Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 144/2020 (23.12.2020.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2772

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 117/2019, 32/2020, 42/2020, 58/2020 i 124/2020) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2020. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 6/2020 i 67/2020), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.2. Porez na dodanu vrijednost, iza brojčane oznake 1279 dodaje se brojčana oznaka:

 

– 1287

Naplata poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima po službenoj dužnosti.

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki u podtočki 1.1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, iza drugog stavka dodaje se novi stavak i glasi:

»Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1287 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela HR68, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza 1287, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći upisuje se podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja (pet znamenki) od kojih prve dvije znamenke označavaju godinu donošenja rješenja a zadnje tri znamenke broj klase rješenja«.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.5. Pristojbe i naknade, iza podtočke 1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2021. godine, dodaju se nove podtočke:

»1.1.5.3. Naknada za koncesiju lučkih uprava

 

– 5134

Naknada za koncesiju na pomorskom dobru – lučke uprave

– 5398

Koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

 

 

1.1.5.4. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

»Obveznici uplate koncesijskih naknada lučkih uprava na nalozima za plaćanje u polje model upisuju broj modela HR63, a u polje «poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste koncesijske naknade, kao podatak drugi redni broj iz Registra proraĉunskih i izvanproraĉunskih korisnika za koji je naknada namijenjena (najviše do 5 znamenaka ukljuĉujući kontrolni broj pri ĉemu prva znamenka ne može biti nula) te kao podatak treći identifikacijski broj iz Registra koncesija uključujući i kontrolni broj.«

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, mijenja se naziv brojčane oznake 7552 koji sada glasi:

 

– 7552

Povrat danih zajmova.

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.7.2. Povrati sredstava iz ranijih godina, od 1. siječnja 2021. godine, iza brojčane oznake vrste prihoda 7196 i podvrste 086, dodaje se brojčana oznaka s podvrstom:

 

– 7196

094

Povrat neutrošenih sredstava iz prethodne godine za koja nisu iskazane obveze u Bilanci.

 

 

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.9. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza SAMOBORA dodaje se SATNICA ĐAKOVAČKA.

 

IBAN

Grad/Općina

HR6510010051738129457

SATNICA ĐAKOVAČKA

 

 

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.11. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat, iza BOSILJEVA dodaju se BOŠNJACI.

 

IBAN

Grad/Općina

HR2210010051703229534

BOŠNJACI

 

 

III.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.4. Turistička pristojba, iza DRENOVACA dodaje se DRENJE, iza KAPELE dodaje se KAPTOL, iza PRGOMETA dodaje se PRIBISLAVEC, iza SAMOBORA dodaje se SATNICA ĐAKOVAČKA i iza VELIKOG TROJSTVA dodaje se VIDOVEC.

 

IBAN

Grad/Općina

HR6010010051709404743

DRENJE

HR4910010051717704746

KAPTOL

HR7610010051762004742

PRIBISLAVEC

HR6910010051738104747

SATNICA ĐAKOVAČKA

HR1210010051748404748

VIDOVEC

 

 

U istoj glavi i istoj točki, iza podtočke 1.5. Turistička pristojba za noćenje na plovnom objektu, od 1. siječnja 2021. godine, dodaje se nova podtočka:

»1.6. Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima uplaćuje se na račun:

 

IBAN

Grad/Općina

HR1110010051700049005

Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

 

 

Od 1. siječnja 2021. godine, dosadašnja podtočka 1.6. postaje podtočka 1.7. u kojoj se iza prvog stavka dodaje novi stavak koji glasi:

»Obveznici uplate turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima, u polje »model« upisuju broj modela HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.«

IV.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2., od 1. siječnja 2021. godine, iza četvrtog stavka brišu se peti i šesti stavak. Dosadašnji stavak sedam i stavak osam postaju stavak pet i stavak šest.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 9.3. pod rednim brojem 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 1260 dodaje se brojčana oznaka 1287.

V.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (brojčane oznake vrste prihoda 5134, 5398 i 7196 s podvrstom 094 u primjeni od 1. siječnja 2021. godine) i prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA (račun HR1110010051700049005 u primjeni od 1. siječnja 2021. godine)

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/10

Urbroj: 513-05-03-20-5

Zagreb, 15. prosinca 2020.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

 

Naziv županije/grada/općine

IBAN

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

 

JASTREBARSKO

HR7224020061816900009

169

JASTREBARSKO

 

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Karlovcu)

 

OGULIN

HR1424020061829700009

297

OGULIN

 

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Varaždinu)

 

SRAČINEC

HR1823600001841000003

410

VARAŽDIN

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Koprivnici)

 

KRIŽEVCI

HR9024020061821400000

214

KRIŽEVCI

 

 

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Rijeci)

 

OMIŠALJ

HR9124020061830100009

301

KRK

 

 

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zadru)

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

HR4424020061800013007

520

 

POVLJANA

HR5724020061857300003

573

PAG

 

 

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Virovitici)

 

VIROVITICA

HR3123400091849100001

491

VIROVITICA

 

 

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Osijeku)

 

VIŠKOVCI

HR3324070001849400004

494

ĐAKOVO

 

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

 

RUŽIĆ

HR3123900011837700009

377

DRNIŠ

 

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

 

TRILJ

HR4223900011846000004

460

SINJ

VRGORAC

HR3824020061851100008

511

VRGORAC

 

 

 

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

PRILOG 4

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

1287

HR68

5134

HR63

5274

HR26

HR64

HR68

5398

HR63

5517

HR26

HR64

HR68

5584

HR64

HR68

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

C. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE

1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

 

Račun/naziv računa

Model

HR05

HR1110010051700049005

Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

HR05

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić