Pristupanje sadržaju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donijela

 

UREDBU O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM

Pročišćeni tekst

NN 50/1784/1914/2031/21, 84/21

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 14/20, 31/21)

Ovom Uredbom propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Članak 2. (NN 14/20, 31/21)

(1) Cilj ove Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

(2) Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima, te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.

Definicije

Članak 3. (NN 84/19)

(1) Pojedini pojmovi za potrebe ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton

2. cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

3. evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi davatelj usluge i sadrži podatke o korisniku usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada

4. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

5. izjava o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava na obrascu koju korisnik usluge ispunjava i dostavlja davatelju usluge

6. javna površina je površina javne namjene sukladno posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje

7. javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

8. korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada davatelju usluge

9. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša

10. mjesto primopredaje je lokacija spremnika kod korisnika usluge

11. naselje je naselje propisano posebnim propisom koji uređuje područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

12. obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obavijest) je obavijest davatelja javne usluge korisniku usluge o načinu korištenja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

13. obračunsko mjesto je adresa nekretnine

14. obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge

15. obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge

16. odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka) je odluka koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave

17. primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanje tog otpada od strane davatelja javne usluge

18. reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

19. sustav sakupljanja komunalnog otpada je sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezana s javnom uslugom

20. ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između davatelja javne usluge i korisnika javne usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge

21. ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru

22. usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

23. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.a (NN 84/19, 14/20, 31/21)

Ukinut.

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.