Baza je ažurirana 31.05.2023. 

zaključno sa NN 57/23

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 61. stavak 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11 i 28/13) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O NAKNADAMA TROŠKOVA ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD

pročišćeni tekst NN 38/14, 45/21, 154/22

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i visina naknada troškova zbog posebnih uvjeta rada koje ima sudac kada je privremeno upućen na rad u drugi sud.

Članak 2.

Naknadama troškova u smislu ovog Pravilnika smatraju se troškovi smještaja (noćenje) za vrijeme dok sudac boravi u mjestu suda u koji je privremeno upućen, naknada za odvojeni život od obitelji, putni troškovi prijevoza iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta sjedišta suda, kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta, troškovi prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana i troškovi korištenja osobnog automobila u službene svrhe.

Članak 3. (NN 154/22)

Sudac ima pravo na naknadu troškova smještaja (noćenja) u mjestu sjedišta suda u koji je privremeno upućen u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu s tri zvjezdice.

Ako sudac nema osiguran smještaj iz stavka 1. ovog članka, ima pravo na naknadu troškova smještaja prema priloženom računu, ali ne više od 199,08 eura mjesečno.

Članak 4. (NN 154/22)

Sudac ima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji u mjesečnom iznosu od 132,72 eura samo za vrijeme na koje je privremeno upućen na rad u drugi sud.

Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kada je sucu osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje) na teret državnog proračuna.

Članak 5.

Putni troškovi obuhvaćaju izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa.

Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i avion.

Članak 6.

Putni troškovi priznaju se za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim javnim prometnim sredstvom.

Putni troškovi priznaju se u visini cijene putne karte.

Članak 7. (NN 154/22)

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti neko drugo prijevozno sredstvo, a ne sredstvo javnog prometa, sudac može koristiti osobni automobil u službene svrhe.

Za korištenje osobnog automobila u službene svrhe sucu se utvrđuje naknada prema broju prijeđenih kilometara. Korištenje osobnog automobila za službene svrhe odobrava predsjednik suda u koji je sudac privremeno upućen.

Naknada iz stavka 2. ovog članka iznosi 0,27 eura po prijeđenom 1 km.

Članak 8.

Sudac upućen na rad u drugi sud ima pravo i na naknadu troškova prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana u visini cijene putne karte iz članka 6. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Naknade troškova utvrđene ovim Pravilnikom sucu će se isplaćivati mjesečno prema ispostavljenim računima za nastale troškove.

Članak 10. (NN 45/21)

Troškovi nastali zbog privremenog upućivanja sudaca na rad u drugi sud isplaćivat će se na teret sredstava suda iz kojeg je sudac upućen.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud (»Narodne novine«, broj 58/12).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 45/21

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 154/22

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

 

Copyright © Ante Borić