NN 43/2021 (23.4.2021.), Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

843

Na temelju članka 39. a stavka 7. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU

Predmet

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci iz Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.; dalje u tekstu: OZ), način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku.

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Značenje pojedinih izraza

Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. Informacijski sustav čini mrežna aplikacija za zaprimanje prijedloga za ovrhu, poslužno mjesto (usluge.pravosudje.hr) sustava eSpis te informacijski sustav Hrvatske javnobilježničke komore koji je neposredno s njime povezan.

2. Elektronička ovrha je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji od standard­ne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika na općinskim, županijskim te trgovačkim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, sukladno važećem Pravilniku o radu u sustavu eSpis.

3. Mrežni servis je aplikacija u sustavu Elektroničke ovrhe smještena na poslužitelju, koja je dostupna preko Interneta, koristi standardiziran skup poruka, prepoznatljiva je od strane mehanizama za pretragu, nije vezana za operativni sustav ili programski jezik te je pored osnovne namjene dizajnirana da podrži interakciju između dva informacijska sustava preko informatičke mreže i omogući razmjenu podataka između njih.

4. Enotar je informacijski sustav Hrvatske javnobilježničke komore.

5. Siguran elektronički poštanski pretinac je pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava.

6. Kvalificirani elektronički potpis je napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise.

7. Potvrda je oznaka koja povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka te je potpisana pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćena pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom.

8. Vanjski korisnik informacijskog sustava jest osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine te osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti (ovrhovoditelj) kao i osoba protiv koje se tražbina ostvaruje (ovršenik).

9. Algoritam dodjele predmeta javnom bilježniku je dio sustava elektroničke ovrhe i skup je definiranih pravila za automatsku dodjelu u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno po abecednom redu njihovih prezimena.

10. Postupak je ovršni postupak koji se provodi na temelju vjerodostojne isprave.

Primjena pravila o elektroničkoj komunikaciji

Članak 4.

Elektronička komunikacija u ovršnim postupcima na temelju vjerodostojne isprave u smislu ovog Pravilnika uređuje se ovim Pravilnikom, Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji kao i Pravilnikom o radu u sustavu eSpis, osim ako ovim Pravilnikom nisu isključene od primjene neke odredbe Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji.

Način pristupa sustavu

Članak 5.

(1) Elektronička komunikacija u ovršnom postupku ostvaruje se putem informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: sustav) upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti i neposrednim povezivanjem putem mrežnog servisa i informacijskog sustava državnog odvjetništva.

(2) Vanjski korisnik sustava ostvaruje pristup sustavu uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti putem informacijskog sustava.

(3) Administrator sustava Elektronička ovrha je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Podnošenje prijedloga u elektroničkom obliku

Članak 6.

(1) Prijedlog za ovrhu, koji se podnosi sudu od strane vanjskog korisnika sustava, podnosi se potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom u elektroničkom i strojno čitljivom obliku.

(2) Prilozi prijedlogu za ovrhu predaju se u pdf formatu i ne moraju biti potpisani elektroničkim potpisom. Najveća dopuštena veličina pojedinog priloga je 20 mb. Prilozi koji premašuju zadanu veličinu će se razdijeliti i dodatno uz naziv priloga označiti brojevima od 1 i dalje.

(3) Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga i mora biti valjan u trenutku potpisivanja s time da sud može u slučaju opravdanih sumnji u autentičnost zatražiti od pružatelja usluga certificiranja provjeru valjanosti izdanog certifikata za pojedinu fizičku ili pravnu osobu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ovrhovoditelj fizička osoba može prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnijeti na način da ga na propisanom obrascu dostavi u poslovnu jedinicu Financijske agencije (dalje u tekstu: Agencija) prema popisu poslovnih jedinica Agencije iz priloga 7. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija će u slučaju iz stavka 4. ovoga članka prijedlog za ovrhu proslijediti sudu naznačenom u prijedlogu i to unosom podataka iz obrasca prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u sustav Elektroničke ovrhe.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovog članka komunikacija s ovrhovoditeljem fizičkom osobom odvija se fizičkim (papirnatim) putem na trošak ovrhovoditelja.

(7) Prilikom podnošenja prijedloga za ovrhu informacijski sustav Elektronička ovrha sačinit će potvrdu o primitku prijedloga za ovrhu.

Dodjela poslovnoga broja

Članak 7.

(1) Prilikom zaprimanja prijedloga za ovrhu u sustavu Elektronička ovrha spisu se dodjeljuje poslovni broj suda.

(2) Broj iz Upisnika povjerenih poslova dodjeljuje se prilikom raspodjele prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

(3) Poslovni brojevi iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se mijenjati samo u skladu s odredbama Sudskog poslovnika i Javnobilježničkog poslovnika.

Postupanje po prijedlozima za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

Članak 8.

(1) Sukladno članku 39.a stavku 4. Ovršnog zakona prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski se povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena i prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

(2) Sud dodjelu u rad prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave provodi korištenjem posebne funkcionalnosti u algoritmu dodjele predmeta iz sustava Elektronička ovrha.

(3) Svakom se javnom bilježniku povjerava po jedan spis u rad.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka ako predsjednik nadležnog suda smatra da javni bilježnik ne može prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti preuzeti u rad, predsjednik suda može obrazloženim rješenjem dodijeliti u rad prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave prvom sljedećem javnom bilježniku prema abecednom redu.

(5) Iznimno od stavka 1. predsjednik nadležnog suda može zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti po službenoj dužnosti ili na zahtjev javnog bilježnika obrazloženim rješenjem javnog bilježnika izuzeti iz buduće dodjele predmeta na određen vremenski period do godine dana ili se mogu već dodijeljeni predmeti jednom javnom bilježniku dodijeliti prvom sljedećem javnom bilježniku prema abecednom redu.

(6) Protiv rješenja predsjednika suda iz stavka 4. i stavka 5. ovog članka nije dopuštena posebna žalba.

Dostava prijedloga za ovrhu

Članak 9.

(1) Prilikom dostave prijedloga za ovrhu javnom bilježniku putem sustava Elektronička ovrha na tu dostavu neće se primjenjivati članak 14., 15. i 16. Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji.

(2) Komunikacija i dostava javnim bilježnicima ostvaruje se povezivanjem putem mrežnog servisa između sustava Elektronička ovrha i sustava Enotar.

(3) Trenutak dostave prijedloga za ovrhu u sigurni elektronički pretinac javnog bilježnika smatra se trenutkom povjeravanja spisa u rad javnom bilježniku.

Postupanje po prigovoru ovršenika

Članak 10.

(1) Kada je Ovršnim zakonom propisano da javni bilježnik prilikom postupanja u povodu prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave prosljeđuje predmet nadležnom sudu, javni bilježnik će spis predmeta dostaviti sudu u elektroničkom obliku.

(2) Po pozivu suda javni bilježnik je dužan dostaviti izvornike isprava iz spisa predmeta, uključujući i dostavnice.

(3) Predsjednik onog suda koji je javnom bilježniku dodijelio predmet u rad može u svakom trenutku izvršiti uvid u spis tog predmeta.

Podnošenje rješenja o ovrsi Agenciji na provedbu

Članak 11.

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave s potvrdom o pravomoćnosti i ovršnosti kojim je određena ovrha na novčanoj tražbini po računu, a koje je ovrhovoditelju dostavljeno u njegov siguran elektronički poštanski pretinac u strojno čitljivom obliku, ovrhovoditelj podnosi Agenciji na provedbu elektroničkim putem.

Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave

Članak 12.

Ovrhovoditelj podnosi prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave nadležnom sudu putem propisanog obrasca koji je prilog 6. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku kojom će utvrditi jesu li ispunjeni tehnički uvjeti za elektroničku komunikaciju između sudionika u postupku iz članka 39.a stavak 6. Ovršnog zakona.

(2) Dok se ne ispune uvjeti za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu javnim bilježnicima, podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave obavlja se po pravilima Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.).

(3) Dok se ne ispune uvjeti za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu, podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi se prema odredbama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/1.6 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. rujna 2021.

Klasa: 011-01/20-01/79 Urbroj: 514-04-01-02-01/03-21-02 Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Ovrhovoditelj

___________

Općinski sud u _____________

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Ovrhovoditelj/Ovrhovoditelj 2

 

Naziv / Ime i prezime

 

Adresa

 

Sjedište /Prebivalište

 

OIB

 

Broj računa

 

 

 

Zakonski zastupnik ovrhovoditelja

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

Punomoćnik ovrhovoditelja

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

Ovršenik/Ovršenik 2

 

Naziv/ Ime i prezime

 

Adresa

 

Sjedište/Prebivalište

 

OIB

 

 

 

Zakonski zastupnik ovršenika (ako ga ima)

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

Punomoćnik ovršenika (ako ga ima)

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

Nalog ovršeniku:

Nalaže se ovršeniku ______ (ime prezime/naziv/oib) da ovrhovoditelju (ime prezime/naziv/oib) na temelju vjerodostojne isprave namiri tražbinu u iznosu od ___________ zajedno sa zakonskim zateznim kamatama/ugovornim kamatama/ po stopi koje teku od ______ (datum), pa do isplate, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od ________ uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana izdavanja rješenja o ovrsi pa do isplate, sve u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o ovrsi/sve u roku od 3 dana za mjenične i čekovne sporove.

OVRŠNI ZAHTJEV Novčana Tražbina

 

GLAVNICA

KAMATA (informativni iznos nije obvezno polje)

UKUPNO

,00 kn

0,00 kn

,00 kn

 

 

 

Tražbina na osnovu

 

 

 

Opis tražbine

 

Redni broj

 

Vrsta isprave

 

Oznaka isprave

 

Datum isprave

 

Iznos glavnice

 

Valuta

 

Tečaj

 

Stopa

 

Solidarnost dužnika

DA / NE

Ukupni dug

 

Početak tijeka zatezne kamate – datum dospjelosti

 

Način obračuna zatezne kamate

 

Iznos kamata (informativni iznos na dan podnošenja prijedloga)

 

 

 

Troškovi postupka

 

Traži se povrat troškova postupka

DA / NE

Odvjetnički trošak

____,00 kn

Javnobilježnički trošak

____,00 kn

Ukupan iznos troškova

____,00 kn

 

 

Sredstva ovrhe

 

Sredstvo ovrhe – radnje propisane Ovršnim zakonom

DA

 

DA

Druga sredstva ovrhe

NE

 

 

Predmeti ovrhe

 

Predmet ovrhe – propisani Ovršnim zakonom

DA

 

DA

Drugi predmeti ovrhe

Ne

 

 

 

Drugi propisani podaci potrebi za provedbu ovrhe

 

 

 

Ovršni zahtjev:

Radi naplate tražbine u iznosu od ___________ zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od ______ (datum), pa do isplate, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od ________ uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana izdavanja rješenja o ovrsi pa do isplate, određuje se ovrha

a) Sredstvom ovrhe

b) Na predmetu ovrhe

POTPIS

Prilozi:

Vjerodostojna isprava

Punomoć

Drugi prilozi (navesti)

PRILOG 2.

OBRAZAC OBAVIJESTI

Posl.br. Ovrv _____________

UPP- ___________________

Javni bilježnik, kao povjerenik suda _____________, (naziv suda)

__________________ (javni bilježnik)

OBAVIJEST

Poštovana/i,

U prilogu Vam se dostavlja prijedlog za ovrhu koji je dana________ javnom bilježniku___________ podnio ovrhovoditelj IME I PREZIME/ NAZIV, ADRESA, OIB:__________te Vas obavještavamo da možete u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema ovrhovoditelju.

Javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ako u roku od 15 dana od dana slanja ove obavijesti ne izvršite svoju obvezu na način i u iznosu kako je to naznačeno u prijedlogu za ovrhu.

Upućujete se da spor sa ovrhovoditeljem pokušate riješiti izvansudskim putem.

Ističemo da protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave imate pravo izjaviti prigovor.

Javni bilježnik

U ___________, dana____________

PRILOG 3.

OBRAZAC RJEŠENJA O OVRSI:

 

Posl.br. Ovrv _____________

UPP- ______________

Javni bilježnik ____________________________________________

(ime i prezime, sjedište i adresa)

kao povjerenik suda ______________________________ (naziv suda)

donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od ______ dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.

2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim troškovima.

3. Nastali troškovi postupka iznose ____________ kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od __________ dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U ________, dana __________

Javni bilježnik

 

 

PRILOG 4.

OBRAZAC RJEŠENJA O OBUSTAVI POSTUPKA

Rješenje o obustavi ovršnog postupka

Posl.br. Ovrv _____________

UPP- ______________

Javni bilježnik kao povjerenik suda __________________, na temelju članka 281. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 13/20.) u ovršnoj stvari ovrhovoditelja _________________ (ime prezime, naziv, adresa, OIB), zastupan po _________________, protiv ovršenika (ime prezime, naziv, adresa, OIB), radi ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, dana ______________ donosi.

RJEŠENJE

Ovrha se u predmetnoj stvari obustavlja.

Obrazloženje

Ovrhovoditelj je podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave dana_____________ na temelju kojeg je doneseno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dana________________ te je nakon podnošenja prijedloga/donesenog rješenja ovrhovoditelj svojim podneskom od ________ (datum) povukao prijedlog za ovrhu.

U skladu s navedenim odlučeno je kao u izreci Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovrhovoditelj može podnijeti žalbu __________ (naziv suda) u roku od 8 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi javnom bilježniku kao povjereniku suda u______________ (naziv suda) koji će spis proslijediti nadležnom sudu.

Potpis

Dostaviti:

(…)

PRILOG 5.

OBRAZAC OBAVIJESTI O DOSTAVI PUTEM E-OGLASNE PLOČE

REPUBLIKA HRVATSKA

NAZIV SUDA

Poslovni broj: ___________

PRAVNA STVAR:

 

Ovrhovoditelj:

IME PREZIME/ NAZIV/ ADRESA/ OIB

Ovršenik:

IME PREZIME/ NAZIV/ ADRESA/ OIB

Radi:

ovrhe

 

 

OBAVIJEST

Sukladno odredbi članka 8. stavka 7. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 13/20.) obavještavate se da je pismeno-______ (naziv pismena, izdavatelj pismena, poslovni broj pismena) od _________ (datum), istaknuto na mrežnoj stranici e-oglasna ploča _________ (datum).

U ______ (mjesto) ______ (datum).

Sudac/sudski savjetnik:

DNA:

1. Ovršeniku – dostavu izvršiti ubacivanjem u poštanski sandučić

2. Spis

PRILOG 6.

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU OVRŠNE ISPRAVE

Ovrhovoditelj/Ovrhovoditelj 2

 

Naziv/ Ime i prezime

 

Adresa

 

Sjedište /Prebivalište

 

OIB

 

 

 

 

Zakonski zastupnik ovrhovoditelja

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

Punomoćnik ovrhovoditelja

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

Ovršenik/Ovršenik 2

 

Naziv/ Ime i prezime

 

Adresa

 

Sjedište/Prebivalište

 

OIB

 

 

 

Zakonski zastupnik ovršenika (ako ga ima)

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

Punomoćnik ovršenika (ako ga ima)

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

OIB

 

 

 

OVRŠNA isprava – (Odabrati jednu):

1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba,

2. ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku

3. ovršna odluka arbitražnog suda,

4. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno,

5. ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,

6. nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj te nagodba sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja,

7. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava ________________.

 

Izdavatelj isprave

 

Oznaka isprave

 

Datum donošenja/ zaključenja/ potvrđivanja isprave

 

Opis tražbine

 

Solidarnost dužnika

DA/NE

 

 

Troškovi postupka

 

Traži se povrat troškova postupka

DA

Specifikacija troška

 

Iznos troškova

____,00 kn

 

 

OVRŠNI ZAHTJEV

Novčana Tražbina

 

GLAVNICA

KAMATA (informativni iznos nije obvezno polje)

UKUPNO

,00 kn

0,00 kn

,00 kn

 

 

Opis tražbine

 

Redni broj

 

Vrsta isprave

 

Oznaka isprave

 

Datum isprave

 

Iznos glavnice

 

Valuta

 

Tečaj

 

Stopa

 

Solidarnost dužnika

DA / NE

Ukupni dug

 

Početak tijeka zatezne kamate – datum dospjelosti

 

Način obračuna zatezne kamate

 

Iznos kamata (informativni iznos na dan podnošenja prijedloga)

 

 

 

Nenovčana tražbina

 

Tražbina na osnovu

 

Opis tražbine

 

 

 

Sredstva ovrhe

 

Sredstvo ovrhe – radnje propisane Ovršnim zakonom

DA

 

DA

Druga sredstva ovrhe

NE

 

 

Predmeti ovrhe

 

 

 

 

 

Specifikacija predmeta ovrhe

 

Drugi predmeti ovrhe

Ne

 

 

 

Drugi propisani podaci potrebi za provedbu ovrhe

 

 

 

POTPIS

Prilozi:

Ovršna isprava

Punomoć

Drugi prilozi (navesti)

PRILOG 7.

Popis jedinica Financijske agencije kojima se može dostaviti prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

 

Poslovna jedinica

Adresa poslovne jedinice

FINA Zagreb

Ul. grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

FINA Split

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

FINA Osijek

L. Jägera 1-3, 31000 Osijek

FINA Rijeka

F. Kurelca 3, 51000 Rijeka

FINA Bjelovar

F. Supila 4, 43000 Bjelovar

FINA Čakovec

O. Keršovanija 7, 40000 Čakovec

FINA Karlovac

Pavla Vitezovića 1, 47000 Karlovac

FINA Koprivnica

Opatička 1, 48000 Koprivnica

FINA Kutina

Hrvatskih branitelja 4, 44320 Kutina

FINA Sisak

I. K. Sakcinskog 1, 44000 Sisak

FINA Varaždin

Augusta Cesarca 2, 42000 Varaždin

FINA Zabok

Matije Gupca 46, 49210 Zabok

FINA Šibenik

Perivoj L. Maruna 1, 22000 Šibenik

FINA Zadar

Ivana Danila 4, 23000 Zadar

FINA Dubrovnik

Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik

FINA Našice

J. J. Strossmayera 3, 31500 Našice

FINA Požega

Trg Sv. Trojstva 19, 34000 Požega

FINA Slavonski Brod

Petra Krešimira IV. br. 20, 35000 Slavonski Brod

FINA Vinkovci

Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci

FINA Vukovar

Olajnica 19, 32000 Vukovar

FINA Gospić

Kaniška 4, 53000 Gospić

FINA Pula

Giardini 5, 52000 Pula

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić