Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 12/2021 (10.2.2021.), OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

219

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 8. veljače 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L II

O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. UVODNO

1.1. Na postupak obrade osobnih podataka osoba koje sudjeluju na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se zamjenici biraju sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava i na izborima zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda (dalje: lokalni izbori), dalje: osobni podaci, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

2. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

2.1. Voditelji obrade osobnih podataka su izborna povjerenstva koja su u skladu s odredbama Zakona nadležna za poduzimanje određene izborne radnje (dalje: nadležna izborna povjerenstva).

2.2. Voditelj obrade osobnih podataka u pogledu podnošenja prijedloga kandidacijske liste političke stranke za izbor članova predstavničkog tijela općine, grada, županije i/ili Grada Zagreba, prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga kandidature za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i/ili gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika, odnosno prikupljanje potpisa birača i podnošenja prijedloga kandidature za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika nacionalne manjine ili prijedloga kandidature za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda je politička stranka/političke stranke podnositelj/i prijedloga navedene kandidacijske liste ili prijedloga kandidature.

2.3. Voditelj obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga kandidacijske liste grupe birača za izbor članova predstavničkog tijela općine, grada, županije i/ili Grada Zagreba kao i prikupljanja potpisa birača i podnošenje prijedloga kandidature za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, župana, gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika, odnosno prikupljanja potpisa birača i podnošenje prijedloga kandidature za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i/ili župana iz reda pripadnika nacionalne manjine ili prijedloga kandidature za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda su prva tri birača – potpisnika navedenog prijedloga kandidacijske liste/prijedloga kandidature i/ili nositelj kandidacijske liste/kandidat.

2.4. Voditelj obrade osobnih podataka članova biračkih odbora su nadležna izborna povjerenstva koja ih imenuju i političke stranke koje određuju članove biračkog odbora sukladno odredbama Zakona.

2.5. Voditelj obrade osobnih podataka promatrača su ovlašteni predlagatelji promatrača propisani Zakonom i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva te nadležna izborna povjerenstva.

2.6. Kontaktni podaci voditelja obrade objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva za nadležna izborna povjerenstva, dok političke stranke, prva tri birača – potpisnika kandidacijske liste/prijedloga kandidature, nositelj kandidacijske liste/kandidat kao i ovlašteni predlagatelji promatrača objavljuju kontaktne podatke na drugi primjereni način.

2.7. Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade poštujući zahtjeve propisa o zaštiti osobnih podataka.

3. SVRHA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

3.1. Obrađuju se samo oni osobni podaci koji su nužni za provedbu pojedinih izbornih radnji.

3.2. Osoba čiji se osobni podaci obrađuju mora biti upoznata o svrsi obrade osobnih podataka.

3.3. Pri provođenju lokalnih izbora obrađuju se osobni podaci:

– članova izbornih tijela – radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad na izborima

– kandidata, birača, osoba za kontakt naznačenih na prijedlogu kandidacijske liste ili prijedlogu kandidature i osoba koje prikupljaju potpise birača, radi kandidiranja i radi daljnje obrade radi provedbe izbora

– promatrača – radi promatranja izbornog postupka

– osoba ovlaštenih za unošenje podataka u aplikacije izbornih sustava radi pristupa i rada u aplikacijama

– trećih osoba – stranaka ugovora s kojima voditelji obrade iz točke 2.1. ovih Obvezatnih uputa sklapaju ugovore radi provedbe popratnih radnji vezanih za lokalne izbore ili koje je voditelj obrade i iz točke 2.1. ovih Obvezatnih uputa odredio u stručne timove radi provedbe popratnih radnji vezanih za lokalne izbore.

4. VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJA SE OBRAĐUJE

4.1. Pri provođenju lokalnih izbora obrađuju se sljedeći osobni podaci:

– osobni podaci članova izbornih tijela – ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o osobnoj iskaznici, kontaktni podaci, datum rođenja, podatak o bankovnom računu i podatak o mirovinskom osiguranju, potpis, a za članove proširenog sastava izbornih povjerenstava te članove biračkih odbora i podatak o političkoj stranci koja ih je predložila u izborno tijelo te da nisu kandidati na lokalnim izborima, odnosno za predsjednika, potpredsjednika i članove stalnog sastava izbornog povjerenstva odnosno za predsjednika i potpredsjednika biračkog odbora da nisu član političke stranke niti kandidat na lokalnim izborima

– osobni podaci kandidata – ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, spol, podatak iz kaznene evidencije, kontaktni podaci i potpis; u slučaju kandidata državljanina druge države članice Europske unije prema posebnom propisu i državljanstvo, adresa prebivališta ili privremenog boravka na području jedinice gdje se provode izbori i podatak da li je osoba lišena prava da se kandidira u državi državljanstva

– osobni podaci birača koji predlažu kandidacijsku listu ili kandidaturu: ime i prezime, prebivalište, podaci o osobnoj iskaznici, po potrebi nacionalnost i potpis

– osobni podaci osobe koja prikuplja potpise birača: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) i potpis

– osobni podaci osobe za kontakt naznačene na prijedlogu kandidacijske liste ili prijedlogu kandidature: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), prebivališta i kontaktni podaci

– osobni podaci promatrača: ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) ili serijski broj identifikacijske isprave promatrača te podaci o podnositelju zahtjeva za promatranje izbora

– osobni podaci osoba ovlaštenih za unošenje podataka u aplikacije izborih sustava: ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa elektroničke pošte i drugi kontaktni podaci i

– osobni podaci trećih osoba koji su nužni za izvršavanje ugovora između te treće osobe i voditelja obrade iz točke 2.1 ovih Obvezatnih uputa, odnosno koji su nužni za izvršenje zadaće i plaćanje naknade članovima stručnih timova određenih radi provedbe popratnih radnji vezanih za lokalne izbore.

4.2. Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge osobne podatke ako su isti potrebni za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.

4.3. U obrascima koji su propisani drugim obvezatnim uputama za lokalne izbore bit će podrobnije naznačeni traženi osobni podaci za pojedine svrhe.

4.4. Radi provjere točnosti osobnih podataka iz točke 4.1. ovih Obvezatnih uputa, na zahtjev nadležnog izbornog povjerenstva, dostavit će i/ili omogućiti preuzimanje:

– ministarstvo nadležno za registar birača – podatke iz registra birača

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – podatke o prebivalištu i identifikacijskim ispravama birača

– ministarstvo nadležno za financije – podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

– ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa – podatke iz kaznene evidencije.

5. VRIJEME OBRADE OSOBNIH PODATAKA

5.1. Osobni podaci iz točke 4. ovih Obvezatnih uputa obrađuju se tijekom vremena potrebnog za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju u rokovima određenim Zakonom i drugim mjerodavnim propisima.

5.2. Nakon isteka propisanih rokova, s osobnim podacima postupa se u skladu s posebnim propisima koji uređuju pitanja vezano uz arhiviranje arhivskog gradiva te izlučivanje javnog dokumentarnog gradiva.

6. JAVNA OBJAVA OSOBNIH PODATAKA

6.1. Radi kandidiranja na lokalnim izborima javno se objavljuju osobni podaci sadržani u pravovaljanim kandidacijskim listama i zbirnim listama na način predviđen Zakonom.

6.2. Radi objave rezultata izbora javno se objavljuju osobni podaci izabranih kandidata na način propisan Zakonom.

6.3. Radi imenovanja članova izbornih tijela, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva i/ili na mrežnoj stranici i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave mogu se objaviti imena i prezimena članova izbornih tijela, a za članove proširenih sastava izbornih povjerenstava te članove biračkih odbora i podatak o političkoj stranci koja ih je predložila u izborno tijelo.

6.4. Osobni podaci iz točaka 6.1. – 6.3. ovih Obvezatnih uputa javno objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva i/ili mrežnoj i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim imena i prezimena kandidata, uklonit će se s mrežnih stranica i /ili oglasne ploče po isteku rokova određenih za obradu podataka iz Zakona i drugih mjerodavnih propisa.

7. OBJAVA I STUPANJE NA SNAGU

7.1. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

7.2. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26 Urbroj: 507-02/02-21-2 Zagreb, 8. veljače 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić