Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 75/2021 (2.7.2021.), Pravilnik o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita

MINISTARSTVO FINANCIJA

1420

Na temelju članka 19. stavka 16. i članka 21. stavka 10. Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, broj 146/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBVEZAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:

1. postupak isplate obeštećenja za osigurane depozite sukladno članku 21. Zakona o sustavu osiguranja depozita (u daljnjem tekstu: Zakon)

2. sadržaj zahtjeva koji je deponent dužan dostaviti Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita (u daljnjem tekstu: Agencija) u slučaju iz članka 19. stavka 10. Zakona, kao i što se smatra osnovnim životnim troškovima te prikladni iznos sredstava potrebnih radi pokrivanja osnovnih životnih troškova sukladno članku 19. stavku 16. Zakona

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na Agenciju kao i na sve sudionike uključene u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu.

II. POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA ZA OSIGURANE DEPOZITE

Članak 2.

(1) U slučaju nastupa osiguranog slučaja isplatu obeštećenja provodi Agencija ili bilo koja kreditna institucija s kojom Agencija sklopi ugovor o nalogu da u ime i za račun Agencije provodi isplatu (u daljnjem tekstu: isplatna kreditna institucija).

(2) Agencija je dužna isplatnoj kreditnoj instituciji omogućiti izravan pristup svojoj bazi podataka o provedenim obračunima obeštećenja i izdanim nalozima za isplatu obeštećenja.

Članak 3.

(1) Danom nastupa osiguranog slučaja koji je definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 12. Zakona, Agencija je dužna:

1. obavijestiti deponente kreditne institucije o nastupu osiguranog slučaja kreditne institucije na internetskim stranicama Agencije te oglasom u najmanje dvojim dnevnim novinama koje su dostupne na području cijele Republike Hrvatske

2. poduzeti sve potrebne radnje za pripremu i provedbu postupka isplate obeštećenja deponenata

3. zatražiti od kreditne institucije za koju je nastupio osigurani slučaj, dostavu svih podataka i dokumentacije koja je potrebna za obračun obeštećenja, sukladno Prilogu 4. pravilnika kojim se propisuju obveze kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita

4. provesti postupak obračuna obeštećenja na temelju zaprimljenih podataka i dokumentacije za svakog pojedinog deponenta čiji se depoziti smatraju prihvatljivim sukladno članku 6. Zakona. Obračun obeštećenja mora sadržavati podatke o deponentu, iznosu svih kunskih i deviznih depozita, iznosu dospjelih neplaćenih obveza deponenta prema kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja i ukupnom iznosu prava na obeštećenje. Obračun obeštećenja za devizne depozite obračunava se u kunama, po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji je vrijedio na dan nastupa osiguranog slučaja

5. pripremiti nalog za isplatu obeštećenja za svakog pojedinog deponenta za kojeg je provedenim obračunom obeštećenja utvrđen iznos prava na obeštećenje.

(2) Svaki obračun obeštećenja za svakog pojedinog deponenta mora sadržavati jedinstveni programski broj.

(3) Nalog za isplatu obeštećenja mora sadržavati podatke o deponentu i iznosu obeštećenja za isplatu.

Članak 4.

Agencija je dužna ugovorom o nalogu obvezati isplatnu kreditnu instituciju da prilikom isplate:

1. provodi isplatu obeštećenja sukladno ugovoru o nalogu te sukladno ovom Pravilniku i Zakonu

2. prije isplate obeštećenja provede identifikaciju deponenta ili osobe ovlaštene za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja

3. utvrdi postoji li u bazi podataka obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja za svakog deponenta

4. provede isplatu obeštećenja deponentu ili osobi ovlaštenoj za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja, a koja je prethodno svojim potpisom potvrdila suglasnost s obračunatim iznosom obeštećenja

5. sa založnim dužnikom sklopi ugovor o namjenski oročenom depozitu te mu ograniči raspolaganje položenim iznosom dok traje založno pravo na sredstvima.

Članak 5.

(1) Identifikacija deponenta ili osobe ovlaštene za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika provodi se neposrednim uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, odnosno uvidom u drugu važeću identifikacijsku ispravu s navedenim osobnim identifikacijskim brojem (OIB) te dokument o ovlaštenju:

1. zakonski zastupnik nefinancijskog društva ili neprofitne institucije koja služi kućanstvima mora predočiti izvornik izvoda iz sudskog registra ili drugog registra koji nije stariji od 30 dana, odnosno ovjerenu presliku izvoda, ovjereni prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljivo ovlaštenje za zastupanje te pravne osobe

2. opunomoćenik nefinancijskog društva ili neprofitne institucije koja služi kućanstvima mora predočiti izvornik punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje, potpisanu od zakonskog zastupnika nefinancijskog društva ili neprofitne institucije koja služi kućanstvima

3. osoba ovlaštena za zastupanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mora predočiti izvornik akta izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ovjerenu presliku akta, ovjereni prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljivo ovlaštenje za zastupanje

4. fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost mora predočiti izvornik izvatka iz registra u koji je upisana koji nije stariji od 30 dana, odnosno ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis izvatka

5. opunomoćenik fizičke osobe mora predočiti izvornik punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje, potpisanu od deponenta

6. opunomoćenik fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost mora predočiti izvornik punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje, potpisanu od fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost

7. zakonski zastupnik maloljetne osobe mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih maloljetne osobe na koju glasi obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja

8. skrbnik odnosno staratelj odnosno zakonski zastupnik fizičke osobe mora predočiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis odgovarajućeg pravomoćnog rješenja Centra za socijalnu skrb iz kojeg proizlazi status skrbnika odnosno staratelja i kojim dokazuje pravo na obeštećenje.

(2) Potpis opunomoćitelja mora ovjeriti javni bilježnik odnosno domaće ili strano nadležno tijelo, ovlaštena osoba diplomatskog ili konzularnog predstavništva države opunomoćitelja ili Republike Hrvatske.

(3) Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od ovlaštenog sudskog tumača.

(4) Ostvarenje prava na obeštećenje ne može se provesti na temelju punomoći kojom je opunomoćenik imao pravo raspolaganja depozitom u redovnom poslovanju kreditne institucije već samo na temelju punomoći za ostvarenje prava na obeštećenje.

(5) Obrazac punomoći, koji je propisan u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, može se preuzeti u poslovnicama isplatne kreditne institucije, s internetske stranice isplatne kreditne institucije ili internetske stranice Agencije.

Članak 6.

(1) Ako deponent ili osoba ovlaštena za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja nije suglasan s iznosom obeštećenja ili ako obračun obeštećenja nije proveden, deponent ili osoba ovlaštena za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja ima mogućnost podnošenja prigovora Agenciji.

(2) Prigovor se podnosi Agenciji preporučenom pošiljkom ili neposredno na obrascu naziva Prigovor na obračun obeštećenja sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a preuzima se u isplatnoj kreditnoj instituciji, s internetske stranice isplatne kreditne institucije ili internetske stranice Agencije.

(3) Uz popunjeni obrazac iz stavka 2. ovoga članka deponent ili osoba ovlaštena za ostvarenje prava na isplatu obeštećenja treba priložiti: presliku identifikacijskog dokumenta, presliku dokumenta o depozitu, dokument o ovlaštenju osobe ovlaštene na ostvarivanje prava na isplatu obeštećenja te dokumente kojima se dokazuju navodi iz prigovora, kada ih je moguće priložiti.

(4) Postupak podnošenja prigovora detaljno je propisan u Proceduri za obradu prigovora na obračun obeštećenja koju donosi Agencija i objavljuje na internetskim stranicama Agencije.

(5) Direktor Agencije odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od osam dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije.

(6) Protiv rješenja Agencije o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

(1) Isplata obeštećenja fizičkim osobama provodi se bezgotovinski ili gotovinski.

(2) Bezgotovinska isplata obeštećenja može se izvršiti prijenosom na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji ili na račun u drugoj kreditnoj instituciji.

(3) Ako se isplata obeštećenja provodi bezgotovinski na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji, deponent je dužan popuniti nalog za plaćanje na obrascu isplatne kreditne institucije u tri primjerka te priložiti presliku identifikacijskog dokumenta.

(4) Ako se isplata obeštećenja provodi bezgotovinski na račun u drugoj kreditnoj instituciji, deponent je dužan popuniti nalog za plaćanje na obrascu isplatne kreditne institucije u tri primjerka te priložiti presliku identifikacijskog dokumenta i dokumenta o otvorenom računu u drugoj kreditnoj instituciji na koji će se izvršiti isplata.

(5) Ako se isplata obeštećenja provodi gotovinski isplatna kreditna institucija će nalog za plaćanje izvršavati s datumom primitka naloga za plaćanje te postupati sukladno ugovoru o nalogu sklopljenim s Agencijom.

Članak 8.

U slučaju isplate obeštećenja za maloljetne osobe, isplatna kreditna institucija je dužna postupiti sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

Članak 9.

Ako su računi deponenta blokirani isplata se može provesti samo bezgotovinskim prijenosom na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji ili na račun u drugoj kreditnoj instituciji koji glasi na ime na koje glasi i obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja.

Članak 10.

(1) Isplata obeštećenja nefinancijskim društvima, neprofitnim institucijama koje opslužuju kućanstva i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave može se izvršiti samo bezgotovinskim plaćanjem.

(2) Bezgotovinsko plaćanje može se izvršiti prijenosom na račun u isplatnoj kreditnoj instituciji ili na račun u drugoj kreditnoj instituciji koji glasi na ime na koje glasi i obračun obeštećenja i nalog za isplatu obeštećenja.

(3) Ovlaštena osoba je dužna popuniti nalog za plaćanje na obrascu isplatne kreditne institucije u tri primjerka te uz nalog za plaćanje priložiti presliku identifikacijskog dokumenta i dokument o otvorenom računu na koji će se izvršiti isplata ako se isplata provodi na račun u drugoj kreditnoj instituciji.

Članak 11.

Sukladno članku 7. stavku 5. Zakona kada je na depozitu zasnovano založno pravo Agencija svoju obvezu ispunjava na račun založnoga dužnika, a založno pravo nastavlja teretiti iznos isplaćenog obeštećenja.

Članak 12.

U slučaju smrti deponenta, nasljednike koji su imenovani pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, isplatna kreditna institucija treba uputiti na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja na obrascu Zahtjev za isplatu obeštećenja sukladno Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, koji mogu preuzeti u isplatnoj kreditnoj instituciji, s internetske stranice isplatne kreditne institucije ili internetske stranice Agencije.

Članak 13.

(1) U slučaju povjereničkih računa obeštećenje se isplaćuje povjereniku, koji može biti fizička ili pravna osoba te identifikaciju treba provesti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu.

(2) Obeštećenje za povjereničke depozite isplaćuje se samo bezgotovinski, na račun povjerenika.

Članak 14.

(1) Fizičke osobe koje su suvlasnici odnosno zajednički obavljaju samostalnu djelatnost isplatna kreditna institucija upućuje da popune obrazac Zahtjeva za isplatu obeštećenja iz Priloga 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, koji mogu preuzeti u isplatnoj kreditnoj instituciji, s internetske stranice isplatne kreditne institucije ili internetske stranice Agencije.

(2) Popunjeni obrazac iz stavka 1. ovoga članka i pripadajuća dokumentacija dostavlja se Agenciji preporučenom pošiljkom.

III. OSNOVNI ŽIVOTNI TROŠKOVI, IZNOS I ZAHTJEV ZA POKRIĆE OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA

Članak 15.

(1) Osnovnim životnim troškovima u smislu članka 19. stavka 10. Zakona smatraju se troškovi za prehranu, smještaj, odjeću i druge stvari za osobnu potrebu, troškovi za potrebe djece i mladeži koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja te troškovi za potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

(2) Iznos za pokriće osnovnih životnih troškova iznosi dvije prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske objavljene od strane Državnog zavoda za statistiku.

Članak 16.

(1) Ukoliko tijekom prijelaznog razdoblja Agencija ne raspolaže dostatnim sredstvima za isplatu ukupnog iznosa obeštećenja svakom pojedinom deponentu, Agencija je dužna u zakonskom roku staviti na raspolaganje barem dio iznosa obeštećenja, i to onaj dio iznosa koji se odnosi na sredstva za pokriće osnovnih životnih troškova.

(2) Deponent koji želi sukcesivnu isplatu obeštećenja u smislu pokrića osnovnih životnih troškova može podnijeti zahtjev za pokriće osnovnih životnih troškova, a do maksimalnog iznosa iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Radi isplate sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je na zahtjev Agencije odmah dostaviti Agenciji sve podatke o deponentu i njegovim osiguranim depozitima.

(4) Radi korištenja prava na isplatu iznosa za pokriće osnovnih životnih troškova iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika, deponent je dužan podnijeti zahtjev na obrascu Zahtjev za pokriće osnovnih životnih troškova sukladno Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Obrazac iz stavka 4. ovoga članka deponent može preuzeti u isplatnoj kreditnoj instituciji, s internetske stranice isplatne kreditne institucije ili internetske stranice Agencije.

(6) Popunjeni obrazac iz stavka 4. ovoga članka i pripadajuća dokumentacija dostavlja se Agenciji preporučenom pošiljkom.

Članak 17.

(1) Agencija će izvršiti isplatu iznosa iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za pokriće osnovnih životnih troškova.

(2) Agencija će isplaćeni iznos sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika umanjiti od ukupnog iznosa osiguranog depozita tog deponenta.

(3) Preostali iznos obeštećenja do maksimalno osiguranog iznosa tog deponenta Agencija će staviti na raspolaganje bez odgode sukladno raspoloživim sredstvima u Fondu osiguranja depozita, sukladno odredbama članka 42. Zakona.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja (»Narodne novine«, br. 25/16. i 76/17.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-05/108 Urbroj: 513-06-03-21-10 Zagreb, 29. lipnja 2021.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I.

POSEBNA PUNOMOĆ (fizičke osobe)

kojom ja ___________________________________________

__________________________________________________

(ime, prezime, prebivalište, OIB, broj i mjesto izdanja osobne iskaznice/putovnice)

deponent (naziv kreditne institucije) _______________________

__________________________________________________

o p u n o m o ć u j e m

__________________________________________________

__________________________________________________

(ime, prezime, prebivalište, OIB, broj i mjesto izdanja osobne iskaznice/putovnice)

da u moje ime i za moj račun poduzme sve potrebne radnje za isplatu obeštećenja za osigurane depozite, u skladu s Pozivom deponentima (naziv kreditne institucije) ____________________ na podnošenje Zahtjeva za isplatu obeštećenja, koji je objavila Hrvatska agencija za osiguranje depozita, a osobito da podnese Zahtjev za isplatu obeštećenja, dostavi, potpiše i preuzme sve potrebne dokumente i isprave, daje izjave i očitovanja uključujući i primanje isplate u gotovini ili na račun po svom izboru.

Iznimno:

– ako su moji računi blokirani, opunomoćenik može dati nalog za prijenos sredstava samo na moj račun otvoren u (naziv isplatne kreditne institucije) __________________ ili u drugoj kreditnoj instituciji ili – ako je na mojem depozitu zasnovano založno pravo, opunomoćenik može dati nalog za prijenos sredstva samo na moj račun otvoren u (naziv isplatne kreditne institucije) _________________, a založno pravo nastavlja teretiti sredstva položena na račun.

Opunomoćenik može poduzimati sve pravne i druge radnje vezano za ostvarivanje prava na obeštećenje, a sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, broj 146/20.) i Pravilniku o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita i ovlašten je zastupati me pred Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita i (naziv kreditne institucije) ______________________________ radi ostvarivanja mojih prava i zaštite mojih na zakonu osnovanih interesa.

 

U ______________________,

______________________.

mjesto

datum

 

________________________

 

potpis opunomoćitelja

 

 

POSEBNA PUNOMOĆ (pravne osobe)

kojom _____________________________________________

__________________________________________________

(tvrtka, sjedište, OIB pravne osobe, ime i prezime, prebivalište i OIB ovlaštenog/ih zastupnika pravne osobe)

vjerovnik (naziv kreditne institucije) ______________ temeljem Zakona o sustavu osiguranja depozita (»Narodne novine«, broj 146/20.)

o p u n o m o ć u j e m

__________________________________________________

__________________________________________________

(ime, prezime, prebivalište, OIB, broj i mjesto izdanja osobne iskaznice/putovnice)

da u ime i za račun _________________________________ poduzme sve potrebne radnje za isplatu obeštećenja za osigurane depozite, u skladu s Pozivom deponentima – vjerovnicima (naziv kreditne institucije) ____________________ na podnošenje Zahtjeva za isplatu obeštećenja koji je objavila Hrvatska agencija za osiguranje depozita, osobito da podnese Zahtjev za isplatu obeštećenja, dostavi, potpiše i preuzme sve potrebne dokumente i isprave te daje izjave i očitovanja, uključivo i nalog za prijenos sredstava na račun opunomoćitelja kod (naziv kreditne institucije) ____________________ u Republici Hrvatskoj.

Opunomoćenik može poduzimati sve pravne i druge radnje vezano za ostvarivanje prava na obeštećenje, a sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita i Pravilniku o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita i ovlašten je za zastupanje pred Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita i (naziv kreditne institucije) ____________________ koje obavljaju isplate obeštećenja radi ostvarivanja prava opunomoćitelja i zaštite na zakonu osnovanih interesa.

 

U ______________________,

______________________.

mjesto

datum

________________________________

potpis ovlaštenog/ih zastupnika opunomoćitelja

 

 

PRILOG II.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita Zagreb, Jurišićeva 1/II

PRIGOVOR NA OBRAČUN OBEŠTEĆENJA

 

Podaci o podnositelju:

 

Opis prigovora:

(navesti razloge podnošenja prigovora)

 

 

Uz Prigovor na obračun obeštećenja treba priložiti:

1. Presliku identifikacijskog dokumenta podnositelja Prigovora,

2. Presliku dokumenta o depozitu (ugovor, kartica i sl.),

3. Dokument o ovlaštenju osobe ovlaštene na ostvarivanje prava na isplatu obeštećenja

4. Drugi dokumenti kojima se dokazuju navodi iz Prigovora odnosno pravo na obeštećenje.

Popunjeni Prigovor na obračun obeštećenja, s priloženim dokumentima, dostavite Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, Zagreb, Jurišićeva 1/II, preporučenom pošiljkom.

Agencija je dužna bez odgađanja ispitati podneseni Prigovor povodom kojeg donosi Rješenje najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja potpunog Prigovora.

Za sve informacije o stupnju rješavanja Prigovora kontaktirati Agenciju na gornju adresu ili na broj telefona 01 4813-222.

PRILOG III.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita Zagreb, Jurišićeva 1/II

ZAHTJEV ZA ISPLATU OBEŠTEĆENJA

Podaci o podnositelju:

 

Naziv kreditne institucije:

Deponent: Ime i prezime /naziv tvrtke ili pravne osobe:

OIB:

Adresa prebivališta /sjedišta:

Mjesto, poštanski broj:

Država:

E-mail:

Broj telefona/mobitela:

 

 

 

 

 

Mjesto i datum: __________

Potpis podnositelja: _________

Naziv kreditne institucije:

Deponent: Ime i prezime /naziv tvrtke ili pravne osobe:

OIB:

Adresa prebivališta /sjedišta:

Mjesto, poštanski broj:

Država:

E-mail:

Broj telefona/mobitela:

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zahtjeva

(navesti razloge podnošenja zahtjeva)

 

Mjesto i datum: __________

Potpis podnositelja: _________

 

 

 

Naziv kreditne institucije:

 

 

Uz Zahtjev za isplatu obeštećenja treba priložiti:

1. Presliku identifikacijskog dokumenta podnositelja Zahtjeva,

2. Presliku dokumenta o depozitu (ugovor, kartica i sl.),

3. Rješenje o nasljeđivanju u izvorniku ili ovjerenu presliku,

4. Ugovor o osnivanju zajedničke samostalne djelatnosti,

5. Drugi dokumenti kojima se dokazuje pravo na obeštećenje.

Popunjeni Zahtjev za isplatu obeštećenja, s priloženim dokumentima, dostavite Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, Zagreb, Jurišićeva 1/II, preporučenom pošiljkom.

Agencija je dužna bez odgađanja ispitati podneseni Zahtjev, a svoju obvezu isplate obeštećenja ili odgovor na Zahtjev dužna je ispuniti najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva.

Za sve informacije o stupnju rješavanja Zahtjeva kontaktirati Agenciju na gornju adresu ili na broj telefona 01 4813-222.

PRILOG IV.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita Zagreb, Jurišićeva 1/II

ZAHTJEV ZA POKRIĆE OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA

Podaci o podnositelju:

 

Deponent: Ime i prezime:

OIB:

Adresa prebivališta:

Država:

Iznos depozita kod kreditne institucije:

Iznos dospjelih obveza prema kreditnoj instituciji:

Račun za isplatu:

E-mail:

Broj telefona/mobitela:

 

 

Opis zahtjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum: __________

Potpis podnositelja: _________

 

 

Uz Zahtjev za pokriće osnovnih životnih troškova treba priložiti:

1. Presliku identifikacijskog dokumenta podnositelja Zahtjeva,

2. Presliku dokumenta o depozitu (ugovor, kartica i sl.),

3. Presliku dokumenta s brojem računa na koji će se izvršiti isplata.

Popunjeni Zahtjev za pokriće osnovnih životnih troškova, s priloženim dokumentima, dostavite Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, Zagreb, Jurišićeva 1/II, preporučenom pošiljkom.

Agencija je dužna bez odgađanja ispitati podneseni Zahtjev, a svoju obvezu isplate sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova ili odgovor na Zahtjev dužna je ispuniti najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja Zahtjeva.

Za sve informacije o stupnju rješavanja Zahtjeva kontaktirati Agenciju na gornju adresu ili na broj telefona 01 4813-222.

 

 

 

Copyright © Ante Borić