Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 145/2020 (24.12.2020.), Pravilnik o provedbi Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede

2807

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA PRIVREMENE IZVANREDNE MJERE POTPORE ZA OČUVANJE LIKVIDNOSTI PROIZVOĐAČA TOVNIH SVINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-04/510, urbroj: 50301-05/14-20-2 od 23. prosinca 2020. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.).

Pojmovnik

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena proizvođačima tovnih svinja a koji su u odobrene objekte za klanje papkara isporučili tovne svinje koje su evidentirane u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja u razdoblju od 15. 9. 2020. do 15. 12. 2020. godine te pripadaju u kategorije T1 i T2

2) korisnik potpore je poljoprivrednik u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) upisan u Upisnik poljoprivrednika i posjednik je svinja upisanih u Jedinstveni registar domaći životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ)

3) JRDŽ je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Iznos potpore

Članak 4.

Jedinični iznos potpore iz Programa određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa prema broju prihvatljivih grla za koja se ostvaruje pravo na potporu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) upisani u Upisnik poljoprivrednika i posjednici su svinja upisanih u JRDŽ, a koji su u odobrene objekte za klanje papkara isporučili tovne svinje koje su evidentirane u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja u razdoblju od 15. 9. 2020. do 15. 12. 2020. godine te pripadaju u kategorije T1 i T2.

Uvjeti prihvatljivosti grla

Članak 6.

Za potporu je prihvatljivo do 1000 grla tovnih svinja po prihvatljivom korisniku koja su:

– isporučena s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u Republici Hrvatskoj

– imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje

– evidentirana su u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja u razdoblju od 15. 9. 2020. do 15. 12. 2020. godine te pripadaju u kategorije T1 i T2.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 7.

(1) Ministarstvo na temelju uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i članku 6. ovoga Pravilnika donosi Odluku s popisom prihvatljivih korisnika.

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) na temelju Odluke iz stavka 1. ovoga članka provodi završne administrativne kontrole vezane uz uvjete prihvatljivosti propisane Programom i ovim Pravilnikom.

(3) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi Odluku o isplati, koju korisnicima dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Popis prihvatljivih korisnika, kojima je izdana Odluka iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Prigovori

Članak 8.

(1) Na odluke iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Zaštita osobnih podataka

Članak 9.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/13

Urbroj: 525-14/0849-20-10

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić