Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 39/2021 (14.4.2021.), Obvezatne upute broj MLN I - postupak kandidiranja kandidata za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

794

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ MLN I

POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOGA NARODA

Predlagatelji

1. Ovlašteni predlagatelji kandidata su političke stranke i birači.

Predlagatelji političke stranke

2. Pravo predlaganja kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidate može predložiti jedna politička stanka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stanke samostalno utvrđuju prijedloge kandidatura na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Prijedlog kandidature potpisuje osoba koja je u registru političkih stranaka upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke ili od nje za to opunomoćena osoba. Ako kandidaturu predlažu dvije ili više političkih stranaka, prijedlog kandidature potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje tih političkih stranaka ili od njih za to opunomoćena osoba ili osoba koju su političke stranke odredile međusobnim sporazumom.

Kada političke stranke predlažu kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Potpisi birača prikupljaju se na odgovarajućem obrascu OMLN-1, odnosno OMLN-2 propisanim Obvezatnim uputama MLN-II i to u dijelu koji je određen za prikupljanje potpisa birača koji predlažu kandidaturu, u kojem osim potpisa birača, moraju biti naznačeni podaci osobe/osoba koja je/koje su prikupljale potpise na tom obrascu.

Način prikupljanja potpisa birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije:

Radi omogućavanja davanja podrške kandidatu i onim biračima kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije, nadležno izborno povjerenstvo će prihvaćati kao pravovaljan potpis birača na obrascima OMLN-1 odnosno OMLN-2 kako slijedi:

a) Podrška samo jednog birača na odgovarajućem obrascu

– ako je birač kojem je izrečena mjera izolacije/samoizolacije unio svoje osobne podatke i potpis na dio obrasca OMLN-1 odnosno OMLN-2 na kojem se prikupljaju potpisi birača te tako popunjen obrazac dostavio u skeniranom obliku predlagatelju.

b) Podrška više birača na odgovarajućem obrascu

– ako se na jednom obrascu prikupljaju potpisi više birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije (primjerice iz jednog kućanstva), tada je potrebno da se u obrazac, osim osobnih podataka i potpisa birača na dijelu obrasca OMLN-1 odnosno OMLN-2 na kojem se prikupljaju potpisi birača, unese i ime i prezime, OIB i potpis osobe (jednoga od njih) koja je za predlagatelja prikupila potpise te da se tako popunjen obrazac dostavi u skeniranom obliku predlagatelju.

Predlagatelji birači

3. Pravo predlaganja kandidata imaju i birači.

Kada birači predlažu kandidate, predlaganje je također uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Kandidaturu kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina mogu svojim potpisom pravovaljano predložiti samo birači pripadnici nacionalnih manjina koje imaju pravo na zamjenika te koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za čije se tijelo izbori provode (dalje: jedinica).

Kandidaturu kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda mogu svojim potpisom pravovaljano predložiti samo birači pripadnici hrvatskoga naroda, koji imaju prebivalište na području općine u kojoj se provode izbori za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

Potpisi birača prikupljaju se na odgovarajućem obrascu OMLN-1, odnosno OMLN-2 propisanim Obvezatnim uputama MLN-II i to u dijelu koji je određen za prikupljanje potpisa birača koji predlažu kandidaturu, u kojem osim potpisa birača, moraju biti naznačeni podaci osobe/osoba koja je/koje su prikupljale potpise na tom obrascu.

Naziv kandidata predloženog od grupe birača je »kandidat grupe birača«.

Podnositelji i potpisnici kandidature kandidata grupe birača su prva tri po redu birača-potpisnika kandidature.

Kandidat ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidature.

Način prikupljanja potpisa birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije:

Radi omogućavanja davanja podrške kandidatu i onim biračima kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije, nadležno izborno povjerenstvo će prihvaćati kao pravovaljan potpis birača na obrascima OMLN-1 odnosno OMLN-2 kako slijedi:

a) Podrška samo jednog birača na odgovarajućem obrascu

– ako je birač kojem je izrečena mjera izolacije/samoizolacije unio svoje osobne podatke i potpis na dio obrasca OMLN-1 odnosno OMLN-2 na kojem se prikupljaju potpisi birača te tako popunjen obrazac dostavio u skeniranom obliku predlagatelju.

b) Podrška više birača na odgovarajućem obrascu

– ako se na jednom obrascu prikupljaju potpisi više birača kojima je izrečena mjera izolacije/samoizolacije (primjerice iz jednog kućanstva), tada je potrebno da se u obrazac, osim osobnih podataka i potpisa birača na dijelu obrasca OMLN-1 odnosno OMLN-2 na kojem se prikupljaju potpisi birača, unese i ime i prezime, OIB i potpis osobe (jednoga od njih) koja je za predlagatelja prikupila potpise te da se tako popunjen obrazac dostavi u skeniranom obliku predlagatelju.

Aktivno i pasivno biračko pravo

4. Pravo birati zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina imaju samo birači pripadnici nacionalnih manjina koje imaju pravo na zamjenika te imaju prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.

Pravo birati zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, u općinama u kojima nacionalna manjina čini većinu stanovništva, imaju samo birači pripadnici hrvatskoga naroda, koji imaju prebivalište u toj općini.

5. Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina ima birač iz reda pripadnika nacionalnih manjina, koji najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidature, navrši 18 godina, te koji, na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.

Pravo biti biran za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, u općinama u kojima nacionalna manjina čini većinu stanovništva, ima birač iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, koji najkasnije na posljednji dan predaje prijedloga kandidature, navrši 18 godina, te koji, na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na području općine u kojoj se provode izbori za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

Zabrana kandidiranja

6. Za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, ne smiju se kandidirati birači koji su policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

7. Za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, ne smiju se kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. Navedena zabrana ne odnosi se na osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kaznena djela počinjena iz nehaja na kaznu zatvora ako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.

8. Nitko se ne može istovremeno kandidirati i za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

Sadržaj kandidature za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i kandidature za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda

9. Obrazac OMLN-1 namijenjen je predlaganju kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

U prijedlogu se za kandidata obvezatno navodi ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

10. Obrazac OMLN-2 namijenjen je predlaganju kandidata za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

U prijedlogu za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda se obvezatno navodi ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Ako se na kandidaturama u istoj jedinici nalaze dva ili više kandidata s istim imenom i prezimenom, na zbirnoj listi će se iza imena i prezimena tih kandidata navesti godina njihova rođenja. Ako su navedeni kandidati rođeni iste godine, navest će se i adresa njihova prebivališta.

11. U prijedlogu kandidature kandidata kojeg predlaže politička stranka (tzv. stranačka kandidatura) navodi se puni naziv političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidata. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

12. U prijedlogu kandidature kandidata kojeg predlažu birači obvezatno se uz njihovo ime i prezime navodi »birači«.

13. U prijedlogu kandidature navode se i podaci o osobi za kontakt u svezi s prijedlogom kandidature.

Osoba za kontakt u svezi s prijedlogom kandidature je osoba ovlaštena za ispravke na prijedlogu kandidature prilikom zaprimanja prijedloga kandidature odnosno osoba koju nadležno izborno povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke odnosno ispravke nakon zaprimanja prijedloga kandidature u skladu s člankom 21. Zakona. Podaci odnosno ispravci dostavljeni odnosno izvršeni od strane osobe za kontakt u svezi s prijedlogom kandidature smatraju se pravovaljanim.

14. U prijedlogu kandidature navodi se adresa elektroničke pošte predlagatelja kandidature te izjava predlagatelja kandidature da će se tim putem službeno dostavljeni dopisi, odluke i ostali akti Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te nadležnog općinskog, gradskog, odnosno županijskog izbornog povjerenstva, koji se, vezano uz postupak provedbe izbora, upućuju kandidatu, smatrati uredno dostavljenima.

Prilozi koji se dostavljaju uz prijedlog kandidature

Uz prijedlog stranačke kandidature dostavljaju se:

• potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za predloženog kandidata u skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona (članak 17. stavak 1. Zakona, u svezi članka 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17));

• očitovanje o prihvaćanju kandidature za predloženog kandidata (obrazac OMLN-3), ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva;

• Kandidati kojima će tijekom razdoblja kandidiranja biti izrečena mjera izolacije/samoizolacije neće biti u mogućnosti osobno ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature u prisutnosti javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, te je nadležno izborno povjerenstvo ovlašteno očitovanja o prihvaćanju kandidature ovjeriti na osnovi od strane predlagatelja dostavljene preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature na obrascima OMLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije.

• specijalna punomoć osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga kandidature, ako prijedlog kandidature ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke;

• međusobni sporazum političkih stranaka, ako prijedlog kandidature dviju ili više političkih stranaka potpisuje osoba ovlaštena tim sporazumom;

• obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe (obrazac OMLN-4);

• preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe.

Navedena specijalna punomoć, preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe te međusobni sporazum, uz papirnati oblik, mogu se dostaviti uz prijedlog stranačke kandidature, skenirani i na USB stiku, kako bi se ubrzao postupak predaje prijedloga kandidature.

Uz prijedlog kandidature grupe birača dostavljaju se:

• potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave za predloženog kandidata u skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona (članak 17. stavak 1. Zakona, u svezi članka 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17));

• očitovanje o prihvaćanju kandidature za predloženog kandidata (obrazac OMLN-3), ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva;

• Kandidati kojima će tijekom razdoblja kandidiranja biti izrečena mjera izolacije/samoizolacije neće biti u mogućnosti osobno ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature u prisutnosti javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, te je nadležno izborno povjerenstvo ovlašteno očitovanja o prihvaćanju kandidature ovjeriti na osnovi od strane predlagatelja dostavljene preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature na obrascima OMLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije.

• obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe (obrazac OMLN-4);

• preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe.

Navedena preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe, uz papirnati oblik, može se dostaviti uz prijedlog kandidature grupe birača i skenirana na USB stiku, kako bi se ubrzao postupak predaje prijedloga kandidature.

Prispijeće kandidatura

15. Prijedlog kandidature se podnosi izbornom povjerenstvu jedinice za čije se izvršno tijelo predlaže kandidat. Prijedlozi kandidatura moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Prijedlozi kandidatura dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnom uputom broj MLN-II Državnog izbornog povjerenstva.

Odustanak od prihvaćene kandidature

16. Odustanak od prihvaćene kandidature propisan je člankom 30. Zakona.

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je kandidatura kao prihvaćena bila objavljena od strane nadležnog izbornog povjerenstva.

Smrt kandidata

17. Postupak za slučaj smrti kandidata propisan je člankom 31. Zakona.

Objava i stupanje na snagu

18. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2021.

19. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26 Urbroj: 507-03/07-21-14 Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić