

47.500,00

 

0

323

Rashodi za usluge

1.805.000,00

1.805.000,00

 

0

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.805.000,00

1.805.000,00

 

0

422

Postrojenja i oprema

2.517.500,00

2.510.940,00

 

6.560,00

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

2.517.500,00

2.510.940,00

 

6.560,00

A576007

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

141.646.423,00

 

4.363.440,00

146.009.863,00

11

Opći prihodi i primici

141.626.423,00

 

4.363.440,00

145.989.863,00

363

Pomoći unutar općeg proračuna

6.504.010,00

 

4.363.440,00

10.867.450,00

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

0

 

4.363.440,00

4.363.440,00

 

 

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

IV.

Sisačko-moslavačka županija dužna je sredstva iz točke I. ove Odluke utrošiti namjenski i o istom podnijeti izvješće Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/476

Urbroj: 50301-05/14-21-1

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić