Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 40/1992 (26.6.1992.), Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesen na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbma uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se odredena pitanja od značaja za zaštitu gospodarskih interesa Republike Hrvatske ugroženih jednostranim postupanjem određenih osoba organa ili institucija na teritoriju republika bivše Jugoslavije.

Članak 2.

Zabranjuje se pravnim osobama sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji da pravnim poslom ili aktom internog poslovanja raspolažu ili opterećuju sredstva svojih poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika uključujući dionice i udjele u drugim poduzećima pa teritoriju Republike Hrvatske na način da ih prenose osobama čije je sjedište ili prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se ministar rada, socijalne skrbi i obitelji da do zaključenja međudržavnog ugovora iz članka 2. stavak 6. ove uredbe, u svrhu osiguranja uvjeta za prihvat i smještaj prognanika i izbjeglica preuzme u posjed i korištenje odmarališta, hotele i druge hotelsko-turističke objekte pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji s pokretninama koje se u njima nalaze.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji na osnovi ovlaštenja iz stavka 2. ovog članka izdat će naredbu izvršnom vijeću općine odnosno povjereniku Vlade Republike Hrvatske u općini na području koje se nalazi objekt da objekt i pokretnine koje se u njemu nalaze odmah i bez odlaganja preda u posjed i korištenje pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske a najkasnije u roku od 24 sata od dana javnog priopćenja naredbe na svojoj oglasnoj ploći.

Objekti preuzeti u posjed i korištenje dat će se u posjed korištenje pravnim osobama iz Republike Hrvatske za vrijeme trajanja agresije odnosno ratnog stanja, tj. za vrijeme trajanja potrebe smještaja izbjeglica i prognanika.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na proizvode i robe koje jedinice i organizacijski oblici iz stavka 1. ovog članka prenose obavljanjem maloprodaje i veleprodaje.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka prestaje danom zaključenja međudržavnih ugovora Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom.

Članak 3.

Sredstva poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika pravnih osoba sa sjedištem na teritoriju republika Srbije i Crne Gore te autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine, a koje se do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu organizirale temeljem Uredbi o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91, 44/91, 52/91 i 5/92) prenose se u vlasništvo Republike Hrvatske.

Pravne osobe nastale organiziranjem po odredbama iz stavka 1. ovog članka provode pretvorbu po odredbama zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91).

Članak 4.

Proizvodi i robe koji se nakon donošenja ove uredbe zateknu na teritoriju Republike Hrvatske koji su u vlasništvu ili na kojima imaju pravo korištenja pravne osobe sa sjedištem u republikama Srbiji i Crnoj Gori prelaze u vlasništvo Republike Hrvatske.

Proizvodi i robe iz stavka 1. ovog članka prenose se u republičke robne rezerve. Vlada Republike Hrvatske ili organ kojeg Vlada ovlasti propisat će način prenošenja proizvoda i roba iz st. 1. ovog članka.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva ili Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj može odlučiti da se na određena sredstva ne primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. ili članka 4. ove uredbe.

Članak 6.

Sredstva društvenih organizacija što su osnovane za teritorij bivše Jugoslavije, a koja nisu odlukom Vlade Republike Hrvatske ili organa kojeg je ovlastila prenesena na društvene organizacije Republike Hrvatske koje su njihovi članovi prema odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine. br. 52/91) prenose se u vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 7.

Sredstva poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika iz članka 3. ove uredbe prenose se na raspolaganje Hrvatskom fondu za razvoj.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva donijeti odluku da se sredstva određenih poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika prenesu na pravnu osobu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 8.

Hrvatski fond za razvoj može sredstvima iz članka 7. stavka 1. ove uredbe raspolagati na način:

a) prodati u cijelosti ili djelomično

b) dati u zakup u cijelosti ili djelomično

c) osnovati poduzeće ili drugu pravnu osobu u svom vlasništvu.

Članak 9.

U pravnim osobama nastalim organiziranjem po odredbama ove uredbe ostaju u radnom odnosu zatečeni radnici.

Članak 10.

Kada Hrvatski fond za razvoj osniva poduzeće sredstvima poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika u kojima nisu zatečeni radnici, prvenstvo zapošljavanja imaju nezaposleni evidentirani u područnom Zavodu za zapošljavanje.

Članak 11.

Pravne osobe nastale organiziranjem po odredbama ove uredbe zadržavaju prava nastala poslovanjem poslovne jedinice ili organizacijskog oblika (poslovni prostor, najam, zakup, potraživanja) a odgovaraju za obveze koje su proistekle iz poslovanja poslovne jedinice ili drugog organizacijskog oblika.

Članak 12.

Poslovne jedinice i drugi organizacijski oblici iz članka 3. ove uredbe dužne su dostaviti popis i procjenu vrijednosti sredstava koja su kod njih zatečena a prenose se na Hrvatski fond za razvoj.

Nadležni sekretarijati izvršnog vijeća skupštine općine dužni su podatke iz stavka 1. ovog članka dostaviti za poslovne jedinice i druge organizacijske oblike u kojima nema zaposlenih.

Nadležne tržišne inspekcije u suradnji sa Službom društvenog knjigovodstva dužne su izvršiti procjenu vrijednosti sredstava iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Nosioci obveze iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka dužni su dostaviti podatke Hrvatskom fondu za razvoj u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 13.

Hrvatski fond za razvoj dužan je u poduzeću iz članka 9. i 10. ove uredbe poduzeti sve radnje za osnivanje poduzeća ili druge pravne osobe.

Članak 14.

Dioničari banke i organizacije za osiguranje sa sjedištem na teritoriju Republike Srbije, Republike Crne Gore, autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine evidentirani u registru dionica ili u knjigama filijale ili druge odgovarajuće organizacijske jedinice te banke odnosno organizacijeza osiguranje na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu jedinica) mogu stvarima koje koristi ili kojima raspolaže ta jedinica osnovati dioničko društvo (u daljnjem tekstu: društvo).

Odluku o osnivanju društva donose dioničari iz stavka I ovog članka koji su u svojstvu dioničara evidentirani u registru dionica ili u knjigama jedinice na dan donošenja odluke i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

Odluka iz stavka 2. ovog članka donosi se većinom glasova dioničara iz stavka 1. računajući prema nominalnoj vrijednosti dionica banke odnosno organizacije za osiguranje temeljem kojih su upisani u registar ili u knjige jedinice.

Članak 15.

U društvu osnovanom u skladu sa ovom uredbom dioničari dobivaju onaj broj dionica koji je razmjeran nominalnoj vrijednosti dionica koje su im pripadale u banci odnosno organizaciji za osiguranje čijim se sredstvima osniva društvo, a prema stanju u registru dionica odnosno u knjigama jedinice na dan donošenja odluke iz članka 14 ove uredbe.

Članak 16.

Dionice društva osnovanog prema odredbama ove uredbe, a koje pripadaju dioničarima koji nisu glasovali za osnivanje društva i koji ih odbiju preuzeti, čuvaju se u društvu koje je osnovano u skladu s ovom uredbom.

Ako ih dioničari ne preuzmu u roku određenom u statutu, društvo će ih u ime i za račun dioničara povjeriti na čuvanje osobi ovlaštenoj za čuvanje vrijednosnih papira.

Članak 17.

Zahtjevi za pribavljanje suglasnosti za upis u registar pravnih osoba koji su temeljem Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na

teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/91) dostavljeni Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj, prije stupanja na snagu ove uredbe dovršit će se po odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91 i 5/92)

Članak 18.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donijet protivno odredbama ove uredbe ništav je.

Članak 19.

Akt o registraciji privatnog ili mješovitog poduzeća osnovanog temeljem Uredbi o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 44/91) ništavan je.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Uredba o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatski ("Narodne novine", br. 52/91 i 5/92), te Uredbe o preuzimanju u posjed i korištenju odmarališta, hotela i drugih hotelsko-turističkih objekata i pokretnina na kojima imaju pravo raspolaganja ili ih drže u svom posjedu pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/91).

Članak 21.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 305-01/92-01/18

Urbroj: 5030112-92-4

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.  

 

 

Copyright © Ante Borić