Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 39/2021 (14.4.2021.), Obvezatne upute broj L VI o načinu uređenja biračkog mjesta

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

789

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L VI

O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

1. U prostorijama u kojima će se glasovati (biračko mjesto) mogu se isticati državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske, te obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutima.

2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.).

Članovi biračkog odbora provjerit će je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine (u krugu od oko 50 metara). Ako promidžbeni materijal nije uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine, članovi biračkog odbora će isti ukloniti.

3. Biračko mjesto mora se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

4. Birački odbor dužan je neposredno prije otvaranja biračkog mjesta, na biračkom mjestu vidljivo istaknuti oglas sa svim prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirnom listom kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, zbirnom listom kandidatura za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika/župana te njihovih zamjenika i obavijest o adresi (mjestu) gdje birači mogu ishoditi potvrdu za glasovanje.

U onim jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo birati zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te u onim općinama u kojima pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo birati zamjenika općinskog načelnika, birački odbor dužan je istaknuti oglas da se na tom biračkom mjestu glasuje i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, s uputom da će se biraču predati glasački listić za navedene izbore samo na njegovo traženje.

5. Članovi biračkog odbora dužni su na prednju stranu svake glasačke kutije vidljivo istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

6. Ovisno o epidemiološkoj situaciji u vrijeme održavanja izbora, Državno izborno povjerenstvo donijet će posebnu tehničku uputu vezanu uz uređenje biračkog mjesta i postupanja biračkog odbora i birača na biračkom mjestu.

7. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2021.

8. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26 Urbroj: 507-03/07-21-9 Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić