Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 114/2021 (22.10.2021.), Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1975

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

Usvajaju se izmjene i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20., 116/20. i 5/21.; u daljnjem tekstu: Program) o produljenju trajanja provedbe Programa i povećanju gornjeg limita iznosa ograničene potpore iz odjeljka 3.1. Privremenog okvira na 1,8 milijuna eura, a sve temeljem pravila iz Komunikacije Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 19. ožujka 2020. (SL C 911, 20. 3. 2020., str. 1) i Izmjena Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemij COVID-a 19 od 3. travnja 2020. (SL C 1121, 4. 4. 2020., str. 1), Komunikacijom Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 8. svibnja 2020. (SL C 164, 13. 5. 2020., str. 3), Komunikacijom Komisije – Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a l9 (SL C 218, 2. 7. 2020., str. 3), Komunikacijom Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340I, 13. 10. 2020., str.1) kao i i Komunikacijom Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 28. siječnja 2021. (SL C 34, 1. 2. 2021., str. 6) te uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa.

Izmjene i dopuna Programa sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/352

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

U Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, br. 77/20., 116/20. i 5/21., u daljnjem u tekstu: Program), u točki II. stavku 1. iza riječi: »Komunikacijom Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340I, 13. 10. 2020., str. 1)« dodaju se riječi: »i Komunikacijom Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 28. siječnja 2021. godine (SL C 34, 1. 2. 2021., str. 6)«.

U stavku 14. iza riječi: »Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.)« briše se zarez i dodaju se riječi: »i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.),«.

II.

U točki III. stavku 6. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

» – ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine, odnosno 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i/ili kod kojih se na temelju pokazatelja poslovanja u prvih šest mjeseci 2020. godine (odnosno u prva tri mjeseca 2021. godine) može očekivati ostvarenje poslovnih prihoda za 2020. godinu, odnosno za 2021. godinu, na razini koja je značajno niža (najmanje 20%) od poslovnih prihoda ostvarenih u 2019. godini

– ostvarili fizički pad prometa i/ili prijevoza putnika i robe, rezervacija putovanja i turističkih posjeta i slično u 2020. godini, odnosno 2021. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i/ili su im otkazani ili na duže vrijeme odgođeni (na najmanje godinu dana) ranije ugovoreni i planirani poslovi i/ili druge poslovne aktivnosti sukladno poslovnim planovima za 2020. godinu, odnosno 2021. godinu.«.

III.

U točki IV. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Potpore iz ovoga Programa ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su u 2020. godini te u 2021. godini isplatili dobit/dividendu iz prethodnih razdoblja, osim ako se ne radi o zakonskoj obvezi.«.

IV.

U točki VI. stavku 1. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

V.

U točki VIII. stavku 2. riječi: »90%« zamjenjuju se riječima: »100%«.

U stavku 3. riječi: »800.000 EUR« na oba mjesta zamjenjuju se riječima: »1.800.000 EUR«.

U stavku 4. riječi: »800.000 EUR« na oba mjesta zamjenjuju se riječima: »1.800.000 EUR«.

U stavku 5. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

U stavku 6. riječi: »800.000 EUR« zamjenjuju se riječima: »1.800.000 EUR«.

VI.

U točki IX. stavku 1. riječi: »800.000 EUR« zamjenjuju se riječima: »1.800.000 EUR«.

U stavku 4. točki 2. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

U točki 3. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

VII.

U točki XI. stavku 3. riječi: »30. lipnja 2021.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2021.«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić