Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

NN 131/2020 (27.11.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2492

Na temelju članka 82. stavka 7., članka 83. stavka 2. i članka 84. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18 i 98/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DOZVOLAMA U PRIJEVOZU TERETA

Članak 1.

U Pravilniku o dozvolama u prijevozu tereta (»Narodne novine«, broj 57/18), u članku 12. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»1. najmanje jedno Euro 6 teretno motorno vozilo za jednu CEMT dozvolu koja vrijedi na teritoriju Austrije«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Mjerilo iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka ne odnosi se na raspodjelu CEMT dozvola iz stavka 1. podstavka 3. te na pravne slijednike prijevoznika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:011-02/20-20-03/77

Urbroj: 530-08-01-2-2-20-1

Zagreb, 30. listopada 2020.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić