Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1598

Na temelju članka 6. Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (»Narodne novine« broj 52/2021) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/2019) uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra mora, prometa i infrastrukture i ministra vanjskih i europskih poslova, ministar gospodarstva i održivog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O OBVEZI IZVJEŠĆIVANJA EUROPSKOJ KOMISIJI I MINIMALNIM CILJEVIMA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VOZILA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obveze izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalni ciljevi u postupcima javne nabave koje su naručitelji u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava dužni uzimati u obzir u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Članak 3.

(1) Minimalni ciljevi javne nabave propisani ovim Pravilnikom odnose se na ugovore javne nabave iz članka 4. Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje samo na ugovore za koje je upućen poziv na nadmetanje nakon 2. kolovoza 2021. ili, u slučaju da taj poziv nije predviđen, ako je naručitelj započeo postupak javne nabave nakon tog datuma.

Članak 4.

(1) Minimalni ciljevi iz članka 2. ovoga Pravilnika izražavaju se kao minimalni postoci čistih vozila iz članka 3. točke 3. Zakona u ukupnom broju vozila za cestovni prijevoz obuhvaćenih zbrojem svih ugovora dodijeljenih u razdoblju od 2. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2025. za prvo referentno razdoblje te u razdoblju od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030. za drugo referentno razdoblje.

(2) Za potrebe računanja minimalnih ciljeva javne nabave datum javne nabave koji se uzima u obzir je datum na koji postupak javne nabave završava dodjelom ugovora.

(3) Vozila koja su u skladu s definicijom čistih vozila iz članka 3. točke 3. Zakona ili teških vozila s nultim emisijama iz članka 3. točke 4. Zakona zbog naknadne nadogradnje mogu se smatrati čistim vozilima odnosno teškim vozilima s nultim emisijama za potrebe usklađivanja s minimalnim ciljevima javne nabave.

(4) U slučaju ugovora iz članka 4. točke a) Zakona, za potrebe procjene usklađenosti s minimalnim ciljevima javne nabave uzima se u obzir broj vozila za cestovni prijevoz koja su predmetom kupnje, leasinga, unajmljivanja ili unajmljivanja s pravom otkupa u okviru svakog ugovora.

(5) U slučaju ugovora iz članka 4. točaka b) i c) Zakona, za potrebe procjene usklađenosti s minimalnim ciljevima javne nabave uzima se u obzir broj vozila za cestovni prijevoz koja se koriste za pružanje usluga obuhvaćenih svakim ugovorom.

(6) Ako se ne donesu novi ciljevi za razdoblje nakon 1. siječnja 2030., nastavljaju se primjenjivati ciljevi za drugo referentno razdoblje i izračunavaju se u skladu sa stavcima od 1. do 5. ovoga članka tijekom sljedećih petogodišnjih razdoblja.

(7) Minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih lakih vozila u ukupnom broju lakih vozila (M1, M2, N1) obuhvaćenih ugovorima iz članka 4. Zakona za razdoblje od 2. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2025. je 18,7%, te za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030. je 18,7%.

(8) Minimalni ciljevi javne nabave za udio čistih teških vozila u ukupnom broju teških vozila obuhvaćenih ugovorima iz članka 4. Zakona iznose:

 

KAMIONI

(vozila kategorije N2 i N3)

AUTOBUSI

(vozila kategorije M3)(*)

Od 2. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2025.

Od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030.

Od 2. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2025.

Od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030.

6%

7%

27%

38%

(*) Polovica minimalnog cilja za udio čistih autobusa mora biti ispunjena nabavom autobusa s nultim emisijama kako je definirano u članku 3. točki 4. Zakona.

Taj je zahtjev smanjen na jednu četvrtinu minimalnog cilja za prvo referentno razdoblje ako su više od 80% autobusa na koje se odnosi zbroj svih ugovora iz članka 4. Zakona dodijeljenih tijekom tog razdoblja u državi članici autobusi na kat.

 

 

Članak 5.

Naručitelji su obvezni u postupcima javne nabave u izradi dokumentacije o nabavi uzeti u obzir minimalne ciljeve iz članka 3. ovoga Pravilnika određivanjem energetskih učinaka i učinaka na okoliš za trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije, emisije CO2 i emisije određenih onečišćujućih tvari.

Članak 6.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave prikupljat će podatke o nabavi iz članka 4. Zakona.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave dostavlja Europskoj komisiji podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Do 2. kolovoza 2022. obavještava se Europsku komisiju o poduzetim mjerama i o namjerama u pogledu budućih aktivnosti provedbe Zakona, uključujući raspored i moguću podjelu napora među različitim razinama upravljanja, kao i o svim ostalim relevantnim informacijama.

(4) Do 18. travnja 2026. i svake tri godine nakon toga Europskoj komisiji se podnosi izvješće o provedbi ovog Pravilnika.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovog članka prilaže se izvješću koje središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave dostavlja Europskoj komisiji sukladno zakonu kojim se uređuje područje javne nabave.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovog članka mora sadržavati informacije o mjerama poduzetim za provedbu ovog Pravilnika, o budućim aktivnostima provedbe i svim ostalim relevantnim informacijama.

(7) U izvješću iz stavka 5. ovog članka moraju se navesti broj i kategorije vozila obuhvaćenih ugovorima iz članka 4. Zakona.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz (»Narodne novine«, broj 136/2013) i Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (»Narodne novine«, broj 11/2014).

Članak 8.

Prilog tiskan uz ovaj Pravilnik njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/14

Urbroj: 517-08-04-02-02-21-12

Zagreb, 28. srpnja 2021.

Ministar dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG

INFORMACIJE ZA PROVEDBU MINIMALNIH CILJEVA JAVNE NABAVE ZA ČISTA VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Tablica 1.:     Oznake za usluge iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) iz članka 4. točke c Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

 

CPV oznaka

Opis

60112000-6

Usluge javnog cestovnog prijevoza

60130000-8

Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

60140000-1

Izvanredni putnički prijevoz

90511000-2

Usluge skupljanja otpada

60160000-7

Prijevoz pošiljaka cestom

60161000-4

Usluge prijevoza paketa

64121100-1

Usluge dostave pošte

64121200-2

Usluge dostave paketa

 

 

Tablica 2.: Pragovi emisija za čista laka vozila

 

Kategorije vozila

Do 31. prosinca 2025.

Od 1. siječnja 2026.

 

CO2 g/km

RDE (1) onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija (2)

CO2 g/km

RDE (1) onečišćivača zraka kao postotak ograničenja emisija (2)

M1

50

80%

0

nije dostupno

M2

50

80%

0

nije dostupno

N1

50

80%

0

nije dostupno

(1) Deklarirane najveće stvarne emisije tijekom vožnje (RDE) broja čestica (PN) u #/km i dušikovih oksida (NOx) u mg/km kako su prijavljene u točki 48.2 certifikata o sukladnosti, za stvarne emisije tijekom vožnje i tijekom potpunih i tijekom gradskih vožnji.

(2) Primjenjiva ograničenja emisija utvrđena u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 715/2007 ili pravnom aktu koji slijedi nakon te uredbe.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić