Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 39/2021 (14.4.2021.), Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika (OLN I - OLN 14)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

793

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA TE NJIHOVIH ZAMJENIKA

1. Postupak kandidiranja i postupak provedbe izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika, provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OLN.

3. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OLN-1 – Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika,

– OLN-2 – Prijedlog kandidata za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba,

– OLN-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,

– OLN-4 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe za izbor izvršnog tijela općine, grada, županije i Grada Zagreba.

4. Obrasci za postupak provedbe izbora su:

– OLN-5 – Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika,

– OLN-6 – Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba,

– OLN-7 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika,

– OLN-8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika župana/gradonačelnika Grada Zagreba,

– OLN-9 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika,

– OLN-10 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor župana i zamjenika župana,

– OLN-11 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor župana i zamjenika župana,

– OLN-12 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva Grada Zagreba za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba,

– OLN-13 – Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika,

– OLN-14 – Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba.

Obrasci zapisnika oznake OLN – 7 do OLN-12 primjenjuju se i za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana/gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2021.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26

Urbroj: 507-03/02-21-13

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić