Baza je ažurirana 25.09.2023. 

zaključno sa NN 109/23

NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2613

Na temelju članka 16. stavka 7., članka 17. stavka 5., članka 29. stavka 2., članka 36. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/2018 i 126/19, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. prosinca 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad velikom, malom i srednjem UAIF-u (velikog/srednjeg/malog) te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije,

2. sadržaj zahtjeva za proširenje odobrenja za rad, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a

Podnositelji zahtjeva i djelatnost za koje se traži odobrenje

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnose osnivači tog budućeg UAIF-a.

(2) Odobrenje za rad UAIF-a može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev podnosi uprava društva.

(3) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad, kao i zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kod promjene kategorije UAIF-a, podnosi uprava postojećeg UAIF-a.

Primjena drugih propisa

Članak 3.

(1) Ako UAIF namjerava upravljati UCITS fondovima, mora podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(2) Ako se zahtjev za izdavanje ili proširenje odobrenja za rad odnosi na djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. podtočaka a), b) i c) Zakona, UAIF je dužan osim dokumentacije iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika priložiti i dokumentaciju propisanu za izdavanje odobrenja za rad propisanu odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i propisa donesenih na temelju tog zakona.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se UAIF osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se UAIF osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću,

2. shematski prikaz vlasničke strukture UAIF-a, uključujući prikaz udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima i popis s imenima svih pravnih i fizičkih osoba koje će imati kvalificirani udio u UAIF‑u s naznakom za svaku osobu:

a. za fizičke osobe njihova imena i prezimena, OIB i prebivalište, odnosno za pravne osobe tvrtku ili naziv, OIB i sjedište

b. broj i vrsta dionica ili udjela koji su upisani ili koji će biti upisani

c. nominalna vrijednost dionica ili poslovnih udjela

d. iznos koji je uplaćen ili će biti uplaćen za dionice odnosno poslovne udjele

e. eventualno postojanje založnog prava na dionicama/udjelima s podacima osoba u čiju korist je upisano

f. izjave osnivača da će se UAIF pridržavati kapitalnih zahtjeva

3. izjavu osnivača/članova UAIF-a o ispunjavanju uvjeta za člana i imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u, propisanih člankom 31. Zakona

4. podatke o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u skladu s člankom 4. točkom 25. Zakona

5. popis članova nadzornog odbora UAIF-a, kada je to primjenjivo

6. zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana/ova uprave UAIF-a na temelju odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 42. stavku 8. Zakona,

7. izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve UAIF-a propisanih Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 68. Zakona te detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a

8. podatke o kapitalu i dokaze o izvorima kapitala koji su mu na raspolaganju:

a. potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate temeljnog kapitala UAIF-a i

b. ako u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad temeljni kapital nije uplaćen u cijelosti, zahtjevu se prilaže plan uplate cijelog iznosa temeljnog kapitala, koji mora u cijelosti biti uplaćen prije izdavanja odobrenja za rad

c. popis privatnih sredstava, s opisom dostupnosti i izvora

d. kopije ugovora na temelju kojih se prikupljaju sredstva za temeljni kapital, s detaljima o sredstvima koja su ili koja će tek biti pozajmljena, s podacima o korištenju sredstava i davatelju kredita ili zajma, a ako je davatelj kredita ili zajma kreditna ili financijska institucija koja nije subjekt supervizije ili nadzora, podaci o izvorima pozajmljenih sredstava i sredstava koja će biti pozajmljena

9. projekcije financijskih pokazatelja za UAIF te za osnivače kao pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji

10. podatke o politikama primitaka iz članka 61. i 62. Zakona

11. kada je to primjenjivo, podatke o poslovima koje će UAIF sukladno člancima 71. do 75. Zakona delegirati na treće osobe,

12. kada je to primjenjivo, ime, prezime i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište te kontakt podatke pravnog zastupnika UAIF-a u skladu s člankom 127. stavkom 4. Zakona

13. dokaz o plaćenoj naknadi

14. dodatnu dokumentaciju na traženje Hanfe.

(2) Dokazi iz točke 7. stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati:

1. poslovni plan, koji mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine te mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima UAIF-a uključujući:

a. prikaz i detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma i objašnjenje kako će UAIF upravljati tim rizicima i

b. opis strategije UAIF-a, uključujući strateške ciljeve i prednosti, razloge osnivanja UAIF-a i obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje.

2. podatke o revizorima, ako su dostupni u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i

3. organizacijsku strukturu i strukturu unutarnjih kontrola koje obavezno sadrže:

a. osobne podatke o osobama kojima su dodijeljene funkcije unutarnjih kontrola, uključujući ime, prezime, OIB, kontakt adresu te funkciju koju će obnašati

b. opis resursa (posebno ljudskih i tehničkih) dodijeljenih različitim planiranim aktivnostima

c. popis delegiranih poslova (ili onih koje se namjeravaju delegirati) te popis ugovora koji su sklopljeni ili predviđeni s vanjskim dobavljačima

d. opis mjera za utvrđivanje i sprečavanje ili upravljanje sukobima interesa u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad

e. pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma,

f. planove za kontinuitet poslovanja, uključujući sustave i ljudske resurse (ključno osoblje),

g. upravljanje evidencijom, vođenje evidencije i politike o čuvanju podataka.

(3) Podaci o organizacijskoj strukturi iz točke 3. stavka 2. ovoga članka moraju sadržavati shematski prikaz organizacije i sljedeće informacije i dokumente:

1. opis međusobnih odnosa između različitih funkcija ili organizacijskih dijelova UAIF-a i

2. informacije o sustavu unutarnjih kontrola koje moraju sadržavati sljedeće:

a. prikaz i detaljan opis unutarnje organizacije (uključujući namijenjena financijska sredstva i ljudske resurse), funkcije praćenja usklađenosti i kada je primjenjivo funkcije kontrole rizika i funkcije interne revizije, s opisom financijskih i ljudskih resursa i objašnjenjem kako UAIF namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i

b. opis sustava praćenja usklađenosti i kada je primjenjivo unutarnje kontrole i kontrole rizika, njihove interne procedure i linije izvještavanja prema upravi i kada je primjenjivo nadzornom odboru

(4) Projekcije financijskih pokazatelja moraju sadržavati sljedeće podatke:

1. projekcije financijskih izvještaja najmanje za prve tri poslovne godine uključujući:

a. projekcije bilance

b. projekcije računa dobiti i gubitka

c. projekcije izvještaja o novčanim tokovima

2. pretpostavke za projekcije i objašnjenje iznosa iz točke 1. ovog stavka, kao i objašnjenja brojčanih podataka, i

3. kada je primjenjivo, projekciju izračuna kapitalnih zahtjeva i projekciju stope solventnosti za prvu godinu.

4. podatke o postojećim i budućim obvezama koje se očekuju prije početka rada UAIF-a zajedno s podacima o davatelju kredita ili zajma, dospijeću i ostalim uvjetima zaduživanja, te namjeni sredstava; ako davatelj kredita ili zajma nije kreditna ili financijska institucija koja je subjekt supervizije, potrebno je priložiti podatke o izvorima sredstava odobrenoga kredita ili zajma, odnosno kredita ili zajma koji bi trebao biti odobren UAIF-u.

5. podatke o svim založnim pravima, garancijama i jamstvima te naknadama koje je UAIF izdao ili za koje se očekuje da će ih izdati prije početka rada i

6. ako postoji, kreditni rejting osnivača odnosno, ako je primjenjivo, UAIF-a, i grupe čiji bi član UAIF trebao postati.

(5) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj je dužan priložiti za namjeravane izravne ili neizravne imatelje kvalificiranog udjela u UAIF- u koji su fizičke osobe popis suradnika u smislu članka 4. točke 63. Zakona koji popis osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti te drugu dokumentaciju za namjeravane izravne ili neizravne imatelje kvalificiranog udjela u UAIF- u sukladno propisima koji reguliraju osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, kada je to primjenjivo.

(6) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, kod zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću s unutarnjim upravljanjem, uprava zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kao podnositelj zahtjeva je dužna postupati i u skladu s odredbama članka 108. Zakona.

(7) Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnosi već osnovano društvo koje nije UAIF, uprava tog društva uz zahtjev prilaže i financijske izvještaje za tri prethodne poslovne godine, a ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja. Ako pak društvo podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, a ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad srednjeg ili malog UAIF-a

Članak 5.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad srednjeg ili malog UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti dokumentaciju iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim dokumentacije navedene u točkama 10., 11. i 12. toga članka te kada je primjenjivo i dokumentaciju iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj je dužan, pored dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti i:

a) dokaz o određenju UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja,

b) informacije o investicijskim strategijama AIF-ova kojima upravlja,

c) izjavu da se udjeli AIF-ova kojima upravlja neće nuditi malim ulagateljima.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, kod zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću s unutarnjim upravljanjem, uprava zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kao podnositelj zahtjeva je dužna postupati i u skladu s odredbama članka 108. Zakona.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako zahtjev za izdavanje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a podnosi UAIF koji već ima odobrenje za rad UAIF-a izdano od strane Hanfe, uz zahtjev prilaže samo dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka te dokumentaciju iz članka 4. stavka 1. točaka 13. i 14. ovoga Pravilnika.

(5) Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za rad srednjeg ili malog UAIF-a podnosi već osnovano društvo koje nije UAIF, uprava tog društva uz zahtjev i dokumentaciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka prilaže i financijske izvještaje za tri prethodne poslovne godine, a ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja. Ako pak društvo podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, a ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

Članak 6.

(1) Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Hanfa može tijekom postupka obrade zahtijeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

(2) Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave iz članka 4., odnosno članka 5. ovoga Pravilnika, dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.a strane isprave iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

III. DOSTAVA ZAHTJEVA I PODATAKA

Članak 7.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje kada je to primjenjivo.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je UAIF dostavio dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u (»Narodne novine« broj 20/19).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/20-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-6

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić