Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 12/2021 (10.2.2021.), OBVEZATNE UPUTE BROJ FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

220

Na osnovi članka 48. točke 3., a u svezi članaka 51. točke 10., 52. točke 13. i 53. točke 14. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) te članka 56. stavaka 1. i 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. veljače 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ FL I

O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

I. NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

1.1. Nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i na izborima zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (dalje: nadzor financiranja izborne promidžbe) provode:

– Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo)

– županijska izborna povjerenstva, Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, gradska i općinska izborna povjerenstva (dalje: nadležna izborna povjerenstva).

1.2. Nadležna izborna povjerenstva s Državnim izbornim povjerenstvom kontaktiraju:

– telefonskim putem (01/2100-600, 01/2100-601)

– elektroničkom poštom ([email protected]) ili

– u slučaju potrebe, iznimno poštom (Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Visoka 15, Zagreb).

II. OBVEZE NADLEŽNIH IZBORNIH POVJERENSTAVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

2.1. Određuju člana izbornog povjerenstva zaduženog za nadzor financiranja izborne promidžbe.

2.2. Koriste informacijski sustav na način propisan Uputom za unos podataka o nadzoru financiranja izborne promidžbe u informacijski sustav za nadzor financiranja.

2.3. Obavljaju uvid u propisani obrazac obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe prilikom zaprimanja prijedloga kandidacijske liste/kandidature i provjeravaju je li:

2.3.1. obrazac uredno popunjen sa svim podacima

2.3.2. uz obrazac dostavljena preslika ugovora o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe (dalje: poseban račun) te je li u obrazac upisan ispravan broj posebnog računa, datum otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je otvoren poseban račun

2.3.3. uz obrazac dostavljena specijalna punomoć za davanje ovlaštenja određenoj osobi za unos podataka u informacijski sustav, jesu li u obrazac upisani podaci koji se odnose na davanje ovlaštenja, kao i odgovaraju li podaci na obrascu podacima iz specijalne punomoći

2.3.4. uz obrazac dostavljen međusobni sporazum, u slučaju kada kandidacijsku listu predlažu dvije ili više političkih stranaka, jesu li u međusobnom sporazumu navedene sve političke stranke koje su predložile kandidacijsku listu, je li međusobni sporazum potpisan od strane ovlaštenih osoba političkih stranka, kao i je li ona politička stranka koja je u međusobnom sporazumu navedena kao politička stranka koja otvara poseban račun, poseban račun i otvorila

2.3.5. izborni sudionik već dostavio on-line zahtjev za pristup informacijskom sustavu i dobio korisničko ime i lozinku za pristup istom i je li u informacijski sustav unio potrebne podatke te

– ako izborni sudionik nije dostavio on-line zahtjev za pristup informacijskom sustavu, unijeti u informacijski sustav podatke iz propisanog obrasca obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, odnosno one podatke koji su utvrđeni točnima pregledom preslike ugovora o posebnom računu, specijalne punomoći i međusobnog sporazuma

– ako je izborni sudionik dostavio on-line zahtjev za pristup informacijskom sustavu i u informacijski sustav unio potrebne podatke, usporediti podatke koji su unijeti u informacijski sustav sa podacima sadržanim na propisanom obrascu obavijesti o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, odnosno one podatke koji su utvrđeni točnima pregledom preslike ugovora o posebnom računu, specijalne punomoći i međusobnog sporazuma te, ako postoji nesuglasje u podacima, provjerom sa osobom za kontakt u svezi s prijedlogom kandidacijske liste/kandidature na odgovarajući način utvrditi koji su podaci točni i tako utvrđene podatke unijeti u informacijski sustav.

2.4. U odnosu prema izbornim sudionicima:

2.4.1. Upućuju izborne sudionike na objavljena priopćenja Državnog izbornog povjerenstva, on-line edukacije i druge pomoćne materijale vezane uz financiranje izborne promidžbe.

2.4.2. Pružaju pomoć izbornim sudionicima prilikom primjene i tumačenja Zakona o financiranju u dijelu koji se odnosi na financiranje izborne promidžbe (primjerice, tko otvara poseban račun, koliki je dopušten iznos donacije, zabranjeno financiranje, rokovi predaje financijskih izvješća iz čl. 39. st. 1. – 3. i čl. 40. st. 1. Zakona o financiranju i financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe iz čl. 58. st. 1. i 2. Zakona o financiranju (dalje: financijska izvješća) i sl.).

2.4.3. Zaprimaju od izbornih sudionika prijave donacija čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna, a za koje nije zaključen ugovor između izbornog sudionika i donatora, u smislu čl. 25. st. 8. Zakona o financiranju; prijave donacija nakon završetka izborne promidžbe, u smislu čl. 26. st. 2. Zakona o financiranju; prijave donacija koje prelaze propisane iznose iz čl. 29. st. 1. Zakona o financiranju za fizičku osobu te čl. 29. st. 2. Zakona o financiranju za pravnu osobu, u smislu čl. 29. st. 3. Zakona o financiranju i prijave financiranja iz nedopuštenih izvora iz čl. 46. st. 1., 2. i 3. Zakona o financiranju, u smislu čl. 46. st. 4. Zakona o financiranju.

2.4.4. Daju upute izbornim sudionicima na koji način dostavljaju financijska izvješća putem informacijskog sustava, na koji način koristiti informacijski sustav i na koji se način mogu dobiti odgovori na tehnička pitanja vezano uz korištenje informacijskog sustava.

2.4.5. Daju informacije izbornim sudionicima o statusu dostavljenih financijskih izvješća.

2.5. Provjeravaju je li:

2.5.1. za donacije čija je vrijednost veća od 5.000,00 kuna zaključen ugovor između izbornog sudionika i donatora te ako ugovor nije zaključen, je li izborni sudionik postupio sukladno čl. 25. st. 8. Zakona o financiranju

2.5.2. izborni sudionik primio donaciju nakon završetka izborne promidžbe te ako je takvu donaciju primio, je li izborni sudionik postupio sukladno čl. 26. st. 2. Zakona o financiranju

2.5.3. izborni sudionik izdavao potvrde o primitku donacija sukladno čl. 28. st. 1. Zakona o financiranju

2.5.4. ukupna vrijednost donacije fizičke osobe za financiranje izborne promidžbe u skladu sa čl. 29. st. 1. Zakona financiranju, odnosno ukupna vrijednost donacije pravne osobe u skladu sa čl. 29. st. 2. Zakona o financiranju te ako nije, je li izborni sudionik postupio sukladno čl. 29. st. 3. Zakona o financiranju

2.5.5. izborni sudionik sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe koristio isključivo za podmirenje troškova izborne promidžbe te je li sredstva koristio suprotno čl. 37. st. 1. – 4. Zakona o financiranju

2.5.6. ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe te ako je, je li izborni sudionik postupio sukladno čl. 38. st. 5. Zakona o financiranju

2.5.7. izborni sudionik izbornu promidžbu financirao iz nedopuštenih izvora propisanih člankom 46. st. 1. – 3. Zakona o financiranju te je li sa uplaćenom donacijom iz nedopuštenih izvora postupio sukladno čl. 46. st. 4. Zakona o financiranju.

2.6. Evidentiraju u informacijskom sustavu:

– datum objave zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista/pravovaljanih kandidatura – na dan objave zbirne liste

– datum objave konačnih rezultata izbora – na dan objave konačnih rezultata izbora

– povrede čl. 25. st. 8., čl. 26. st. 2., čl. 28. st. 1., čl. 29. st. 3., čl. 37. st. 1. – 4., čl. 38. st. 5. i čl. 46. st. 4. Zakona o financiranju uključujući dokaz o povredi – u roku od 10 (deset) dana od dostave Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe unosom u informacijski sustav.

2.7. U odnosu prema Državnom izbornom povjerenstvu:

– provode radnje u provedbi nadzora financiranja, na poziv i prema uputama Državnog izbornog povjerenstva.

2.8. Županijska izborna povjerenstva pružaju pomoć gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima na svom području u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe.

III. DRUGI KRUG GLASOVANJA

U slučaju provedbe drugog kruga glasovanja, nadležna izborna povjerenstva ispunjavaju obveze propisane točkama 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.8. ovih Obvezatnih uputa.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

4.2. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni

Klasa: 013-06/21-01/26 Urbroj: 507-04/07-21-3 Zagreb, 8. veljače 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić