NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2668

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20) u članku 2. stavku 1. iza riječi: »Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske« dodaje se zarez i riječi: »Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sustav eSpis je povezan sa sljedećim sustavima:

1. sustavom Sudskog registra,

2. Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra (ZIS),

3. sustavom Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima,

4. sustavom Jedinstvenog registra osoba,

5. e-Oglasnom pločom sudova,

6. kaznenom evidencijom,

7. prekršajnom evidencijom,

8. sustavom državnog odvjetništva Case Tracking System,

9. sustavom Ministarstva unutarnjih poslova,

10. sustavom Državnog zavoda za statistiku,

11. sustavom SupraNova,

12. sustavom e-Građani,

13. sustavom e-Komunikacija,

14. sustavom Financijske agencije.«.

Članak 2.

U članku 3. podstavak 14. »Učilica eSpis sustava« briše se.

Podstavak 15. koji postaje podstavak 14. mijenja se i glasi:

»Opterećenost dodijeljenim predmetima rješavatelja je zbroj težina predmeta dodijeljenih tijekom kalendarske godine pojedinom rješavatelju, uvećana za oslobođenje rješavatelja.«.

Iza podstavka 14. dodaje se novi podstavak 15. koji glasi:

»Radna opterećenost rješavatelja je opterećenost rješavatelja predmetima u radu, uzimajući u obzir ukupan broj predmeta, vrstu predmeta, težinu predmeta, oslobođenja i druge okolnosti.«.

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vanjski korisnik sustava eSpis je javni bilježnik, odvjetnik, stečajni upravitelj, povjerenik, državno odvjetništvo, Ministarstvo unutarnjih poslova, Financijska agencija ili druga osoba koja ima opravdani interes.«.

Članak 4.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stalno verifikacijsko tijelo ima 13 članova od kojih je jedan sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dva suca županijskih sudova (jedan iz građanske i jedan iz kaznene grane sudovanja), tri suca općinskih sudova (jedan iz građanske, jedan iz kaznene grane sudovanja i jedan za prekršajne predmete), jedan sudac trgovačkih sudova, jedan sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, jedan sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i četiri predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.«.

Članak 5.

U članku 27. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. vrsti spora i vrijednosti predmeta spora ili oznaci kaznenog djela odnosno prekršaja i zakona,«.

Članak 6.

U članku 38. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. opterećenje dodijeljenim predmetima i broj dodijeljenih predmeta po vrsti predmeta 1. siječnja svake godine svim rješavateljima postavljeni na nulu,

3. određen upisnik i vrsta predmeta,«.

Članak 7.

U članku 39. stavku 3. riječ: »spora« zamjenjuje se riječju: »predmeta«.

Članak 8.

U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Temeljem obavijesti predsjednika suda ili osobe koju on ovlasti iz članka 41. stavka 1. ovog Pravilnika rješavatelja se isključuje iz dodjele spisa čije je rješavanje vezano uz kratak rok, tijekom trajanja izostanka. Po povratku, njegovo opterećenje dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenjem dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

Stavci 11. i 12. mijenjaju se i glase:

»(11) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(12) Rješavatelju koji prvi puta stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu, odnosno odjelu. Nakon provedene dodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

Članak 9.

U članku 42. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. između rješavatelja iz točke 1. ovog članka odabire se pet rješavatelja s najmanjim opterećenjem dodijeljenim predmetima u trenutku dodjele predmeta. Ako je broj rješavatelja u sudu manji od pet odabire se taj broj rješavatelja.

3. svakom od rješavatelja iz točke 2. ovog članka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupnog opterećenja dodijeljenim predmetima i broja predmeta iste vrste,«.

Članak 10.

U članku 43. stavku 4. točki 13. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te dodaje točka 14. koja glasi:

»14. prigovor na obavezni prekršajni nalog u odnosu na prekršajnopravnu sankciju, troškove postupka, oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta.«.

Članak 11.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Naselje predmeta u sustavu eSpis određuje se prema prebivalištu ili sjedištu osobe protiv koje se vodi postupak, a u kaznenim predmetima prema mjestu počinjenja kaznenog djela.

(2) Ako naselje predmeta nije moguće odrediti prema prebivalištu ili sjedištu osobe protiv koje se vodi postupak, naselje predmeta određuje se prema prebivalištu ili sjedištu osobe koja pokreće postupak.

(3) Naselje predmeta u prekršajnim predmetima određuje se prema mjestu počinjenja prekršaja, a ako se mjesto počinjenja prekršaja ne može utvrditi, prema mjestu prebivališta odnosno boravišta počinitelja ili njegovog sjedišta odnosno poslovnog nastana (podružnica, predstavništvo).

(4) Ako je počinitelj prekršaja maloljetnik, automatska dodjela predmeta određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu maloljetnika unutar zone rješavanja predmeta.

(5) U predmetima izvršenja prekršajnopravnih sankcija u kojima se izvršava rad za opće dobro ili kazna zatvora, automatska dodjela predmeta određuje se prema prebivalištu osuđenika.

(6) U predmetima pružanja pravne pomoći, naselje predmeta određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu ili sjedištu sudionika postupka.

(7) U sporovima o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretnini, sporovima o smetanju posjeda, sporovima iz zakupnih ili najamnih odnosa na nekretnini te ovrhama na nekretnini, naselje predmeta određuje se prema naselju u kojem se nalazi nekretnina koja je predmet postupka. U ovim predmetima kao naselje predmeta upisuje se mjesto u kojemu se nalazi nekretnina koja je predmet postupka.

(8) Ako nije moguće utvrditi naselje predmeta, kao naselje se upisuje sjedište suda.«.

Članak 12.

U članku 45. ispred riječi: »Automatskom« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

U stavku 1. točki 3. iza riječi: »skrbi« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»4. predmeti koji obuhvaćaju prekršaje iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima, Zakon o osiguranju, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakon o elektroničkom novcu, Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakona o tržištu kapitala, Zakona o kreditnim institucijama, Općeg poreznog zakona, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije,

5. prekršajni procesni predmeti, predmeti izvršenja te predmeti koji se dodjeljuju rješavatelju za vrijeme dežurstva kao i drugi prekršajni predmeti u kojima je nužna hitnost postupanja.«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U slučaju rješavanja povodom zahtjeva za obnovom postupka prekršajni predmet se ne može dodijeliti u rad rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.

(3) Predmeti upisani u Pp Pr upisnik dodijelit će se rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.«.

Članak 13.

U članku 46. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. između rješavatelja iz točke 1. ovog članka odabire se pet rješavatelja s najmanjim opterećenjem dodijeljenim predmetima u trenutku dodjele predmeta. Ako je broj rješavatelja u sudu manji od pet odabire se taj broj rješavatelja.

3. svakom od rješavatelja iz točke 2. ovog članka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupnog opterećenja dodijeljenim predmetima i broja predmeta iste vrste,«.

Članak 14.

U članku 52. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. između rješavatelja iz točke 1. ovog stavka odabire se pet rješavatelja s najmanjim opterećenjem dodijeljenim predmetima u trenutku dodjele predmeta. Ako je broj rješavatelja u sudu manji od pet odabire se taj broj rješavatelja.

3. svakom od rješavatelja iz točke 2. ovog stavka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupnog opterećenja dodijeljenim predmetima i broja predmeta iste vrste,«.

Članak 15.

U članku 54.a stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Rješavatelju koji prvi puta stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu odnosno odjelu. Nakon provedene dodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

Članak 16.

U članku 57. stavci 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»(10) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(11) Rješavatelju koji prvi puta stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu, odnosno odjelu. Nakon provedene dodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.«.

Članak 17.

U članku 58. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. između rješavatelja iz točke 1. ovog stavka odabire se pet rješavatelja s najmanjim opterećenjem dodijeljenim predmetima u trenutku dodjele predmeta. Ako je broj rješavatelja u sudu manji od pet odabire se taj broj rješavatelja.

3. svakom od rješavatelja iz točke 2. ovog stavka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupnog opterećenja dodijeljenim predmetima i broja predmeta iste vrste,«.

Članak 18.

Iza glave X. dodaje se glava X. a, naslov glave i članci 59.a – 59.c koji glase:

»X. a OSNIVANJE I DODJELA SPISA NA VISOKOM PREKRŠAJNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

1. Osnivanje spisa

Članak 59.a

(1) Po zaprimanju papirnatog spisa Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske osniva spis u sustavu eSpis te se automatski generira datum osnivanja i datum dodjele spisa u rad, a određenom rješavatelju povećava se opterećenje u dodjeli.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kod remisorno vraćenih spisa, spis ne dobiva novi poslovni broj, već se isti dodjeljuje u rad istom rješavatelju. Ako se spis ne može dodijeliti istom rješavatelju, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(3) Ako je povodom žalbe odluka ukinuta, u slučaju ponovne žalbe u istom predmetu spis će se dodijeliti rješavatelju koji ga je već rješavao.

(4) U slučaju izuzeća ili druge opravdane spriječenosti rješavatelja kojemu je spis dodijeljen u rad, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U tom slučaju spis će se dodijeliti drugom rješavatelju unutar suda.

(5) U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja u trajanju dužem od dva mjeseca, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom, u odnosu na tog rješavatelja, odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve ili dio predmeta dodijeljen tom rješavatelju, ovisno o vremenu njegovog povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku dodjelu. U slučaju da je opravdano očekivati neprekidno izbivanje rješavatelja šest mjeseci ili dulje predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele četiri mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.

(6) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.

(7) Nakon što rješavatelj prestane s radom u sudu, po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele te u odnosu na sve predmete dodijeljene tom rješavatelju odrediti ponovljenu automatsku dodjelu.

(8) Predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske dužan je svaka tri mjeseca provjeriti ravnomjernu radnu opterećenost rješavatelja.

(9) Administrator sustava eSpis u sudu dostavit će predsjedniku suda izvješće o opterećenosti rješavatelja s dodijeljenim predmetima u radu najkasnije do 15. travnja s podacima na dan 31. ožujka, 15. srpnja s podacima na dan 30. lipnja, 15. listopada s podacima na dan 30. rujna i 15. siječnja s podacima na dan 31. prosinca prethodne godine, a sve radi utvrđivanja ravnomjernosti radne opterećenosti rješavatelja.

(10) U cilju utvrđivanja ravnomjerne radne opterećenosti, predsjednik suda će izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisanu obrazloženu naredbu kojom za pojedine predmete određuje ponovljenu automatsku dodjelu, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih rješavatelja nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada. Nakon provedene preraspodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(11) Rješavatelju koji prvi put stupa na dužnost na pojedini sud, rješavatelju koji se vraća na rad u pojedini sud, kao i rješavatelju koji je raspoređen u drugi sudski odjel, pisanom obrazloženom naredbom predsjednika suda u rad će se dodijeliti predmeti drugih sudaca vodeći računa o starosti, složenosti i broju predmeta do prosječne radne opterećenosti rješavatelja u sudu, odnosno odjelu. Nakon provedene dodjele, opterećenost rješavatelja dodijeljenim predmetima će se ujednačiti s opterećenošću dodijeljenim predmetima ostalih rješavatelja koji rješavaju slične vrste predmeta.

(12) Ujednačavanje opterećenosti iz stavaka 10. i 11. ovog članka provest će administrator središnjeg sustava eSpis na zahtjev administratora sustava eSpis u sudu.

(13) Izvješća sudskog administratora sustava eSpis u sudu iz stavka 9. ovog članka i pisane naredbe predsjednika suda iz stavaka 4., 5., 6., 7., 10. i 11. ovog članka ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovani predmet sudske uprave, time da je obrazloženu pisanu naredbu predsjednik suda dužan unijeti i u sustav eSpis u spis na koji se naredba odnosi.«.

2. Dodjela spisa

Članak 59.b

(1) Prilikom automatskog određivanja rješavatelja, algoritam automatski odabire sve rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta, koji ovisno o opterećenju dodijeljenim predmetima i broju primljenih predmeta rješavatelja unutar tekuće godine, dobiva po jedan predmet u rad.

(2) Ako je u istom predmetu izjavljeno više žalbi, o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj.

2.1. Automatska kružna dodjela

Članak 59.c

(1) Automatskom kružnom dodjelom dodjeljuju se u rad rješavateljima predmete izvršenja i procesne predmete koji se sukladno Sudskom poslovniku, upisuju u upisnike pod oznakama SZž, IU, IR, IR-eu i R.

(2) U slučaju rješavanja povodom zahtjeva za obnovom postupka predmet se ne može dodijeliti u rad rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.

(3) Predmeti upisani u R upisnik dodijelit će se rješavatelju koji je donio prijašnju odluku.«.

Članak 19.

U članku 60.b točka 2. mijenja se i glasi:

»2. opterećenje dodijeljenim predmetima i broj dodijeljenih predmeta svim rješavateljima na dan 1. siječnja svake godine određeni na način da predstavljaju razliku između broja dodijeljenih predmeta najniže opterećenog rješavatelja i stvarnog opterećenja pojedinog rješavatelja na dan 31. prosinca prethodne godine,«.

Članak 20.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) Statistička i upravljačka izvješća o radu sudova definira ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u suradnji sa sudovima.

(2) Statistička i upravljačka izvješća iz stavka 1. ovog članka su u svakom trenutku dostupna sudovima i ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa kroz izvještajni sustav odnosno sustav eSpis koji su u primjeni. Odabirom odgovarajućih parametara korisnici izvještajnog sustava odnosno sustava eSpis mogu kreirati izvješća u skladu s njihovim potrebama.

(3) Ako ima primjedbu na statističko odnosno upravljačko izvješće, predsjednik suda može dostaviti primjedbe ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa čiji djelokrug rada obuhvaća poslove statistike, putem elektroničke pošte na adresu: »[email protected]«.«

Članak 21.

Članci od 80. do 84. brišu se.

Članak 22.

Iza članka 132. dodaje se novi članak 132.a koji glasi:

»Članak 132.a

U spisima koji se odnose na zločine iz mržnje u sustav eSpis upisat će se činjenica da je riječ o zločinu iz mržnje te podatak o kojoj se osnovi zločina iz mržnje radi.«.

Članak 23.

Iza članka 136. dodaju se članci 136.a, 136.b i 136.c s naslovom iznad njih koji glase:

»1.a Postupak u prekršajnim predmetima

Članak 136.a

U spisima u kojima je okrivljenik lišen slobode, određeno zadržavanje, mjere opreza, kada se odlučuje o prijedlogu povodom hitnog izvođenja dokaza ili samostalnog izricanja zaštitnih mjera prije pokretanja prekršajnog postupka, u sustav eSpis upisat će se navedene činjenice, osnovni podaci o radnji, podaci o odluci i drugi potrebni podaci.

Članak 136.b

Ako se rješenje o produljenju zadržavanja nije moglo dostaviti upravi zatvora prije isteka roka za puštanje na slobodu, činjenica da je rješavatelj o donesenom rješenju obavijestio upravu zatvora brzojavom, telefaksom, telefonom ili elektroničkom poštom, evidentirat će se u sustav eSpis.

Članak 136.c

Zapisnik i potvrda o privremeno oduzetim predmetima unosi se u sustav eSpis kao podnesak.«.

Članak 24.

U cijelom tekstu Pravilnika o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18 i 39/20) riječi: »ministar pravosuđa« i riječi: »Ministarstvo pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poslove pravosuđa« i riječima: »ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa« u odgovarajućem padežu.

Članak 25.

Stupanjem na snagu članka 2. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 1. ovoga Pravilnika, članaka 4., 5. i 10. ovoga Pravilnika, članka 44. stavaka 3., 4. i 5. koji su izmijenjeni člankom 11. ovoga Pravilnika, članaka 12., 18. i 23. ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o radu u sustavu JCMS (»Narodne novine«, broj 71/15, 123/15 i 119/18).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 1. ovoga Pravilnika, članaka 4., 5. i 10. ovoga Pravilnika, članka 44. stavaka 3., 4. i 5. koji su izmijenjeni člankom 11. ovoga Pravilnika, članaka 12., 18. i 23. ovoga Pravilnika, koji stupaju na snagu danom ispunjenja tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-20-66

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić