Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 39/2021 (14.4.2021.), Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

788

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L V

O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S INVALIDITETOM, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

1. Glasovanje se obavlja osobno.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može glasovati uz pomoć druge pismene osobe koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.

2. Kad birač zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto kojemu pripada prema mjestu prebivališta (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora.

Ako birač, koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, a izrazi želju glasovati i ne može o tome samostalno obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo ili birački odbor, po njegovoj uputi to može učiniti druga osoba od njegova povjerenja.

Nadležno izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko mjesto dužno je o tome dostaviti obavijest predsjedniku ili potpredsjedniku biračkog odbora.

Birački odbor će svakom biraču, koji je o nemogućnosti pristupa na biračko mjesto pravovremeno obavijestio nadležno izborno povjerenstvo, odnosno na dan izbora (do 12:00 sati) birački odbor, omogućiti glasovanje na adresi u obuhvatu biračkog mjesta.

Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon gore navedenog roka, dakle nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto želi glasovati, ili ako se povodom pravodobne obavijesti birača, dakle do 12:00 sati, pojave druge okolnosti zbog kojih bi uredno provođenje izbora na biračkom mjestu bilo dovedeno u pitanje, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje, ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu i ako to tehnički uvjeti dopuštaju.

Radi omogućavanja glasovanja birača koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, predsjednik biračkog odbora će prvo provjeriti je li birač za kojeg je zatraženo glasovanje izvan biračkog mjesta upisan u izvadak iz popisa birača, a zatim će odrediti najmanje dva člana biračkog odbora koji će posjetiti birača na adresi u obuhvatu biračkog mjesta i omogućiti mu tajno glasovanje.

S biračkog mjesta potrebno je uzeti više glasačkih listića od svake vrste izbora, koji se na tom biračkom mjestu provode, kako bi birač mogao nasumično odabrati jedan od više glasačkih listića od svake vrste izbora te kako bi se smanjila mogućnost saznanja serijskog broja glasačkog listića, a radi zaštite prava tajnosti glasovanja.

Ako se na biračkom mjestu provode i izbori zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika određene nacionalne manjine odnosno izbori zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, a birački odbor, uvidom u izvadak iz popisa birača, za birača, koji želi glasovati izvan biračkog mjesta, utvrdi da je pripadnik takve nacionalne manjine odnosno hrvatskog naroda, članovi biračkog odbora koji su određeni da ga posjete, obvezno će, sukladno nacionalnoj pripadnosti birača, ponijeti i više glasačkih listića za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika te nacionalne manjine odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Biraču, koji ima pravo glasovati za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika njegove nacionalne manjine, birački odbor će, na njegovo traženje predati glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana iz reda pripadnika nacionalne manjine odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Ako birač, koji glasuje izvan biračkog mjesta, ne želi glasovati na svim vrstama izbora koji se provode na njegovom biračkom mjestu, birački odbor će glasački listić/glasačke listiće za izbor/izbore na kojem/kojima birač nije iskoristio pravo glasa, vratiti među neupotrijebljene listiće.

Nakon glasovanja, birač će sam presaviti glasački listić (tako da se radi zaštite prava tajnosti glasovanja ne vidi kako je birač popunio glasački listić), potom će takav glasački listić staviti u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora.

Na omotnicu s glasačkim listićem birački odbor će upisati za koju je vrstu izbora birač glasovao.

Odmah po povratku na biračko mjesto članova biračkog odbora, koji su omogućili biraču da glasuje izvan biračkog mjesta, predsjednik biračkog odbora ili osoba koju on odredi dužan je zaokružiti redni broj ispred imena i prezimena birača koji je glasovao na opisani način, i to na odgovarajućem izvatku iz popisa birača, ovisno o tome za koju je vrstu izbora birač glasovao.

Nakon toga članovi biračkog odbora predaju omotnicu/omotnice predsjedniku biračkog odbora koji će izvaditi presavijeni glasački listić iz svake omotnice i odmah bez pregledavanja, presavijeni glasački listić ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju, a preostale neiskorištene glasačke listiće će priložiti uz ostale neiskorištene glasačke listiće za pojedinu vrstu izbora na tom biračkom mjestu.

Kako bi se osigurala kontrola izlazaka članova biračkog odbora radi provedbe glasovanja birača izvan biračkog mjesta te ukupnog broja preuzetih i vraćenih glasačkih listića, predsjednik biračkog odbora dužan je osigurati vođenje evidencije izlazaka članova biračkog odbora sukladno obrascu koji će biti dostavljen u izbornom materijalu.

Navedeni obrazac dužni su čitko ispuniti i potpisati članovi biračkog odbora koji su proveli postupak glasovanja birača izvan biračkog mjesta.

3. Kada biračko mjesto, pored svih nastojanja da se osigura pristupačnost osobama s invaliditetom, ne zadovoljava zahtjeve pristupačnosti osobama s invaliditetom, a birač – osoba s invaliditetom dođe ispred biračkog mjesta i izrazi želju glasovati, predsjednik biračkog odbora odrediti će dva člana biračkog odbora i uputiti ih da ispred biračkog mjesta omoguće biraču – osobi s invaliditetom glasovanje na način predviđen u točki 2. ovih Obvezatnih uputa te će oni postupiti u skladu s istima.

4. Birače s invaliditetom, nepismene birače i slijepe birače koji su glasovali uz pomoć druge osobe (pratitelja) te birače koji nisu bili u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto te su glasovali izvan biračkog mjesta, mora se poimenično navesti u odgovarajućem zapisniku o radu biračkog odbora u za to predviđenu rubriku.

5. Ovisno o epidemiološkoj situaciji u vrijeme održavanja izbora, Državno izborno povjerenstvo donijet će posebnu tehničku uputu vezanu uz postupanje biračkog odbora prilikom omogućavanja glasovanja biračima izvan biračkog mjesta.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2021.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26

Urbroj: 507-03/07-21-8

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić