Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

Ministarstvo poljoprivrede

844

Na temelju članka 12. stavka 10. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/18.) ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O POPISU IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

I.

Ovom Odlukom donosi se Popis izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

II.

Izvorne pasmine domaćih životinja sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/18.) su:

1. Goveda pasmine:

1.1. Slavonsko srijemski podolac

1.2. Buša

1.3. Istarsko govedo

2. Konji pasmine:

2.1. Lipicanac

2.2. Hrvatski posavac

2.3. Hrvatski hladnokrvnjak

2.4. Međimurski konj

3. Magarci pasmine:

3.1. Istarski magarac

3.2. Primorsko-dinarski magarac

3.3. Sjeverno-jadranski magarac

4. Ovce pasmine:

4.1. Cigaja

4.2. Creska ovca

4.3. Dalmatinska pramenka

4.4. Dubrovačka ovca – ruda

4.5. Istarska ovca

4.6. Krčka ovca

4.7. Lička pramenka

4.8. Paška ovca

4.9. Rapska ovca

5. Koze pasmine:

5.1. Hrvatska šarena koza

5.2. Hrvatska bijela koza

5.3. Istarska koza

6. Svinje pasmine:

6.1. Crna slavonska

6.2. Turopoljska svinja

6.3. Banijska šara svinja

7. Perad vrste:

7.1. Purani pasmine:

7.1.1. Zagorski puran

7.2. Kokoši pasmine:

7.2.1. Kokoš hrvatica

8. Pčele pasmine:

8.1. Siva pčela

9. Psi pasmine:

9.1. Dalmatinski pas

9.2. Hrvatski ovčar

9.3. Tornjak

9.4. Istarski kratkodlaki gonič

9.5. Istarski oštrodlaki gonič

9.6. Posavski gonič

9.7. Mali međimurski pas.

III.

Status ugroženosti izvornih pasmina iz točke II. ove Odluke utvrđuje se na temelju članka 7. točke 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2019/94 od 30. listopada 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 807/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 19, 22. 1. 2019.) i točke 10.2.2. Nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025., a objavljuje se u okviru Izvješća o stanju genetskih resursa domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 26/19.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 320-08/21-01/04 Urbroj: 525-14/0851-21-2 Zagreb, 14. travnja 2021. godine

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić