Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 148/2020 (31.12.2020.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2893

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2021. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 128/19), sukladno Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2020./21. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 62,52 kune godišnje, po razrednom odjelu 1.025,43 kune godišnje, po školskoj zgradi 7.583,37 kuna godišnje.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2020./21. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 191,23 kune godišnje, po razrednom odjelu 3.136,50 kuna godišnje i po školskoj zgradi 5.002,92 kune godišnje.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2021. GODINI

 

Red. br.

Nositelj financiranja

Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje

Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

UKUPNO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA

(kn)

0

1

2

3

4=2+3

ŽUPANIJE

1.

Zagrebačka

39.560.220

5.560.611

45.120.831

2.

Krapinsko-zagorska

24.347.197

4.102.346

28.449.543

3.

Sisačko-moslavačka

28.138.897

2.831.858

30.970.755

4.

Karlovačka

19.287.311

2.196.780

21.484.091

5.

Varaždinska

34.472.921

4.334.760

38.807.681

6.

Koprivničko-križevačka

12.315.574

2.042.013

14.357.587

7.

Bjelovarsko-bilogorska

19.553.896

3.101.621

22.655.517

8.

Primorsko-goranska

25.141.620

4.242.031

29.383.651

9.

Ličko-senjska

12.253.989

1.205.009

13.458.998

10.

Virovitičko-podravska

14.567.837

2.302.327

16.870.164

11.

Požeško-slavonska

15.565.296

1.758.994

17.324.290

12.

Brodsko-posavska

22.729.482

3.049.315

25.778.797

13.

Zadarska

24.242.208

3.209.857

27.452.065

14.

Osječko-baranjska

43.316.785

6.677.604

49.994.389

15.

Šibensko-kninska

14.276.955

1.690.659

15.967.614

16.

Vukovarsko-srijemska

21.741.106

3.632.869

25.373.975

17.

Splitsko-dalmatinska

55.128.984

9.301.835

64.430.819

18.

Istarska

17.313.152

2.381.141

19.694.293

19.

Dubrovačko-neretvanska

17.618.651

3.067.437

20.686.088

20.

Međimurska

16.735.988

3.113.391

19.849.379

21.

Grad Zagreb

101.945.769

23.619.537

125.565.306

 

UKUPNO ŽUPANIJE

580.253.838

93.421.995

673.675.833

 

 

 

Red. br.

Nositelj financiranja

Obračunati iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje

Obračunati iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

UKUPNO MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD OSNOVNOG ŠKOLSTVA

(kn)

0

1

2

3

4=2+3

GRADOVI

1.

Velika Gorica

11.455.997

2.281.094

13.737.091

2.

Samobor

7.614.196

1.251.861

8.866.057

3.

Vrbovec

3.720.759

662.286

4.383.045

4.

Zaprešić

2.757.871

684.836

3.442.707

5.

Krapina

1.807.245

447.315

2.254.560

6.

Sisak

7.682.613

1.284.070

8.966.683

7.

Kutina

4.545.004

859.721

5.404.725

8.

Karlovac

9.366.460

1.581.245

10.947.705

9.

Varaždin

6.898.108

1.413.955

8.312.063

10.

Koprivnica

6.027.185

1.042.539

7.069.724

11.

Križevci

4.450.948

843.957

5.294.905

12.

Đurđevac

1.597.694

290.660

1.888.354

13.

Bjelovar

5.745.440

1.178.946

6.924.386

14.

Rijeka

15.290.841

3.283.374

18.574.215

15.

Crikvenica

1.378.630

330.676

1.709.306

16.

Opatija

1.047.346

212.244

1.259.590

17.

Gospić

3.499.706

446.087

3.945.793

18.

Virovitica

4.365.317

893.771

5.259.088

19.

Požega

4.616.387

592.716

5.209.103

20.

Slavonski Brod

11.085.671

2.279.117

13.364.788

21.

Zadar

8.434.869

2.720.282

11.155.151

22.

Osijek

13.876.100

2.792.447

16.668.547

23.

Šibenik

7.003.408

1.374.992

8.378.400

24.

Vinkovci

5.439.733

1.336.203

6.775.936

25.

Vukovar

7.386.404

965.251

8.351.655

26.

Makarska

1.882.823

639.709

2.522.532

27.

Split

17.365.671

5.044.715

22.410.386

28.

Pula-Pola

8.704.085

1.767.583

10.471.668

29.

Labin

2.373.706

514.510

2.888.216

30.

Pazin

5.870.462

622.438

6.492.900

31.

Poreč-Parenzo

3.211.714

671.332

3.883.046

32.

Rovinj-Rovigno

2.081.319

502.139

2.583.458

33.

Umag-Umago

2.876.398

474.257

3.350.655

34.

Dubrovnik

6.353.008

1.405.883

7.758.891

35.

Čakovec

4.342.731

1.215.888

5.558.619

 

UKUPNO GRADOVI

212.155.849

43.908.099

256.063.948

 

SVEUKUPNO RH

792.409.687

137.330.094

929.739.781

 

 

 

III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstava iz točke II. ove Odluke, županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije, Grad Zagreb i gradovi u financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva u 2021. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi 1,9 %.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9% ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 102/20), sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koje se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku županiju i Zagrebačku županiju za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. dostaviti do 31. ožujka 2022. na obrascu OŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, kao i sve druge rashode na koje se odnosi Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) realizirati u skladu s načelima javne nabave.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-04/513 Urbroj: 50301-04/12-20-2 Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić