NN 70/2021 (25.6.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1347

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20 i 147/20) članak 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stalno verifikacijsko tijelo ima 17 članova od kojih je jedan sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva suca županijskih sudova (jedan iz građanske i jedan iz kaznene grane sudovanja), tri suca općinskih sudova (jedan iz građanske, jedan iz kaznene grane sudovanja i jedan za prekršajne predmete), jedan sudac trgovačkih sudova, jedan sudac upravnih sudova, jedan sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, jedan sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, jedan sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, jedan sudac Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske i pet predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.«.

Članak 2.

Naslov glave VI. iznad članka 27. mijenja se i glasi:

»VI. OSNIVANJE SPISA NA OPĆINSKIM, TRGOVAČKIM, UPRAVNIM I ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA KADA ODLUČUJU U PRVOM STUPNJU«.

Članak 3.

Naslov glave VII. iznad članka 38. mijenja se i glasi:

»VII. DODJELA SPISA NA OPĆINSKIM, TRGOVAČKIM, UPRAVNIM I ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA KADA ODLUČUJU U PRVOM STUPNJU«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi:

»4. Dodjela spisa u trgovačkim i upravnim sudovima«.

Članak 5.

Iza članka 46. dodaju se naslov iznad članka i članak 46.a koji glase:

»4.1. Automatska kružna dodjela

Članak 46.a

Automatskom kružnom dodjelom u upravnim sudovima dodjeljuju se u rad rješavateljima:

1 predmeti međunarodne zaštite, ograničenja slobode kretanja i sudske kontrole,

2. predmeti sukoba interesa,

3. predmeti utvrđenja reprezentativnosti sindikata,

4. predmeti nadomještanja suglasnosti sindikata za pokretanje disciplinskog postupka,

5. predmeti vojnostegovnog suda,

6. predmeti u kojima je materijalnim propisom određen rok za rješavanje.«.

Članak 6.

Članak 59.d mijenja se i glasi:

»Nakon zaprimanja žalbe u županijskom sudu:

1. pisarnica županijskog suda, po dostavnoj naredbi rješavatelja, u sustavu eSpis označava slanje spisa po žalbi u Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

2. županijski sud šalje papirnati spis u Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

3. po zaprimanju papirnatog spisa Visoki kazneni sud Republike Hrvatske osniva spis u sustavu eSpis te se automatski generira datum osnivanja i datum dodjele spisa u rad, a rješavatelju se povećava opterećenje u dodjeli.«.

Članak 7.

Članak 59.e mijenja se i glasi:

»(1) Preduvjeti za dodjelu spisa su:

1. u sustav eSpis unesen godišnji raspored poslova

2. opterećenje dodijeljenim predmetima i broj dodijeljenih predmeta po vrsti predmeta 1. siječnja svake godine svim rješavateljima postavljeni na nulu

3. određen upisnik

4. poslovni broj predmeta i datum osnivanja.

(2) Ako je u istom predmetu izjavljeno više žalbi, o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj.«.

Članak 8.

Članak 59.f mijenja se i glasi:

»(1) Spisi se dodjeljuju u rad rješavateljima automatskom kružnom dodjelom.

(2) Iznimke od stavka 1. ovog članka su:

1. remisorno vraćeni predmeti, u kojem slučaju predmet ne dobiva novi poslovni broj, već se dodjeljuje u rad istom rješavatelju koji ga je već rješavao, osim ako se predmet ne može dodijeliti istom rješavatelju, kada će predsjednik suda pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku kružnu dodjelu

2. predmeti u kojima je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske već ranije ukinuo odluku i predmet vratio županijskom sudu, kada će se spis u slučaju ponovne žalbe dodijeliti u rad rješavatelju koji ga je već rješavao korištenjem iznimke u automatskoj kružnoj dodjeli, osim ako se predmet ne može dodijeliti istom rješavatelju, kada će predsjednik suda pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku kružnu dodjelu.«.

Članak 9.

Iza članka 59.f dodaje se članak 59.g koji glasi:

»Članak 59.g

»(1) U slučaju izuzeća ili druge opravdane spriječenosti rješavatelja kojemu je spis dodijeljen u rad, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku kružnu dodjelu. U tom slučaju spis će se dodijeliti drugom rješavatelju unutar suda.

(2) U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja u trajanju dužem od dva mjeseca, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom, u odnosu na tog rješavatelja, odrediti gašenje automatske kružne dodjele te u odnosu na sve ili dio predmeta dodijeljen tom rješavatelju, ovisno o vremenu njegovog povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku kružnu dodjelu. U slučaju da je opravdano očekivati neprekidno izbivanje rješavatelja godinu dana ili dulje predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske kružne dodjele dva mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.

(3) Nakon što rješavatelj prestane s radom u sudu, po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske kružne dodjele te u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju odrediti ponovljenu automatsku kružnu dodjelu.

(4) Predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske dužan je svaka tri mjeseca provjeriti ravnomjernu radnu opterećenost rješavatelja.

(5) Administrator sustava eSpis u sudu dostavit će predsjedniku suda izvješće o opterećenosti rješavatelja s dodijeljenim predmetima u radu najkasnije do 15. travnja s podacima na dan 31. ožujka, 15. srpnja s podacima na dan 30. lipnja, 15. listopada s podacima na dan 30. rujna i 15. siječnja s podacima na dan 31. prosinca prethodne godine, a sve radi utvrđivanja ravnomjernosti radne opterećenosti rješavatelja.

(6) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku kružnu dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima ujednačit će se s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta u sudu.

(7) Rješavatelju koji prvi put stupa na dužnost i rješavatelju koji se vraća na rad pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu.

(8) Ujednačavanje opterećenosti iz stavaka 6. i 7. ovog članka provest će administrator središnjeg sustava eSpis na zahtjev administratora sustava eSpis u sudu.

(9) Izvješća sudskog administratora sustava eSpis u sudu iz stavka 5. ovog članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 1., 2., 3., 6., i 7. ovog članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti i u sustav eSpis u spis na koji se naredba odnosi.«.

Članak 10.

Iza glave X.b dodaje se glava X.c, naslov glave, naslovi iznad članaka te članci 59.h, 59.i i 59.j koji glase:

»X.c OSNIVANJE I DODJELA SPISA NA VISOKOM UPRAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

1. Osnivanje spisa

Članak 59.h

»(1) Nakon zaprimanja žalbe u upravnom sudu:

1. pisarnica upravnog suda, po dostavnoj naredbi rješavatelja, u sustavu eSpis označava slanje spisa po žalbi na viši sud,

2. upravni sud šalje papirnati spis na Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

(2) Po zaprimanju papirnatog spisa Visoki upravni sud Republike Hrvatske osniva spis u sustavu eSpis te se automatski generira datum osnivanja i datum dodjele spisa u rad, a određenom rješavatelju povećava se opterećenje u dodjeli.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, kod remisorno vraćenih spisa, spis ne dobiva novi poslovni broj, već se isti dodjeljuje u rad istom rješavatelju. Ako se spis ne može dodijeliti istom rješavatelju, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(4) U slučaju izuzeća ili druge opravdane spriječenosti rješavatelja kojemu je spis dodijeljen u rad, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U tom slučaju spis će se dodijeliti drugom rješavatelju unutar suda.

(5) U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja u trajanju dužem od dva mjeseca, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom, u odnosu na tog rješavatelja, odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve ili dio predmeta dodijeljen tom rješavatelju, ovisno o vremenu njegovog povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U slučaju da je opravdano očekivati neprekidno izbivanje rješavatelja godinu dana ili dulje predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele dva mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.

(6) Nakon što rješavatelj prestane s radom u sudu, po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(7) Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske dužan je svaka tri mjeseca provjeriti ravnomjernu radnu opterećenost rješavatelja.

(8) Administrator sustava eSpis u sudu dostavit će predsjedniku suda izvješće o opterećenosti rješavatelja s dodijeljenim predmetima u radu najkasnije do 15. travnja s podacima na dan 31. ožujka, 15. srpnja s podacima na dan 30. lipnja, 15. listopada s podacima na dan 30. rujna i 15. siječnja s podacima na dan 31. prosinca prethodne godine, a sve radi utvrđivanja ravnomjernosti radne opterećenosti rješavatelja.

(9) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(10) Rješavatelju koji prvi put stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu, odnosno odjelu. Nakon provedene dodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(11) Ujednačavanje opterećenosti iz stavaka 9. i 10. ovog članka provest će administrator središnjeg sustava eSpis na zahtjev administratora sustava eSpis u sudu.

(12) Izviješća sudskog administratora sustava eSpis u sudu iz stavka 8. ovog članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 3., 4., 5., 6., 9. i 10. ovog članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti i u sustav eSpis u spis na koji se naredba odnosi.

2. Dodjela spisa

Članak 59.i

(1) Postupak automatskog određivanja rješavatelja u algoritmu za dodjelu spisa sustava eSpis je sljedeći:

1. algoritam automatski odabire sve rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta,

2. između rješavatelja iz točke 1. ovog stavka odabire se pet rješavatelja s najmanjim opterećenjem dodijeljenim predmetima u trenutku dodjele predmeta. Ako je broj rješavatelja u sudu manji od pet odabire se taj broj rješavatelja,

3. svakom od rješavatelja iz točke 2. ovog stavka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupnog opterećenja dodijeljenim predmetima i broja predmeta iste vrste,

4. rješavatelju kojem je predmet dodijeljen u rad povećava se opterećenje u skladu s težinom predmeta.

(2) Ako je u istom predmetu izjavljeno više žalbi, o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj.

Članak 59.j

Automatskom kružnom dodjelom dodjeljuju se u rad rješavateljima:

1. predmeti javne nabave,

2. predmeti tržišnog natjecanja,

3. predmeti prava na pristup informacijama,

4. predmeti raspuštanja predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

5. predmeti u kojima je materijalnim propisom određen rok za rješavanje.«.

Članak 11.

Članak 132.a mijenja se i glasi:

»U spisima koji se odnose na zločine iz mržnje te nasilje u obitelji u sustav eSpis upisat će se činjenica da je riječ o zločinu iz mržnje odnosno nasilju u obitelji te podatak o kojoj se osnovi zločina iz mržnje odnosno nasilja u obitelji radi.«.

Članak 12.

U članku 136.a ispred stavka 1. dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U spisima koji se odnose na nasilje u obitelji u sustav eSpis upisat će se činjenica da je riječ o nasilju u obitelji te podatak o kojoj se osnovi nasilja u obitelji radi.«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 28. lipnja 2021., osim članaka 11. i 12. ovog Pravilnika koji stupaju na snagu danom ispunjenja tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/15-01/35 Urbroj: 514-03-02/01-21-70 Zagreb, 24. lipnja 2021.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić