Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 73/2021 (30.6.2021.), Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO FINANCIJA

1371

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20 i 69/21) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENI I DOPUNI NAPUTKA O NAČINU ISPLATE BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 46/20 i 5/21) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vraća sredstva primljena na ime zajma za povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. godinu, uplatom na račun državnog proračuna do 31. prosinca 2021.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva primljena na ime zajma iz stavka 2. ovoga članka ne vrati u cijelosti u roku propisanom u stavku 2. ovoga članka, Financijska agencija će za preostali iznos dugovanja ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri jednaka mjesečna obroka i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje.

(4) Ako na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nema raspoloživih sredstava za izvršenje naloga iz stavka 3. ovoga članka, kreditna institucija će nalog vratiti Financijskoj agenciji.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Financijska agencija će nakon sedam dana ponoviti postupak i vraćeni nalog će ponovno dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje, a ako ponovno nema raspoloživih sredstava na računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija će nalog vratiti Financijskoj agenciji koja će ga dostaviti na izvršenje jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je primila sredstva zajma i o tome će obavijestiti Ministarstvo financija, Državnu riznicu.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je dužna izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Financijska agencija će o tome obavijestiti Ministarstvo financija koje će nakon zaprimljene obavijesti obustaviti isplate iz državnog proračuna te izvršiti prijeboj do namirenja duga, odnosno pokrenut će ovršni postupak, ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 7. brišu se riječi »za 2021. godinu.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/21-01/17 Urbroj: 513-05-02-21-1 Zagreb, 30. lipnja 2021.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić