Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 147/2020 (30.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o padobranstvu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2864

Na temelju članka 142. točka 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PADOBRANSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o padobranstvu (»Narodne novine«, broj 65/15) u članku 2. stavku 1. iza točke 13. dodaje se točka 13.a koja glasi:

»13.a Linija gledališta: jasno vidljiva linija koja određuje granice prostora namijenjenog gledateljstvu i drugim prostorima kojima gledateljstvo ima pristup,«.

(2) Iza točke 16. dodaje se točka 16.a koja glasi:

»16.a Organizator izvanaerodromskog skoka: pravna ili fizička osoba koja organizira i odgovorna je za izvođenje izvanaerodromskog skoka i koja je za to dužna ishoditi sva pripadajuća odobrenja od Agencije,«.

(3) Točka 34. mijenja se i glasi:

»34. Tandem padobran: padobran posebno konstruiran za istodobno skakanje dvije osobe (tandem pilot i tandem putnik), gdje tandem pilot i tandem putnik koriste jedan glavni i rezervni padobran i pri čemu putnik koristi zaseban sustav veza kojim je pričvršćen na sustav veza tandem pilota,«.

Članak 2.

(1) Iza članka 17. dodaju se članci 17.a, 17.b, 17.c, 17.d, 17.e i 17.f s naslovima iznad njih koji glase:

»Izvođenje izvanaerodromskog skoka padobranom

Obveze organizatora izvanaerodromskog skoka

Članak 17.a

(1) Organizator izvanaerodromskog skoka odgovoran je za organizaciju izvođenja izvanaerodromskog skoka na siguran način i u skladu s primjenjivim propisima, odobrenjima i planom izvođenja izvanaerodromskog skoka.

(2) Organizator mora osigurati:

a) da je iskustvo i stručnost osoba uključenih u organizaciju i upravljanje izvanaerodromskim skokom odgovarajuće s obzirom na njegovu složenost

b) da je razina iskustva sudionika odgovarajuća za izvođenje planiranih aktivnosti i da sudionici posjeduju valjane dozvole, ovlaštenja ili druge jednako vrijedne dokumente, stručnu osposobljenost te udovoljavaju i drugim propisnim uvjetima

c) da su padobrani odgovarajući za izvođenje planiranih aktivnosti i da je za njih izdan dokaz o tehničkoj ispravnosti

d) da su zrakoplovi odgovarajući za izvođenje planiranih aktivnosti i da je za njih izdana valjana svjedodžba o plovidbenosti ili drugi jednakovrijedni dokument

e) da je udaljenost doskočišta od linije gledališta u skladu s ovim Pravilnikom

f) održavanje reda neposredno prije, tijekom i neposredno nakon izvođenja izvanaerdromskog skoka padobranom

g) dostupnost službi za slučaj opasnosti za vrijeme trajanja izvođenja izvanaerodromskog skoka.

(3) Organizator izvanaerodromskog skoka mora imenovati rukovoditelja skakanja i njegovog zamjenika.

Obveze sudionika

Članak 17.b

(1) Sudionik mora izvoditi planirane aktivnosti na siguran način, u skladu s primjenjivim propisima, odobrenjima, planom izvođenja izvanaerodromskog skoka i uputama organizatora izvanaerodromskog skoka.

(2) Sudionik ne smije započeti s izvođenjem planiranih aktivnosti bez izvršne pripreme.

(3) Sudionik ne smije započeti, odnosno mora prekinuti izvođenje planirane aktivnosti, ako meteorološki uvjeti ne osiguravaju njihovo sigurno izvođenje.

(4) Sudionik ne smije preletjeti padobranom gledalište, parkiralište za vozila, vezove i sidrišta plovila na visinama nižim od 5 metara.

Zahtjev za odobrenje izvanaerodromskog skoka

Članak 17.c

(1) Organizator izvanaerodromskog skoka podnosi zahtjev za odobrenje izvođenja izvanaerodromskog skoka padobranom na način koji utvrđuje Agencija.

(2) Uz zahtjev za odobrenje, organizator izvanaerodromskog skoka mora priložiti plan izvođenja izvanaerodromskog skoka.

Plan izvođenja izvanaerodromskog skoka

Članak 17.d

Plan izvođenja izvanaerodromskog skoka mora sadržavati:

a) mjesto, datum, sat i vrijeme trajanja izvanaerodromskog skoka

b) imena, kontakte i zaduženja osoba uključenih u organizaciju izvanaerodromskog skoka

c) minimalnu razinu iskustva sudionika

d) tip padobrana kojim se izvodi izvanaerodromski skok

e) očekivani broj gledatelja

f) nacrt prostora izvođenja izvanaerodromskog skoka

g) opis korištenja zračnog prostora

h) opis koordinacije s pružateljem usluga u zračnoj plovidbi i drugim korisnicima prostora na kojem se izvodi zrakoplovni skok

i) postupak za održavanje reda na mjestu izvođenja izvanaerodromskog skoka i

j) postupak za slučaj opasnosti.

Nacrt prostora izvođenja izvanaerodromskog skoka

Članak 17.e

Nacrt prostora izvođenja izvanaerodromskog skoka mora sadržavati:

a) prostor doskočišta za padobrance

b) pričuvna područja za prizemljenje u slučaju neplaniranih događaja

c) prostor gledališta

d) objekte ili područje od posebnog značaja i

e) reljefne i druge značajne prepreke.

Minimalna udaljenost od gledališta

Članak 17.f

(1) Udaljenost doskočišta od linije gledališta mora biti ≥15 metara.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, udaljenost doskočišta od linije gledališta može biti i manja ukoliko organizator izvanaerodromskog skoka dostavi procjenu rizika i ishodi odobrenje.«

Članak 3.

(1) U članku 18. stavku 3. točki c) riječ »i« na kraju rečenice briše se.

(2) U točki d) točka na kraju rečenice zamjenjuje se riječju »i«.

(3) Iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) nije opremljen padobranskim automatom na rezervnom padobranu.«

Članak 4.

U članku 20. brojka »6« zamjenjuje se brojkom »12«.

Članak 5.

(1) U članku 27. stavak 4. briše se.

(2) Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

(3) U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. iza riječi »slijetanja« dodaje se zarez i riječi »ako je izvedivo«.

Članak 6.

(1) U članku 30. stavku 1. točka a) briše se.

(2) Dosadašnje točke b) do d) postaju točke a) do c).

Članak 7.

(1) U članku 32. stavku 1. iza riječi »knjižica padobrana« dodaju se riječi »ili drugi odgovarajući dokument«.

(2) U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: »Knjižica padobrana ili drugi odgovarajući dokument mora sadržavati sljedeće podatke:«.

Članak 8.

(1) U članku 33. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Padobran se mora prepakirati najmanje jednom u 12 mjeseci.«

(2) Dosadašnji stavci 4. do 8. postaju stavci 5. do 9.

(3) U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. brojka »2« zamjenjuje se brojkom »4«.

Članak 9.

U članku 48. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnik padobranstva mora:

a) dostaviti potvrdu organizacije za osposobljavanje da je u periodu valjanosti ovlaštenja nadzirao najmanje 50 skokova učenika padobranaca u ulozi nastavnika padobranstva ili

b) položiti provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnika padobranstva sa ispitivačem unutar 90 dana prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja.

(2) Za produženje valjanosti ovlaštenja AFF nastavnik padobranstva mora:

a) u periodu valjanosti ovlaštenja ostvariti najmanje 20 AFF skokova u ulozi AFF nastavnika padobranstva, od čega najmanje 5 skokova u zadnjih 12 mjeseci prije isteka valjanosti ovlaštenja, ili

b) položiti provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja AFF nastavnika padobranstva sa ispitivačem unutar 90 dana prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja.«

Članak 10.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnik tandem pilota mora:

a) u periodu valjanosti ovlaštenja ostvariti najmanje 30 tandem skokova u ulozi nastavnika tandem pilota, od čega najmanje 5 skokova u zadnjih 12 mjeseci prije isteka valjanosti ovlaštenja ili

b) položiti provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnika tandem pilota sa ispitivačem unutar 90 dana prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja.«

Članak 11.

(1) U članku 65. stavku 1. točki a) na kraju rečenice dodaje se riječ »i«.

(2) Točka c) briše se.

Članak 12.

(1) U članku 67. stavku 3. točka a) briše se.

(2) Dosadašnje točke b) do g) postaju točke a) do f).

Članak 13.

Dodatak 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.

 

DOZ­VOLA

KATEGORIJE B

KATEGORIJE C

KATEGORIJE D

UVJETI

1. posjedovati dozvolu kategorije A,

2. ostvariti 50 skokova padobranom na slobodno,

3. ostvariti 30 minuta slobodnog pada, i

4. ostvariti 10 skupnih likovnih skokova u slobodnom padu (FS) u skupini do četiri padobranaca, ili

izvesti komplet figura za najviše 20 sekundi, ili

demonstrirati osnovne elemente slobodnog stila (FF) u slobodnom padu, i

5. položiti pisani teorijski ispit za stjecanje dozvole kategorije B proveden od strane ovlaštenog ispitivača

1. posjedovati dozvolu kategorije B,

2. ostvariti 200 skokova padobranom na slobodno,

3. ostvariti 60 minuta slobodnog pada, i

4. ostvariti 20 skupnih likovnih skokova u slobodnom padu (FS) u skupini od četiri ili više padobranaca, ili

izvesti komplet figura za najviše 16 sekundi, ili

demonstrirati napredne elemente slobodnog stila (FF) u slobodnom padu, i

5. položiti pisani teorijski ispit za stjecanje dozvole kategorije C proveden od strane ovlaštenog ispitivača

1. posjedovati dozvolu kategorije C,

2. ostvariti 500 skokova padobranom na slobodno,

3. ostvariti 180 minuta slobodnog pada, i

4. položiti pisani teorijski ispit za stjecanje dozvole kategorije D proveden od strane ovlaštenog ispitivača

 

 

Pisani teorijski ispit iz tablice 1. za stjecanje dozvole kategorije B, C i D mora sadržavati pitanja iz sljedećih tema:

a) prinudni postupci u izvanrednim situacijama

b) tehnike izvođenja skoka padobranom i

c) poznavanje padobrana, padobranske opreme i zrakoplova.«

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/133 Urbroj: 530-07-1-1-20-2 Zagreb, 28. prosinca 2020.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić