Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 49/2021 (7.5.2021.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

Ministarstvo financija

1007

Na temelju članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/2020) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2021. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 11/2021), u glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.8. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza ĐAKOVA dodaje se ĐELEKOVEC.

 

IBAN

Grad/Općina

HR9210010051710429457

ĐELEKOVEC

 

 

II.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2., iza prvog stavka dodaju se dva nova stavka i glase:

Ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 10. svibnja do 31. prosinca 2021. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju se od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ako do 31. prosinca 2021. godine nije vraćen ukupan iznos namirenja, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna, kreditna institucija nalog vraća Fini.

Za vraćeni nalog Fina, nakon 7 dana, ponavlja postupak i dostavlja u kreditnu instituciju na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Fina o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4. i glasi:

Ako na računu ostalih zajedničkih prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna, vraćaju se na račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 90 dana nema dovoljno priljeva na račun, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 5. do 9.

III.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/33

Urbroj: 513-05-03-21-3

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

BISTRA

HR7623900011854700001

547

ZAPREŠIĆ

IVANIĆ-GRAD

HR3323600001815800006

158

IVANIĆ-GRAD

KLINČA SELA

HR0723900011819000005

190

JASTREBARSKO

 

 

 

 

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Sisku)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

MARTINSKA VES

HR3423900011825900002

259

SISAK

 

 

 

 

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Gospiću)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

KARLOBAG

HR5623900011817800009

178

GOSPIĆ

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Virovitici)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

GRADINA

HR1423600001813600000

136

VIROVITICA

PITOMAČA

HR4424020061833200005

332

PITOMAČA

 

 

 

 

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Osijeku)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

GORJANI

HR8324070001812400006

124

ĐAKOVO

 

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

BAŠKA VODA

HR2323900011800900002

009

MAKARSKA

MILNA

HR9123900011826700002

267

SUPETAR

 

 

 

 

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Čakovcu)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

MALA SUBOTICA

HR5223900011825000003

250

ČAKOVEC

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić