NN 3/2021 (13.1.2021.), Statut Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica

69

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 52/19. i 42/20.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, Skupština Hrvatske turističke zajednice na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donosi

STATUT

HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija osnovana radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom.

(2) Hrvatska turistička zajednica djeluje po modelu destinacijske menadžment organizacije za područje Republike Hrvatske.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Hrvatska turistička zajednica je samostalna pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

(2) Sjedište Hrvatske turističke zajednice je u Zagrebu.

Članak 4.

(1) Naziv Hrvatske turističke zajednice je: HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA.

(2) Skraćeni naziv Hrvatske turističke zajednice je: HTZ.

Članak 5.

(1) Hrvatska turistička zajednica koristi pečat okruglog oblika s tekstom »Hrvatska turistička zajednica« i znakom hrvatskog turizma.

(2) Pečat Hrvatske turističke zajednice može prema potrebi biti i na stranim jezicima.

(3) U slučaju kad Hrvatska turistička zajednica koristi više pečata, svaki pečat mora imati svoj redni broj.

(4) Odluku o dimenzijama i broju pečata te načinu njihova korištenja i osobama ovlaštenim za njihovo čuvanje donosi direktor Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

(1) Hrvatska turistička zajednica u provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu koristi znak hrvatskog turizma.

(2) Hrvatska turistička zajednica u uredskom poslovanju i poslovnoj komunikaciji koristi korporativni logotip koji uz natpis »Hrvat­ska turistička zajednica« sadrži i znak hrvatskog turizma.

(3) Znak hrvatskog turizma i korporativni logotip mogu biti korišteni i na stranim jezicima.

(4) Odluku o obliku i sadržaju znaka hrvatskog turizma te korporativnog logotipa donosi Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Članak 7.

(1) Djelovanje Hrvatske turističke zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Hrvatska turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti osim u opsegu i na način propisan Zakonom.

(3) Hrvatska turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva osim u slučajevima određenim Zakonom.

II. ZADAĆE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 8.

Hrvatska turistička zajednica obavlja sljedeće zadaće:

1. stvaranje, upravljanje i jačanje prepoznatljivog brenda turizma Republike Hrvatske;

2. marketing turizma na nacionalnoj razini (npr. promocija putem online i offline kanala u zemlji i inozemstvu, organizacija sajamskih nastupa, radionica i posebnih prezentacija, organizacija studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja, udružene promotivne aktivnosti i slično);

3. provedba strateških marketinških projekata radi ostvarivanja strateških marketinških ciljeva;

4. donošenje strateškog i operativnog marketinškog plana hrvatskog turizma;

5. sudjelovanje u izradi strategije razvoja hrvatskog turizma;

6. koordinacija i usklađivanje aktivnosti s regionalnim turističkim zajednicama u elementima planiranja marketinga;

7. suradnja s regionalnim turističkim zajednicama i njihovim ključnim partnerima u segmentu poboljšanja prometne dostupnosti Republike Hrvatske kao turističke destinacije;

8. suradnja s ključnim partnerima i drugim nacionalnim turističkim organizacijama i međunarodnim udruženjima;

9. poboljšanje ugleda i položaja hrvatskog turizma na međunarodnom turističkom tržištu;

10. uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom;

11. uspostavljanje djelotvornog mehanizma mjerenja i nadzora učinkovitosti provedenih promotivnih aktivnosti na svim razinama turističkih zajednica;

12. provedba aktivnosti u području istraživanja turističkog tržišta;

13. koordiniranje razvoja i pozicioniranje turističkih proizvoda u skladu s važećim strateškim dokumentima hrvatskog turizma;

14. organizacija edukacija i stručnih skupova u svrhu podizanja konkurentnosti i sposobnosti sustava turističkih zajednica te ostalih dionika turističkih aktivnosti i ponude;

15. razvoj i upravljanje sustavom eVisitor i drugim turističkim informacijskim sustavima, kao i sustavima poslovne inteligencije na nacionalnoj razini te vertikalna integracija informacijskih sustava na svim razinama sustava turističkih zajednica;

16. redovito izvještavanje o ostvarenjima turističkog sektora (godišnje i sezonsko) posredstvom izvještaja, info grafika, publikacija i slično;

17. osnivanje, koordinacija i nadzor predstavništava u inozemstvu;

18. organizacija odabira i dodjele Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada;

19. raspisivanje i provođenje natječaja za manifestacije od nacionalnog interesa (npr. »top događanja«) temeljem odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice;

20. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije (nacionalnog i regionalnog značenja), potpora regionalnim turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na područjima turistički nedovoljno razvijenih županija/regija;

21. sudjelovanje i partnerstvo u projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije i drugih javnih izvora financiranja;

22. poduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj i promicanje svih selektivnih oblika turizma;

23. obavljanje drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

III. ČLANOVI HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 9.

(1) Članovi Hrvatske turističke zajednice su regionalne turističke zajednice i Turistička zajednica Grada Zagreba.

(2) Članovi Hrvatske turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka, upisuju se u Upisnik turističkih zajednica, a članstvo u Hrvatskoj turističkoj zajednici gubi se brisanjem iz Upisnika.

Članak 10.

Prava i dužnosti članova Hrvatske turističke zajednice su osobito:

1. imati predstavnike i sudjelovati u radu Skupštine Hrvatske turističke zajednice;

2. putem svojih predstavnika upravljati poslovima Hrvatske turističke zajednice;

3. davati inicijative u cilju unapređenja i promicanja hrvatskog turizma;

4. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u promociji i unapređenju hrvatskog turizma;

5. predlagati izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Hrvatske turističke zajednice;

6. biti obaviješteni o radu Hrvatske turističke zajednice i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju;

7. pridržavati se ovoga Statuta, općih akata, odluka i zaključaka tijela Hrvatske turističke zajednice;

8. koristiti stručnu pomoć Hrvatske turističke zajednice;

9. tražiti stručnu podršku i mišljenja vezana uz obavljanje svojih zadaća;

10. davati podatke i obavijesti potrebne za izvršenje zadaća Hrvatske turističke zajednice.

IV. TIJELA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 11.

(1) Tijela Hrvatske turističke zajednice su:

1. Skupština Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Skupština);

2. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Turističko vijeće);

3. Predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

(2) Mandat članova tijela iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovog članka je četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno delegirani.

(3) Članovi Skupštine i Turističkog vijeća, osim članova koji se delegiraju u Turističko vijeće, biraju se iz redova predstavnika obvezatnih ili dragovoljnih članova turističkih zajednica lokalne razine.

(4) Članovi tijela i predsjednik Hrvatske turističke zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

1. Skupština

Članak 12.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja u Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(2) Skupštinu čine predsjednik Hrvatske turističke zajednice te predstavnici regionalnih turističkih zajednica i Turističke zajednice Grada Zagreba.

Članak 13.

(1) Svaka regionalna turistička zajednica i Turistička zajednica Grada Zagreba ima po dva predstavnika u Skupštini te na svakih 5 % udjela u prihodu po osnovi turističke pristojbe i članarine još po jednog predstavnika. Udio u prihodu utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi izbornoj Skupštini.

(2) Listu turističkih zajednica i broj predstavnika koje pojedina turistička zajednica daje u Skupštinu, utvrđuje Turističko vijeće na temelju podataka i izračunu koje stručne službe Hrvatske turističke zajednice dostavljaju Turističkom vijeću, najranije 30 dana prije isteka mandata Skupštini.

(3) Na temelju liste iz stavka 2. ovoga članka, turističke zajednice koje imaju predstavnike u Skupštini pozivaju se da u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste donesu odluke o imenovanju predstavnika u narednom mandatu skupštine.

(4) Izborna skupština se saziva i konstituira u roku od 60 dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 14.

(1) Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine od dana konstituiranja Skupštine.

(2) Članovi Skupštine ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

(3) Mandat predstavnika u Skupštine prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

1. opozivom od strane turističke zajednice koja ga je izabrala;

2. smrću predstavnika;

3. prestankom pravnog temelja (ugovor o radu, menadžerski ugovor, ugovor o zastupanju ili sl.) temeljem kojeg je predstavnik ovlašten predstavljati člana turističke zajednice;

4. prestankom postojanja člana turističke zajednice kojeg predstavlja, odnosno prestankom članstva tog člana u turističkoj zajednici;

5. podnošenjem ostavke.

(4) Novoizabranom predstavniku u Skupštini mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran njegov prethodnik.

Članak 15.

(1) Skupština:

1. donosi Statut Hrvatske turističke zajednice;

2. donosi Poslovnik o radu Skupštine;

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća;

4. donosi godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice;

5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Hrvatske turističke zajednice;

6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće;

7. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa;

8. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Hrvatske turističke zajednice te predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje;

9. u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad neovisnih revizora izabire ovlaštenog revizora za provođenje revizije nad poslovanjem Hrvatske turističke zajednice;

10. osniva predstavništva i ispostave u inozemstvu;

11. raspisuje javni natječaj za izradu strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma te odlučuje o ponudama po raspisanom javnom natječaju;

12. donosi strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma;

13. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim propisom.

(2) Odluke iz stavka 1. točke 1., 4., 10., 11. i 12. Skupština donosi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Skupština može zatražiti dodatna pojašnjenja od strane revizora, tijela ili stručnih službi radi utvrđivanja činjenica te po potrebi osnovati i radnu skupinu koja će u stručnom dijelu skupštini pomagati u pomaganju nadzora.

(4) Izvješće o izvršenju programa rada, kao i izvješće neovisnog revizora temeljem provedenog nadzora, potrebno je dostaviti Ministarstvu i odboru Hrvatskog sabora nadležnom za turizam.

Članak 16.

(1) Skupština nadzire poslovanje Hrvatske turističke zajednice (vođenje poslova turističke zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice te izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice).

(2) Skupština je obvezna obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova skupštine kao i po nalogu Ministarstva, ako takav zahtjev skupštine odnosno Ministarstva postoji.

Članak 17.

(1) Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

(2) Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(3) Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, Skupština sazvana u skladu sa stavkom 3. ovog članka može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

(5) Na prijedlog predsjednika Hrvatske turističke zajednice može se sazvati elektronička sjednica Skupštine na kojoj će se elektronički evidentirati prisutnost i glasovi članova Skupštine.

(6) Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica Skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

Članak 18.

(1) Skupština se saziva najmanje dva puta godišnje.

(2) Predsjednik Hrvatske turističke zajednice saziva i predsjedava sjednicom Skupštine.

(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Hrvatske turističke zajednice, sjednici Skupštine predsjedava državni dužnosnik koji je prema propisima koji uređuju sustav državne uprave ovlašten mijenjati ministra ili druga osoba koju iz reda članova Skupštine odredi predsjednik Hrvatske turističke zajednice i koja za svoj rad odgovara predsjedniku Hrvatske turističke zajednice. Državni dužnosnik koji mijenja predsjednika Hrvatske turističke zajednice predsjeda sjednicom Skupštine bez mogućnosti glasanja.

Članak 19.

(1) Skupština odluke donosi javnim glasanjem.

(2) Način rada Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Turističko vijeće

Članak 20.

(1) Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine.

(2) Turističko vijeće ima trinaest članova, a čine ga predsjednik i dvanaest članova, od kojih osam bira Skupština iz redova članova Hrvatske turističke zajednice, na prijedlog predsjednika Hrvatske turističke zajednice, dva člana delegira Ministarstvo, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

(3) Turističko vijeće za svoj je rad odgovorno Skupštini.

Članak 21.

Turističko vijeće:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine;

2. predlaže Skupštini godišnji program rada te izvješće o izvršenju programa rada;

3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada Hrvatske turističke zajednice podnosi Skupštini izvješće o svom radu;

4. upravlja imovinom Hrvatske turističke zajednice sukladno Zakonu, ovom Statutu i sukladno programu rada, te odobrava sklapanje pravnih poslove čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, ako drugim odlukama nije odredilo drugačije;

5. donosi operativni plan predstavništava i utvrđuje ključne pokazatelje uspješnosti direktora predstavništva i voditelja ispostave;

6. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Hrvatske turističke zajednice i druge opće akte koje ne donosi Skupština;

7. imenuje direktora Hrvatske turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Hrvatske turističke zajednice;

8. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Hrvatske turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Hrvatske turističke zajednice;

9. daje ovlaštenje za zastupanje Hrvatske turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora;

10. donosi poslovnik o svom radu;

11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta;

12. utvrđuje prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština;

13. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa;

14. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada;

15. imenuje direktore predstavništava i voditelje ispostava u predstavništvima i ispostavama u inozemstvu na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine te ih razrješava;

16. utvrđuje znak hrvatskog turizma u provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu;

17. obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština;

18. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom.

Članak 22.

(1) Članovi Turističkog vijeća biraju se na mandat od četiri godine.

(2) Članovi Turističkog vijeća ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

(3) Mandat člana Turističkog vijeća može prestati i prije isteka vremena na koje je izabran, i to:

– ako podnese ostavku;

– smrću člana;

– članu kojeg bira Skupština:

o ako ga razriješi Skupština;

o prestankom pravnog temelja (ugovor o radu, menadžerski ugovor, ugovor o zastupanju ili sl.) temeljem kojeg je predstavnik ovlašten predstavljati člana turističke zajednice lokalne razine;

o prestankom postojanja člana turističke zajednice kojeg predstavlja, odnosno prestankom članstva tog člana u turističkoj zajednici;

– članu koji je delegiran ako ga opozove institucija koja ga delegira.

(4) Člana Turističkog vijeća iz stavka 3. alineje 3. ovog članka Skupština može razriješiti ako ne obavlja svoje dužnosti sukladno odredbama Zakona i Statuta te ako ne provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća.

(5) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran, nadležno tijelo (Skupština, Ministarstvo, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska obrtnička komora) delegira novog člana Turističkog vijeća na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 23.

(1) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Turističkog vijeća, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Turističkog vijeća.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Turističko vijeće odluku o razrješenju direktora Hrvatske turističke zajednice donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

(3) Na prijedlog predsjednika Hrvatske turističke zajednice može se sazvati elektronička sjednica Turističkog vijeća na kojoj će se elektronički evidentirati prisutnost i glasovi članova Turističkog vijeća.

Članak 24.

(1) Turističko vijeće saziva se najmanje jedanput svaka tri mjeseca i kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Turističkog vijeća.

(2) Turističko vijeće saziva i predsjedava mu predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

(3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Hrvatske turističke zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava državni dužnosnik koji je prema propisima koji uređuju sustav državne uprave ovlašten mijenjati ministra ili druga osoba koju iz reda članova Turističkog vijeća odredi predsjednik Hrvatske turističke zajednice i koja za svoj rad odgovara predsjedniku Hrvatske turističke zajednice. Državni dužnosnik koja mijenja predsjednika Hrvatske turističke zajednice predsjeda sjednicom Turističkog vijeća bez mogućnosti glasanja.

Članak 25.

(1) Turističko vijeće odluke donosi javnim glasanjem.

(2) Način rada Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu.

3. Predsjednik Hrvatske turističke zajednice

Članak 26.

(1) Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar nadležan za poslove turizma (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Predsjednik Hrvatske turističke zajednice je i predsjednik Skupštine, predsjednik Turističkog vijeća te predstavlja Hrvatsku turističku zajednicu.

4. Radna tijela

Članak 27.

(1) Za izvršenje zadaća, kao i radi razmatranja određenih pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga poslova Hrvatske turističke zajednice, Skupština i Turističko vijeće mogu osnivati stalna i povremena radna tijela (npr. osnivanje radnih tijela za razvoj i unapređenje turističkih proizvoda, za strateško planiranje i unapređenje promocije, nadziranje rada i sl.).

(2) Sastav, djelokrug i druga pitanja u svezi rada stalnih radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, određuje se odlukom o osnivanju takvog tijela, koju u okviru svojih ovlasti i djelokruga donosi Turističko vijeće ili Skupština.

V. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 28.

(1) Organizacija i način obavljana stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na izvršavanje zadaća Hrvatske turističke zajednice uređuje se aktom o ustrojstvu te o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te drugim aktima i odlukama kojima se uređuju interni poslovni procesi.

(2) Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

– operativnu provedbu zakonskih zadaća utvrđenih programom rada Hrvatske turističke zajednice;

– obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Hrvatske turističke zajednice;

– obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem općih i drugih akata, strateških dokumenata, godišnjeg programa rada i financijskog plana, izvješća o ostvarenju programa rada, metodologija te smjernica i uputa Hrvatske turističke zajednice;

– obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podatka utvrđenih propisima i aktima Hrvatske turističke zajednice;

– izradu analiza, informacija i drugih materijala vezanih uz provedbu zakonskih zadaća;

– provođenje aktivnosti u području istraživanja turističkog tržišta;

– izrada stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokruga Hrvatske turističke zajednice;

– obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Hrvatske turističke zajednice.

(3) Turističko vijeće na prijedlog direktora Hrvatske turističke zajednice, zajedno s godišnjim programom rada i financijskim planom Hrvatske turističke zajednice utvrđuje operativni plan Hrvatske turističke zajednice koji opisuje opseg i način provedbe planiranih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice za pojedinu kalendarsku godinu.

(4) Operativni plan može se mijenjati i dopunjavati tijekom kalendarske godine.

(5) Operativni plan iz stavka 3. ovog članka predstavlja poslovnu tajnu.

Članak 29.

(1) Direktor Hrvatske turističke zajednice odgovoran je za zakonitost rada Hrvatske turističke zajednice.

(2) Direktor Hrvatske turističke zajednice odgovara za svoj rad Skupštini, Turističkom vijeću i predsjedniku Hrvatske turističke zajednice.

(3) Direktor Hrvatske turističke zajednice zastupa Hrvatsku turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Hrvatske turističke zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Hrvatske turističke zajednice.

(4) Direktor Hrvatske turističke zajednice može opunomoćiti jednog ili više zaposlenika za zastupanje Hrvatske turističke zajednice u jednom ili više područja poslovanja Hrvatske turističke zajednice.

(5) Punomoć iz stavka 4. ovoga članka daje se sukladno odredbama propisa kojima se uređuju obvezni odnosi.

(6) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, direktora zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće na prijedlog predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

Članak 30.

(1) Natječaj za izbor direktora raspisuje Turističko vijeće.

(2) Na radni odnos direktora Hrvatske turističke zajednice primjenjuju se opći propisi o radu kojima se regulira radni odnos osobe koja je pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno ovlaštena voditi poslove poslodavca.

(3) Direktor Hrvatske turističke zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta koje ministar propisuje pravilnikom, mora imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu. Iznimno od ove odredbe, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u Hrvatskoj turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

(4) Direktor Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Članak 31.

Direktor Hrvatske turističke zajednice osobito obavlja sljedeće poslove:

1. zastupa i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Hrvatske turističke zajednice;

2. samostalno, bez prethodne suglasnosti Turističkog vijeća, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada sklapa pravne poslove čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, osim ako Turističko vijeće posebnim odlukama nije odredilo drugačije

3. uz prethodnu suglasnost Turističkog vijeća o odobrenju sklapanja pravnog posla, sklapa pravne poslove, čija pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna, osim ako Turističko vijeće posebnim odlukama nije odredilo drugačije;

4. organizira izvršavanje zadaća Hrvatske turističke zajednice;

5. brine se da poslovi i zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Hrvatske turističke zajednice i njezinih tijela;

6. najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, Turističkom vijeću podnosi izvješće o svom radu;

7. predlaže Turističkom vijeću opće akte kojima se sukladno općim propisima o radu uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca;

8. donosi odluku o osnovici za izračun visine plaća zaposlenika Hrvatske turističke zajednice;

9. predlaže Turističkom vijeću imenovanje direktora predstavništava i voditelja ispostava;

10. raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Hrvatskoj turističkoj zajednici te odlučuje o zapošljavanju radnika u turističkoj zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj turističkoj zajednici

11. upozorava djelatnike i članove tijela Hrvatske turističke zajednice na zakonitost njihovih odluka;

12. odlučuje o službenom putovanju djelatnika članova tijela i vanjskih suradnika Hrvatske turističke zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije;

13. predlaže tijelima Hrvatske turističke zajednice donošenje općih i drugih akata;

14. u granicama ovlasti odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju ispravnog i pravovremenog izvršenja zadaća Hrvatske turističke zajednice;

15. potpisuje poslovnu dokumentaciju Hrvatske turističke zajednice;

16. na temelju općih akata donosi odgovarajuće odluke, upute i druge provedbene akte kojima se pobliže utvrđuju poslovni procesi i organizacija rada u Hrvatskoj turističkoj zajednici;

17. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Hrvatske turističke zajednice;

18. odgovara za namjensko korištenje sredstava Hrvatske turističke zajednice;

19. priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine u suradnji s predsjednikom Hrvatske turističke zajednice i odgovoran je za zakonitost i usklađenost predloženih akata;

20. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom te općim i drugim aktima Hrvatske turističke zajednice, kao i ostalim propisima kojima se uređuje poslovanje Hrvatske turističke zajednice.

Članak 32.

Direktor Hrvatske turističke zajednice uz prethodnu suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice donosi odluke iz članka 31. točaka 7. i 9. kao i sve druge odluke za koje je Turističko vijeće odredilo da ih direktor Hrvatske turističke zajednice donosi uz prethodnu suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

Članak 33.

(1) Direktor Hrvatske turističke zajednice i njeni drugi zaposlenici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

(2) Direktoru Hrvatske turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu sukladno posebnom propisu.

(3) Direktor Hrvatske turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

(4) Direktor Hrvatske turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Članak 34.

(1) Direktor Hrvatske turističke zajednice bira se na mandat od četiri godine.

(2) Ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze direktora po osnovi obavljanja dužnosti, u ime i za račun Hrvatske turističke zajednice potpisuje predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

(3) Direktor Hrvatske turističke može biti razriješen prije isteka mandata radi jednog od sljedećih razloga:

1. na osobni zahtjev;

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Hrvatska turistička zajednica nije mogla vršiti svoje zadatke ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano;

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta;

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Hrvatske turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama;

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu;

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora Hrvatske turističke zajednice.

(4) U slučaju iz stavka 3. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Hrvatske turističke zajednice podnose predsjednik Hrvatske turističke zajednice, Skupština ili Turističko vijeće.

(5) Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru Hrvatske turističke zajednice se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

(6) Odluku o razrješenju direktora turističke zajednice donosi Turističko vijeće sukladno članku 23. stavku 2. Statuta.

(7) U slučaju razrješenja direktora Hrvatske turističke zajednice, Hrvatsku turističku zajednicu do izbora novog direktora zastupa predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

(8) U navedenom slučaju, Turističko vijeće je obvezno raspisati natječaj za novog direktora Hrvatske turističke zajednice.

Članak 35.

(1) Zaposlenici Hrvatske turističke zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta koje propisuje ministar nadležan za poslove turizma, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.

(2) Na radne odnose zaposlenih u turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu.

VI. PREDSTAVNIŠTVA I ISPOSTAVE HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 36.

(1) Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu osnivaju se za jedno ili više inozemnih tržišta.

(2) Predstavništvo osniva Skupština za jedno ili više inozemnih tržišta, a može imati jednu ili više ispostava.

(3) Odluku o obliku, sjedištu, području i načinu djelovanja predstavništva i ispostave donosi Turističko vijeće.

(4) Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu dužna su obavljati poslove turističke promocije hrvatskog turizma u inozemstvu te druge zadaća iz djelokruga rada sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma, godišnjem programu rada i financijskom planu Hrvatske turističke zajednice te operativnim planovima koje za svako predstavništvo utvrđuje Turističko vijeće.

(5) Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu obvezna su u svrhu praćenja i nadzora njihovog rada, sukladno procedurama i uputama koje donosi Turističko vijeće, najmanje dva puta godišnje izvještavati o poslovanju predstavništva te ispostava za koje je predstavništvo nadležno.

(6) Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u državi u kojoj su osnovana dužna su surađivati s diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u obavljanju promidžbenih i drugih aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 37.

Zadaće predstavništava i ispostava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu su:

1. operativno istraživanje inozemnog tržišta te uspostavljanje i održavanje poslovnih odnosa s partnerima na tržištu za koje su predstavništvo i ispostava nadležni (turoperatori, turističke agencije, prijevoznici i dr.) vezano za strateške projekte i druge promotivne aktivnosti u inozemstvu;

2. operativna podrška Hrvatskoj turističkoj zajednici u provođenju aktivnosti utvrđenih programom rada za tekuću godinu (opće i udruženo oglašavanje, strateški projekti, nastupi na sajmovima i prezentacijama i dr.) na tržištu za koje su predstavništvo i ispostava nadležni;

3. provođenje promotivnih i drugih aktivnosti koje su godišnjim programom rada za tekuću godinu dodijeljene u nadležnost predstavništvu i ispostavi;

4. provođenje ostalih zadaća i aktivnosti o kojima odluku donosi Turističko vijeće.

Članak 38.

(1) Predstavništvom rukovodi direktor predstavništva, a ispostavom voditelj ispostave.

(2) Direktore predstavništva i voditelje ispostava na prijedlog direktora Hrvatske turističke zajednice i uz prethodnu suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice imenuje Turističko vijeće na mandat od četiri godine.

(3) Radni odnos direktora predstavništva i voditelja ispostave prestaje po sili zakona istekom mandata.

(4) Natječaj za izbor direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u inozemstvu raspisuje Turističko vijeće.

(5) Direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u slučaju njegove duže odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju na prijedlog direktora Hrvatske turističke zajednice odredi Turističko vijeće.

Članak 39.

(1) Direktori predstavništva predlažu direktoru Hrvatske turističke zajednice operativni plan predstavništva koji opisuje opseg i način provedbe planiranih aktivnosti predstavništva i ispostava za koje je predstavništvo nadležno i koji se predlaže na prihvaćanje Turističkom vijeću kao sastavni dio operativnog plana iz članka 28. stavka 3. ovog Statuta, a koji moraju biti u skladu s općim i drugim aktima Hrvatske turističke zajednice.

(2) Turističko vijeće zajedno s operativnim planom predstavništva utvrđuje i ključne pokazatelje uspješnosti temeljem kojih se za svaku kalendarsku godinu utvrđuje uspješnost direktora predstavništva i voditelja ispostave.

(3) Ključnim pokazateljima uspješnosti određuje se očekivana razina ostvarenja plana aktivnosti direktora predstavništva ili voditelja ispostave vezanog uz izvršenje zadaća predstavništva odnosno ispostave određenih godišnjim programom rada (npr. broj sastanaka, radionica i drugih aktivnosti s ključnim partnerima na tržištu, sudjelovanje na pojedinim sajmovima i drugim događajima koje ne organizira Hrvatska turistička zajednica, način i opseg prikupljanja podataka potrebnih za tržišne i srodne analiza i druge aktivnosti koje neposredno provodi direktor predstavništva ili voditelj ispostave).

Članak 40.

Obveze direktora predstavništva ili voditelja ispostave u inozemstvu su:

1. zastupanje predstavništva i ispostave u inozemstvu sukladno općim i drugim aktima, procedurama i uputama Hrvatske turističke zajednice;

2. odgovornost za poslovanje i zakonitost rada predstavništva i/ili ispostave te namjensko korištenje sredstava kojima raspolaže predstavništvo, odnosno ispostava, sve u skladu s općim i drugima aktima te procedurama i uputama Hrvatske turističke zajednice;

3. organiziranje izvršavanja zadaća predstavništva i/ili ispostave;

4. usklađivanje materijalnih i drugih uvjeta rada predstavništva, odnosno ispostave, te koordinacija aktivnosti i zadaća s ciljem da isti budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni, a u skladu s odlukama i zaključcima tijela Hrvatske turističke zajednice te godišnjim programom rada i financijskim planom Hrvatske turističke zajednice, operativnim planom predstavništva te ključnim pokazateljima uspješnosti;

5. odlučivanje uz prethodnu suglasnost direktora Hrvatske turističke zajednice, o zapošljavanju radnika u predstavništvu, odnosno ispostavi i o raspoređivanju radnika na određena radna mjesta kao i o prestanku njihova rada, sukladno domicilnim propisima o radnim odnosima države u kojoj je osnovano predstavništvo ili ispostava;

6. odlučivanje o službenim putovanjima radnika predstavništva i ispostave, korištenju osobnih vozila u službene svrhe, korištenju sredstava reprezentacije i drugim materijalnim izdacima u svezi s radom predstavništva i ispostave;

7. potpisivanje poslovne dokumentacije predstavništva i ispostave;

8. odlučivanje o povjeravanju stručnih poslova trećim osobama ukoliko ocijeni da je to potrebno i svrsishodno u cilju izvršenja zadaća predstavništva, odnosno ispostave;

9. podnošenje Turističkom vijeću izvješća o radu koje sadrži podatke o provedenim aktivnostima i ostvarenju ključnih pokazatelja uspješnosti najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži;

10. provođenje odluka tijela Hrvatske turističke zajednice;

11. odgovornost za namjensko korištenje sredstava kojima raspolaže predstavništvo odnosno ispostava;

12. obavljanje drugih poslova utvrđenih aktima i odlukama tijela Hrvatske turističke zajednice.

Članak 41.

Direktori predstavništva i voditelji ispostave u inozemstvu, za svoj rad odgovaraju predsjedniku Hrvatske turističke zajednice, Turističkom vijeću i direktoru Hrvatske turističke zajednice.

Članak 42.

(1) Direktori predstavništava i voditelji ispostava u inozemstvu mogu biti razriješeni prije isteka mandata na koji su imenovani:

1. na osobni zahtjev;

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Hrvatska turistička zajednica nije mogla vršiti svoje zadatke ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano;

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta;

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Hrvatske turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama;

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu;

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora predstavništva ili voditelja ispostave.

(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora podnose predsjednik Hrvatske turističke zajednice, Skupština, Turističko vijeće ili direktor Hrvatske turističke zajednice.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru predstavništva ili voditelju ispostave se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

(4) Odluku o razrješenju direktora predstavništva ili voditelja ispostave donosi Turističko vijeće dvotrećinskom većinom svih članova Turističkog vijeća.

(5) U slučaju razrješenja direktora predstavništva, predstavništvo će do izbora novog direktora zastupati direktor Hrvatske turističke zajednice odnosno osoba koju direktor Hrvatske turističke zajednice opunomoći za zastupanje, a u slučaju razrješenja voditelja ispostave, ispostavu će do imenovanja novog voditelja zastupati direktor predstavništva nadležnog za ispostavu.

(6) U slučaju razrješenja direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave u inozemstvu, Turističko vijeće je obvezno raspisati natječaj za novog direktora predstavništva, odnosno voditelja ispostave.

Članak 43.

(1) Rad i poslovanje Hrvatske turističke zajednice, predstavništava i ispostava u inozemstvu podliježu unutarnjem nadzoru.

(2) Poslovi unutarnjeg nadzora nad radom predstavništava i ispostava obavljaju se sukladno Zakonu, općim i drugim aktima kojima se uređuje organizacija i način obavljanja stručnih i administrativnih poslova u Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(3) O provedenom unutarnjem nadzoru Hrvatska turistička zajednica dostavlja izvješće Ministarstvu.

(4) Ministarstvo može Hrvatskoj turističkoj zajednici naložiti provođenje nadzora u pojedinim predstavništvima i ispostavama te dostavu izvješća o provedenom nadzoru.

VII. GOSPODARENJE U HRVATSKOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI I NJENA IMOVINA

Članak 44.

(1) Hrvatska turistička zajednica financijska sredstva koristi sukladno utvrđenom godišnjem programu rada.

(2) Skupština do kraja tekuće godine donosi godišnji program rada za sljedeću godinu.

(3) Uz godišnji program rada Hrvatska turistička zajednica donosi i financijski plan sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 45.

(1) Godišnji program rada turističke zajednice obvezno sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje te posebno planirane zadatke i financijska sredstva predstavništava i ispostava.

(2) Prijedlog programa rada koji je utvrdilo Turističko vijeće obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se on donosi.

(3) Skupština donosi godišnji program rada uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za turizam.

(4) Hrvatska turistička zajednica može tijekom godine mijenjati i dopunjavati svoj godišnji program rada.

(5) Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5 %, Hrvatska turistička zajednica je dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada.

(6) Izmjene programa rada iz stavka 5. ovoga članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rada.

(7) Program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objavljuju se na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 46.

(1) Skupština je svake godine do kraja ožujka tekuće godine dužna usvojiti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

(2) Uz izvješće o izvršenju programa radu Hrvatska turistička zajednica usvaja i financijski izvještaj sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

(3) Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Članak 47.

(1) Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela Hrvatske turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

(2) Osim elemenata iz stavka 1. ovoga članka, izvješće o izvršenju programa rada Hrvatske turističke zajednice sadrži i specificirane izdatke i obveze za promociju hrvatskog turizma koji se financiraju iz državnog proračuna.

(3) Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada za prethodnu godinu Turističko vijeće obvezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se on donosi.

Članak 48.

(1) Hrvatska turistička zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1. turistička pristojba, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarina u turističkim zajednicama, u skladu s posebnim zakonom,

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno Zakonu i ovom Statutu.

(2) Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:

1. državnog proračuna,

2. dragovoljnih priloga i darova,

3. imovine i sl.

4. fondova Europske unije i drugih fondova.

(3) Hrvatska turistička zajednica, može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

Članak 49.

(1) Hrvatska turistička zajednica može, sukladno odredbama ovog Statuta, stjecati pokretnine, nekretnine i imovinska prava te istima neometano raspolagati u okviru poslovnih aktivnosti.

(2) U slučaju prestanka postojanja, imovina Hrvatske turističke zajednice pripast će Republici Hrvatskoj, osim ako se zakonom ne odredi drugačije.

Članak 50.

Na materijalno-financijsko poslovanje Hrvatske turističke zajednice primjenjuju se propisi koji uređuju materijalno-financijsko poslovanje neprofitnih organizacija.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 51.

(1) Javnost rada Hrvatske turističke zajednice osigurava se i ostvaruje priopćenjima sa sjednica tijela Hrvatske turističke zajednice, objavom općih i drugih akata na način da su dostupni zaposlenicima i javnosti, konferencijama za tisak, mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice i na drugi način kroz komunikaciju s medijima i javnosti te na sukladno važećim propisima.

(2) Na sjednicama tijela Hrvatske turističke zajednice mogu, na poziv predsjednika Hrvatske turističke zajednice ili direktora Hrvatske turističke zajednice, kao predstavnici javnosti prisustvovati predstavnici medija.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 52.

(1) Poslovnom tajnom Hrvatske turističke zajednice smatraju se isprave i podaci kojih bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo suprotno poslovanju Hrvatske turističke i štetilo bi interesima i poslovnom ugledu Hrvatske turističke zajednice te općenito interesima i konkurentnosti hrvatskog turizma.

(2) Direktor Hrvatske turističke zajednice ili predsjednik Hrvatske turističke zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna te ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni nakon prestanka radnog odnosa u Hrvatskoj turističkoj zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna, a što je Hrvatske turistička zajednica dužna regulirati zasebnim pravnim poslovima s članovima i zaposlenicima.

(4) Turističko vijeće može općim aktom posebno regulirati sva pitanja vezana uz poslovnu tajnu.

(5) Povreda odredaba ovog Statuta koji se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.

X. NADZOR

Članak 53.

Hrvatska turistička zajednica je, u provođenju nadzora od strane Ministarstva ili od strane neovisnog revizora po nalogu Skupštine, dužna dostaviti sva zatražena izvješća, podatke i materijale te omogućiti neposredan uvid u poslovanje.

XI. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 54.

(1) Posebno zaslužnim pojedincima i organizacijama za provođenje promidžbe i razvoj turističke djelatnosti, Hrvatska turistička zajednica može uručiti priznanja i nagrade.

(2) Odluku o vrstama priznanja, kriterijima za dodjelu te imenovanju povjerenstva za provođenje izbora dobitnika, te dodjeli priznanja donosi Turističko vijeće.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 55.

(1) Hrvatska turistička zajednica ima Statut, opće akte (pravilnike i poslovnike) i druge provedbene i slične akte (odluke i sl.).

(2) U slučaju nesuglasnosti pojedinog akta s odredbama višeg akta, izravno se primjenjuju odredbe višeg akta.

(3) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština. Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine odredbe ili može naložiti Turističkom vijeću ili direktoru Hrvatske turističke zajednice da predmetni akt usklade sa Statutom.

Članak 56.

(1) Statut donosi Skupština, uz prethodnu pisanu suglasnost Ministarstva.

(2) Poslovnike o radu tijela Hrvatske turističke zajednice donose nadležna tijela običnom većinom glasova.

Članak 57.

Opći akti Hrvatske turističke zajednice su osobito akti:

– o unutarnjem ustrojstvu

– o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

– o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

– o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim primanjima

– iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, arhivskog gradiva

– drugi opći akti utvrđeni odlukom Skupštine i Turističkog vijeća odnosno drugim propisima.

Članak 58.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2) Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje jedna petina članova Skupštine Hrvatske turističke zajednice.

(3) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Hrvatske turističke zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

(4) Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću u roku osam dana od dana primitka.

(5) Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga, Turističko vijeće utvrđuje konačni prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji se upućuje ministarstvu nadležnom za poslove turizma na suglasnost.

(6) Nakon primitka suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka Skupština je dužna donijeti izmjene i dopune u roku od mjesec dana od dana primitka predmetne suglasnosti, a ako to ne učini u navedenom roku smatrat će se da suglasnost nije dana.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Hrvatske turističke zajednice od 28. veljače 2012. godine objavljen u »Narodnim novinama«, broj 34/12. te Izmjene i dopune Statuta od 9. svibnja 2012. godine objavljene u »Narodnim novinama«, broj 59/12.

(2) Odredba članka 34. stavka 1. ovog Statuta stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

(3) Direktor Hrvatske turističke zajednice koji je zatečen na dan stupanja na snagu ovog Statuta, obnašat će dužnost direktora Hrvatske turističke zajednice sukladno pravima i obvezama utvrđenim i stečenim do dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednica Hrvatske turističke zajednice dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić