NN 148/2020 (31.12.2020.), Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

Vlada Republike Hrvatske

2889

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18 i 121/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na energente i električnu energiju.

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018.).

Visina trošarine

Članak 3.

 

PREDMET OPOREZIVANJA

Visina trošarine u kunama

Olovni motorni benzin

4.500,00

kn/1000 l

Bezolovni motorni benzin

3.860,00

kn/1000 l

Motorni benzin za zrakoplove

4.500,00

kn/1000 l

Dizelsko gorivo

3.060,00

kn/1000 l

Loživo ulje

423,00

kn/1000 l

Plavi dizel

0,00

kn/1000 l

Kerozin – petrolej

 

 

– za pogon

2.660,00

kn/1000 l

– za grijanje

1.752,00

kn/1000 l

UNP – ukapljeni naftni plin

 

– za pogon

100,00

kn/1000 kg

– za grijanje

100,00

kn/1000 kg

Teško loživo ulje

160,00

kn/1000 kg

Prirodni plin

 

 

– za pogon

0,00

kn/MWh

– za grijanje za poslovnu uporabu

4,05

kn/MWh

– za grijanje za neposlovnu uporabu

8,10

kn/MWh

Kruta goriva

 

 

– za poslovnu uporabu

2,30

kn/GJ

– za neposlovnu uporabu

2,30

kn/GJ

Električna energija

 

 

– za poslovnu uporabu

3,75

kn/MWh

– za neposlovnu uporabu

7,50

kn/MWh

Biogoriva

0,00

kn

 

 

 

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-03/94 Urbroj: 50301-05/16-20-2 Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić