NN 99/2021 (10.9.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1787

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/20 i 70/21) u članku 43. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zona C obuhvaća predmete koji se rješavaju u sjedištu suda i stalnim službama sukladno opterećenju rješavatelja, i to:

1. priznanje strane sudske odluke,

2. ovrha na novčanoj tražbini,

3. ovrha na temelju vjerodostojne isprave,

4. ovrha na vrijednosnom papiru,

5. ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje,

6. ovrha radi vraćanja na rad odnosno u službu,

7. osiguranje prethodnim mjerama,

8. osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini,

9. sudski penali,

10. osiguranje na temelju sporazuma stranaka,

11. osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava,

12. osiguranje prethodnom ovrhom,

13. ostalo – osiguranje,

14. ostalo – ovrha radi naplate novčane tražbine.«.

Članak 2.

U članku 69. stavak 3. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. rujna 2021., osim članka 2. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom ispunjenja tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-03-02-01-01/02-21-75

Zagreb, 9. rujna 2021.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić