Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 96/2021 (1.9.2021.), Odluka o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

HRVATSKA NARODNA BANKA

1743

Na temelju članka 161. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O KONTNOM PLANU ZA KREDITNE INSTITUCIJE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kontnom planu za kreditne institucije (»Narodne novine«, br. 104/2017. i 23/2019.).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 215-091/08-21/BV Zagreb, 24. kolovoza 2021.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić