Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 12/2021 (10.2.2021.), OBVEZATNE UPUTE BROJ L I obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih tijela i određivanje biračkih mjesta

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

218

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 8. veljače 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L I

OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA – IMENOVANJE IZBORNIH TIJELA I ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA

1. Imenovanje izbornih tijela za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te njihovih zamjenika i izbora zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (dalje: lokalni izbori) te određivanje biračkih mjesta za provedbu lokalnih izbora, provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OL.

3. Obrasci iz točke I. ove Obvezatne upute su:

– OL-1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,

– OL-2 – Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva,

– OL-3 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,

– OL-4 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva,

– OL-5 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta,

– OL-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,

– OL-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora i

– OL-8 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora.

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

6. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26

Urbroj: 507-03/02-21-1

Zagreb, 8. veljače 2021.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić