Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 39/2021 (14.4.2021.), Obvezatne upute broj LS II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (OLS I - OLS 12)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

791

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Postupak kandidiranja i postupak provedbe izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OLS.

3. Obrasci za postupak kandidiranja su:

– OLS-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,

– OLS-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,

– OLS-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,

– OLS-4 – Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije o osobnim podacima za kandidiranje,

– OLS-5 – Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova općinskog/gradskog vijeća/županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba.

4. Obrasci za postupak provedbe izbora su:

– OLS-6 – Glasački listić za izbor članova općinskog/grada vijeća/ županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,

– OLS-7 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova općinskog/gradskog vijeća,

– OLS-8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova županijske skupštine/Gradske skupštine Grada Zagreba,

– OLS – 9 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova općinskog/gradskog vijeća,

– OLS – 10 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova županijske skupštine,

– OLS – 11 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor članova županijske skupštine,

– OLS – 12 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva Grada Zagreba za izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2021.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26

Urbroj: 507-03/02-21-11

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić