Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Ministarstvo financija

677

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20) obrasci iz članka 5. stavka 1. podstavaka 1., 2., 4. i 5. BIL, PR-RAS, P-VRIO i OBVEZE zamjenjuju se novim obrascima BIL, PR-RAS, P-VRIO i OBVEZE.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.

Članak 2.

Prvi financijski izvještaji na obrascima iz članka 1. ovoga Pravilnika predavat će se za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/18-01/338

Urbroj: 513-05-03-21-14

Zagreb, 23. ožujka 2021.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRASCI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

 

za razdoblje

 

RKP broj

 

 

 

 

 

Naziv obveznika

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

OIB

 

 

 

 

 

 

 

Šifra djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

Razina

 

 

 

 

 

 

 

Razdjel

 

 

 

 

 

Račun iz rač. plana

NAZIV

AOP

Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)

001

0

0

-

61

Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)

002

0

0

-

611

Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 – 010 – 011)

003

0

0

-

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

004

 

 

-

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

005

 

 

-

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

006

 

 

-

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

007

 

 

-

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

008

 

 

-

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

009

 

 

-

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

010

 

 

-

6119

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

011

 

 

-

612

Porez na dobit (AOP 013 do 016 – 017)

012

0

0

-

6121

Porez na dobit od poduzetnika

013

 

 

-

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

014

 

 

-

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

015

 

 

-

6124

Porez na dobit po godišnjoj prijavi

016

 

 

-

6125

Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi

017

 

 

-

613

Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)

018

0

0

-

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu

019

 

 

-

6132

Porez na nasljedstva i darove

020

 

 

-

6133

Porez na kapitalne i financijske transakcije

021

 

 

-

6134

Povremeni porezi na imovinu

022

 

 

-

6135

Ostali stalni porezi na imovinu

023

 

 

-

614

Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)

024

0

0

-

6141

Porez na dodanu vrijednost

025

 

 

-

6142

Porez na promet

026

 

 

-

6143

Posebni porezi i trošarine

027

 

 

-

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

028

 

 

-

6146

Ostali porezi na robu i usluge

029

 

 

-

6147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

030

 

 

-

6148

Naknade za priređivanje igara na sreću

031

 

 

-

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)

032

0

0

-

6151

Carine i carinske pristojbe

033

 

 

-

6152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

034

 

 

-

616

Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)

035

0

0

-

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

036

 

 

-

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

037

 

 

-

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

038

 

 

-

62

Doprinosi (AOP 040+043+044)

039

0

0

-

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)

040

0

0

-

6211

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

041

 

 

-

6212

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

042

 

 

-

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

043

 

 

-

623

Doprinosi za zapošljavanje

044

 

 

-

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069+072)

045

0

0

-

631

Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)

046

0

0

-

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

047

 

 

-

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

048

 

 

-

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)

049

0

0

-

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

050

 

 

-

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

051

 

 

-

6323

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

052

 

 

-

6324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

053

 

 

-

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)

054

0

0

-

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisicima

055

 

 

-

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

056

 

 

-

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)

057

0

0

-

6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

058

 

 

-

6342

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

059

 

 

-

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)

060

0

0

-

6351

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

061

 

 

-

6352

Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

062

 

 

-

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)

063

0

0

-

6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

064

 

 

-

6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

065

 

 

-

637

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068)

066

 

 

 

6371

Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

067

 

 

 

6372

Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

068

 

 

 

638

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071)

069

0

0

-

6381

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

070

 

 

-

6382

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

071

 

 

-

639

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076)

072

0

0

-

6391

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

073

 

 

-

6392

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

074

 

 

-

6393

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

075

 

 

-

6394

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

076

 

 

-

64

Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)

077

0

0

-

641

Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)

078

0

0

-

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

079

 

 

-

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

080

 

 

-

6414

Prihodi od zateznih kamata

081

 

 

-

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

082

 

 

-

6416

Prihodi od dividendi

083

 

 

-

6417

Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

084

 

 

-

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

085

 

 

-

642

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092)

086

0

0

-

6421

Naknade za koncesije

087

 

 

-

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

088

 

 

-

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

089

 

 

-

6424

Naknade za ceste

090

 

 

-

6425

Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine

091

 

 

-

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

092

 

 

-

643

Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100)

093

0

0

-

6431

Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

094

 

 

-

6432

Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

095

 

 

-

6433

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

096

 

 

-

6434

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

097

 

 

-

6435

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

098

 

 

-

6436

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

099

 

 

-

6437

Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti

100

 

 

-

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)

101

0

0

-

651

Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106)

102

0

0

-

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

103

 

 

-

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

104

 

 

-

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

105

 

 

-

6514

Ostale pristojbe i naknade

106

 

 

-

652

Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114)

107

0

0

-

6521

Prihodi državne uprave

108

 

 

-

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

109

 

 

-

6524

Doprinosi za šume

110

 

 

-

6525

Mjesni samodoprinos

111

 

 

-

6526

Ostali nespomenuti prihodi

112

 

 

-

6527

Naknade od financijske imovine

113

 

 

-

6528

Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

114

 

 

-

653

Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118)

115

0

0

-

6531

Komunalni doprinosi

116

 

 

-

6532

Komunalne naknade

117

 

 

-

6533

Naknade za priključak

118

 

 

-

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (AOP 124+127) (AOP 120+123)

119

0

0

-

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)

120

0

0

-

6614

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

121

 

 

-

6615

Prihodi od pruženih usluga

122

 

 

-

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)

123

0

0

-

6631

Tekuće donacije

124

 

 

-

6632

Kapitalne donacije

125

 

 

-

6633

Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

126

 

 

-

6634

Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

127

 

 

-

67

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)

128

0

0

-

671

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)

129

0

0

-

6711

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

130

 

 

-

6712

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

131

 

 

-

6714

Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova

132

 

 

-

673

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

133

 

 

 

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)

134

0

0

 

681

Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)

135

0

0

-

6811

Kazne za carinske prekršaje

136

 

 

-

6812

Kazne za devizne prekršaje

137

 

 

-

6813

Kazne za porezne prekršaje

138

 

 

-

6814

Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe

139

 

 

-

6815

Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a

140

 

 

-

6816

Kazne i druge mjere u kaznenom postupku

141

 

 

-

6817

Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima

142

 

 

-

6818

Upravne mjere

143

 

 

-

6819

Ostale kazne

144

 

 

-

683

Ostali prihodi

145

 

 

-

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)

146

0

0

-

31

Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)

147

0

0

-

311

Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)

148

0

0

-

3111

Plaće za redovan rad

149

 

 

-

3112

Plaće u naravi

150

 

 

-

3113

Plaće za prekovremeni rad

151

 

 

-

3114

Plaće za posebne uvjete rada

152

 

 

-

312

Ostali rashodi za zaposlene

153

 

 

-

313

Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)

154

0

0

-

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

155

 

 

-

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

156

 

 

-

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

157

 

 

-

32

Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)

158

0

0

-

321

Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)

159

0

0

-

3211

Službena putovanja

160

 

 

-

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

161

 

 

-

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

162

 

 

-

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

163

 

 

-

322

Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)

164

0

0

-

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

165

 

 

-

3222

Materijal i sirovine

166

 

 

-

3223

Energija

167

 

 

-

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

168

 

 

-

3225

Sitni inventar i auto gume

169

 

 

-

3226

Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu

170

 

 

-

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

171

 

 

-

323

Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)

172

0

0

-

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

173

 

 

-

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

174

 

 

-

3233

Usluge promidžbe i informiranja

175

 

 

-

3234

Komunalne usluge

176

 

 

-

3235

Zakupnine i najamnine

177

 

 

-

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

178

 

 

-

3237

Intelektualne i osobne usluge

179

 

 

-

3238

Računalne usluge

180

 

 

-

3239

Ostale usluge

181

 

 

-

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

182

 

 

-

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)

183

0

0

-

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

184

 

 

-

3292

Premije osiguranja

185

 

 

-

3293

Reprezentacija

186

 

 

-

3294

Članarine i norme

187

 

 

-

3295

Pristojbe i naknade

188

 

 

-

3296

Troškovi sudskih postupaka

189

 

 

-

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

190

 

 

-

34

Financijski rashodi (AOP 192+197+205)

191

0

0

-

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196)

192

0

0

-

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

193

 

 

-

3412

Kamate za izdane mjenice

194

 

 

-

3413

Kamate za izdane obveznice

195

 

 

-

3419

Kamate za ostale vrijednosne papire

196

 

 

-

342

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204)

197

0

0

-

3421

Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

198

 

 

-

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

199

 

 

-

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

200

 

 

-

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

201

 

 

-

3426

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

202

 

 

-

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

203

 

 

-

3428

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti

204

 

 

-

343

Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)

205

0

0

-

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

206

 

 

-

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

207

 

 

-

3433

Zatezne kamate

208

 

 

-

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

209

 

 

-

35

Subvencije (AOP 211+214+218)

210

0

0

-

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213)

211

0

0

-

3511

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

212

 

 

-

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

213

 

 

-

352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217)

214

0

0

-

3521

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

215

 

 

-

3522

Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

216

 

 

-

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

217

 

 

-

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

218

 

 

-

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242)

219

0

0

-

361

Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222)

220

0

0

-

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

221

 

 

-

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

222

 

 

-

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225)

223

0

0

-

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

224

 

 

-

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

225

 

 

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230)

226

0

0

-

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

227

 

 

-

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

228

 

 

-

3635

Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

229

 

 

-

3636

Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

230

 

 

-

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234)

231

0

0

-

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

232

 

 

-

3662

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

233

 

 

-

3663

Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima

234

 

 

-

367

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 236 do 238)

235

0

0

-

3672

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

236

 

 

 

3673

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine

237

 

 

 

3674

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova

238

 

 

-

368

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241)

239

0

0

-

3681

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

240

 

 

-

3682

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

241

 

 

 

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246)

242

0

0

-

3691

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

243

 

 

-

3692

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

244

 

 

 

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

245

 

 

 

3694

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

246

 

 

-

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)

247

0

0

-

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253)

248

0

0

-

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora

249

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora

250

 

 

 

3713

Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru

251

 

 

 

3714

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru

252

 

 

 

3715

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava

253

 

 

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257)

254

0

0

-

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

255

 

 

-

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

256

 

 

-

3723

Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava

257

 

 

-

38

Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)

258

0

0

-

381

Tekuće donacije (AOP 260 do 262)

259

0

0

-

3811

Tekuće donacije u novcu

260

 

 

 

3812

Tekuće donacije u naravi

261

 

 

-

3813

Tekuće donacije iz EU sredstava

262

 

 

-

382

Kapitalne donacije (AOP 264 do 267)

263

0

0

-

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

264

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

265

 

 

-

3823

Kapitalne donacije iz EU sredstava

266

 

 

-

3824

Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

267

 

 

-

383

Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273)

268

0

0

-

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

269

 

 

 

3832

Penali, ležarine i drugo

270

 

 

-

3833

Naknade šteta zaposlenicima

271

 

 

-

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

272

 

 

-

3835

Ostale kazne

273

 

 

 

386

Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279)

274

0

0

 

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

275

 

 

-

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

276

 

 

-

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

277

 

 

-

3864

Kapitalne pomoći iz EU sredstava

278

 

 

-

3865

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima

279

 

 

-

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

280

 

 

-

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

281

 

 

-

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280)

282

0

0

-

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281)

283

0

0

-

 

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)

284

0

0

-

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)

285

 

0

 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)

286

0

0

 

92211

Višak prihoda poslovanja – preneseni

287

 

 

-

92221

Manjak prihoda poslovanja – preneseni

288

 

 

-

96

Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni

289

 

 

-

9661

Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga – nenaplaćeni

290

 

 

-

9673

Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

291

 

 

-

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine

 

 

 

-

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342)

292

0

0

-

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298)

293

0

0

-

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297)

294

0

0

-

7111

Zemljište

295

 

 

-

7112

Rudna bogatstva

296

 

 

-

7113

Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine

297

 

 

-

712

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304)

298

0

0

-

7121

Patenti

299

 

 

-

7122

Koncesije

300

 

 

-

7123

Licence

301

 

 

-

7124

Ostala prava

302

 

 

-

7125

Goodwill

303

 

 

-

7126

Ostala nematerijalna imovina

304

 

 

-

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333)

305

0

0

-

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)

306

0

0

-

7211

Stambeni objekti

307

 

 

-

7212

Poslovni objekti

308

 

 

-

7213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

309

 

 

-

7214

Ostali građevinski objekti

310

 

 

-

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319)

311

0

0

-

7221

Uredska oprema i namještaj

312

 

 

-

7222

Komunikacijska oprema

313

 

 

-

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

314

 

 

-

7224

Medicinska i laboratorijska oprema

315

 

 

-

7225

Instrumenti, uređaji i strojevi

316

 

 

-

7226

Sportska i glazbena oprema

317

 

 

-

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

318

 

 

-

7228

Vojna oprema

319

 

 

-

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324)

320

0

0

-

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

321

 

 

-

7232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

322

 

 

-

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

323

 

 

-

7234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

324

 

 

-

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 326 do 329)

325

0

0

-

7241

Knjige

326

 

 

-

7242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

327

 

 

-

7243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

328

 

 

-

7244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

329

 

 

-

725

Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332)

330

0

0

-

7251

Višegodišnji nasadi

331

 

 

-

7252

Osnovno stado

332

 

 

-

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337)

333

0

0

-

7261

Istraživanje rudnih bogatstava

334

 

 

-

7262

Ulaganja u računalne programe

335

 

 

-

7263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

336

 

 

-

7264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

337

 

 

-

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339)

338

0

0

-

731

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341)

339

0

0

-

7311

Plemeniti metali i drago kamenje

340

 

 

-

7312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

341

 

 

-

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343)

342

0

0

-

741

Prihodi od prodaje zaliha

343

 

 

-

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)

344

0

0

-

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350)

345

0

0

-

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 347 do 349)

346

0

0

-

4111

Zemljište

347

 

 

-

4112

Rudna bogatstva

348

 

 

-

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

349

 

 

-

412

Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356)

350

0

0

-

4121

Patenti

351

 

 

-

4122

Koncesije

352

 

 

-

4123

Licence

353

 

 

-

4124

Ostala prava

354

 

 

-

4125

Goodwill

355

 

 

-

4126

Ostala nematerijalna imovina

356

 

 

-

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)

357

0

0

-

421

Građevinski objekti (AOP 359 do 362)

358

0

0

-

4211

Stambeni objekti

359

 

 

-

4212

Poslovni objekti

360

 

 

-

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

361

 

 

-

4214

Ostali građevinski objekti

362

 

 

-

422

Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)

363

0

0

-

4221

Uredska oprema i namještaj

364

 

 

-

4222

Komunikacijska oprema

365

 

 

-

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

366

 

 

-

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

367

 

 

-

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

368

 

 

-

4226

Sportska i glazbena oprema

369

 

 

-

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

370

 

 

-

4228

Vojna oprema

371

 

 

-

423

Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376)

372

0

0

-

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

373

 

 

-

4232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

374

 

 

-

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

375

 

 

-

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

376

 

 

-

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)

377

0

0

-

4241

Knjige

378

 

 

-

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

379

 

 

-

4243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

380

 

 

-

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

381

 

 

-

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384)

382

0

0

-

4251

Višegodišnji nasadi

383

 

 

-

4252

Osnovno stado

384

 

 

-

426

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389)

385

0

0

-

4261

Istraživanje rudnih bogatstava

386

 

 

-

4262

Ulaganja u računalne programe

387

 

 

-

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

388

 

 

-

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

389

 

 

-

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391)

390

0

0

-

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)

391

0

0

-

4311

Plemeniti metali i drago kamenje

392

 

 

-

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

393

 

 

-

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395)

394

0

0

-

441

Rashodi za nabavu zaliha

395

 

 

-

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400)

396

0

0

-

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

397

 

 

-

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

398

 

 

-

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

399

 

 

-

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

400

 

 

-

 

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344)

401

0

0

-

 

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)

402

0

0

-

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni

403

 

 

-

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni

404

 

 

-

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nenaplaćeni

405

 

 

-

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)

406

0

0

-

 

UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)

407

0

0

-

 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)

408

0

0

-

 

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)

409

0

0

-

9221x, 9222x

Višak prihoda – preneseni (AOP 287+403-288-404)

410

0

0

-

9221x, 9222x

Manjak prihoda – preneseni (AOP 288+404-287-403)

411

0

0

-

96, 97

Obračunati prihodi – nenaplaćeni (AOP 289+405)

412

0

0

-

Primici i izdaci

 

 

 

 

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)

413

0

0

-

81

Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)

414

0

0

-

811

Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419)

415

0

0

-

8113

Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama

416

 

 

-

8114

Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU

417

 

 

-

8115

Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU

418

 

 

-

8116

Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU

419

 

 

-

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422)

420

0

0

-

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

421

 

 

-

8122

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

422

 

 

-

813

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426)

423

0

0

-

8132

Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru

424

 

 

-

8133

Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru

425

 

 

-

8134

Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

426

 

 

-

814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

427

 

 

-

815

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434)

428

0

0

-

8153

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

429

 

 

-

8154

Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

430

 

 

-

8155

Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

431

 

 

-

8156

Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama

432

 

 

-

8157

Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima

433

 

 

-

8158

Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama

434

 

 

-

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439)

435

0

0

-

8163

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

436

 

 

-

8164

Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima

437

 

 

-

8165

Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima

438

 

 

-

8166

Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima

439

 

 

-

817

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447)

440

0

0

-

8171

Povrat zajmova danih državnom proračunu

441

 

 

-

8172

Povrat zajmova danih županijskim proračunima

442

 

 

-

8173

Povrat zajmova danih gradskim proračunima

443

 

 

-

8174

Povrat zajmova danih općinskim proračunima

444

 

 

-

8175

Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

445

 

 

-

8176

Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

446

 

 

-

8177

Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

447

 

 

-

818

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451)

448

0

0

-

8181

Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni

449

 

 

-

8182

Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni

450

 

 

-

8183

Primici od povrata jamčevnih pologa

451

 

 

-

82

Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462)

452

0

0

-

821

Trezorski zapisi (AOP 454+455)

453

0

0

-

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

454

 

 

-

8212

Trezorski zapisi – inozemni

455

 

 

-

822

Obveznice (AOP 457+458)

456

0

0

-

8221

Obveznice – tuzemne

457

 

 

-

8222

Obveznice – inozemne

458

 

 

-

823

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461)

459

0

0

-

8231

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

460

 

 

-

8232

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

461

 

 

-

824

Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464)

462

0

0

-

8241

Ostali vrijednosni papiri – tuzemni

463

 

 

-

8242

Ostali vrijednosni papiri – inozemni

464

 

 

-

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474)

465

0

0

-

831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469)

466

0

0

-

8312

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

467

 

 

-

8313

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

468

 

 

-

8314

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

469

 

 

-

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

470

 

 

-

833

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473)

471

0

0

-

8331

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

472

 

 

-

8332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

473

 

 

-

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476)

474

0

0

-

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora

475

 

 

-

8342

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

476

 

 

-

84

Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500)

477

0

0

-

841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482)

478

0

0

-

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

479

 

 

-

8414

Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU

480

 

 

-

8415

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU

481

 

 

-

8416

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU

482

 

 

-

842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 484 do 486)

483

0

0

-

8422

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru

484

 

 

-

8423

Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru

485

 

 

-

8424

Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

486

 

 

-

843

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru

487

 

 

-

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 489 do 494)

488

0

0

-

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

489

 

 

-

8444

Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

490

 

 

-

8445

Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

491

 

 

-

8446

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija

492

 

 

-

8447

Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava

493

 

 

-

8448

Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija

494

 

 

-

845

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499)

495

0

0

-

8453

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

496

 

 

-

8454

Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika

497

 

 

-

8455

Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava

498

 

 

-

8456

Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika

499

 

 

-

847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507)

500

0

0

-

8471

Primljeni zajmovi od državnog proračuna

501

 

 

-

8472

Primljeni zajmovi od županijskih proračuna

502

 

 

-

8473

Primljeni zajmovi od gradskih proračuna

503

 

 

-

8474

Primljeni zajmovi od općinskih proračuna

504

 

 

-

8475

Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

505

 

 

-

8476

Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

506

 

 

-

8477

Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

507

 

 

-

85

Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518)

508

0

0

-

851

Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511)

509

0

0

-

8511

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

510

 

 

-

8512

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

511

 

 

-

852

Primici za obveznice (AOP 513+514)

512

0

0

-

8521

Obveznice – tuzemne

513

 

 

-

8522

Obveznice – inozemne

514

 

 

-

853

Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517)

515

0

0

-

8531

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

516

 

 

-

8532

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

517

 

 

-

854

Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520)

518

0

0

-

8541

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

519

 

 

-

8542

Ostali inozemni vrijednosni papiri

520

 

 

-

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 522+560+573+586+618)

521

0

0

-

51

Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556)

522

0

0

-

511

Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527)

523

0

0

-

5113

Dani zajmovi međunarodnim organizacijama

524

 

 

-

5114

Dani zajmovi institucijama i tijelima EU

525

 

 

-

5115

Dani zajmovi inozemnim vladama u EU

526

 

 

-

5116

Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU

527

 

 

-

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530)

528

0

0

-

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

529

 

 

-

5122

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

530

 

 

-

513

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 532 do 534)

531

0

0

-

5132

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

532

 

 

-

5133

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

533

 

 

-

5134

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

534

 

 

-

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

535

 

 

-

515

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 537 do 542)

536

0

0

-

5153

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

537

 

 

-

5154

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

538

 

 

-

5155

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

539

 

 

-

5156

Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

540

 

 

-

5157

Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

541

 

 

-

5158

Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

542

 

 

-

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547)

543

0

0

-

5163

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

544

 

 

-

5164

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima

545

 

 

-

5165

Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

546

 

 

-

5166

Dani zajmovi inozemnim obrtnicima

547

 

 

-

517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555)

548

0

0

-

5171

Dani zajmovi državnom proračunu

549

 

 

-

5172

Dani zajmovi županijskim proračunima

550

 

 

-

5173

Dani zajmovi gradskim proračunima

551

 

 

-

5174

Dani zajmovi općinskim proračunima

552

 

 

-

5175

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

553

 

 

-

5176

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

554

 

 

-

5177

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

555

 

 

-

518

Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559)

556

0

0

-

5181

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni

557

 

 

-

5182

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni

558

 

 

-

5183

Izdaci za jamčevne pologe

559

 

 

-

52

Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570)

560

0

0

-

521

Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563)

561

0

0

-

5211

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

562

 

 

-

5212

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

563

 

 

-

522

Izdaci za obveznice (AOP 565+566)

564

0

0

-

5221

Obveznice – tuzemne

565

 

 

-

5222

Obveznice – inozemne

566

 

 

-

523

Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569)

567

0

0

-

5231

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

568

 

 

-

5232

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

569

 

 

-

524

Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572)

570

0

0

-

5241

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

571

 

 

-

5242

Ostali inozemni vrijednosni papiri

572

 

 

-

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583)

573

0

0

-

531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 575 do 577)

574

0

0

-

5312

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

575

 

 

-

5313

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

576

 

 

-

5314

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

577

 

 

-

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579)

578

0

0

-

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

579

 

 

-

533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

(AOP 581+582)

580

0

0

-

5331

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

581

 

 

-

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

582

 

 

-

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585)

583

0

0

-

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

584

 

 

-

5342

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

585

 

 

-

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610)

586

0

0

-

541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591)

587

0

0

-

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

588

 

 

-

5414

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU

589

 

 

-

5415

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU

590

 

 

-

5416

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU

591

 

 

-

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595)

592

0

0

-

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

593

 

 

-

5423

Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru

594

 

 

-

5424

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

595

 

 

-

543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597)

596

0

0

-

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

597

 

 

-

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604)

598

0

0

-

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

599

 

 

-

5444

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

600

 

 

-

5445

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

601

 

 

-

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

602

 

 

-

5447

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava

603

 

 

-

5448

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija

604

 

 

-

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 606 do 609)

605

0

0

-

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

606

 

 

-

5454

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika

607

 

 

-

5455

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava

608

 

 

-

5456

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika

609

 

 

-

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617)

610

0

0

-

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

611

 

 

-

5472

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna

612

 

 

-

5473

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna

613

 

 

-

5474

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna

614

 

 

-

5475

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

615

 

 

-

5476

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

616

 

 

-

5477

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

617

 

 

-

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625)

618

0

0

-

551

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621)

619

0

0

-

5511

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

620

 

 

-

5512

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu

621

 

 

-

552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624)

622

0

0

-

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

623

 

 

-

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

624

 

 

-

553

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627)

625

0

0

-

5531

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji

626

 

 

-

5532

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu

627

 

 

-

 

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 413-521)

628

0

0

-

 

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 521-413)

629

0

0

-

92213

Višak primitaka od financijske imovine – preneseni

630

 

 

-

92223

Manjak primitaka od financijske imovine – preneseni

631

 

 

-

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)

632

0

0

-

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)

633

0

0

-

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)

634

0

0

-

 

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)

635

0

0

-

9221-9222

Višak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 410-411+630-631)

636

0

0

-

9222-9221

Manjak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 411-410+631-630)

637

0

0

-

 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)

638

0

0

-

 

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)

639

0

0

-

19

Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

640

 

 

-

Obvezni analitički podaci

 

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja

641

 

 

-

11- dugov.

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

642

 

 

-

11- potraž.

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

643

 

 

-

11

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)

644

0

0

-

 

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

645

 

 

-

 

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

646

 

 

-

 

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)

647

 

 

-

 

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

648

 

 

-

dio 611

Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

649

 

 

-

61315

Porez na korištenje javnih površina

650

 

 

-

61451

Porez na cestovna motorna vozila

651

 

 

-

61453

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

652

 

 

-

63311

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

653

 

 

-

63312

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna

654

 

 

-

63313

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna

655

 

 

-

63314

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna

656

 

 

-

63321

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

657

 

 

-

63322

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna

658

 

 

-

63323

Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna

659

 

 

-

63324

Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna

660

 

 

-

63414

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

661

 

 

-

63415

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

662

 

 

-

63416

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

663

 

 

-

63424

Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

664

 

 

-

63425

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

665

 

 

-

63426

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

666

 

 

-

63612

Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

667

 

 

 

63613

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan

668

 

 

 

63622

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

669

 

 

 

63623

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan

670

 

 

 

63711

Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima

671

 

 

 

63712

Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima

672

 

 

 

63713

Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima

673

 

 

 

63714

Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

674

 

 

 

63715

Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima

675

 

 

 

63716

Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima

676

 

 

 

63717

Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

677

 

 

 

63721

Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

678

 

 

 

63722

Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

679

 

 

 

63723

Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

680

 

 

 

63724

Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

681

 

 

 

63725

Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

682

 

 

 

63726

Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

683

 

 

 

63727

Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

684

 

 

 

63728

Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

685

 

 

 

63811

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

686

 

 

 

63812

Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava

687

 

 

 

63813

Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

688

 

 

 

63814

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

689

 

 

 

63821

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

690

 

 

 

63822

Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava

691

 

 

 

63823

Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

692

 

 

 

63824

Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

693

 

 

 

64191

Premije na izdane vrijednosne papire

694

 

 

-

64371

Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu

695

 

 

-

64372

Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima

696

 

 

-

64373

Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima

697

 

 

-

64374

Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima

698

 

 

-

64375

Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

699

 

 

-

64376

Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

700

 

 

-

64377

Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

701

 

 

-

65264

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

702

 

 

-

65265

Dopunsko zdravstveno osiguranje

703

 

 

-

65267

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

704

 

 

 

66341

Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

705

 

 

 

66342

Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

706

 

 

 

66343

Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima

707

 

 

 

31214

Otpremnine

708

 

 

-

31215

Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

709

 

 

-

32121

Naknade za prijevoz na posao i s posla

710

 

 

-

32351

Zakupnine za zemljišta

711

 

 

 

32361

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

712

 

 

-

32371

Autorski honorari

713

 

 

-

32372

Ugovori o djelu

714

 

 

-

32377

Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)

715

 

 

-

32398

Naknada za energetsku uslugu

716

 

 

 

32911

Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

717

 

 

-

32923

Premije osiguranja zaposlenih

718

 

 

-

34111

Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji

719

 

 

-

34112

Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu

720

 

 

-

34121

Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti

721

 

 

-

34122

Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti

722

 

 

-

34131

Kamate za izdane obveznice u zemlji

723

 

 

-

34132

Kamate za izdane obveznice u inozemstvu

724

 

 

-

34191

Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji

725

 

 

-

34192

Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu

726

 

 

-

34213

Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija

727

 

 

-

34214

Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU

728

 

 

-

34215

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU

729

 

 

-

34216

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU

730

 

 

-

34222

Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

731

 

 

-

34223

Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

732

 

 

-

34224

Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

733

 

 

-

34233

Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

734

 

 

-

34234

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

735

 

 

-

34235

Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

736

 

 

-

34236

Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija

737

 

 

-

34237

Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava

738

 

 

-

34238

Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

739

 

 

-

34273

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

740

 

 

-

34274

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika

741

 

 

-

34275

Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava

742

 

 

-

34281

Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna

743

 

 

-

34282

Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna

744

 

 

-

34283

Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna

745

 

 

-

34284

Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna

746

 

 

-

34285

Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a

747

 

 

-

34286

Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

748

 

 

-

34287

Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

749

 

 

-

34341

Diskont na izdane vrijednosne papire

750

 

 

-

35231

Subvencije poljoprivrednicima

751

 

 

-

35232

Subvencije obrtnicima

752

 

 

-

36313

Tekuće pomoći državnom proračunu

753

 

 

-

36314

Tekuće pomoći županijskim proračunima

754

 

 

-

36315

Tekuće pomoći gradskim proračunima

755

 

 

-

36316

Tekuće pomoći općinskim proračunima

756

 

 

-

36317

Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

757

 

 

-

36318

Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

758

 

 

-

36319

Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

759

 

 

-

36323

Kapitalne pomoći državnom proračunu

760

 

 

-

36324

Kapitalne pomoći županijskim proračunima

761

 

 

-

36325

Kapitalne pomoći gradskim proračunima

762

 

 

-

36326

Kapitalne pomoći općinskim proračunima

763

 

 

-

36327

Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

764

 

 

-

36328

Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

765

 

 

-

36329

Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

766

 

 

-

36351

Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

767

 

 

 

36352

Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

768

 

 

 

36353

Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

769

 

 

 

36354

Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

770

 

 

 

36355

Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

771

 

 

 

36356

Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

772

 

 

 

36361

Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima

773

 

 

 

36362

Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima

774

 

 

 

36363

Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima

775

 

 

 

36364

Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

776

 

 

 

36365

Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima

777

 

 

 

36366

Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima

778

 

 

 

36367

Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

779

 

 

 

36631

Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

780

 

 

 

36632

Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

781

 

 

 

36811

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

782

 

 

-

36812

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

783

 

 

-

36813

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

784

 

 

-

36814

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

785

 

 

-

36815

Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

786

 

 

-

36816

Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

787

 

 

-

36817

Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

788

 

 

-

36818

Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

789

 

 

-

36819

Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

790

 

 

-

36821

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

791

 

 

-

36822

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

792

 

 

-

36823

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

793

 

 

-

36824

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

794

 

 

-

36825

Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

795

 

 

-

36826

Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

796

 

 

-

36827

Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

797

 

 

-

36828

Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

798

 

 

-

36829

Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

799

 

 

-

37131

Naknade za bolest i invaliditet

800

 

 

-

37132

Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

801

 

 

-

37139

Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu

802

 

 

-

37141

Medicinske (zdravstvene) usluge

803

 

 

-

37143

Farmaceutski proizvodi

804

 

 

-

37144

Pomoć i njega u kući

805

 

 

-

37149

Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi

806

 

 

-

37211

Naknade za dječji doplatak

807

 

 

-

37212

Pomoć obiteljima i kućanstvima

808

 

 

-

37213

Pomoć osobama s invaliditetom

809

 

 

-

37214

Naknade za mirovine i dodatke – posebni propis

810

 

 

-

37215

Stipendije i školarine

811

 

 

-

37216

Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama

812

 

 

-

37217

Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

813

 

 

-

37218

Pomoć nezaposlenim osobama

814

 

 

-

37219

Ostale naknade iz proračuna u novcu

815

 

 

-

37221

Sufinanciranje cijene prijevoza

816

 

 

-

37222

Pomoć i njega u kući

817

 

 

-

37223

Stanovanje

818

 

 

-

37224

Prehrana

819

 

 

-

37229

Ostale naknade iz proračuna u naravi

820

 

 

-

38117

Tekuće donacije građanima i kućanstvima

821

 

 

-

38612

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

822

 

 

-

38613

Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru

823

 

 

-

38614

Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru

824

 

 

-

38615

Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

825

 

 

-

38622

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora

826

 

 

-

38623

Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora

827

 

 

-

38624

Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

828

 

 

-

38625

Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

829

 

 

-

38626

Kapitalne pomoći zadrugama

830

 

 

 

38631

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima

831

 

 

-

38632

Kapitalne pomoći obrtnicima

832

 

 

-

38641

Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava

833

 

 

 

38642

Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava

834

 

 

 

38651

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

835

 

 

 

38652

Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

836

 

 

 

38653

Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima

837

 

 

 

81212

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni

838

 

 

-

81322

Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

839

 

 

-

81332

Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni

840

 

 

-

81342

Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

841

 

 

-

81411

Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

842

 

 

-

81412

Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni

843

 

 

-

81532

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

844

 

 

-

81542

Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

845

 

 

-

81552

Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

846

 

 

-

81631

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

847

 

 

-

81632

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

848

 

 

-

81641

Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – kratkoročni

849

 

 

-

81642

Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – dugoročni

850

 

 

-

81711

Povrat zajmova danih državnom proračunu – kratkoročni

851

 

 

-

81712

Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni

852

 

 

-

81721

Povrat zajmova danih županijskim proračunima – kratkoročni

853

 

 

-

81722

Povrat zajmova danih županijskim proračunima – dugoročni

854

 

 

-

81731

Povrat zajmova danih gradskim proračunima – kratkoročni

855

 

 

-

81732

Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni

856

 

 

-

81741

Povrat zajmova danih općinskim proračunima – kratkoročni

857

 

 

-

81742

Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni

858

 

 

-

81751

Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni

859

 

 

-

81752

Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni

860

 

 

-

81761

Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni

861

 

 

-

81762

Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni

862

 

 

-

81771

Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

863

 

 

-

81772

Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

864

 

 

-

82412

Ostali vrijednosni papiri – tuzemni – dugoročni

865

 

 

-

84132

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija – dugoročni

866

 

 

-

84142

Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU – dugoročni

867

 

 

-

84152

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU – dugoročni

868

 

 

-

84162

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU – dugoročni

869

 

 

-

84221

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni

870

 

 

-

84222

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni

871

 

 

-

84223

Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru

872

 

 

-

84232

Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročni

873

 

 

-

84242

Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni

874

 

 

-

84243

Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

875

 

 

-

84312

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni

876

 

 

-

84431

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni

877

 

 

-

84432

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni

878

 

 

-

84433

Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

879

 

 

-

84442

Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročni

880

 

 

-

84452

Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni

881

 

 

-

84453

Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

882

 

 

-

84461

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročni

883

 

 

-

84462

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – dugoročni

884

 

 

-

84463

Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

885

 

 

-

84472

Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročni

886

 

 

-

84482

Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročni

887

 

 

-

84483

Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

888

 

 

-

84532

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročni

889

 

 

-

84542

Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika – dugoročni

890

 

 

-

84552

Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava – dugoročni

891

 

 

-

84711

Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni

892

 

 

-

84712

Primljeni zajmovi od državnog proračuna – dugoročni

893

 

 

-

84721

Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – kratkoročni

894

 

 

-

84722

Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – dugoročni

895

 

 

-

84731

Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – kratkoročni

896

 

 

-

84732

Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – dugoročni

897

 

 

-

84741

Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – kratkoročni

898

 

 

-

84742

Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – dugoročni

899

 

 

-

84751

Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročni

900

 

 

-

84752

Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročni

901

 

 

-

84761

Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročni

902

 

 

-

84762

Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročni

903

 

 

-

84771

Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

904

 

 

-

84772

Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

905

 

 

-

85412

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni

906

 

 

-

51212

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni

907

 

 

-

51322

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

908

 

 

-

51332

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni

909

 

 

-

51342

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

910

 

 

-

51411

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

911

 

 

-

51412

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni

912

 

 

-

51532

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

913

 

 

-

51542

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

914

 

 

-

51552

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

915

 

 

-

51631

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

916

 

 

-

51632

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

917

 

 

-

51641

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni

918

 

 

-

51642

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni

919

 

 

-

51711

Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni

920

 

 

-

51712

Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni

921

 

 

-

51721

Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni

922

 

 

-

51722

Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni

923

 

 

-

51731

Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni

924

 

 

-

51732

Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni

925

 

 

-

51741

Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni

926

 

 

-

51742

Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni

927

 

 

-

51751

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni

928

 

 

-

51752

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni

929

 

 

-

51761

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni

930

 

 

-

51762

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni

931

 

 

-

51771

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

932

 

 

-

51772

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

933

 

 

-

54132

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih

934

 

 

-

54142

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih

935

 

 

-

54152

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih

936

 

 

-

54162

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih

937

 

 

-

54221

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih

938

 

 

-

54222

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih

939

 

 

-

54223

Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru

940

 

 

-

54232

Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih

941

 

 

-

54242

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih

942

 

 

-

54243

Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

943

 

 

-

54312

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih

944

 

 

-

54431

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih

945

 

 

-

54432

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih

946

 

 

-

54433

Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

947

 

 

-

54442

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih

948

 

 

-

54452

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih

949

 

 

-

54453

Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

950

 

 

-

54461

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih

951

 

 

-

54462

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih

952

 

 

-

54463

Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija

953

 

 

-

54472

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih

954

 

 

-

54482

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih

955

 

 

-

54483

Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija

956

 

 

-

54532

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih

957

 

 

-

54542

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih

958

 

 

-

54552

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih

959

 

 

-

54711

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih

960

 

 

-

54712

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih

961

 

 

-

54721

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih

962

 

 

-

54722

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih

963

 

 

-

54731

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih

964

 

 

-

54732

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih

965

 

 

-

54741

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih

966

 

 

-

54742

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih

967

 

 

-

54751

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih

968

 

 

-

54752

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih

969

 

 

-

54761

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih

970

 

 

-

54762

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih

971

 

 

-

54771

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih

972

 

 

-

54772

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih

973

 

 

-

55312

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne

974

 

 

-

 

 

 

 

 

Račun iz rač. plana

OPIS

 

Stanje na kraju prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

Obvezni dodatni podaci

26224,

26233,

26244,

26314

Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru

975

 

 

-

26243

Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

976

 

 

-

26453

Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

977

 

 

-

26454

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

978

 

 

-

26463

Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

979

 

 

-

26464,

26473,

26484,

26554,

26564

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika

980

 

 

-

26483

Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

981

 

 

-

26534

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

982

 

 

-

 

 

 

U _________________________________________, dana: ____.____.________.

 

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: _________________________________________

 

 

 

 

Telefon za kontakt: _________________

 

 

 

 

Odgovorna osoba: _____________________________

 

 

 

 

 

 

BILANCA

 

za razdoblje

 

RKP broj

 

 

 

 

 

Naziv obveznika

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

OIB

 

 

 

 

 

 

 

Šifra djelatnosti:

 

 

 

 

 

 

 

Razina:

 

 

 

 

 

 

 

Razdjel

 

 

 

 

 

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

 

IMOVINA (AOP 002+063)

001

0

0

-

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)

002

0

0

-

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)

003

0

0

-

011

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

004

 

 

-

012

Nematerijalna imovina

005

 

 

-

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

006

 

 

-

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)

007

0

0

-

021 i 02921

Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)

008

0

0

-

0211

Stambeni objekti

009

 

 

-

0212

Poslovni objekti

010

 

 

-

0213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

011

 

 

-

0214

Ostali građevinski objekti

012

 

 

-

02921

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

013

 

 

-

022 i 02922

Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)

014

0

0

-

0221

Uredska oprema i namještaj

015

 

 

-

0222

Komunikacijska oprema

016

 

 

-

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

017

 

 

-

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

018

 

 

-

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

019

 

 

-

0226

Sportska i glazbena oprema

020

 

 

-

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

021

 

 

-

0228

Vojna oprema

022

 

 

-

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

023

 

 

-

023 i 02923

Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)

024

0

0

-

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

025

 

 

-

0232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

026

 

 

-

0233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

027

 

 

-

0234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

028

 

 

-

02923

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

029

 

 

-

024 i 02924

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)

030

0

0

-

0241

Knjige

031

 

 

-

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

032

 

 

-

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

033

 

 

-

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

034

 

 

-

02924

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

035

 

 

-

025 i 02925

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)

036

0

0

-

0251

Višegodišnji nasadi

037

 

 

-

0252

Osnovno stado

038

 

 

-

02925

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

039

 

 

-

026 i 02926

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)

040

0

0

-

0261

Istraživanje rudnih bogatstava

041

 

 

-

0262

Ulaganja u računalne programe

042

 

 

-

0263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

043

 

 

-

0264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

044

 

 

-

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

045

 

 

-

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

046

 

 

-

04

Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)

047

0

0

-

041

Zalihe sitnog inventara i auto guma

048

 

 

-

042

Sitni inventar i auto gume u upotrebi

049

 

 

-

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

050

 

 

-

05

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)

051

0

0

-

051

Građevinski objekti u pripremi

052

 

 

-

052

Postrojenja i oprema u pripremi

053

 

 

-

053

Prijevozna sredstva u pripremi

054

 

 

-

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

055

 

 

-

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

056

 

 

-

056

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

057

 

 

-

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)

058

0

0

-

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti

059

 

 

-

062

Proizvodnja i proizvodi

060

 

 

-

063

Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu

061

 

 

-

064

Roba za daljnju prodaju

062

 

 

-

1

Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)

063

0

0

-

11

Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)

064

0

0

-

111

Novac u banci (AOP 066 do 069)

065

0

0

-

1111

Novac na računu kod Hrvatske narodne banke

066

 

 

-

1112

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

067

 

 

-

1113

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

068

 

 

-

1114

Prijelazni račun

069

 

 

-

112

Izdvojena novčana sredstva

070

 

 

-

113

Novac u blagajni

071

 

 

-

114

Vrijednosnice u blagajni

072

 

 

-

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)

073

0

0

-

121

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)

074

0

0

-

1211

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

075

 

 

-

1212

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

076

 

 

-

122

Jamčevni polozi

077

 

 

-

123

Potraživanja od zaposlenih

078

 

 

-

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

079

 

 

-

125

Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

080

 

 

-

129

Ostala potraživanja

081

 

 

-

13

Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)

082

0

0

-

 

Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)

083

0

0

-

1321

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

084

 

 

-

1332

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

085

 

 

-

1333

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

086

 

 

-

1334

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

087

 

 

-

1341

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

088

 

 

-

1353

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

089

 

 

-

1354

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

090

 

 

-

1355

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

091

 

 

-

1363

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

092

 

 

-

1364

Zajmovi tuzemnim obrtnicima

093

 

 

-

1371

Zajmovi državnom proračunu

094

 

 

-

1372

Zajmovi županijskim proračunima

095

 

 

-

1373

Zajmovi gradskim proračunima

096

 

 

-

1374

Zajmovi općinskim proračunima

097

 

 

-

1375

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u

098

 

 

-

1376

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

099

 

 

-

1377

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

100

 

 

-

 

Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)

101

0

0

-

1313

Zajmovi međunarodnim organizacijama

102

 

 

-

1314

Zajmovi institucijama i tijelima EU

103

 

 

-

1315

Zajmovi inozemnim vladama u EU

104

 

 

-

1316

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU

105

 

 

-

1322

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

106

 

 

-

1356

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

107

 

 

-

1357

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

108

 

 

-

1358

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

109

 

 

-

1365

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

110

 

 

-

1366

Zajmovi inozemnim obrtnicima

111

 

 

-

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

112

 

 

-

14

Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)

113

0

0

-

 

Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)

114

0

0

-

1411

Čekovi

115

 

 

-

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi

116

 

 

-

1431

Mjenice

117

 

 

-

1441

Obveznice

118

 

 

-

1451

Opcije i drugi financijski derivati

119

 

 

-

1461

Ostali vrijednosni papiri

120

 

 

-

 

Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)

121

0

0

-

1412

Čekovi

122

 

 

-

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi

123

 

 

-

1432

Mjenice

124

 

 

-

1442

Obveznice

125

 

 

-

1452

Opcije i drugi financijski derivati

126

 

 

-

1462

Ostali vrijednosni papiri

127

 

 

-

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

128

 

 

-

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)

129

0

0

-

 

Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)

130

0

0

-

1512

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

131

 

 

-

1513

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

132

 

 

-

1514

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

133

 

 

-

1521

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

134

 

 

-

1531

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

135

 

 

-

1541

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

136

 

 

-

 

Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)

137

0

0

-

1532

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

138

 

 

-

1542

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

139

 

 

-

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

140

 

 

-

16

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)

141

0

0

-

161

Potraživanja za poreze

142

 

 

-

162

Potraživanja za doprinose

143

 

 

-

163

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)

144

0

0

-

1631

Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada

145

 

 

-

1632

Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

146

 

 

-

1633

Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna

147

 

 

-

1634

Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika

148

 

 

-

1635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

149

 

 

-

1636

Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

150

 

 

-

1637

Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

151

 

 

 

1638

Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

152

 

 

-

164

Potraživanja za prihode od imovine

153

 

 

-

165

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

154

 

 

-

166

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima

155

 

 

-

167

Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

156

 

 

-

168

Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode

157

 

 

-

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

158

 

 

-

17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)

159

0

0

-

171

Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

160

 

 

-

172

Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

161

 

 

-

173

Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

162

 

 

-

174

Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

163

 

 

-

179

Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

164

 

 

-

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)

165

0

0

-

191

Rashodi budućih razdoblja

166

 

 

-

192

Nedospjela naplata prihoda

167

 

 

-

193

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

168

 

 

-

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)

169

0

0

-

2

Obveze (AOP 171+183+184+200+228)

170

0

0

-

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)

171

0

0

-

231

Obveze za zaposlene

172

 

 

-

232

Obveze za materijalne rashode

173

 

 

-

234

Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)

174

0

0

-

2341

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

175

 

 

-

2342

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove

176

 

 

-

2343

Obveze za ostale financijske rashode

177

 

 

-

235

Obveze za subvencije

178

 

 

-

236

Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

179

 

 

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

180

 

 

-

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

181

 

 

-

239

Ostale tekuće obveze

182

 

 

-

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

183

 

 

-

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)

184

0

0

-

 

Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)

185

0

0

-

2511

Obveze za čekove

186

 

 

-

2521

Obveze za trezorske zapise

187

 

 

-

2531

Obveze za mjenice

188

 

 

-

2541

Obveze za obveznice

189

 

 

-

2551

Obveze za opcije i druge financijske derivate

190

 

 

-

2561

Obveze za ostale vrijednosne papire

191

 

 

-

 

Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)

192

0

0

-

2512

Obveze za čekove

193

 

 

-

2522

Obveze za trezorske zapise

194

 

 

-

2532

Obveze za mjenice

195

 

 

-

2542

Obveze za obveznice

196

 

 

-

2552

Obveze za opcije i druge financijske derivate

197

 

 

-

2562

Obveze za ostale vrijednosne papire

198

 

 

-

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

199

 

 

-

26

Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)

200

0

0

-

 

Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)

201

0

0

-

2622

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

202

 

 

-

2623

Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

203

 

 

-

2624

Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

204

 

 

-

2631

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

205

 

 

-

2643

Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

206

 

 

-

2644

Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

207

 

 

-

2645

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

208

 

 

-

2653

Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

209

 

 

-

2654

Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika

210

 

 

-

2671

Obveze za zajmove od državnog proračuna

211

 

 

-

2672

Obveze za zajmove od županijskih proračuna

212

 

 

-

2673

Obveze za zajmove od gradskih proračuna

213

 

 

-

2674

Obveze za zajmove od općinskih proračuna

214

 

 

-

2675

Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

215

 

 

-

2676

Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

216

 

 

-

2677

Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

217

 

 

-

 

Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)

218

0

0

-

2613

Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija

219

 

 

-

2614

Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU

220

 

 

-

2615

Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU

221

 

 

-

2616

Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU

222

 

 

-

2646

Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija

223

 

 

-

2647

Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava

224

 

 

-

2648

Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

225

 

 

-

2655

Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava

226

 

 

-

2656

Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika

227

 

 

-

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)

228

0

0

-

291

Odgođeno plaćanje rashoda

229

 

 

-

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

230

 

 

-

9

Vlastiti izvori (AOP 232+239-248+249 do 251)

231

0

0

-

91

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)

232

0

0

-

911

Vlastiti izvori (AOP 234+235)

233

0

0

-

9111

Vlastiti izvori iz proračuna

234

 

 

-

9112

Ostali vlastiti izvori

235

 

 

-

912

Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)

236

0

0

-

9121

Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze

237

 

 

-

9122

Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze

238

 

 

-

922

Višak/manjak prihoda (AOP 240 - 244)

239

 

 

-

9221

Višak prihoda (AOP 241 do 243)

240

0

0

-

92211

Višak prihoda poslovanja

241

 

 

-

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine

242

 

 

-

92213

Višak primitaka od financijske imovine

243

 

 

-

9222

Manjak prihoda (AOP 245 do 247)

244

0

0

-

92221

Manjak prihoda poslovanja

245

 

 

-

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

246

 

 

-

92223

Manjak primitaka od financijske imovine

247

 

 

-

93

Obračunati rashodi poslovanja

248

 

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja

249

 

 

-

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

250

 

 

-

98

Rezerviranja viška prihoda

251

 

 

-

99

Izvanbilančni zapisi (= 0)

252

0

0

-

991

Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)

253

0

0

-

996

Izvanbilančni zapisi - pasiva

254

 

 

-

Obvezni analitički podaci

 

 

 

 

dio 13

Potraživanja za dane zajmove - dospjela

255

 

 

-

dio 13

Potraživanja za dane zajmove - nedospjela

256

 

 

-

dio 16

Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela

257

 

 

-

dio 16

Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela

258

 

 

-

dio 17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela

259

 

 

-

dio 17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela

260

 

 

-

12911

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

261

 

 

 

12912

Potraživanja za predujmove

262

 

 

 

12913

Potraživanja za dane predujmove za EU projekte

263

 

 

 

12921

Ostala nespomenuta potraživanja

264

 

 

 

12931

Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)

265

 

 

 

12941

Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun

266

 

 

 

16371

Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

267

 

 

-

16372

Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

268

 

 

-

16373

Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

269

 

 

 

16374

Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

270

 

 

 

16375

Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

271

 

 

 

16376

Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

272

 

 

 

16377

Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

273

 

 

 

16378

Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

274

 

 

 

16631

Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

275

 

 

 

16641

Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

276

 

 

 

16642

Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

277

 

 

 

16643

Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima

278

 

 

 

16721

Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun

279

 

 

 

dio 23

Obveze za rashode poslovanja - dospjele

280

 

 

 

dio 23

Obveze za rashode poslovanja - nedospjele

281

 

 

 

dio 24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele

282

 

 

 

dio 24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele

283

 

 

 

dio 25

Obveze za vrijednosne papire - dospjele

284

 

 

-

dio 25

Obveze za vrijednosne papire - nedospjele

285

 

 

-

dio 26

Obveze za kredite i zajmove - dospjele

286

 

 

-

dio 26

Obveze za kredite i zajmove - nedospjele

287

 

 

-

23951

Obveze za predujmove

288

 

 

-

23952

Obveze za depozite

289

 

 

-

23953

Obveze za jamčevine

290

 

 

-

23954

Ostale nespomenute obveze

291

 

 

-

23955

Obveze za naplaćene tuđe prihode

292

 

 

-

23956

Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika

293

 

 

-

23957

Obveze za EU predujmove

294

 

 

-

23958

Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun

295

 

 

-

26223

Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru

296

 

 

-

26224

Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru

297

 

 

-

26233

Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru

298

 

 

-

26243

Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

299

 

 

-

26244

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

300

 

 

-

26314

Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru

301

 

 

-

26433

Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

302

 

 

-

26434

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

303

 

 

-

26443

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

304

 

 

-

26453

Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

305

 

 

-

26454

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

306

 

 

-

26463

Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

307

 

 

-

26464

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija

308

 

 

-

26473

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava

309

 

 

-

26483

Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

310

 

 

-

26484

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija

311

 

 

-

26534

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

312

 

 

-

26544

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika

313

 

 

-

26554

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava

314

 

 

-

26564

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika

315

 

 

-

 

 

 

 

 

U _________________________________________, dana: ____.____.________.

 

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: _________________________________________

 

 

 

 

Telefon za kontakt: _________________

 

 

 

 

Odgovorna osoba: _____________________________

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

 

za razdoblje

 

RKP broj

 

 

 

 

 

Naziv obveznika

 

Matični broj

 

 

 

 

 

Pošta i mjesto:

 

OIB

 

 

 

 

 

Adresa sjedišta

 

Šifra djelatnosti:

 

 

 

 

 

Razina:

 

šifra županije

 

 

 

 

 

Razdjel

 

Šifra grada/opć.:

 

 

 

 

 

 

 

AOP oznaka razdoblja:

 

 

 

 

 

Račun iz rač. plana

NAZIV

AOP

Iznos povećanja

Iznos smanjenja

1

2

3

4

5

9151

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)

001

0

0

91511

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)

002

0

0

 

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)

003

0

0

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

004

 

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

005

 

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

006

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

007

 

 

 

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

008

 

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

009

 

 

 

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)

010

0

0

 

Novac u banci i blagajni

011

 

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

012

 

 

 

Potraživanja za dane zajmove

013

 

 

 

Vrijednosni papiri

014

 

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

015

 

 

 

Potraživanja za prihode poslovanja

016

 

 

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

017

 

 

91512

Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)

018

0

0

 

Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)

019

0

0

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

020

 

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

021

 

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

022

 

 

 

Sitni inventar i auto gume

023

 

 

 

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi

024

 

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

025

 

 

 

Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)

026

0

0

 

Novac u banci i blagajni

027

 

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

028

 

 

 

Potraživanja za dane zajmove

029

 

 

 

Vrijednosni papiri

030

 

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

031

 

 

 

Potraživanja za prihode poslovanja

032

 

 

 

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

033

 

 

9152

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)

034

0

0

91521

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)

035

0

0

 

Obveze za rashode poslovanja

036

 

 

 

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

037

 

 

 

Obveze za vrijednosne papire

038

 

 

 

Obveze za kredite i zajmove

039

 

 

91522

Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)

040

0

0

 

Obveze za rashode poslovanja

041

 

 

 

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

042

 

 

 

Obveze za vrijednosne papire

043

 

 

109

Obveze za kredite i zajmove

044

 

 

 

 

 

 

U _________________________________________, dana: ____.____.________.

 

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: _________________________________________

 

 

 

 

Telefon za kontakt: _________________

 

 

 

 

Odgovorna osoba: _____________________________

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

 

za razdoblje

 

RKP broj

 

 

 

 

 

Naziv obveznika

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

OIB

 

 

 

 

 

 

 

Šifra djelatnosti:

 

 

 

 

 

 

 

Razina:

 

 

 

 

 

 

 

Razdjel

 

 

 

 

 

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Iznos

1

2

3

4

 

Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)

001

 

 

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)

002

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika

003

 

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)

004

0

231

Obveze za zaposlene

005

 

232

Obveze za materijalne rashode

006

 

234

Obveze za financijske rashode

007

 

235

Obveze za subvencije

008

 

236

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

009

 

237

Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

010

 

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

011

 

239

Ostale tekuće obveze

012

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

013

 

dio 25,26

Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)

014

0

251,253

Obveze za čekove i mjenice

015

 

254

Obveze za obveznice

016

 

256

Obveze za ostale vrijednosne papire

017

 

262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267

Obveze za tuzemne kredite i zajmove

018

 

261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656

Obveze za inozemne kredite i zajmove

019

 

 

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)

020

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika

021

 

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)

022

0

231

Obveze za zaposlene

023

 

232

Obveze za materijalne rashode

024

 

234

Obveze za financijske rashode

025

 

235

Obveze za subvencije

026

 

236

Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

027

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

028

 

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

029

 

239

Ostale tekuće obveze

030

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

031

 

dio 25, 26

Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)

032

0

251, 253

Obveze za čekove i mjenice

033

 

254

Obveze za obveznice

034

 

256

Obveze za ostale vrijednosne papire

035

 

262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267

Obveze za tuzemne kredite i zajmove

036

 

261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656

Obveze za inozemne kredite i zajmove

037

 

 

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)

038

0

 

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)

039

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)

040

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

041

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

042

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

043

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

044

 

23

Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)

045

0

231

Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)

046

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

047

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

048

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

049

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

050

 

232

Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)

051

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

052

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

053

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

054

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

055

 

234

Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)

056

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

057

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

058

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

059

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

060

 

235

Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)

061

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

062

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

063

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

064

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

065

 

236

Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

(AOP 067 do 070)

066

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

067

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

068

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

069

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

070

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)

071

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

072

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

073

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

074

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

075

 

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)

076

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

077

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

078

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

079

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

080

 

239

Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)

081

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

082

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

083

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

084

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

085

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)

086

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

087

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

088

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

089

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

090

 

dio 25,26

Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)

091

0

251,253

Obveze za čekove i mjenice

092

 

254

Obveze za obveznice

093

 

256

Obveze za ostale vrijednosne papire

094

 

262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267

Obveze za tuzemne kredite i zajmove

095

 

261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656

Obveze za inozemne kredite i zajmove

096

 

 

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)

097

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika

098

 

23

Obveze za rashode poslovanja

099

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

100

 

dio 25,26

Obveze za financijsku imovinu

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U _________________________________________, dana: ____.____.________.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: _________________________________________

 

 

Telefon za kontakt: _________________

 

 

 

Odgovorna osoba: _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić