Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Na temelju članka 186. stavka 13. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14) ministrica socijalne politike i mladih donosi

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE FIZIČKIH OSOBA KOJE PROFESIONALNO PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

pročišćeni tekst NN 66/15, 51/21

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge (u daljnjem tekstu: evidencija).

Članak 2. (NN 51/21)

(1) U evidenciju se upisuje fizička osoba koja kao profesionalnu djelatnost pruža socijalne usluge smještaja ili boravka u obiteljskom domu, usluge savjetovanja u savjetovalištu i usluge pomoći u kući (u daljnjem tekstu: nositelj djelatnosti).

(2) Evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Sadržaj evidencije je javan, osim podatka iz članka 5. točke 4. ovoga Pravilnika.

(4) Svatko ima pravo uvida u podatke iz članka 5. i 6., osim podatka iz članka 5. točke 4. ovoga Pravilnika bez dokazivanja pravnog interesa.

Sadržaj evidencije

Članak 3.  (NN 51/21)

(1) Evidencija se sastoji od evidencijskog lista i zbirke isprava.

(2) Jednom dodijeljeni evidencijski broj nositelju djelatnosti ne mijenja se niti se dodjeljuje nekom drugom nakon prestanka rada nositelja djelatnosti.

Evidencijski list

Članak 4.

Evidencijski list vodi se u elektroničkom obliku, posebno za svaki oblik pružanja socijalnih usluga, i to:

1. usluge smještaja ili boravka u obiteljskom domu (OD)

2. usluge savjetovanja u savjetovalištu (S)

3. usluge pomoći u kući (PUK).

Članak 5. (NN 51/21)

U evidencijski list nositelja djelatnosti upisuju se sljedeći podaci:

1. evidencijski broj (OD, S, PUK – redni broj po redoslijedu upisa u evidenciju)

2. datum upisa,

3. osobno ime nositelja djelatnosti,

4. osobni identifikacijski broj (OIB) nositelja djelatnosti,

5. prebivalište nositelja djelatnosti,

6. kontakt telefona nositelja djelatnosti,

7. e-mail adresa nositelja djelatnosti.

8. usluge koje pruža nositelj djelatnosti (obiteljski dom-smještaj/boravak, savjetovanje, pomoć u kući)

9. adresa obavljanja djelatnosti,

10. rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija), (klasa, urbroj i datum donošenja),

11. donositelj rješenja (licencije),

12. datum početka obavljanja djelatnosti,

13. podaci o broju i vrsti korisnika kod nositelja djelatnosti utvrđeni rješenjem nadležnog tijela,

14. promjena adrese obavljanja djelatnosti,

15. promjena broja i vrste korisnika kod nositelja djelatnosti,

16. privremena obustava djelatnosti (trajanje i razlog),

17. prestanak obavljanja djelatnosti (pravna osnova).

Zbirka isprava

Članak 6.

(1) Zbirka isprava vodi se za svakog nositelja djelatnosti.

(2) Zbirka isprava sadrži:

– rješenje nadležnoga tijela o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija),

– ispis evidencijskog lista,

– sva naknadna rješenja nadležnog tijela te druga dokumentacija u vezi nastalih promjena.

Članak 7.

(1) Upis u evidenciju obavlja se na zahtjev nositelja djelatnosti.

(2) Uz zahtjev za upis u evidenciju nositelj djelatnosti dužan je priložiti izvršno rješenje nadležnoga tijela o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) te dostaviti podatke o kontakt telefonu i e-mail adresi nositelja djelatnosti.

(3) Uz zahtjev za upis promjene u evidenciji nositelj djelatnosti dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju ovisno o razlogu upisa promjene.

Članak 8.   (NN 51/21)

(1) Nositelj djelatnosti dužan je obavijestiti Ministarstvo o početku rada ili privremenoj obustavi rada zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga najkasnije u roku od 8 dana od početka rada ili privremene obustave rada.

(2) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su dostaviti Ministarstvu izvršno rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti.

(3) Na temelju rješenja iz stavka 2. ovoga članka ili dostavom izvršnog rješenja inspektora o zabrani rada nositelj djelatnosti briše se iz evidencije.

Članak 9.   (NN 51/21)

Ministarstvo je dužno u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika omogućiti uvid u podatke upisane u evidenciju u elektroničkom obliku.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje samostalno obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost (»Narodne novine«, broj 52/10).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 51/21

Članak 6.

Pružatelji socijalnih usluga dužni su se uskladiti s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022. godine.

 

 

Copyright © Ante Borić